Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: 3.3.4. Efektywność energetyczna w budynkach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: 3.3.4. Efektywność energetyczna w budynkach."— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: 3.3.4. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW www.rpo.dolnyslask.pl www.ipaw.walbrzych.eu www.funduszeeuropejskie.gov.pl Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 www.rpo.dolnyslask.plwww.ipaw.walbrzych.eu www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wałbrzych 6 września 2016 r.

2 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Poddziałanie 3.3.4. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW Celem szczegółowym Działania 3.3 jest poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych oraz przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej.

3 Aglomerację Wałbrzyską (AW) tworzą 22 gminy : Kwalifikowalność Beneficjentów – gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską. 1.Boguszów-Gorce 2.Czarny Bór 3.Dobromierz 4.Głuszyca 5.Jaworzyna Śląska 6.Jedlina-Zdrój 7.Kamienna Góra – gmina wiejska 8.Kamienna Góra – miasto 9.Lubawka 10.Marcinowice 11.Mieroszów 12.Nowa Ruda - gmina wiejska 13.Nowa Ruda - miasto 14.Stare Bogaczowice 15.Strzegom 16.Szczawno-Zdrój 17.Świdnica - gmina wiejska 18.Świdnica - miasto 19.Świebodzice 20.Walim 21.Wałbrzych 22.Żarów

4 W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST; jednostki organizacyjne JST; spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe; towarzystwa budownictwa społecznego; organizacje pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. Uwaga: w przypadku typu 3.3.C tylko jeśli w/w podmioty realizują inwestycje w budynkach użyteczności publicznej - inwestycje publiczne w imieniu jednostki sektora finansów publicznych.

5 TYPY PROJEKTÓW: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych (typ 3.3.B) opartych o system zarządzania energią dotyczącą m.in.: ocieplenia (termomodernizacji) obiektów (ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów, modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie, likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje); modernizacji systemów grzewczych (izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej) wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, np. podłączenie do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) – o ile wynika z audytu lub instalacja kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wymiana kotła może zostać wsparta jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub technicznie niemożliwe oraz audyt nie przewiduje zastosowania źródła ciepła wykorzystującego OZE,

6 modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej, modernizacji systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła), modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji, instalacji OZE – (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub fotowoltaniki) jeśli wynika z audytu (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji) na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków. W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru dopuszcza się mikroinstalacje, których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w modernizowanym budynku, na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek energii instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania; element uzupełniający projektu (którego wartość nie przekroczy 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) może stanowić wymiana oświetlenia (w przypadku typu 3.3.B tylko w częściach wspólnych) i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, napędy urządzeń i instalacji, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne w tym także usprawnienia systemu poprzez np. inteligentne zarządzanie oświetleniem i wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność, sterowanie) w zależności od potrzeb użytkowych (czujniki natężenia światła, czujniki ruchu, oprawy oświetleniowe zwiększające efektywność oświetlenia, wyłączniki czasowe itp.) oraz stosowanie energooszczędnych systemów zasilania. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku musi być udokumentowane.

7 Modernizacja kompleksowa oznacza, że każdy projekt powinien zawierać co najmniej komponent termomodernizacji oraz zarządzania energią (chyba, że system ten już istnieje i nie ma potrzeby rozwijania go). Ponieważ poprawne funkcjonowanie nowoczesnych systemów ogrzewania/chłodzenia wymaga świadomego ich użytkowania i często zmiany dotychczasowych zachowań, projekty powinny obejmować również element edukacyjny użytkowników docelowych. Nie powinien on się jednak ograniczać wyłącznie do technicznej instrukcji obsługi urządzeń (która powinna być zapewniona) ale powinien również odnieść się do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny – tzw. komponent edukacyjny.

8 Kwalifikowalne mogą być wyłącznie wydatki, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej i wynikają z audytu energetycznego. Wydatki nie mające bezpośredniego związku z poprawą efektywności energetycznej (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej) nie mogą stanowić wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Nie jest możliwa termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie technicznym, który uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego zgodnie z metodologii.

9 TYPY PROJEKTÓW: Projekty demonstracyjne (typ 3.3.C) budynek użyteczności publicznej - zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Jeśli budynek zamieszkania zbiorowego spełnia jednocześnie definicję budynku użyteczności publicznej, również może być przedmiotem projektu; demonstracyjny charakter projektu - w okresie trwałości projektu budynek wykorzystywany jest do realizacji podstawowej funkcji użyteczności publicznej, z jednoczesnym udostępnieniem budynku dla zwiedzających w celu zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami, dzięki którym osiągnięto podwyższone parametry energetyczne oraz uzyskanymi oszczędnościami energii. Informacje prezentowane są w sposób niespecjalistyczny i bez obowiązku udostępniania szczegółowej dokumentacji. Funkcja demonstracyjna powinna być realizowana bez szkody dla podstawowej funkcji użyteczności publicznej, ale podmiot użytkujący demonstracyjny budynek użyteczności publicznej musi na żądanie IZ lub innej uprawnionej instytucji udowodnić pełnienie funkcji demonstracyjnej, np. poprzez rejestr wizyt.

10 Projekty demonstracyjne (typ 3.3.C) W przypadku termomodernizacji kwalifikowalne mogą być wyłącznie wydatki, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej i wynikają z audytu energetycznego. Wydatki nie mające bezpośredniego związku z poprawą efektywności energetycznej (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej) nie mogą stanowić wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Wyjątek stanowią wydatki poniesione na poprawę dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. Projekt polegający na modernizacji energetycznej budynku opartej o system zarządzania energią może dotyczyć m.in.: ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię (ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów), modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych, – tzw. komponent termomodernizacyjny;

11 Projekty demonstracyjne (typ 3.3.C) modernizacji systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (jeśli konieczne), np. podłączenie do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej, lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) – o ile wynika z audytu lub instalacja kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe; modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej; modernizacji systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła), modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji; instalacji OZE – (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub fotowoltaiki) jeśli wynika z audytu na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków; instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe, liczniki ciepła, chłodu, CWU, zawory podpionowe itp.) – tzw. komponent zarządzania energią; element uzupełniający projektu (do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) może stanowić wymiana oświetlenia w częściach wspólnych i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, napędy urządzeń i instalacji, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne;

12 Projekty demonstracyjne (typ 3.3.C) komponent edukacyjny czyli odpowiednie przeszkolenie osób użytkujących budynek z obsługi urządzeń/systemów np. do ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji co jest konieczne dla osiągnięcie i utrzymania zakładanych oszczędności energii (np. z obsługi zaworów termostatycznych i/lub korzystania z wentylacji z odzyskiem ciepła) ale z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny. Należy również umieścić na okres trwałości projektu w widocznym miejscu w budynku informację o osiągniętym przez projekt efekcie ekologicznym (np. zmniejszeniu zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania, redukcji emisji CO2) oraz zagwarantować realizację funkcji demonstracyjnej poprzez np. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji osobom zainteresowanym oraz prowadzenie rejestru takich zdarzeń (funkcja demonstracyjna).

13 Projekty demonstracyjne (typ 3.3.C) W przypadku termomodernizacji obiektów, dofinansowanie uzyskają projekty, które zawierają wszystkie obowiązkowe komponenty: termomodernizacyjny (przy czym oszczędność energii w budynku w wyniku inwestycji musi wynieść co najmniej 25%, zgodnie z audytem energetycznym/efektywności energetycznej i jednocześnie zapewniać podwyższone parametry charakterystyki energetycznej) – dotyczy budynków modernizowanych, w przypadku budynków nowo budowanych należy zweryfikować dokumentację budowlaną, czy zapewniono osiągnięcie podwyższonych parametrów charakterystyki energetycznej w budynku; zarządzania energią (wymagany jest co najmniej najprostszy system zarządzania energią, chyba że w obiekcie w którym realizowany jest projekt taki system już istnieje co potwierdza audyt); komponent edukacyjny z funkcją demonstracyjną. Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Jeśli projekt obejmuje więcej niż 1 budynek, warunki muszą być spełnione w każdym z nich.

14 Projekty demonstracyjne (typ 3.3.C) W przypadku budynków nowo budowanych należy zapewnić: podwyższone parametry charakterystyki energetycznej; komponent zarządzania energią; komponent edukacyjny z funkcją demonstracyjną.

15 Preferowane będą projekty: kompleksowe – obejmujące istotny fragment gminy czy powiatu (w którym zostały zdiagnozowane znaczące, pilne potrzeby w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków) bądź cały ich obszar, w formie programów inicjowanych przez JST lub innych beneficjentów, obejmujących działania o charakterze prosumenckim, zmierzających do ograniczenia emisji „kominowej” oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym; wykorzystujące systemy monitorowania i zarządzania energią; realizowane w obiektach podłączonych do sieci ciepłowniczej, lub w których jednym z celów realizacji jest podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej; których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60 % w stosunku do sytuacji wyjściowej określonej przez audyt energetyczny; wykorzystujące odnawialne źródła energii;

16 Preferowane będą projekty: realizowane na obszarach o znaczących przekroczeniach norm zanieczyszczenia powietrza, co wynika z oceny poziomów substancji w powietrzu dokonywanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska; preferowane będą projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, które znajdują się na wykazie IZ RPO WD; w których wsparcie udzielane jest poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO); w przypadku budynków demonstracyjnych o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej – za zmniejszenie zapotrzebowania na energię w stosunku do wymagań dla budynków użyteczności publicznej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. (od 1 stycznia 2019 r. dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością), określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – ze zm.

17 Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych i/lub audytów efektywności energetycznej, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych. Dofinansowanie uzyskają projekty, których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 25% w stosunku do sytuacji wyjściowej określonej przez audyt energetyczny. W przypadku typu 3.3.C należy jednocześnie zapewniać podwyższone parametry charakterystyki energetycznej) – dotyczy budynków modernizowanych, w przypadku budynków nowo budowanych należy zweryfikować dokumentację budowlaną, czy zapewniono osiągnięcie podwyższonych parametrów charakterystyki energetycznej w budynku. W celu weryfikacji charakterystyki energetycznej należy sporządzić również świadectwo charakterystyki energetycznej przed rozpoczęciem realizacji projektu. Kopię aktualnego audytu energetycznego i świadectwa charakterystyki energetycznej należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Świadectwo musi odzwierciedlać stan sprzed rozpoczęcia realizacji projektu. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku sporządzane przed rozpoczęciem realizacji projektu nie wymaga rejestracji w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków (chyba, że wynika to z przepisów prawa). Świadectwo sporządzane po realizacji projektu wymaga rejestracji w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

18 W przypadku spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego inwestycja powinna dodatkowo spełnić co najmniej 1 z poniższych warunków: zakłada osiągnięcie co najmniej 30% oszczędności energii w każdym budynku oraz całkowita wartość projektu nie przekracza 5 000 000 zł; realizowana jest w budynkach zabytkowych lub budynkach znajdujących się na obszarach wsparcia wyznaczonych w obowiązującym programie rewitalizacji znajdującym się w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie programów rewitalizacji (na dzień składania wniosku o dofinansowanie).

19 W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa), co powinno wynikać z dokumentacji projektu. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. Urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE. Wszystkie progi procentowe, dotyczące np. oszczędności energii, zmniejszenia emisji CO2 czy wartości wydatków kwalifikowalnych na oświetlenie energooszczędne, liczone są w odniesieniu do budynku będącego przedmiotem projektu. Jeśli projekt obejmuje termomodernizację kilku budynków, progi określane są dla każdego z nich z osobna.

20 Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć: 1)audyt energetyczny/efektywności energetycznej; 2)Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; 3)wyciąg z dokumentacji/kopię dokumentacji potwierdzającej charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków nowo budowanych – dot. typu 3.3.C; 4) zaświadczenie właściwego urzędu gminy, że projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zatwierdzonego do realizacji uchwałą rady gminy. Zaświadczenie powinno obligatoryjnie zawierać: informację o tym że projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego do realizacji uchwałą rady gminy; krótkie uzasadnienie merytoryczne; numer uchwały przyjmującej PGN do realizacji; 5) w przypadku wnioskodawców będących podmiotami leczniczymi działającymi w publicznym systemie opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 z późn. zm.) konieczne jest przedłożenie do wniosku o dofinansowanie oświadczenia o posiadaniu, na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, umowy z instytucją ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ).

21 Alokacja w ramach konkursu (typ 3.3.B – budynki mieszkalne wielorodzinne) wynosi: 3 797 076 Euro, tj. 16 806 238 PLN Alokacja w ramach konkursu (typ 3.3.C – projekty demonstracyjne) wynosi: 2 585 798 Euro, tj. 11 445 000 PLN Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w styczniu 2016 r., tj. 1 euro = 4,4261 PLN. Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

22 Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych; w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%; w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe z uwzględnieniem kwoty pomocy de minimis otrzymanej z innego źródła; w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%; w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%; dla projektu generującego dochód, w którym występuję pomoc publiczna nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania wyliczona za pomocą luki finansowej nie może przekroczyć poziomu wynikającego z zasad pomocy publicznej i nie więcej niż 85%.

23 W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

24 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków - dostępny na stronie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/ w terminie:https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/ 1) typ 3.3.B – budynki mieszkalne wielorodzinne od dnia 29 sierpnia 2016 r. do dnia 13 października 2016 r. 2) typ 3.3.C – projekty demonstracyjne od dnia 29 sierpnia 2016 r. do dnia 11 października 2016 r. W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IPAW zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

25 Kryteria wyboru projektów - zostaną przedstawione w kolejnych prezentacjach. Kwalifikowalność wydatków: Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest: 1 stycznia 2014 r. Termin złożenia ostatniego wniosku o płatność: grudzień 2018 r. Zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy wdrożeniowej nie może zostać wybrany do dofinansowania projekt, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przez złożeniem wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

26 Partnerstwo Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wymieniony w katalogu beneficjentów obowiązującym dla danego naboru. Zgodnie z art. 33, ust. 6 ustawy wdrożeniowej, porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1). Udział partnerów i wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, a także potencjału społecznego musi być adekwatny do celu projektu. Na poziomie składania wniosku – oświadczenie, że partner został wybrany zgodnie z ustawą.

27 Wskaźniki W ramach RPO WD 2014-2020 rozróżnia się następujące wskaźniki: obligatoryjne – wskaźniki ujęte w RPO WD 2014-2020, SZOOP RPO WD 2014-2020; horyzontalne; dodatkowe – wskaźniki projektowe. Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie adekwatne wskaźniki produktu oraz rezultatu bezpośredniego z listy wskaźników opisanych dla danego naboru, odpowiadające celowi projektu. Dodatkowo w ramach wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca może określić inne, dodatkowe wskaźniki specyficzne dla danego projektu, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu (tzw. wskaźniki projektowe). We wniosku o dofinansowanie należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji celu projektu poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru. Dlatego przy określaniu wskaźników należy wziąć pod uwagę dostępność i wiarygodność danych niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika.

28 Lista wskaźników produktów do wykonania celów końcowych przez ZIT AW: Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 52 339 m 2, Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 3 089 156 kWh/r – dot. tylko typu 3.3.C projekty demonstracyjne. Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 696,4 tony równoważnika CO 2 /rok, Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii – 305 szt. – dot. tylko typu 3.3.B budynki mieszkalne wielorodzinne. Za prawidłowe zebranie danych będących podstawą do monitorowania wskaźników, a następnie wprowadzenie tych danych do SL2014 odpowiada Beneficjent.

29 Wydatki niekwalifikowalne Wydatki na oświetlenie energooszczędne i wymianę innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, pompy) na energooszczędne, przekraczające wartość 10 % wydatków kwalifikowalnych w projekcie, Wydatki na podłączenie do sieci ciepłowniczej przewyższające 49% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

30 Poddziałanie 3.3.4 SZOOP RPO WD 2014-2020 a Strategia ZIT AW

31 Diagnoza obszaru realizacji ZIT AW dotyczy czterech sfer: 1.Gospodarczej, 2.Społecznej, 3.Infrastrukturalnej, 4.Środowiska naturalnego. Konkurs odpowiada na problemy zidentyfikowane w sferze infrastrukturalnej, w której zidentyfikowano m.in. obszar problemowy – odnowa obszarów cennych kulturowo i poprzemysłowo, a także w sferze środowiska naturalnego, w której zidentyfikowano obszar problemowy: stan i jakość powietrza.

32 Zidentyfikowane problemy: Problemy niskiej emisji na obszarach cennych kulturowo, objętych ochroną konserwatora zabytków Znaczne zanieczyszczenie atmosfery tlenkiem węgla w okresie zimowym Relatywnie wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10 Wynikiem diagnozy jest określenie strategicznej interwencji: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych (wiązka projektów) oraz przeciwdziałanie niskiej emisji Aglomeracji Wałbrzyskiej (wiązka projektów). Obszar problemowy – stan i jakość powietrza oraz odnowa obszarów cennych kulturowo i poprzemysłowych

33 Zidentyfikowane problemy: Wolny przyrost zasobów mieszkaniowych Niekorzystna struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych, dominacja budynków z przed 1945 r. Zły lub najwyżej dostateczny stan techniczny budynków komunalnych Dominacja przestarzałego systemu grzewczego skutkującego niską emisją Wysoka energochłonność budynków Wynikiem diagnozy jest określenie strategicznej interwencji: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych (wiązka projektów) oraz przeciwdziałanie niskiej emisji Aglomeracji Wałbrzyskiej (wiązka projektów). Obszar problemowy – infrastruktura mieszkaniowa

34 TRANSPOZYCJA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ STRATEGII ZIT AW NA DZIAŁANIA RPO WD 2014-2020 PRIORYTET ZIT AWDZIAŁANIE ZIT AW PI RPO WDDZIAŁANIE SZOOP RPO WD Cel rozwojowy 2. ZIT AW Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy Priorytet 2.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

35 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych tel. 74 84 74 150 ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu ipaw@ipaw.walbrzych.euwww.ipaw.walbrzych.eu Dziękujemy z uwagę.


Pobierz ppt "ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA: 3.3.4. Efektywność energetyczna w budynkach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google