Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRÓTKI PRZEWODNIK NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CZĘŚĆ I „NA STARCIE”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRÓTKI PRZEWODNIK NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CZĘŚĆ I „NA STARCIE”"— Zapis prezentacji:

1 KRÓTKI PRZEWODNIK NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CZĘŚĆ I „NA STARCIE”

2 DROGI NAUCZYCIELU KONTRAKTOWY!
GRATULACJE!!! Najważniejsze - czyli decyzję o rozpoczęciu stażu - masz już za sobą. Teraz musisz podjąć konkretne kroki na ”ścieżce awansu”. Ten krótki przewodnik zawiera kilka rad i wskazówek przydatnych jeszcze przed rozpoczęciem stażu na nauczyciela mianowanego. Tak więc... Gotowi... Do startu... START!!!

3 NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK CZYLI...
USTAWY I ROZPORZĄDZENIA DATY I TERMINY PLANY (SĄ PO TO, ABY JE ZMIENIAĆ)

4 KROK PIERWSZY - USTAWY I ROZPORZĄDZENIA
Najważniejsze akty prawne, z którymi każdy nauczyciel kontraktowy powinien się zapoznać: Karta Nauczyciela Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Rozporządzenie MENiS z dnia 2 listopada 2000 r.(z późniejszymi zmianami) w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny przez nauczycieli Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. ( z późniejszymi zmianami) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r.( z późniejszymi zmianami) w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Powyższa lista to absolutne minimum. Zachęcam do zapoznania się z bogatszą listą ustaw i rozporządzeń zamieszczonych na stronie internetowej MENiS Pamiętaj, że... nieznajomość prawa szkodzi!

5 KROK DRUGI - DATY I TERMINY
1 WRZEŚNIA - start!!! Zgodnie z KN nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Do wniosku nauczyciel kontraktowy załącza plan rozwoju zawodowego. UWAGA!!! Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. W ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.

6 W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu, odbywają staż w pełnym wymiarze. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna. . Zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Pamiętaj, że... do mety tj. do końca stażu dobiegniesz za 2 lata i 9 miesięcy czyli... za około 116 tygodni roboczych, około 580 dni pracy lub około 2100 lekcji ; )

7 KROK TRZECI - PLANY (SĄ PO TO BY JE ZMIENIAĆ)
. .. ale bez przesady!!! Pisząc swój plan rozwoju zawodowego musisz mieć świadomość, że za 2 lata i 9 miesięcy będziesz musiał / musiała zdać sprawę z jego realizacji. Dlatego też planuj z rozwagą i rozsądkiem, bo chociaż zgodnie z treścią Rozporządzenia w czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły, rozsądniej jest nie nadużywać tego prawa. Pamiętaj, że... lepiej jest zaplanować mniej a wykonać więcej, niż odwrotnie ; )

8 Przystępując do pisania planu rozwoju zawodowego pamiętaj, że musisz wziąć pod uwagę zawarte w §7 rozporządzenia zadania dla nauczyciela kontraktowego oraz wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Ten przewodnik spróbuje podpowiedzieć Ci, jak napisać plan rozwoju zawodowego - a konkretnie: jakie wyznaczyć sobie zadania szczegółowe aby spełnić zawarte w rozporządzeniu wymagania.

9 PRZYKŁADY KONKRETNYCH ZADAŃ, KTÓRYCH WYKONANIE MOŻE POTWIERDZIĆ SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO (ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MENiS Z DNIA 1 GRUDNIA 2004): „Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (...)” (§ 7 ust. 2 pkt 1 ) współpraca z opiekunem stażu, wspólna analiza i ocena własnych działań dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, warsztaty, studia podyplomowe) lektura literatury i prasy pedagogicznej przygotowanie własnych pomocy naukowych analiza i ocena zajęć prowadzonych w obecności opiekuna lub innych nauczycieli

10 „Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych” (§ 7 ust. 2 pkt. 2) opracowanie ankiety wśród uczniów diagnozującej najważniejsze problemy ich środowiska współpraca z pedagogiem szkolnym i rodzicami uczniów w celu wspólnego poznawania i rozwiązywania problemów rodzinnych i wychowawczych uczniów organizacja zajęć pozalekcyjnych odpowiadających potrzebom uczniów przeprowadzenie lekcji wychowawczych, konkursów, uroczystości szkolnych, audycji radiowych poruszających problemy społeczne i cywilizacyjne

11 „Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej” (§ 7 ust. 2 pkt 3)
przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz dokumentacji z wykorzystaniem komputera przygotowanie testów i pomocy naukowych z wykorzystaniem komputera prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem Internetu, wykonanych przez siebie prezentacji multimedialnych itp ukończenie kursu komputerowego publikacje własnych materiałów na stronach internetowych szkoły

12 „Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań” (§ 7 ust. 2 pkt 4) lektura literatury pedagogicznej i psychologicznej poznawanie prawa oświatowego udział w szkoleniach dotyczących postępowania w sprawach nieletnich oraz pomocy społecznej współpraca z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania konkretnych problemów wychowawczych uczniów współpraca z ośrodkami opieki społecznej w celu rozwiązywania konkretnych problemów materialnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie (dzięki zdobytej na dany temat wiedzy) właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej (czyli rozwiązanie problemu dydaktycznego) np.: opracowanie form pracy z uczniem zdolnym/słabym/dyslektycznym, wdrażanie metod aktywizujących, prowadzenie kółka, prowadzenie konsultacji, udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas Rad Pedagogicznych, udział w pracach zespołu wychowawczego

13 „Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż” (§ 7 ust.2 pkt 5) zapoznanie się z odpowiednimi przepisami, analizowanie zmian w tych przepisach uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli stażystów na temat awansu, aktów prawnych dotyczących go i zmian w nich służenie pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom kończącym staż posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisja przeprowadzająca egzamin udział w tworzeniu i modyfikowaniu WSO i rozkładów nauczania w ramach prac zespołu przedmiotowego udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej udział w szkoleniach dotyczących postępowania w sprawach nieletnich oraz pomocy społecznej oraz stosowanie nabytej wiedzy w rozwiązywaniu konkretnych problemów uczniów

14 ... I JESZCZE KILKA WAŻNYCH ADRESÓW
Na poniższych stronach znajdziesz mnóstwo dobrych rad i wskazówek dotyczących awansu zawodowego nauczyciela:

15 NA CO JESZCZE CZEKASZ???? ZABIERAJ SIĘ DO PISANIA SWOJEGO PLANU ROZWOJU!!! 1 WRZEŚNIA TUŻ, TUŻ!!!

16 POWODZENIA !!!


Pobierz ppt "KRÓTKI PRZEWODNIK NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CZĘŚĆ I „NA STARCIE”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google