Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania PPPP w Tarnowie w zakresie doradztwa zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania PPPP w Tarnowie w zakresie doradztwa zawodowego."— Zapis prezentacji:

1 Działania PPPP w Tarnowie w zakresie doradztwa zawodowego

2 Kilka słów o PPPP w Tarnowie Siedziba Tarnów, ul. Krzyska 17 a Nasze filie: Tuchów, ul. Wróblewskiego 1 Wojnicz, ul. Długa 82 Żabno, ul. Św. Jana 3

3 Misja Misją Poradni jest p o m o c dzieciom, młodzieży, rodzicom (opiekunom) i nauczycielom potrzebującym wsparcia i poszukującym dróg w samorozwoju

4 Misja Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie w s p i e r a rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych oraz pomaga minimalizować nieharmonijności rozwojowe dzieci

5 Zakres zadań pracowników pedagogicznych diagnozowanie terapia indywidualna i grupowa psychoedukacja doradztwo zawodowe doradztwo zawodowe mediacje interwencje w środowisku ucznia działalność informacyjna

6 Do zadań Poradni w obszarze doradztwa zawodowego należy: udzielanie pomocy szkołom w procesie przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów bezpośrednie udzielanie porad uczniom, celem ułatwienia im poznania własnej osobowości i określenia preferencji zawodowych udostępnianie informacji o zawodach i ścieżkach edukacyjnych, typach szkół ponadgimnazjalnych i sieci szkolnictwa na poziomie lokalnym udzielanie specjalistycznej pomocy uczniom z przeciwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu

7 Zaplanuj swoją przyszłość

8 Przemyślane planowanie własnej kariery zawodowej obejmuje: poznanie siebie poznanie zawodów, rynku pracy poznanie ścieżek edukacyjnych

9 Samopoznanie zainteresowania – skłonność do wykonania pewnych czynności dla przyjemności osiąganej z samego ich wykonywania zdolności – predyspozycje do łatwego opanowywania pewnych umiejętności temperament – charakterystyczne dla danej osoby uwarunkowania biologiczne, siła oraz szybkość reagowania cechy charakteru – charakter właściwy danej osobie, zespół względnie stałych podstawowych cech psychicznych, określający stosunek do rzeczywistości system wartości – najważniejsze przekonania człowieka stan zdrowia Jak spędzasz wolny czas? Jakie preferujesz przedmioty szkolne? W jakich zajęciach pozalekcyjnych uczestniczysz? Jaka tematyka czytanych książek, czasopism, oglądanych filmów jest Ci bliska?

10 Poznanie zawodów wymagania psychofizyczne zawodu zadania i czynności narzędzia pracy środowisko pracy możliwości zatrudnienia

11 Poznanie ścieżek edukacyjnych system szkolny typy szkół i profile zasady rekrutacji do szkół

12 Doradztwo zawodowe w PPPP w Tarnowie

13 poradnictwo dla uczniów – wspieranie uczniów w procesie podejmowania decyzji zawodowych poradnictwo dla rodziców – wspieranie rodziców w procesie podejmowania decyzji zawodowych ich dzieci poradnictwo dla nauczycieli – wspomaganie nauczycieli w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego Program doradztwa realizowany jest w trzech obszarach:

14 Poradnictwo dla uczniów obejmuje: zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru zawodu na poziomie szkoły gimnazjalnej zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru zawodu na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej konsultacje indywidualne dla uczniów szkoły gimnazjalnej i uczniów szkół ponadgimazjalnych

15 ułatwienie podjęcia decyzji zawodowej samopoznanie siebie określenie własnych predyspozycji i preferencji zawodowych, zainteresowań kształcenie umiejętności odpowiedzialnego kierowania własnym życiem Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru zawodu na poziomie szkoły gimnazjalnej mają na celu:

16 Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru zawodu uświadomienie uczestnikom roli zainteresowań w wyborze zawodu, szkoły podejmowanie samodzielnych decyzji kształtowanie umiejętności komunikacyjnych u młodzieży zapoznanie uczestników z zasadami komunikacji na poziomie szkoły gimnazjalnej mają na celu:

17 Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru zawodu autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki realizowanego profilu zawodowego poznawanie siebie udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno – zawodowego konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej mają na celu:

18 Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru zawodu kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego i kontynuowania nauki w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub w systemie kształcenia ustawicznego przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, bezrobocie przygotowanie do samodzielnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych zapoznanie z zasadami opracowania Indywidualnego Planu Działania na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej mają na celu:

19 Konsultacje indywidualne dla uczniów obejmują pomoc organizowaną przez Poradnię w wyborze kierunku kształcenia i zawodu poprzez wykonywanie badań psychologicznych, określających zainteresowania i predyspozycje zawodowe oraz udzielanie informacji o szkołach, ośrodkach i zawodach dla młodzieży

20 Poradnictwo dla rodziców obejmuje: warsztaty konsultacje indywidualne

21 Warsztaty dla rodziców mają na celu: ukazanie roli rodziców w sytuacji doradzania wyboru zawodu przez ich dzieci uświadomienie rodzicom wielkiej wagi samodzielnego dokonania wyboru zawodu przez ich dzieci oraz tego by nie kierowali się własnymi ambicjami lecz realnymi możliwościami dzieci w odniesieniu do zawodu oraz poziomu wybieranej szkoły wzbudzenie właściwej motywacji w tym zakresie pokazanie i uświadomienie rodzicom wadliwych postaw wychowawczych uświadomienie rodzicom wagi odpowiedniego przygotowania dzieci do czynnego życia w społeczeństwie

22 Konsultacje z rodzicami obejmują: udostępnianie zainteresowanym rodzicom informacji edukacyjnej i zawodowej, teczek o zawodach, przewodników po zawodach, pomocy multimedialnych omawianie z rodzicami wyników prowadzonych badań indywidualnych i grupowych, diagnozujących preferencje zawodowe młodzieży

23 Poradnictwo dla nauczycieli realizowane jest poprzez: warsztaty konsultacje indywidualne

24 Warsztaty prowadzone z nauczycielami mają na celu: utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa zawodowego przygotowanie do realizacji działań z zakresu wyboru drogi zawodowej uczniów

25 Priorytetem konsultacji indywidualnych dla nauczycieli jest: pomoc nauczycielom w opracowaniu konspektów i scenariuszy zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego pomoc w organizacji prelekcji dla rodziców na wybrane tematy z zakresu orientacji zawodowej wspólne utworzenie banku pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego przygotowanie spotkań np. z przedstawicielami firm działających na lokalnym rynku udostępnienie informacji i materiałów do pracy z uczniami

26 Współpraca Poradni z instytucjami wspierającymi wewnątrzporadniany system doradztwa, takimi jak: Kuratorium Oświaty Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy Wojewódzka Komenda OHP Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności

27 Korzystając z oferty doradztwa PPPP w Tarnowie uzyskasz: jasną świadomość siebie, swoich zdolności, możliwości, zainteresowań, ambicji, środków, ograniczeń i ich przyczyn wiedzę o wymaganiach i warunkach osiągnięcia sukcesu, mocnych i słabych stronach, szansach i perspektywach na różnych ścieżkach kariery zawodowej pomoc z konfrontacji własnych predyspozycji z wymaganiami zawodowymi

28 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy Państwa do współpracy


Pobierz ppt "Działania PPPP w Tarnowie w zakresie doradztwa zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google