Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aneta Żurek RODN „WOM” Częstochowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aneta Żurek RODN „WOM” Częstochowa"— Zapis prezentacji:

1 Aneta Żurek RODN „WOM” Częstochowa
„Doradztwo zawodowe” Aneta Żurek RODN „WOM” Częstochowa

2 Przygotowanie młodego pokolenia do pracy zawodowej to podstawowe zadanie wychowania.
Jego realizacja należy we współczesnym społeczeństwie przede wszystkim do szkoły.

3 Akty prawne regulujące działania w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego
Ustawa z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2003 roku, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych

4 Znowelizowana Ustawa o Systemie Oświaty z 19 marca 2009roku:
Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Art. 1: System oświaty zapewnia w szczególności: 13) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy, 13a)kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym 14)Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,

5 Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r
Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach §2.1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na : 8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej, oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; 9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6 ……. §12.1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale. 3. Zajęcia, o których mowa w ust.1, prowadzą: doradca zawodowy lub nauczyciel, wychowawca, psycholog, albo pedagog, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

7 …… §15.2. W przedszkolu, szkole i placówce mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog, logopeda. W szkole i placówce może być zatrudniony również doradca zawodowy. 3. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;

8 ……. 6. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe, oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: a) rynku pracy b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym

9 ……. 4) udzielania indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
5) prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę 7) Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;

10 ……….. 8)współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej , zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; 9)współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

11 Do zadań poradni należy w szczególności: ……………
Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r. W sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr z 2003r. Nr 5 poz.46). §1 ust.2 Do zadań poradni należy w szczególności: …………… 4) Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.

12 Preorientacja zawodowa:
To wszystkie działania podejmowane przez rodziców, nauczycieli, pedagogów i inne osoby do 10 roku życia dziecka, mające na celu stopniowe wprowadzanie dziecka w zagadnienia pracy zawodowej poprzez zapoznawanie się z możliwie dużą ilością zawodów i budzeniem szacunku dla wszystkich zawodów i ludzi pracujących

13 Orientacja zawodowa: To długotrwały proces wychowawczy i kształcący. Masowy ogarniający wszystkie dzieci. W procesie tym kształtuje się określone umiejętności, zainteresowania, motywację, postawę wobec pracy zawodowej. Orientacją zawodową obejmuje się ludzi w wieku około 11 do 17 roku życia i kończy się z chwilą podjęcia decyzji o wyborze zawodu.

14 Orientacja szkolna: To proces uświadamiania młodzieży w zakresie wyboru jednej z wielu rodzajów czy typów szkół. Inaczej mówiąc jest to zapoznanie uczniów z różnymi drogami dochodzenia do zawodu, wymaganiami stawianymi przez szkoły ponadpodstawowe i wyższe, z przedmiotami zawodowymi.

15 Trzy podstawowe okresy w procesie wyboru zawodu według Eli Ginzberg:
1. Okres wyboru na podstawie fantazji 2. Okres wyboru próbnego 3. Okres wyboru realistycznego.

16 Okres wyboru na podstawie fantazji:
Trwa od 3 do 10 r. ż., chociaż pozostałości niektórych zachowań z tego wieku pozostają nawet do wczesnej dojrzałości. Okres ten charakteryzuje się tym, że dziecko dokonuje wyboru zawodów w oparciu o marzenia zawodowe, nie biorąc pod uwagę swoich zdolności, ani konieczności ukończenia określonej szkoły.

17 Okres wyboru próbnego:
Trwa od 11 do 17 r.ż. Młodzi ludzie kierują się przy wyborze zawodu przede wszystkim tym, co im się podoba i co lubią robić, lecz także zaczynają uwzględniać już swoje zdolności.

18 Okres wyboru realistycznego:
U młodzieży letniej stopień realizmu w ocenie swoich możliwości zawodowych i uzdolnień jest już większy. Młodzież dokonuje wyboru kierując się również takimi czynnikami jak: zatrudnienie czy zarobki.

19 Poradnictwo zawodowe i szkolne:
To proces dostosowany do jednostkowego planu życiowego, szkolnych i pozaszkolnych losów, mający na celu pomaganie w podejmowaniu odpowiednich decyzji poprzez dostarczanie przydatnej wiedzy i zaznajamianie z trudnościami różnych dróg zawodowych. Poradnictwo kończy się z chwilą podjęcia decyzji o wyborze zawodu i drogi kształcenia z tym związanej. Coraz częściej zdarza się jednak, że zachodzi konieczność zmiany zawodu lub kierunku nauki, w szkole ponadpodstawowej, wyższej, a w ostatnim czasie nawet po podjęciu pracy w wybranym zawodzie, wówczas mamy do czynienia z reorientacją zawodową i szkolną.

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Aneta Żurek RODN „WOM” Częstochowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google