Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 WSPARCIE W SŁUŻBIE ZDROWIA Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Regionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 WSPARCIE W SŁUŻBIE ZDROWIA Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Regionalnej."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 WSPARCIE W SŁUŻBIE ZDROWIA Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Regionalnej BARBARA MROZOWSKA- NIERADKO

2 Fundusze unijne dostępne dla Polski w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Funduszu Spójności (FS) 67,3 mld EURO a także Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)- 13,2 mld EURO Europejski Fundusz Rybacki (EFR)- 0,7 mld EURO

3 Pozyskiwanie środków następować będzie poprzez realizację działań ujętych w PROGRAMACH OPERACYJNYCH PO Kapitał Ludzki – EFS (9,7 mld EURO) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych –EFRR (16,6 mld EURO) PO Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS (27,9 mld EURO) PO Innowacyjna Gospodarka – EFRR (8,3 mld EURO) PO Rozwój Polski Wschodniej – EFRR (2,3 mld EURO ‏ PO Pomoc Techniczna – EFRR (0,5 mld EURO) PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR (0,56 mld EURO) a także PO Rozwój Obszarów Wiejskich- EFRROW (17,2 mld EURO) PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”-EFR ( 0,65 mld EURO)

4 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

5 Niniejsza prezentacja składa się z następujących trzech części: 1. RPO WŁ - uwagi ogólne 2. Zakres dofinansowania infrastruktury ochrony zdrowia w ramach RPO WŁ 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie Zakres prezentacji

6 1. RPO WŁ - uwagi ogólne

7 Przyjęty decyzją Komisji Europejskiej w dn. 2 X 2007 r. oraz uchwałą ZWŁ z dnia 14 XI 2007 r. (Komunikat w tej sprawie został opublikowany w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 22 XII 2007 r., Nr 395, poz. 4133) ‏ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ) jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju województwa, zmierzające w szczególności do poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu. Istota Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

9 OŚ PRIORYTETOWA I : INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA OŚ PRIORYTETOWA II : OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA OŚ PRIORYTETOWA III : G OSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OŚ PRIORYTETOWA IV : SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE OŚ PRIORYTETOWA V: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA OŚ PRIORYTETOWA VI: ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH OŚ PRIORYTETOWA VII:POMOC TECHNICZNA Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

10 OBSZARY WSPARCIA RPO WŁ FINANSOWANIE Ogółem 1 006 milionów euro z EFRR

11 OŚ PRIORYTETOWA V: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 120,77 mln EUR z EFRR CEL SZCZEGÓŁOWY: Zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich Przykładowe rodzaje projektów: - przebudowa zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia wraz z zakupem wyposażenia innego aniżeli sprzęt i aparatura medyczna, - zakup lub odtwarzanie aparatury / sprzętu medycznego wraz z ewentualnym zakupem innego wyposażenia, - budowa lub przebudowa obiektów pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia, - budowa lub przebudowa szkół oraz ich bazy sportowej, - zakup urządzeń przeznaczonych do nowoczesnych metod nauczania m.in. sprzęt komputerowy, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne, - budowa lub przebudowa infrastruktury kulturalnej lub zakup wyposażenia do obiektów instytucji kultury.

12 OŚ PRIORYTETOWA V: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 120,77 mln EUR z EFRR V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 34% V.2 Infrastruktura pomocy społecznej 5,6% V.3 Infrastruktura edukacyjna 25% V.4 Infrastruktura kultury 35,4% działania

13 Alokacja finansowa na działanie – ogółem 48 306 283,68 EUR Wkład ze środków unijnych na działanie 41 060 341,13 EUR Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie 6 521 348,30 EUR Przewidywana wielkość środków prywatnych na działanie 724 594,26 EUR Środki finansowe przeznaczone na działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

14 2. Zakres dofinansowania infrastruktury ochrony zdrowia w ramach RPO WŁ

15 ZPORR 42 projekty - całkowita wartość wyniosła około 40 mln PLN kwota dofinansowania z EFRR - około 31 mln PLN - Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego W.S.S. W Zgierzu w sprzęt medyczny; - Modernizacja pracowni rentgenowskiej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach; - Zakup sprzętu dla Ratownictwa Medycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie; - Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem do Sali Elektrowstrząsów, zakup aparatu EEG; - Termoizolacja budynków (pawilonów szpitalnych) w Spec. Psych. ZOZ w Łodzi; - Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim; - Modernizacja pracowni RTG ZOZ w Łęczycy poprzez zakup aparatu rentgenowskiego typu RAMIĘ C; - Zakup 2 ultrasonografów dopplerowskich (w tym jeden przenośny) dla WSSZ im. M Pirogowa w Łodzi; - Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii w WSSZ im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi - II etap; - Wczesna identyfikacja pacjentów zagrożonych chorobą sercowo-naczyniową; - Zakup i instalacja cyfrowej pracowni prześwietleniowo-zdjęciowej z kasetami w WOMP CP-L w Łodzi;

16 ZPORR - Wymiana i uzupełnienie bazy sprzętowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej ; - Zakup i montaż aparatu rentgenowskiego dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu ; - Poprawa efektywności funkcjonowania diagnostyki i terapii w SPZOZ w Zduńskiej Woli ; - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ; - Przebudowa Oddziału Kardiologii Interwencyjnej i Kardiodiabetologii USK nr 2 im. WAM w Łodzi ; - Doposażenie bloku operacyjnego USK Nr 5 w specjalistyczny sprzęt medyczny ; - Termorenowacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czerniewicach ; - Utworzenie Regionalnych Pracowni: Cytostatyków i Żywienia Pozajelitowego na bazie apteki szpitalnej ; - Termoizolacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lipcach Reymontowskich ; - Modernizacja placówki NZOZ TOM MED Jacenty Zatyka oraz zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych ; - Modernizacja wnętrza i zakup sprzętu medycznego w S.P.Z.O.Z. w Konstantynowie Łódzkim. Etap I ; - Modernizacja pracowni RTG poprzez zakup aparatów rentgenowskich ; - Modernizacja Przychodni Specjalistycznej w Poddębicach ; - Budowa nowoczesnego dźwigu szpitalnego dla Szpitala Rejonowego w Pajęcznie ; - Remont i modernizacja budynku SP ZOZ w Dalikowie ; - Kompleksowa modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny budynku SPGZOZ przy ul. Parkowej w Ujeździe ;

17 ZPORR -Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w III Szpitalu Miejskim im. dr K. Jonschera; -Modernizacja instalacji grzewczych i wymiana węzł ó w ciepłowniczych w III Szpitalu Miejskim im dr K.Jonschera; -Zakup 12 sztuk karetek ratownictwa medycznego typu "R" i "W ”; -Zakup aparatury medycznej do diagnostyki chor ó b układu krązenia dla SPZOZ w Zduńskiej Woli; -Zakup angiografu dla Zakładu Radiologii SP ZOZ USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi; -Wyposażenie w sprzęt medyczny w ramach ratownictwa medycznego w SPZOZ w Sieradzu; -Prace modernizacyjne Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojew ó dzkiego im. M. Kopernika; -Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osieku poprzez dobudowę dźwigu osobowego; -Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb przychodni stomatologicznych w Sieradzu, Brąszewicach i Widawie; -Zakup aparatu RTG wraz z modernizacją pracowni rentgenowskiej w SP ZOZ w Wieruszowie; -Poprawa dostępności dla os ó b niepełnosprawnych poprzez zakup dźwigu osobowego dla SP ZOZ w Zelowie; -Wyposażenie Pracowni Endoskopowej WSSz im. M.Pirogowa w Łodzi; -Termomodernizacja szpitala rejonowego w Pajęcznie z wymianą pokrycia dachu -Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego III etap.

18 Komplementarność wsparcia w ramach RPO WŁ Wsparcie w ramach działania V.1 komplementarne jest w szczególności z następującymi działaniami RPO WŁ: Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne – Działanie IV.2: E-usługi publiczne - W zakresie infrastruktury systemu e-zdrowie - Kryterium demarkacji: nie ma zastosowania (w ramach działania V.1 RPO WŁ nie będą wspierane projekty dotyczące e-zdrowia). Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka - Działanie II.6: Ochrona powietrza - W zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - Kryterium demarkacji: charakter projektu (w ramach działania V.1 RPO WŁ realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, jeśli stanowić będą komponent projektu).

19 Komplementarność wsparcia z innymi programami operacyjnymi (1) PO IiŚ: Priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia - W zakresie działań związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia zapewniającą świadczenie specjalistycznych i wysokospecjalistycznych usług medycznych o znaczeniu ponadregionalnym – co określane jest przy pomocy kryterium organu założycielskiego - oraz w zakresie działań dotyczących rozwoju zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego (przedszpitalnego i szpitalnego). - Kryterium demarkacji będzie beneficjent – w ramach PO Infrastruktura i Środowisko wsparcie uzyskają te zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotami tworzącymi są minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. W ramach tego programu wsparcie uzyskają ponadto publiczne uczelnie medyczne lub publiczne uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Demarkacja nie dotyczy ratownictwa medycznego, który nie będzie wspierany w ramach RPO WŁ.

20 PO KL: Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących - W zakresie opracowywania kompleksowych programów profilaktycznych lub ukierunkowanych na powrót do pracy określonych grup społecznych, doskonalenia zawodowego kadr medycznych, podniesienia jakości zarządzania w ochronie zdrowia - Kryterium demarkacji będzie inwestycyjny charakter projektu. W ramach PO Kapitał Ludzki wspierane będą inwestycje o charakterze miękkim, tj. Nieinfrastrukturalnym. W ramach RPO WŁ środki EFRR będą wspierały inwestycje o charakterze twardym. PO IG: Priorytet VII – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji - W zakresie działań dotyczących tworzenia platform e-usług publicznych, tj. w szczególności systemu e-zdrowie - Kryterium demarkacji: nie ma zastosowania (w ramach działania V.1 RPO WŁ nie będą wspierane projekty dotyczące e-usług). Komplementarność wsparcia z innymi programami operacyjnymi (2)

21 Cele wsparcia Możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WŁ determinowane jest w szczególności celami określonymi w tym dokumencie. W odniesieniu do infrastruktury ochrony zdrowia będą to: Zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich (→ cel szczegółowy V osi priorytetowej RPO WŁ) Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców (→ cel operacyjny V osi priorytetowej RPO WŁ) ‏

22 Beneficjenci 1.Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2.Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 3.Publiczne/niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia 4.Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej poza administracją rządową) !!! Dofinansowaniem objęte będą tylko te zakłady opieki zdrowotnej, które działają w „publicznym systemie ochrony zdrowia”, tj. w zakresie objętym kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.

23 Zakres możliwości dofinansowania infrastruktury ochrony zdrowia wynika z linii demarkacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (dalej: MRR) określającej podziały pomiędzy poszczególnymi obszarami wsparcia w ramach różnych programów operacyjnych. W RPO WŁ wsparcie będzie możliwe dla zakładów opieki zdrowotnej, których organami założycielskimi nie są: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną badawczą w dziedzinie nauk medycznych. W RPO WŁ nie jest ponadto przewidziana pomoc w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia dla: publicznych uczelni medycznych lub publicznych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Beneficjenci – cd.

24 Projekty indywidualne w RPO WŁ 22 875 000,00 PLN Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez utworzenie na bazie oddziałów zakaźnych Centrum Diagnozowania i Leczenie Chorób zakaźnych w WSSz. Im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi” 8 929 250,00 PLN Zakup sprzętu i urządzeń medycznych wraz z wyposażeniem dla Szpitala Powiatowego w Poddębicach 29 587 650,00 PLN Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku". Szacunkowa kwota dofinansowania Nazwa projektu / zakres inwestycji

25 Przykładowe rodzaje projektów Przykładowe rodzaje projektów przewidziane zostały w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŁ (dalej: U RPO WŁ): 1.Przebudowa zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia wraz z zakupem wyposażenia innego aniżeli sprzęt i aparatura medyczna. 2.Zakup lub odtwarzanie aparatury / sprzętu medycznego wraz z ewentualnym zakupem innego wyposażenia Cele tak określonych inwestycji zostaną osiągnięte poprzez kwalifikowanie wydatków, bezpośrednio służących realizacji przedsięwzięć, takich jak na przykład prace montażowe (zasady kwalifikowalności oraz katalog wydatków kwalifikowalnych znajdą się w osobnym dokumencie opracowanym przez IZ) Zgłoszenie innych projektów także jest dopuszczalne, przy założeniu jednak, iż będą one realizować cele RPO WŁ.

26 Przykładowe rodzaje projektów - cd Zakup „innego wyposażenia” Zakup wyposażenia niebędącego aparaturą lub sprzętem medycznym jest możliwy jeśli wyposażenie to stanowić będzie element realizowanej inwestycji. W zależności od rodzaju projektu, wyposażeniem tym będą - dla projektów polegających na zakupie lub odnowieniu sprzętu / aparatury medycznej – urządzenia, które zgodnie z zastosowaniem przewidzianym przez wytwórcę determinują używanie sprzętu i aparatury medycznej. W odniesieniu do robót polegających na przebudowie, przez wyposażenie rozumieć będzie się także urządzenia, bez zakupu których niemożliwe będzie osiągnięcie zamierzonego celu przebudowy. Chodzi tu przykładowo o instalacje w ramach budynku, takie jak sieci energetyczne czy ciepłownicze.

27 Warunki dofinansowania wynikają z zapisów: - Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013; - Uszczegółowienia Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013; - Kryteriów Wyboru Projektów – zostały zaakceptowane przez Komitet Monitorujący; - Podręcznika kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WŁ. IZ przygotowuje ponadto podręcznik beneficjenta, który stanowić będzie kompendium wiedzy dla projektodawców nt. dofinansowania z RPO WŁ.

28 Warunki dofinansowania - kryteria wyboru projektów Kryteria oceny formalnej: Kryteria kwalifikacji/dopuszczające – kwalifikowalność beneficjenta i projektu oraz kwalifikowalność fina n sowa; Kryteria administracyjne – zgodność złożonych dokumentów z wymogami formalnymi (w określonym terminie, na obowiązującym formularzu, w wymaganej liczbie egzemplarzy, wraz z wymaganymi załącznikami); Kryteria ogólne – logika interwencji, trwałość projektu, wykonalność prawna projektu, odległość od strefy ochronnej. Kryteria oceny merytorycznej: Dostępu (zerojedynkowe) – wykonalność techniczna i finansowa projektu, realność wskaźników projektu; Ogólne (punktowe) – spójność z RPO WŁ; wypełnianie polityk horyzontalnych, gotowość organizacyjno – funkcjonalna, trwałość rezultatów, komplementarność Szczegółowe (punktowe) - s pecyficzne dla każdego działania

29 Warunki dofinansowania Do podstawowych kryteriów merytorycznych które musi spełniać inwestycja realizowana ze wsparciem w ramach działania V.1, tj. takich których brak skutkować będzie odrzuceniem wniosku należą w szczególności: -Stopień wpływu projektu na zwiększenie dostępności mieszkańców do usług medycznych określonego rodzaju; -Stopień wpływu projektu na te obszary ochrony zdrowia, w których wykazano największy wskaźnik przyczyn zgonów w województwie łódzkim (choroby układu krążenia, nowotwory, urazy i wypadki, choroby układu trawiennego) – przebudowa obiektów, zakup lub odnowa sprzętu; -Podniesienie standardu zakładów opieki zdrowotnej; -Racjonalizacja w zakresie rozmieszczenia usług medycznych danego rodzaju; -Stopień innowacyjności projektu rozumiany jako nowoczesność zastosowanych technologii, oryginalność wprowadzonych zmian; -Stopień wpływu realizacji projektu na poprawę warunków bezpieczeństwa użytkowników obiektu; -Sytuacja finansowa beneficjenta.

30 Zgodnie ze stanowiskiem MRR oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie usług ochrony zdrowia co do zasady, ze względu na specyfikę polskiego systemu świadczeń zdrowotnych, udzielane wsparcie nie będzie spełniało przesłanek określonych w art. 87 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Nie dotyczy to wsparcia w zakresie ochrony zdrowia dla uzdrowisk, w odniesieniu do którego minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przygotował projekt programu pomocowego. W przypadku więc uzdrowisk maksymalny pułap dofinansowania (wynoszący dla projektów nieobjętych pomocą publiczną 85%) zostanie obniżony, zgodnie z progiem intensywności przewidzianym w programie pomocowym. Pomoc publiczna

31 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie

32 Roczne plany naborów na działania w ramach U RPO WŁ, w tym na działanie V.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia zostaną określone w, przyjmowanym uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego (dalej: ZWŁ) nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, dokumencie pn. „Harmonogram konkursów”, wskazującym ponadto przybliżone informacje odnośnie planowanych konkursów przynajmniej na rok następny.. !!! Harmonogram konkursów oraz ogłoszenie o konkursie wraz z jego regulaminem publikowany jest na stronie internetowej poświęconej RPO WŁ, tj.: www.rpo.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl. Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem określają, m.in.: - rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu; – rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie; – kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów; – poziom dofinansowania projektów; – maksymalna kwotę dofinansowania projektu, jeśli została ustalona; – kryteria wyboru projektów; – termin rozstrzygnięcia konkursu; – wzór wniosku o dofinansowanie projektu; – termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu; – wzór umowy o dofinansowanie projektu. Harmonogram konkursów

33 PIERWSZE KONKURSY 28.04.2008 r. Zostaną ogłoszone nabory wniosków w sześciu następujących działaniach: OŚ PRIORYTETOWA II: OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ENERGETYKA Działanie II.1: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie II.3: Ochrona przyrody Działanie II.4: Gospodarka wodna Działanie II.5: Zagrożenia środowiska Działanie II.6: Ochrona powietrza OŚ PRIORYTETOWA IV: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Działanie IV.2: E - usługi publiczne

34 Etapy przeprowadzenia konkursu I. Ogłoszenie konkursu II. Nabór wniosków III. Ocena wniosków IV. Ogłoszenie wyników konkursu V. Procedura odwoławcza VI. Podpisanie umów o dofinansowanie VII. Rejestracja umów o dofinansowanie w systemie informatycznym PROCEDURA KONKURSOWA

35 Harmonogram konkursów oraz ogłoszenie o konkursie wraz z jego regulaminem publikowane są na stronie internetowej : www.rpo.lodzkie.pl oraz www.bip.lodzkie.pl. Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem określą, m.in rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu; rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinanso­wanie; kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów; poziom dofinansowania projektów; maksymalna kwotę dofinansowania projektu, jeśli została ustalona; kryteria wyboru projektów; termin rozstrzygnięcia konkursu; wzór wniosku o dofinansowanie projektu; termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu; wzór umowy o dofinansowanie projektu PROCEDURA KONKURSOWA

36 Wniosek o dofinansowanie musi zostać przygotowany według wzoru, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Przykładowymi załącznikami są m. in: studium wykonalności, biznes plan, umowa partnerska, inne (wskazane w regulaminie konkursu) PROCEDURA KONKURSOWA

37 9 stycznia 2008 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Zasady dotyczące przygotowania studium wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zostały one zamieszczone na stronie: www.rpo.lodzkie.pl/RPO/Studium_wykonalnosci.html Należy sie nimi kierować przy opracowaniu studium wykonalności konkretnego projektu. PROCEDURA KONKURSOWA

38 W dniu 9 stycznia 2008 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałą Zasady dotyczące przygotowania studium wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zostały one zamieszczone na stronie:. http://www.rpo.lodzkie.pl/RPO/Studium_wykonalnosci.html W zakresie projektów dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia zastosowanie znajdą w szczególności Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie obiektów kubaturowych. W zakresie w nich nieuregulowanym, przy opracowaniu konkretnego studium należy odpowiednio posiłkować się innymi dokumentami. studium wykonalności

39 Wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami (zarówno na etapie preselekcji jak i „konkursu właściwego”) należy złożyć w wersji papierowej (oryginał wraz z określoną liczbą kopii) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD). Wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami może być złożony osobiście przez wnioskodawcę, jego przedstawiciela lub przez posłańca, wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (pokój 1402 - XIV piętro) ‏ Bez względu na sposób złożenia, wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami powinien znajdować się w zaklejonej kopercie (lub w innym zamkniętym opakowaniu), opatrzonej nazwą beneficjenta oraz dopiskiem: „Wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WŁ / konkurs nr… / priorytet nr…/ działanie nr.../ rok …”. Konkurs - wniosek o dofinansowanie (cd)

40 1. Ocena formalna Ocena formalna wniosku o dofinansowanie ma charakter „0/1”, tzn., że wniosek spełnia lub nie spełnia danego kryterium. Niespełnienie jednego z kryteriów skutkuje negatywną oceną formalną i odrzuceniem wniosku 2. Ocena merytoryczna Ocena przeprowadzana jest pod kątem spełnienia kryteriów oceny merytorycznej (kryteria te są wskazane w Regulaminie konkursu oraz Ogłoszeniu o konkursie). Konkurs - etapy

41 Po zakończeniu procedury oceny i sporządzeniu protokołu z przeprowadzonego konkursu ZWŁ podejmuje uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Lista projektów wybranych przez ZWŁ do dofinansowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej : www.rpo.lodzkie.pl i www.bip.lodzkie.pl O wyniku konkursu i wyborze projektów do dofinansowania Beneficjent powiadamiany jest w formie pisemnej. Konkurs - wyniki

42 W przypadku projektów ocenionych negatywnie na etapie preselekcji/oceny formalnej/oceny merytorycznej, a także w przypadku projektów, które nie otrzymały dofinansowania na mocy uchwały ZWŁ, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku lub nie otrzymaniu dofinansowania złożyć protest do Wojewody za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu przez Wojewodę, Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wniosek skierowany jest do ponownej oceny na etapie, którego dotyczył protest. Protest oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy są rozpatrywane w terminie 1 miesiąca od dnia ich otrzymania Rozstrzygnięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy kończy procedurę wyboru projektu. Konkurs - procedura odwoławcza

43 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ kontakt: 042 663 30 92 bmnieradko@lodzkie.pl strategia@lodzkie.pl Katarzyna Paczkowska


Pobierz ppt "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 WSPARCIE W SŁUŻBIE ZDROWIA Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Polityki Regionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google