Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH URZĄD MIASTA POZNANIA POZNAŃ 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH URZĄD MIASTA POZNANIA POZNAŃ 2005."— Zapis prezentacji:

1 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH URZĄD MIASTA POZNANIA POZNAŃ 2005

2 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UZASADNIENIE >15%ogółu mieszkańców to osoby niepełnosprawne >54% ogółu osób niepełnosprawnych pozostaje w rejestracji 12 miesięcy i więcej >prawie 80% to osoby korzystające ze świadczeń społecznych >w ciągu 2003 roku w PUP w Poznaniu zarejestrowano 1197 niepełnosprawnych mieszkańców w tym 499 poszukujących pracy >niski poziom wykształcenia, niskie kwalifikacje osób niepełnosprawnych >mała zaradność życiowa >niski poziom motywacji do podejmowania aktywności zawodowej >funkcjonujące uprzedzenia i stereotypy >niewystarczająca wiedza pracodawców w zakresie rozwiązań prawnych wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych >niechęć pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych w szczególności o poważnych dysfunkcjach lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy

3 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BENEFICJENCI OSTATECZNI >OSOBY O ZNACZNYM I UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI >OSOBY BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIE POZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU >OSOBY PO RAZ PIERWSZY WCHODZĄCE NA RYNEK PRACY >OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE >OSOBY MAJĄCE NAJWIĘKSZE TRUDNOŚCI Z WEJŚCIEM NA RYNEK PRACY

4 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CEL STRATEGICZNY INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTYM RYNKU PRACY POPRZEZ: > ROZWÓJ FORM I INSTYTUCJI WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH > TWORZENIE SYSTEMU ZACHĘT DLA PRACODAWCÓW > ZMIANĘ POSTAW SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPŁNOSPRAWNYCH I PRACODAWCÓW

5 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CELE SZCZEGÓLOWE 1. ZWIĘKSZENIE POTENCJŁU ZAWODOWEGO I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA PRACY PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 2. ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEEPŁNOSPRAWNYCH >podniesienie motywacji osób niepełnosprawnych do podejmowania pracy > wzrost umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy 3. ROZWÓJ USŁUG DLA OSÓB NIEEPŁNOSPRAWNYCH > rozwój usług w zakresie poszukiwania miejsc pracy >rozwój usług w zakresie poradnictwa zawodowego >bezpośrednia pomoc w fazie podejmowania pracy oraz w jej utrzymaniu 4. ROZWÓJ USŁUG DLA PRACODAWCÓW >doradztwo techniczne, prawne, organizacyjne 5. TWORZENIE SYSTEMU ZACHĘT FINANSOWYCH DLA PRACODAWCÓW >subsydiowanie i wyrównywanie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6. ZWIĘKSZENIE POZYTYWNYCH POSTAW PRACODAWCÓW WOBEC ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNCYCH 7. ROZWIJANIE I PROMOCJA FORM WSPÓŁPRACY MIĘDZY PRACODAWCAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

6 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TERAPEUTA ZAWODOWY – GRUPY WSPARCIA CEL : zorganizowanie i przeprowadzenie terapii zawodowej dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie terapii w oparciu o grupy wsparcia, zwiększenie potencjału zawodowego i możliwości uzyskania pracy Zadania grup wsparcia: >przygotowanie osoby niepełnosprawne do podjęcia aktywności zawodowej i wykonywania pracy >pierwotne zaktywizowanie zawodowe >rozbudzanie motywacji do podjęcia pracy zarówno w samej osobie niepełnosprawnej jak i wśród osób jej towarzyszących >udzielanie wsparcia w sytuacji nagłego pojawienia się zdarzenia krytycznego >uświadomienie przydatności zawodowej, podmiotowości jako pełnowartościowego pracownika

7 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAJĘCIA WARSZTATOWO SZKOLENIOWE “JAK SKUTECZNIE SZUKAĆ PRACY ?” “MOJA PRACA – MOJE SAMOZATRUDNIENIE” CEL: dostarczenie osobom niepełnosprawnym wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy, przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy Tematyka szkoleń : >prawo pracy, uprawnienia niepełnosprawnego pracownika, >a ktywne poszukiwanie pracy: jak opracować plan dziania, bilans umiejętności i mocnych stron, jak dobrze napisać list motywacyjny, CV, jak skutecznie szukać pracy przez telefon, internet, autoprezentacja – spotkanie z pracodawcą, >samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej – zgłoszenie działalności gospodarczej, pożyczka na działalność gospodarczą, działalność gospodarcza we własnym mieszkaniu, >co zrobić kiedy kończę szkołę ? – pomoc absolwentom – wskazanie możliwości otrzymania wsparcia, wskazanie programów z których mogą korzystać absolwenci.

8 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PORADNICTWO ZAWODOWE CEL: zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym specjalistycznego fachowego i rzetelnego poradnictwa zawodowego, zwiększenie potencjału zawodowego i możliwości uzyskania pracy ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Konsultant zawodowy będzie realizował następujące zadania: >badanie kompetencji zawodowych, sporządzanie ocen zawodowych, > planowanie kariery zawodowej, >udzielanie porad osobom niepełnosprawnym, >podejmowanie działań aktywizujących osoby niepełnosprawne, >aktywne pośrednictwo pracy - współpraca z pracodawcami, >monitorowanie efektów poszukiwania pracy przez osobę niepełnosprawną

9 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PORADNICTWO ZAWODOWE Biuro Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego będzie realizowało następujące zadania: >koordynowanie prac konsultantów zawodowych umieszczonych w sieci jednostek >organizowanie współpracy doradców z pracodawcami >organizowanie prac w zespołach tematycznych >promowanie zatrudniania osób niepełnosprawnych >obsługa niepełnosprawnego klienta Sieć instytucji, w których będzie dostępna usługa poradnictwa zawodowego: >Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Centrum Aktywizacji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Miasta Poznania, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, Filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych i inne.

10 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ASYSTENT PRACY OSBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ CEL: powstanie wykwalifikowanej kadry asystentów pracy dla osób niepełnosprawnych; docelowo program ten mógłby mieć formę stałego ośrodka asystentów pracy ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Asystent zawodowy spełniać będzie następujące zadania: > pomoc osobom niepełnosprawnym w początkowym okresie zatrudnienia > pomoc w przygotowaniu i właściwej organizacji stanowiska pracy > pomoc w utrzymaniu zatrudnienia > pomoc w dojeździe do pracy > pomoc w funkcjonowaniu w zakładzie pracy: poruszanie się po zakładzie funkcjonowanie interpersonalne > uczestnictwo asystenta w indywidualnym programie rehabilitacji > poradnictwo zawodowe i socjalne > kontrolowanie i wspieranie funkcjonowania w zakładzie pracy

11 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATORY I PUBLIKACJE CEL: upowszechnianie i dostarczanie wiedzy związanej z rynkiem pracy Dla osób niepełnosprawnych: “Jak aktywnie szukać pracy ?” “Moja praca – moje samozatrudnienie” „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy – ABC przedsiębiorczości” Dla pracodawców: „ ABC przedsiębiorcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne”

12 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIURO DORADZTWA TECHNICZNEGO Doradztwo techniczne obejmować będzie: >porady związane z organizowaniem i projektowaniem stanowiska pracy dla ON >usługi związane z określeniem gotowości osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy, określenie zdolności do pracy >porady prawne z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy skierowane dla pracodawców >doradztwo w dziedzinie projektowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych >promowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu przystosowania i organizacji pracy ON Kadra zatrudniona w biurze: >specjalista z zakresu medycyny pracy >inspektor Inspekcji Pracy >rzeczoznawca techniczny >pracownicy służb zatrudnieniowych posiadający wiedzę na temat organizacji pracy ON >koordynator pracy biura

13 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GIEŁDA DOBRYCH ROZWIĄZAŃ I PRAKTYK Cel imprezy: >prezentacja i promocja dorobku i pomysłów, rozwiązań stosowanych w instytucjach i podmiotach pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych >aktywna wymiana doświadczeń, spostrzeżeń >prezentowanie i promowanie nowoczesnych technik pracy osób niepełnosprawnych >promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy Niepełnosprawni podczas imprezy będą mogli otrzymać kompleksową informację na temat: >zatrudnienia, samozatrudnienia, przysługujących im praw, zapoznać się z ofertami pracy, skorzystać z konsultacji specjalistów Uczestnicy imprezy: pracodawcy, osoby niepełnosprawne Forma imprezy: targi wymiany informacji, prezentacji dobrych rozwiązań i doświadczeń

14 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CERTYFIKAT PRZYJAZNEGO PRACODAWCY Cel imprezy: >wyróżnienie przedsięwzięć, które ukierunkowane są na wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych >promowanie dobrych praktyk i rozwiązań >promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy Forma imprezy : uroczysta gala podczas której wręczone będą nagrody i wyróżnienia

15 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BADANIA I EKSPERTYZY CEL: dokonywanie badań, analiz i ekspertyz w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych w celu zindywidualizowania usług ZADANIA: 1. Badania dotyczące specyficznych potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych związanych z dostosowywaniem ich do zatrudnienia i trwałej integracji na rynku pracy. 2. Badania z zakresu rozpoznawania zapotrzebowania na prace, w tym z wykorzystaniem nowych form organizacji pracy. 3. Badania dotyczące nowych form rehabilitacji zawodowej i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi. 4. Badania warunków trwałej integracji zawodowej osób niepełnosprawnych.

16 POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PUNKT PROMOCJI PROJEKTU ZADANIA : 1. Prowadzenie kampanii promocyjnych związanych z projektem oraz poszczególnymi jego elementami – szeroka kampania reklamowa 2. Opracowanie logo projektu, które będzie obowiązywało na wszystkich materiałach związanych z projektem 3. Administrowanie portalem internetowym 4. Z amieszczenie informatorów w formie pdf., 5. Dystrybucja broszur, informatorów, ulotek itp. 6. Koordynowanie prac związanych z wkładkami w prasie 7. Koordynowanie prac związanych z opracowaniem poszczególnych informatorów 8. Koordynowanie prac związanych z organizowanymi w ramach projektu imprezami o zasięgu lokalnym “Giełda” oraz “Certyfikat” 9. Systematyczne prowadzenie sprawozdawczości z wykonywanych zadań 10. Przekazywanie informacji w formie SMS - ów


Pobierz ppt "POZNAŃSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH URZĄD MIASTA POZNANIA POZNAŃ 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google