Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Ostrowiec Świętokrzyski 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Ostrowiec Świętokrzyski 2016."— Zapis prezentacji:

1 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Ostrowiec Świętokrzyski 2016

2 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE PLUSY ŻYCIA W XXI WIEKU POSTĘP, DYNAMIKA, ZMIANA, MOBILNOŚĆ BRAK STABILIZACJI, NIEOGRANICZONY PRZYROST (WIEDZY I INFORMACJI), PRZEPŁYW INFORMACJI WIELOŚĆ MOŻLIWOŚCI, NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI MINUSY ŻYCIA W XXI WIEKU POSTĘP, DYNAMIKA, ZMIANA, MOBILNOŚĆ BRAK STABILIZACJI, NIEOGRANICZONY PRZYROST (WIEDZY I INFORMACJI), PRZEPŁYW INFORMACJI WIELOŚĆ MOŻLIWOŚCI, NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

3 CZŁOWIEK KOMPETENCJE PORADNICTWO ŚWIAT +ŚWIAT - SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE

4 SKUTECZNE PORADNICTWO  PATRZENIE NA ŚWIAT NIE PRZEZ PRYZMAT DOROSŁEGO-DORADCY ALE PATRZENIE NA ŚWIAT PRZEZ PRYZMAT MŁODEGO CZŁOWIEKA

5 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE SKUTECZNE PORADNICTWO  DORADCA POWSZECHNIE DOSTĘPNY

6 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Zadania poradnictwa w sferze edukacji Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r. 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia 3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej 4. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę 5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 6. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

7 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Stan poradnictwa w województwie świętokrzyskim Podmiotem, który na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej powinien realizować zakres działań poradniczo- doradczych jest Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK). Podczas badań zweryfikowano zakres wiedzy uczniów na temat znajomości i częstości korzystania uczniów z SZOKu. Wśród badanych:  57,1% (tj. 204 osoby) nie wie czy szkole, do której uczęszcza działa SZOK  35% (tj. 125 osób) deklaruje, że w szkole, w której się uczy SZOK nie funkcjonuje  7,3 % (tj. 26 osób) twierdzi, że w szkole, w której się uczy SZOK jest i działa Na pytanie: Czy w Twojej szkole był (jest) doradca zawodowy? uczniowie udzielili następujących odpowiedzi:  nie wiem 44,3% badanych (tj. 158 osób)  tak 35,6% badanych (tj. 127 osób)  nie 19,9% badanych (tj. 71 osób) Studentom biorącym udział w badaniach postawiono pytanie: Czy Pana/i korzystał/a z usług Akademickiego Biura Karier? Zdecydowana większość, bo aż  70,7% badanych udzieliło odpowiedzi nie (tj. 241 osób)  29,3% badanych odpowiedziało twierdząco na to pytanie (tj. 100 osób) Zdecydowana większość uczniów i studentów nie korzysta z pomocy doradcy i podmiotów takich, jak SZOK i ABK. Źródło: badania własne (2012) PORADNICTWO I DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE MŁODZIEŻY W KONTEKSCIE POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY

8 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Kto ma wpływ na wybór dalszej drogi edukacyjno-zawodowej ? Badani (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim) wskazywali, że decyzja dotycząca dalszej drogi edukacyjnej jest uzależniona przede wszystkim od:  nich samych (66,3%)  rodziców (19,8%)  grupy rówieśniczej (5,7%) W mniejszym stopniu wpływ na powyższe decyzje wywierają  rodzeństwo (3,4%)  media (1,9%)  nauczyciele (1,4%) Zaobserwować można dwie tendencje:  po pierwsze dużą świadomość i samodzielność młodzieży dokonującej wyborów odnośnie przyszłej szkoły i kierunku kształcenia, a w konsekwencji zawodu;  po drugie wątpliwość czy młody człowiek bez pomocy innych, w tym specjalistów (np. doradców zawodowych) potrafi w dzisiejszym czasie trafnie podjąć tego typu decyzje, czy potrafi adekwatnie ocenić realia współczesnego rynku i wszystkie za i przeciw danego zawodu. Źródło: badania w Projekcie MAK Metropolia Akademicka Kielce (2008)

9 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Wiedza młodzieży stanowiąca podstawę podejmowania decyzji zawodowych w opiniach studentów i uczniów Tabela 1. Kto wywiera największy wpływ przy podejmowaniu decyzji zawodowych przez młodzież w opiniach badanych studentów i uczniów Osoby wywierające wpływ StudentUczeń N%N% rodzice 30087,730384,9 doradca zawodowy 154,43710,4 nauczyciel/wychowawca 4513,26117,1 koledzy 18453,815042,0 pedagog 72,0154,2 dziadkowie 102,96417,9 rodzeństwo 4513,28624,1 media 14040,912234,2 dyrektor szkoły 20,672,0 przypadek 17049,713036,4 inni 51,5164,5 * Dane nie sumują się do 100%, gdyż każdy badany mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź Źródło: badania własne (2012) PORADNICTWO I DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE MŁODZIEŻY W KONTEKSCIE POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY

10 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE SKUTECZNE PORADNICTWO  PODEJŚCIE SZKOŁY

11 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE WIEDZA TWARDA WIEDZA MIĘKKA = KWALIFIKACJE KOMPETENCJE

12 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE  Gospodarka oparta na wiedzy, przekształca rynek globalny – z rynku pracy na rynek kompetencji. Szacuje się, że pracę (działalność, której człowiek poświęca największą część aktywnego życia) otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki kompetencjom społecznym, natomiast jej utrata następuje w 70% z powodu niewystarczających kompetencji, a w 30% z powodu braku kwalifikacji. [1] [1] Flis A., Manager nie musi znać się na wszystkim! http://manager.money.pl/strategie/zarzadzanie/artykul/manager;nie;musi;znac;sie;na;wszystkim,13,0,161805.html z dnia 30.07.2016 r.

13 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE SKUTECZNE PORADNICTWO  PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

14 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Uniwersytet Jana Kochanowskiego  studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (2008-2012) Specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne (2010-nadal)

15 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Uniwersytet Jana Kochanowskiego  Studia podyplomowe: Szkolny doradca zawodowy (Projekt MEN, 2007-2008) Poradnictwo zawodowe (PUP Kielce, 2007-2008) Doradztwo zawodowe (Caritas Kielce, 2007-2008) Poradnictwo zawodowe (wolny nabór, 2010-2011, 2011-2012) Szkolny doradca zawodowy (Projekt Benild, 2010-2012)

16 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE SKUTECZNE PORADNICTWO  DOSTĘP DO NARZĘDZI

17 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Strona MEN ? Strona KOWEZiU http://www.koweziu.edu.pl Storna ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY http://kuratorium.kielce.pl/11291/narzedzia-diagnostyczne-dla- doradcow-zawodowych

18 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE 23.09.14 – Narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowychNarzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych Narzędzia diagnostyczne opracowane w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.  DIAPREZAMUS DIAPREZAMUS  Labirynt zawodów Labirynt zawodów  MŁOKOZZ MŁOKOZZ  Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań  Vademecum Talentu - zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Vademecum Talentu - zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów  Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów  Opracowanie narzędzi diagnostycznych-wybieram zawód Opracowanie narzędzi diagnostycznych-wybieram zawód  Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego  Talent Game Talent Game

19 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE SKUTECZNE PORADNICTWO  BUDOWANIE POTENCJAŁU NABYWANIA KOMPETENCJI

20 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE KOMPETENCJA TO ZDOLNOŚĆ/UMIEJĘTNOŚĆ DO WYKORZYSTANIA WSZYSTKICH POSIADANYCH KWALIFIKACJI czyli wiedzy, umiejętności, predyspozycji osobowościowych, charakterologicznych oraz motywacji i doświadczeń w skutecznym działaniu. Inaczej mówiąc kompetencja to praktyczna znajomość czegoś, biegłość w czymś lub zdolność do wykonywania czegoś (łącząca w sobie powyższe komponenty). Niezależnie od różnic w pojmowaniu kompetencji, należy uznać je za pewne właściwości, walory lub wartości, które warunkują efektywność funkcjonowania jednostki.

21 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Ważnym i pożądanym atutem rynkowym absolwenta – powinny być kompetencje miękkie (społeczne)  W wytycznych UE w zakresie kształcenia ustawicznego (Memorandum of lifelong learning, Bruksela 2000 r.) do nowych podstawowych umiejętności (umiejętności kluczowych) zaliczono: zastosowanie technologii informacyjnych efektywne komunikowanie się w językach obcych umiejętności interpersonalne umiejętności w zakresie postaw przedsiębiorczych S. M. Kwiatkowski określa je mianem umiejętności podstawowych nowej generacji, A. Bogaj elementem kompetencji społecznej

22 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Osiem kompetencji kluczowych (Europejskie ramy odniesienia kluczowych kompetencji)  Komisja europejska wyznaczyła osiem kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym porozumiewanie się w językach obcych kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne kompetencje informatyczne umiejętność uczenia się kompetencje międzykulturowe i międzyludzkie inicjatywność i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna [1] [1] European Parliament and council of the European Union, 2006. * Dziennik Urzędowy UE L 394/10 (PL) z dnia 30.12.2006 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), ZAŁĄCZNIK: KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE – EUROPEJSKIE RAMY ODNIESIENIA, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:pl:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:pl:PDF, dostęp z dnia 30.12.2015 r.

23 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Kompetencje kluczowe to umiejętności stanowiące podstawę dla kształtowania szeroko rozumianych kompetencji osobistych i społecznych pozwalających na „dawanie sobie rady” − tu i teraz, i za kilka lat (dawanie sobie rady w sytuacjach edukacyjnych, zawodowych, rodzinnych i społecznych)  Do grupy kompetencji osobistych zaliczyć można przede wszystkim: wysoki poziom wiedzy o samym sobie (słabe i mocne strony, cele życiowe) i otoczeniu umiejętności zarządzania sobą (samokontrola, samoregulacja, samoobserwacja) rozwiniętą motywację (m.in. do samodoskonalenia się) oraz intuicję umiejętności kreatywnego i strategicznego myślenia duży entuzjazm i determinację ugruntowane wartości i zasady (oraz postępowanie zgodne z nimi) dużą proaktywność połączona z ciekawością świata [1] [1] Karwala S., Monitoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Nowy Sącz 2009, s. 67.

24 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE  Do grupy kompetencji społecznych zaliczyć można przede wszystkim: wysoką wrażliwość społeczną (umiejętność słuchania, empatia, identyfikacja potrzeb, celów i oczekiwań innych, tolerancja) umiejętność tworzenia i dzielenia się wizją antycypowanie zmian umiejętność motywowania, angażowania i inspirowania innych orientację na współdziałanie (skłonność do dzielenia się władzą oraz wiedzą, wspieranie innych) bardzo dobrze rozwinięte umiejętności organizacyjne [1] [1] Karwala S., Monitoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Nowy Sącz 2009, s. 67.

25 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE  D. Thierry wyróżnia kilka rodzajów kompetencji społecznych promowanych w przestrzeni zawodowej. Zalicza do nich m.in.: zdolność wyszukiwania i przetwarzania informacji, najczęściej coraz bardziej abstrakcyjnych, tj. coraz mniej powiązanych z surowcem, produktem itp. zdolność do pracy zespołowej (coraz mniej zhierarchizowanej) oraz umiejętność współdziałania z innymi zdolność do funkcjonowania w coraz bardziej złożonych organizacjach oraz umiejętność formułowania problemów i szukania ich rozwiązań, wreszcie odpowiedniego reagowania w nieprzewidzianych sytuacjach zdolność do organizowania swojej pracy oraz działania we własnym zakresie, stawiania sobie celów i priorytetów, które muszą być przestrzegane podczas wykonywania pracy zdolność organizowania pracy innym, w tym umiejętność wytyczania kierunków, negocjowania celów, kierowania środkami, decydowania i szukania kompromisowych rozwiązań oraz analizowania i kontrolowania uzyskiwanych wyników

26 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Magazyn Forbes opublikował listę najbardziej pożądanych kompetencji na rynku w 2014 i 2015 r. Zaliczono do nich:  Najbardziej pożądane kompetencje w 2014 roku: umiejętność abstrakcyjnego myślenia, czyli myślenie niestandardowe pozbawione schematów postępowania umiejętność wykorzystywania technologii w biznesie umiejętność zarządzania globalnego umiejętność efektywnej komunikacji umiejętność zarządzania zmianą [1] [1] [1] Naduk J., Najbardziej pożądane kompetencje na rynku pracy w 2014 roku, Magazyn Forbes, http://kariera.forbes.pl/najbardziej-pozadane-kompetencje-na-rynku-pracy,artykuly,171737,1,1.html, http://kariera.forbes.pl/najbardziej-pozadane-kompetencje-na-rynku-pracy,artykuly,171737,1,1.html dostęp z dnia 30.12.2015 r.

27 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE  Najbardziej pożądane kompetencje w 2015 roku: umiejętność pracy w multikulturowym środowisku komunikatywność multizadaniowość myślenie analityczne znajomość języków obcych umiejętność pracy w grupie orientacja na cel zrozumienie postawy wsparcia biznesu dodatkowe kwalifikacje zawodowe umiejętność pracy pod presją czasu [2] [2] Domaradzki K., Najbardziej pożądane kompetencje na rynku pracy w 2015 roku, Magazyn Forbes, http://kariera.forbes.pl/10-najbardziej-pozadanych-kompetencji-na-rynku-pracy-w-2015 roku, artykuly,187529,1,1.htmlhttp://kariera.forbes.pl/10-najbardziej-pozadanych-kompetencji-na-rynku-pracy-w-2015 roku, artykuly,187529,1,1.html, dostęp z dnia 30.12.2015 r.

28 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE SKUTECZNE PORADNICTWO  BUDOWANIE POTENCJAŁU NABYWANIA KOMPETENCJI Indywidualny potencjał kompetencyjny powinno budować poprzez zamierzone i celowe przechodzenie określonych etapów i doskonalenie własnej świadomości i sprawności. Świadome nabywanie i utrwalanie kompetencji pozwoli na efektywne posługiwanie się nimi i gwarantuje poprawne budowanie jednostkowej ścieżki rozwoju. Potencjał nabywania, utrwalania i wykorzystania kompetencji umożliwia efektywny rozwój, natomiast ich brak może spowodować blokadę lub barierę, utrudniającą albo uniemożliwiającą adaptację i rozwój w obecnym świecie.

29 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Etapy budowania kompetencji 4. Nieświadoma kompetencja (nie wiem, że wiem) 3. Świadoma kompetencja (wiem, że wiem) 2. Świadoma niekompetencja (wiem, że nie wiem) 1. Nieświadoma niekompetencja (nie wiem, że nie wiem) Etapy budowania kompetencji

30 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Powyższe etapy przedstawiają proces dochodzenia do pełnej sprawności posługiwania się kompetencjami Pierwszy etap - określany, jako nieświadoma niekompetencja, może być zdefiniowany hasłem nie wiem, że nie wiem Ten poziom charakteryzuje się wysokim stopniem nieświadomości kompetencyjnej. Jednostka nieświadomie niekompetentna nie wie, że nie potrafi, co więcej nie zauważa, że mogłaby czegoś się nauczyć. Nie interesuje się daną umiejętnością, gdyż w ogóle nie posiada śniadości jej istnienia lub nie odczuwa świadomie jej braku u siebie.

31 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Drugi etap - świadoma niekompetencja, może być określona sformułowaniem wiem, że nie wiem Ujawnia się przede wszystkim w sytuacji, gdy jednostka uzmysławia sobie, że czegoś nie wie lub nie potrafi. Jest to sytuacja, w której tworzy się świadomość własnych deficytów. Człowiek uświadamia sobie brak pewnych umiejętności, w kontekście nowej, odkrytej przez niego sprawności. Może być to wynikiem podejmowanych zadań, działań, sytuacji, jakich doświadcza lub obserwacji innych osób, bądź zetknięcia się z danym tematem.

32 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Trzeci etap określa się jako - świadomą kompetencję, inaczej wiem, że wiem Poziom ten daje możliwość, poznania danego procesu, gdzie stopniowo opanowuje się kolejne elementy rozwijanej umiejętności. Zdobywając potrzebną wiedzę czy rozwijając umiejętność, dokonuje się tego w sposób kontrolowany. Posługiwanie się nową umiejętnością wymaga wysokiej koncentracji, ale na tym etapie można zaobserwować pierwsze, indywidualne sukcesy. Jednostka staje się świadoma, co już w tym zakresie potrafi, a czego nie. Ten etap pozwala człowiekowi podejmować planową decyzję, że chce rozwijać odkrytą umiejętność, co daje możliwość przejścia na kolejny poziom.

33 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE Czwarty z etapów jest etapem finalnym, określanym jako nieświadoma kompetencja. Ostatni etap budowania kompetencji może określić hasło nie wiem, że wiem. Na tym etapie kompetencyjnym jednostka zaczyna często i regularnie posługiwać się nowo nabytą umiejętnością, doskonali poziom jej opanowania. Posługuje się nią bardzo płynnie, wręcz automatycznie. Takie działanie nie wymaga od podmiotu koncentracji, następuje pewien proces automatyzacji i perfekcjonizmu. Przestaje się wówczas postrzegać tę umiejętność, jako umiejętność wymagającą dodatkowego zaangażowania. Jest tak integralna i naturalna, że człowiek przestaje jej używać świadomie, a zaczyna z niej korzystać nieświadomie – w określonej sytuacji, zawsze kiedy tego potrzebuje. [1] [1] Por. Wilczyńska M., Nowak M., Kućka J., Sawicka J, Sztajerwald, Moc coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste. Wyd. Helion, Gliwice 2013, s. 144-145.

34 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE  Przejście od niekompetencji do kompetencji to proces postępowania oparty na czterech komponentach: wiem - umiem - chcę - działam wiedza - umiejętności - motywacja - praktyka

35 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE WNIOSKI  SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE TO DORACA ZATRUDNIONY W SZKOLE (WYPRACOWANIE POZYCJI DORADCY ZAWODOWEGO)

36 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE  SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE TO DZIAŁANIE CYKLICZNE (NIE INCYDENTALNE) NA STAŁE UMIESZCZONE W PROCESIE EDUKACJI/KSZTAŁCENIA

37 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE  SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO POWINNO BYĆ REALIZOWANE NA ETAPIE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA PRZEDZAWODOWEGO (PODSTAWA DLA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO)

38 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE  SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO POWINNO BYĆ SKŁADOWYM (INTEGRALNYM) ELEMENTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

39 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE  SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE TO SZKOŁA I NAUCZYCIELE (RODZICE I UCZNIOWE) ZROZUMIEJĄCY WĄŻNOŚĆ TEGO RODZAJU WIEDZY

40 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE  SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE TO DOBRA BAZA DYDAKTYCZNA DLA DORADCY – PRACOWNIE ZAWODOZNAWCZE

41 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE  SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE TO OBOWIĄZKOWA DIAGNOZA ZAWODOZNAWCZA

42 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE  SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE TO DZIAŁANIA KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE (INDYWIDUALNY POTENCJAŁ KOMPETENCYJNY JEDNOSTKI)

43 SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE  SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE TO DZIAŁANIE WPISUJĄCE SIĘ W NAJWAZNIEJSZE ZADANIE SZKOŁY WSPÓŁCZESNEJ - SZKŁACENIE, WYCHOWANIE DO PRZYSZŁOŚCI I NIWELUJĄCE ZARZUT STAWIANY SZKOLE WSPÓŁCZESNEJ – UCZY, WYCHOWUJE DO BEZRADNOŚCI

44 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SKUTECZNE PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Ostrowiec Świętokrzyski 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google