Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej

2 Porozumienie z dnia 6 maja 2015 r. wraz z Porozumieniem zmieniającym z dnia 15 lipca 2015r.  W sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej  Podstawa prawna: art. 74 ustawy o samorządzie gminnym

3  Jelenia Góra  Janowice Wielkie  Jeżów Sudecki  Karpacz  Kowary  Mysłakowice  Piechowice  Podgórzyn  Stara Kamienica  Szklarska Poręba  Gryfów Śląski  Lubomierz  Mirsk  Wleń  Świerzawa  Wojcieszów  Złotoryja  Pielgrzymka Stronami porozumienia są Gminy :

4 Strategia ZIT AJ przyjęta uchwałą Komitetu Sterującego ZIT AJ z dnia 23 października 2015 i zatwierdzona przez Prezydenta Jeleniej Góry, została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

5 DIAGNOZA OBSZARU FUNKCJONALNEGO AJ WRAZ Z ANALIZĄ PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH: Sfera społeczna : Demografia Rynek pracy Edukacja i kultura Ochrona zdrowia

6 DIAGNOZA OBSZARU FUNKCJONALNEGO AJ WRAZ Z ANALIZĄ PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH: Sfera gospodarcza : Gospodarka Turystyka, sport i rekreacja Sfera infrastrukturalna: Technologie informacyjno-komunikacyjne ICT Mieszkalnictwo Infrastruktura techniczna i transportowa Gospodarka odpadami Gospodarka wodna

7 DIAGNOZA OBSZARU FUNKCJONALNEGO AJ WRAZ Z ANALIZĄ PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH: Sfera środowiska naturalnego: Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych Jakość powietrza

8 Cel główny ZIT AJ „Integracja obszaru AJ w spójny organizm wzmacniający swoją konkurencyjność poprzez rozwój dostępności komunikacyjnej i innowacyjnej przedsiębiorczości oraz potencjału turystycznego, przyrodniczego i kulturowego, dla poprawy jakości życia mieszkańców”

9 Cele szczegółowe ZIT AJ I.Stworzenie dogodnych warunków dla inwestycji generujących nowe miejsca pracy w AJ II.Dogodna dostępność komunikacyjna i infrastrukturalna AJ III.Atrakcyjna dla mieszkańców i przedsiębiorstw przestrzeń AJ IV.Aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy AJ

10 Cele szczegółowe ZIT AJ I.Stworzenie dogodnych warunków dla inwestycji generujących nowe miejsca pracy w AJ II.Dogodna dostępność komunikacyjna i infrastrukturalna AJ III.Atrakcyjna dla mieszkańców i przedsiębiorstw przestrzeń AJ IV.Aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy AJ

11 Cele szczegółowe ZIT AJPriorytety ZIT AJDziałania ZIT AJ Stworzenie dogodnych warunków dla inwestycji generujących nowe miejsca pracy w AJ 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka AJ 1.1 Rozwój nowoczesnej struktury gospodarczej AJ 1.2. Wspieranie działań związanych z innowacyjną gospodarką i wzmacnianiem kooperacji nauka-gospodarka Struktura układu Celów ZIT AJ, Priorytetów ZIT AJ i Działań ZIT AJ

12 Cele szczegółowe ZIT AJPriorytety ZIT AJDziałania ZIT AJ Dogodna dostępność komunikacyjna i infrastrukturalna AJ 2. Zintegrowany obszar AJ 2.1. Zapewnienie spójnego systemu komunikacyjnego AJ 2.2. Zastąpienie samochodowej komunikacji indywidualnej zbiorową komunikacją autobusową i kolejową w silnie zurbanizowanych obszarach gmin należących do AJ 2.3. Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi AJ 2.4. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej AJ 2.5. Wzrost produkcji i wykorzystania energii odnawialnych na obszarze AJ 2.6. Wspieranie rozwoju AJ w kontekście zapotrzebowania na energię i ciepło Struktura układu Celów ZIT AJ, Priorytetów ZIT AJ i Działań ZIT AJ

13 Cele szczegółowe ZIT AJPriorytety ZIT AJDziałania ZIT AJ Atrakcyjna dla mieszkańców i przedsiębiorstw przestrzeń AJ 3. Infrastruktura społeczności AJ 3.1. Poprawa jakości życia mieszkańców AJ 3.2. Zwiększenie konkurencyjności AJ jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku Struktura układu Celów ZIT AJ, Priorytetów ZIT AJ i Działań ZIT AJ

14 Cele szczegółowe ZIT AJPriorytety ZIT AJDziałania ZIT AJ Aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy AJ 4. Aktywna społeczność AJ 4.1.Zmniejszenie bezrobocia i zwiększenie zatrudnienia na terenach oddalonych od centrum AJ 4.2.Pobudzanie aktywności i kreatywności społecznej na rzecz AJ Struktura układu Celów ZIT AJ, Priorytetów ZIT AJ i Działań ZIT AJ

15 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Planowany termin naboru Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinasowanie projektów Rodzaj funduszu EFRR/EFS 30 czerwca opublikowanie ogłoszenia o konkursie 8 sierpnia planowany termin składania wniosków Poddziałanie A Przygotowanie terenów inwestycyjnych EFRR 30 czerwca opublikowanie ogłoszenia o konkursie 8 sierpnia planowany termin składania wniosków Poddziałanie B. Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców EFRR

16 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Planowany termin naboru Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinasowanie projektów w zł Rodzaj funduszu EFRR/EFS 30 czerwca 2016 – opublikowanie ogłoszenia o konkursie 1 sierpnia planowany termin składania wniosków Poddziałanie B Rewitalizacja zdegradowanych obszarów EFRR 30 czerwca opublikowanie ogłoszenia o konkursie 1 sierpnia planowany termin składania wniosków Poddziałanie F,G 10.4.F- Kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych umożliwiających podniesienie kwalifikacji zawodowych 10.4.G -Organizacja tradycyjnych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego we współpracy z pracodawcami EFS

17 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Planowany termin naboru Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinasowanie projektów w zł Rodzaj funduszu EFRR/EFS 29 lipca 2016 – opublikowanie ogłoszenia o konkursie 29 sierpnia planowany termin składania wniosków Poddziałanie B Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych EFRR 29 lipca 2016 – opublikowanie ogłoszenia o konkursie 29 sierpnia planowany termin składania wniosków Poddziałanie C Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej EFRR

18 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Planowany termin naboruTypy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinasowanie projektów w zł Rodzaj funduszu EFRR/EFS 30 sierpnia 2016 – opublikowanie ogłoszenia o konkursie 03 października planowany termin składania wniosków Poddziałanie C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB EFRR 30 września 2016 – opublikowanie ogłoszenia o konkursie 31 października planowany termin składania wniosków Poddziałanie D,E 6.1.D Remont, przebudowa, wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe skierowane w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze 6.1.E Remont, przebudowa i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne EFRR

19 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Planowany termin naboruTypy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinasowanie projektów w zł Rodzaj funduszu EFRR/EFS 30 września 2016 – opublikowanie ogłoszenia o konkursie 15 listopada planowany termin składania wniosków Poddziałanie A,C 6.3.A- Remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) - w celu przywrócenie lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych 6.3 C- Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe – tylko przebudowa albo modernizacja dróg)wraz z infrastrukturą towarzyszącą EFRR 30 września 2016 – opublikowanie ogłoszenia o konkursie 30 listopada planowany termin składania wniosków Poddziałanie A,B 6.1. A- Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług 6.1.B – Zmiana sposobu użytkowania, budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposażenie budynków infrastruktury : - domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku EFRR

20 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Planowany termin naboruTypy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinasowanie projektów w zł Rodzaj funduszu EFRR/EFS 31 października 2016 – opublikowanie ogłoszenia o konkursie 05 grudnia planowany termin składania wniosków Poddziałanie E,F, 4.4.E-Projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo 4.4.F- Projekty dotyczące przebudowy/rozbudowy, doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej EFRR 28 listopada 2016 – opublikowanie ogłoszenia o konkursie 28 grudnia planowany termin składania wniosków Poddziałanie A,B,C 10.1.A - Uruchomienie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej 10.1.B - Dodatkowe zajęcia edukacyjne poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty 10.1.C – Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego EFS

21 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Planowany termin naboruTypy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinasowanie projektów w zł Rodzaj funduszu EFRR/EFS 30 listopada 2016 – opublikowanie ogłoszenia o konkursie 02 stycznia planowany termin składania wniosków Poddziałanie B 3.4.B- Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii EFRR 06 grudnia 2016 – opublikowanie ogłoszenia o konkursie 13 stycznie planowany termin składania wniosków Poddziałanie A 8.4.A-Aktywizaja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów opieki EFS

22 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym Planowany termin naboruTypy projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinasowanie projektów w zł Rodzaj funduszu EFRR/EFS 16 grudnia 2016 – opublikowanie ogłoszenia o konkursie 27 stycznia planowany termin składania wniosków Poddziałanie A,C 9.1 A - Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych 9.1.C – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ EFS


Pobierz ppt "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google