Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„S TWÓRZMY LEPSZE MOŻLIWOŚCI NA PRACE DOLNOŚLĄSKIEJ MŁODZIEŻY ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„S TWÓRZMY LEPSZE MOŻLIWOŚCI NA PRACE DOLNOŚLĄSKIEJ MŁODZIEŻY ”"— Zapis prezentacji:

1 „S TWÓRZMY LEPSZE MOŻLIWOŚCI NA PRACE DOLNOŚLĄSKIEJ MŁODZIEŻY ”

2 KONFERENCJA ZAWIĄZUJĄCA PARTNERSTWO NA RZECZ WYPRACOWANIA REKOMENDACJI 31 sierpnia 2016 r. Wrocław

3 Informacje podstawowe o projekcie: Termin realizacji: 15.06 – 31.12.2016 r. Budżet projektu: 244 252,75 zł Dofinansowanie: 100 % Obszar: woj. dolnośląskie JEDYNE REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA !

4 Cel projektu: dostosowanie usług świadczonych przez instytucje rynku pracy w województwie dolnośląskim w zakresie aktywizacji edukacyjno ­- zawodowej osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, do potrzeb tych osób, ich możliwości i zainteresowań oraz z uwzględnieniem analizy dolnośląskiego rynku pracy, poprzez zaangażowanie w formie partnerstwa w ramach projektu, różnych interesariuszy działających lokalnie i regionalnie w obszarze rynku pracy oraz wspólne wypracowanie jednego kompleksowego zestawu rekomendacji.

5 REKOMENDACJE:  będą wykorzystane przez IRP przy udzielaniu wsparcia osobom młodym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim;  będą bazować na analizie i diagnozie sytuacji osób młodych w województwie oraz analizie potencjału lokalnych rynków oraz pracodawców.  zostaną wykorzystane zarówno przez instytucje centralne przy konkursach centralnych, jak i instytucje regionalne przy wspieraniu osób młodych na poziomie regionalnym, w celu lepszego dopasowania zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

6 REKOMENDACJE:  B ędą wskazywać najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne kierunki i obszary wsparcia  Będą uwzględniać kilka perspektyw w tym: perspektywę IRP, regionalnych instytucji zajmujących się młodzieżą czy perspektywę pracodawców  Zostaną opracowane zgodnie z kryteriami SMART  Będą odpowiadać na źródłowe, zdiagnozowane przyczyny bezrobocia ludzi młodych na rynku regionalnym/ lokalnym.

7 PARTNERSTWO:  musi składać się łącznie z co najmniej:  podmiotów zajmujących się problematyką młodzieży,  IRP,  instytucji pomocy i integracji społecznej,  podmiotów funkcjonujących w systemie edukacji,  pracodawców/organizacji pracodawców IRP czyli: (w myśl za ustawą)  Publiczne służby zatrudnienia  Ochotnicze Hufce Pracy  Agencje zatrudnienia  Instytucje szkoleniowe  Instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego. Liczba podmiotów: min. 20, w tym min. 10 IRP

8 PARTNERSTWO przy opracowaniu rekomendacji weźmie pod uwagę m.in. :  zapisy realizowanych programów (np. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce),  strategii (w szczególności strategii regionalnych np. regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji, regionalnych strategii rozwoju, regionalnych strategii innowacji, a także krajowych np. Strategia Europa 2020),  działania współfinansowane z innych Działań POWER oraz innych programów operacyjnych,  dostępne analizy, raporty dotyczące województwa w zakresie wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,  opracowania zawierające ocenę trafności i skuteczności dotychczas zrealizowanej pomocy dla ww. osób,  wnioski z działań podejmowanych przez WUP ze środków Funduszu Pracy na przygotowanie organizacji konkursów regionalnych mających na celu pobudzenie aktywności młodzieży na rynku pracy zgodnie z Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży.

9 PARTNERSTWO Przez partnerstwo należy rozumieć grupę instytucji współpracującą ze sobą i realizującą wspólny cel, którym jest wypracowanie zestawu rekomendacji. Partnerstwo współpracuje ze sobą w oparciu o sformalizowane podstawy.

10 PARTNERSTWO – CZŁONKOWIE: 1.IRPSemper Avanti 2.IRPIzba Gospodarcza Europy Środkowej 3.IRPPHU Włodzimierz Smoliński "Headhunters" 4. ZAZ Wrocław 5. Związek Pracodawców ZAZów 6.IRPDWUP 7.IRPPUP KŁODZKO 8. Starostwo Powiatowe w Kłodzku 9. Międzyregionalny Syndykat Dziennikarzy Polskich 10.IRPAlnair Cezary Rutka 11.IRPAlnair Jan Wasilewski 12. Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu 13. Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie; 14. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości 15. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym; 16. Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie 17.IRPCentrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. 18.IRPFUNDACJA KOBE 19. Związek Pracodawców Europy Środkowej 20.IRPFundacja Edukacja PRO

11 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ: nazwa zadania od 15 czerwcalipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień 1.UTWORZENIE PARTNERSTWA 2.PRACE GRUP ROBOCZYCH 3. ORGANIZACJA PIĘCIU KONFERENCJI REGIONALNYCH 4. PRZYGOTOWANIE KOŃCOWE ZESTAWU REKOMENDACJI 5. WYDRUK I KOLPORTAŻ REKOMENDACJI DO IRP Liczba konferencji – 7 (początkowa, 5 regionalnych, końcowa) Liczba spotkań grup roboczych – 24 spotkania

12 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ: 24 spotkania robocze dotyczące (wrzesień): 4 obszarów: 1.rekomendacje dla instytucji rynku pracy w zakresie sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy, w tym z grupy NEET, uwzględniającego najefektywniej- sze sposoby rekrutacji oraz najskuteczniejsze metody wsparcia aktywizacyjnego; 2. rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych w ramach Osi I POWER,

13 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ: 3.rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych przez MRPiPS oraz KG OHP, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych przez MRPiPS w ramach Osi I POWER 4.rekomendacje zawierające sposób funkcjonowania partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu, celem zapewnienia trwałości; oraz 4 tematów: 1. rynek pracy, 2. pomoc i integracja społeczna, 3. organizacje pozarządowe, 4. edukacja

14 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ: Październik: 5 konferencji regionalnych : Wałbrzych Jelenia Góra Kłodzko Legnica Wrocław Listopad: Opracowanie rekomendacji Grudzień: Wydruk, kolportaż Organizacja konferencji podsumowującej

15 Dziękujemy za uwagę ! Biuro projektu: Stowarzyszenie Semper Avanti info@semperavanti.org

16


Pobierz ppt "„S TWÓRZMY LEPSZE MOŻLIWOŚCI NA PRACE DOLNOŚLĄSKIEJ MŁODZIEŻY ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google