Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Unijna recepta dla służby zdrowia Wsparcie dla sektora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Unijna recepta dla służby zdrowia Wsparcie dla sektora."— Zapis prezentacji:

1 Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Unijna recepta dla służby zdrowia Wsparcie dla sektora ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

2 Cele programu: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku

3 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Osie priorytetowe RPO – alokacje I Przedsiębiorczości i innowacje – 21% II Infrastruktura ekonomiczna – 6,5% III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne – 6% VI Środowisko i czysta energia – 13,5% VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna – 9,5% VIII Infrastruktura społeczna – 13,2% IX Pomoc techniczna – 2,8% IV Społeczeństwo informacyjne – 5% V Transport – 22,5%

4 Alokacja środków w ramach RPO WL (w mln €)

5  Dofinansowanie projektów z zakresu ochrony zdrowia możliwe jest w ramach Osi Priorytetowej VIII „Infrastruktura społeczna”, Działanie 8.3 Ochrona zdrowia.  Wkład ze środków unijnych na działanie - 53,46 mln €  Wybór projektów dokonywany jest w ramach procedury konkursowej (konkurs zamknięty) w oparciu o kryteria wyboru projektów. Regionalny Programu Operacyjny Województwa Lubelskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

6 Działanie 8.3 RPO WL – Cel działania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych w publicznym systemie ochrony zdrowia – poprawa sposobu funkcjonowania istniejących jednostek ochrony zdrowia.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Działanie 8.3 RPO WL – Dofinansowanie uzyskają projekty realizowane w: Działanie 8.3 RPO WL – Dofinansowanie uzyskają projekty realizowane w:  szpitalach (w ramach istniejących oddziałów szpitalnych i pracowni (np. diagnostycznych))  przychodniach, ośrodkach zdrowia, poradniach

8 8 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Działanie 8.3 RPO WL –Typy projektów możliwe do realizacji przez szpitale: 1. Zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych. 2. Dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ ( 2. Dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ (rozporządzenie z dnia 10.11.2006 r., Dz.U.06.213.1568). 3. Termomodernizacja budynków szpitalnych.

9 9 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Działanie 8.3 RPO WL –Typy projektów możliwe do realizacji przez przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie : 1. Zakup i modernizacja sprzętu medycznego 2. Telemedycyna, budowa, rozbudowa i zakup systemów informatycznych wspierających zarządzanie realizacją zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, systemów do obiegu informacji medycznej, systemów przechowywania i przetwarzania danych medycznych (e-medycyna). 3. Dostosowanie przychodni, ośrodków zdrowia i poradni do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ. 4. Termomodernizacja budynków przychodni, ośrodków zdrowia i poradni. 5. Roboty budowlane (z wyłączeniem budowy, rozbudowy, nadbudowy) w budynkach przychodni, ośrodków zdrowia i poradni.

10 10 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Działanie 8.3 RPO WL –Beneficjenci: Jednostki prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia: 1. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia JST 3. Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych 5. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawna 6. Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego, działające w obszarze ochrony zdrowia. 7. Zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej), dla których organem założycielskim są jednostki wymienione w punktach 1-6

11 11 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Działanie 8.3 RPO WL – Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%):  85 % kosztów kwalifikowalnych projektu  poziom ten ulega obniżeniu w przypadku:  projektów generujących dochód (luka finansowa)  projektów objętych pomocą publiczną – kontrakt z NFZ wyłącza występowanie pomocy publicznej  brak minimalnej/maksymalnej wartości projektu (z wyjątkiem projektów z zakresu termomodernizacji, dla których maksymalna wartość projektu wynosi do 10 mln PLN).

12 12 Działanie 8.3 RPO WL – Ograniczenia:  Wyłączeniu z dofinansowania w ramach Działania 8.3 podlegają:  projekty, których realizacja zakłada budowę, rozbudowę i nadbudowę budynków,  projekty, których realizacja nie jest zbieżna z kontraktem z NFZ,  zakup wyrobów i produktów jednorazowego użytku,  zakup środków transportu,  projekty, których zakres rzeczowy nie wynika z programu dostosowawczego rozporządzenia z dnia 10.11.2006 r. (dla projektów zakładających dostosowanie pomieszczeń ZOZ do wymogów prawa).  projekty, których zakres rzeczowy nie wynika z programu dostosowawczego lub treści rozporządzenia z dnia 10.11.2006 r. (dla projektów zakładających dostosowanie pomieszczeń ZOZ do wymogów prawa).  Realizacja projektów nie może powodować zwiększenia istniejącego sektora ochrony zdrowia (np. przyrostu łóżek szpitalnych).

13 13 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Działanie 8.3 RPO WL – Ograniczenia wynikające z linii demarkacyjnej: Jednym z warunków zapewnienia zgodności RPO WL z prawem wspólnotowym i krajowym jest konieczność przestrzegania tzw. „linii demarkacyjnej”. Linia to dokonuje podziału pomiędzy obszarami wsparcia z programów krajowych i regionalnych, jak również różnicuje beneficjentów i projekty z poszczególnych programów.

14 14 Działanie 8.3 RPO WL – Ograniczenia wynikające z linii demarkacyjnej z programami krajowymi:  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wyłączeniu w ramach RPO WL podlegają projekty możliwe do realizacji w ramach PO IiŚ:  Oś Priorytetowa XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.  Oś priorytetowa Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (wsparcie dla projektów z zakresu termomodernizacji obiektów ochrony zdrowia, których minimalna wartość wynosi 10 mln PLN). Nabór wniosków: VI-IX 2008 r.

15 15 Działanie 8.3 RPO WL – Ograniczenia wynikające z linii demarkacyjnej z programami krajowymi:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyłączeniu w ramach RPO WL podlegają projekty możliwe do realizacji w ramach PO KL: Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, obejmujące:  podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego,  podnoszenie jakości w zakładach opieki zdrowotnej,  poprawę stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy.

16 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Harmonogram naboru wniosków II połowa marca 2008 r. Działanie 8.3 Ochrona zdrowia: Projekty realizowane przez szpitale - zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych. Projekty realizowane przez szpitale - dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ.

17 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Harmonogram naboru wniosków sierpień 2008 r. Działanie 8.3 Ochrona zdrowia: Projekty realizowane przez szpitale – termomodernizacja (wysokość alokacji na konkurs (w mln Euro) - 3,4512. Projekty realizowane przez przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie (wysokość alokacji na konkurs (w mln Euro) - 4,5676.

18 18 Działanie 8.3 RPO WL – Podsumowanie pierwszych naborów:  Konkurs nr 08/RPOWL/8.3/2008, Typ projektów: Ochrona zdrowia - projekty realizowane przez szpitale - zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych:  alokacja na konkurs: 18 699 740,82 PLN  ilość złożonych wniosków: 34  wartość całkowita projektów złożonych w ramach konkursu: 134 442 011,10 PLN  wartość całkowita wnioskowanego dofinansowania projektów w ramach konkursu: 113 601 474,92 PLN

19 19 Działanie 8.3 RPO WL – Podsumowanie pierwszego naboru:  Konkurs nr 09/RPOWL/8.3/2008, Typ projektów: Ochrona zdrowia - projekty realizowane przez szpitale - dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ:  alokacja na konkurs: 28 372 883,18 PLN  ilość złożonych wniosków: 18  wartość całkowita projektów złożonych w ramach konkursu: 79 536 393,90 PLN  wartość całkowita wnioskowanego dofinansowania projektów w ramach konkursu: 66 741 195,70 PLN

20 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Pozostałe możliwości pozyskiwania środków przez ZOZ w ramach RPO WL 2007- 2013: Pozostałe możliwości pozyskiwania środków przez ZOZ w ramach RPO WL 2007- 2013: Działanie 6.2 RPO WL „Energia przyjazna środowisku”:  Projekty z zakresu modernizacji kotłowni opalanych paliwem stałym na zasilane paliwem ekologicznym  Pierwszy nabór wniosków: sierpień 2008

21 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Działanie 6.2 RPO WL „Energia przyjazna środowisku” – Beneficjenci: Działanie 6.2 RPO WL „Energia przyjazna środowisku” – Beneficjenci: 1. Jednostki samorządu terytorialnego. 2. Związki, porozumienia i stowarzyszenia JST, 3. Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, 4. Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, 5. Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym.

22 Informacje i aktualności zamieszczane są na stronie poświęconej zamieszczane są na stronie poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 pod adresem www.rpo.lubelskie.pl Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

23 Dziękuję za uwagę ! Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego ul. Czechowska 19 20 – 072 Lublin tel. 081 44 16 738 fax. 081 44 16 740 e-mail: rpo@lubelskie.pl 23


Pobierz ppt "Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Unijna recepta dla służby zdrowia Wsparcie dla sektora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google