Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Warunki konkursu w ramach Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Szczecin, maj 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Warunki konkursu w ramach Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Szczecin, maj 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Warunki konkursu w ramach Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Szczecin, maj 2016 r.

2 09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 – 10:10 Przywitanie uczestników szkolenia - Konstanty Oświęcimski - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 10:10 – 10:30 Warunki udziału w konkursie w ramach działania 2.10 - Kinga Jacewicz - Dyrektor ds. Funduszy Europejskich 10:30 – 12:00 Szczegóły dotyczące naboru projektów, w tym: składanie projektów wraz z załącznikami w systemie elektronicznym, system oceny projektów, warunki zawarcia umowy o dofinansowanie - Dariusz Kielek – Specjalista ekonomiczny ds. Funduszy Europejskich 12:00 – 12:30 Sesja pytań AGENDA

3 12:30 – 13:00 Przerwa kawowa 13:00 – 13:45 Ocena oddziaływania na środowisko – Dokumenty dotyczące procedury OOŚ wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie, wniosek o dofinansowanie – część H - Anna Słaby – Specjalista techniczny ds. Funduszy Europejskich 13:45 – 14:00 Sesja pytań 14:00 – 14:30 Wpływ pomocy publicznej na wysokość dofinansowania projektów (art. 40 i 41 GBER, pomoc de minimis) - Mateusz Wagemann – Radca Prawny 14:30 – 15:00 Sesja pytań 15:00 – Zakończenie szkolenia. AGENDA

4 Warunki udziału w konkursie w ramach działania 2.10

5 Na co można otrzymać dofinansowanie? Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu 94 000 000 zł Minimalna dopuszczalna wartość projektu 100 000 zł

6 przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, jednostki sektora finansów publicznych szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje oświatowe i opiekuńcze, zakłady opieki zdrowotnej, grupy producentów rolnych, organy administracji rządowej prowadzące szkoły, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. Kto może ubiegać się o wsparcie?

7 W ramach działania 2.10 z dofinansowania nie mogą skorzystać: Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury Sektor rybołówstwa i akwakultury oznacza sektor gospodarki, który obejmuje wszelką działalność związaną z produkcją i przetwarzaniem produktów rybołówstwa lub akwakultury oraz obrotem nimi. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych Mogą otrzymać tylko pomoc publiczną na ochronę środowiska, ale nie mogą otrzymać pomocy de minimis Przy czym możliwe jest udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorstwom, które poza produkcją podstawową produktów rolnych prowadzą działalność także w innym sektorze i wówczas pomoc de minimis może być przyznana na działalność w tym innym sektorze pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji kosztów działalności, która otrzymuje pomoc de minimis. Kto nie może ubiegać się o wsparcie?

8 Dla osób fizycznych oraz wspólnot, spółdzielni i jednostek samorządu terytorialnego WFOŚiGW w Szczecinie proponuje program PROSUMENT, gdzie udzielamy dotacji (40% - energia elektryczna lub 20% - energia cieplna) wraz z pożyczką (oprocentowanie 1%) źródła ciepła opalane biomasą - do 300 kW, pompy ciepła - do 300 kW, kolektory słoneczne - do 300 kW, systemy fotowoltaiczne - do 40 kW, małe elektrownie wiatrowe – o mocy elektrycznej do 40 kW, mikrokogeneracja - do 40 kW; Alternatywa – PROSUMENT

9 Punkty Obsługi Programu Prosument godziny otwarcia: poniedziałek 9:00-17:00 wtorek-piątek 7:30-15:30 Alternatywa – PROSUMENT SzczecinKoszalinSzczecinek al. Wojska Polskiego 36U/1 70-475 Szczecin tel. 91 831 25 90-92 fax. 91 831 55 22 email: prosument@wfos.szczecin.pl ul. Jana Matejki 1 75-540 Koszalin tel. 94 375 04 94-96 fax. 94 375 04 99 email: prosument.koszalin@wfos.szczecin.pl prosument.koszalin@wfos.szczecin.pl pl. Wolności 8 78-400 Szczecinek tel. 94 375 04 80-81 fax. 94 375 04 84 email: prosument.szczecinek@wfos.szczecin.pl prosument.szczecinek@wfos.szczecin.pl

10 Na co można otrzymać dofinansowanie? Cel działania 2.10 – cel projektów Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii. Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Typ projektu Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych

11 Na co można otrzymać dofinansowanie? Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek dla energii wodnej (do 5 MWe), dla energii wiatru (do 5 MWe), dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth), dla energii geotermalnej (do 2 MWth), dla energii z biogazu (do 1 MWe), dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe), dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe), dla energii wytwarzanej w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 5 MWe) dla energii z biomasy, dla energii wytwarzanej w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 1 MWe) dla energii z biogazu.

12 Na co można otrzymać dofinansowanie? Dodatkowe warunki Instalacje w źródła oparte o energię wody mogą dotyczyć projektów wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej, Wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji, w przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii, Nie będą wspierane instalacje do spalania węgla, ani do współspalania biomasy z węglem zarówno w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego.

13 Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski o dofinansowanie? Terminy Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu trwa od 31 marca 2016 r. do 31 maja 2016 r. Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinasowanie.

14 Na co można otrzymać dofinansowanie? Preferencje – dodatkowe punkty Źródła energii odnawialnej - biomasa, biogaz i energia słoneczna, Przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa energetycznego: -obszar SSW -budynki socjalne lub komunalne Projekty zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, który został pozytywnie zaopiniowany przez Doradcę Energetycznego, Kogeneracja – wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w jednym procesie technologicznym.

15 Na co można otrzymać dofinansowanie? Specjalnej Strefy Włączenia

16 Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski o dofinansowanie? Terminy Pisemny wniosek o przyznanie pomocy do dnia 7 czerwca 2016 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Jagiellońska 32 lok. U/5, 70-382 Szczecin od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 za datę założenia pisemnego wniosku uznaje się datę stempla pocztowego (Poczta Polska) lub data wpływu do IOK (inny, np. kurier)

17 Dodatkowe informacje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udziela odpowiedzi na pytania składane za pomocą: e-mail: rpo@wfos.szczecin.pl telefonu: 91 44 10 300 faksu: 91 44 10 301 Bezpośrednio w siedzibie: ul. Jagiellońska 32 lok. U/5, 70-382 Szczecin w godzinach 7.30 – 15.30

18 Dziękuję za uwagę Kinga Jacewicz Dyrektor ds. Funduszy Europejskich

19 Szczegóły dotyczące naboru projektów

20 Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski o dofinansowanie? LSI 2014 http://beneficjent2014.wzp.pl W celu prawidłowego korzystania z Systemu niezbędne są: połączenie z siecią Internet, zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer lub Mozilla Firefox w najnowszej stabilnej wersji (nie starszej niż dwie wersje wstecz), włączenie obsługi technologii Java Script, oraz tzw. „cookies”.

21 Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski o dofinansowanie? LSI 2014 http://beneficjent2014.wzp.pl Dostęp i korzystanie z Systemu są bezpłatne, Czas trwania nieaktywnej sesji (czas bezczynności), po jakim następuje automatyczne wylogowanie Użytkownika wynosi 30 minut, Do każdego Użytkownika przypisany jest unikalny Login (adres e-mail), Hasło powinno mieć długość co najmniej 8 znaków, zawierać duże i małe litery, znaki specjalne oraz cyfry,

22 Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski o dofinansowanie? LSI 2014 http://beneficjent2014.wzp.pl Opcja przenoszenia i udostępniania wniosku, Dopuszczalny rozmiar jednego załącznika to 50 MB, Limity znaków przy danej pozycji, Pomoc techniczna LSI 2014 – UMWZ – zakładka „Pomoc”, Pomoc merytoryczna – WFOŚiGW w Szczecinie, tel. 91 44 10 300.

23 Kiedy i gdzie będzie można składać wnioski o dofinansowanie?

24

25

26 Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? Załączniki do wniosku o dofinansowanie Załączniki do wniosku o dofinansowanie są jego integralną częścią; Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć wszystkie dokumenty, które posiada do wniosku o dofinansowanie; Niektóre załączniki mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym; Załączniki należy dołączyć do wniosku w LSI2014 w sekcji J Studium wykonalności – część finansowa - plik arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel, LibreOffice Calc) z odblokowanymi formułami; Studium wykonalności – część finansowa - plik edytora tekstów (np. MS Word, LibreOffice Writer) lub aktywny pdf (z możliwością przeszukiwania); Pozostałe załączniki w formacie pdf

27 Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? Załączniki do wniosku o dofinansowanie - obowiązkowe Załącznik 1. Studium wykonalności Załącznik 2. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (jst) bilans za poprzedni rok; opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za poprzedni rok lub oświadczenie RIO; wieloletnia prognoza finansowa (w przypadku projektów realizowanych dłużej niż 1 rok) lub uchwała budżetowa (w przypadku projektów, których realizacja jest krótsza niż 1 rok); umowy dotacji, dokumenty potwierdzające przyznanie subwencji, itp. (jeśli dotyczy).

28 Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? Załączniki do wniosku o dofinansowanie - obowiązkowe Załącznik 2. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (inny niż jst) sprawozdanie finansowe - bilans, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat, (załączniki wymagane w przypadku wnioskodawców sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości); opinia biegłego rewidenta, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, zestawienie zmian w aktywach netto (jeśli wnioskodawca jest do tego zobowiązany odrębnymi przepisami); przedsiębiorcy, którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są zobowiązani do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i start, dołączają odpowiedni formularz podatkowy - PIT lub CIT - w zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

29 Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? Załączniki do wniosku o dofinansowanie - obowiązkowe Załącznik 3. Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3j, 3k, 3p); Kompletując dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko należy posługiwać się „Zasadami dla Wnioskodawców RPO WZ 2014 - 2020 Ocena oddziaływania na środowisko”, które stanowią załącznik nr 5 do regulaminu.

30 Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? Załączniki do wniosku o dofinansowanie - obowiązkowe Załącznik 5.2 Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej lub koncesja na wykonywanie działalności (jeśli dotyczy) Załącznik 5.4. Umowa lub porozumienie określające prawa i obowiązki partnerów w zakresie realizacji projektu (jeśli dotyczy); Załącznik 6.1. Statut instytucji/organizacji (jeśli dotyczy) Załącznik 6.3. Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy); Załącznik 8. Dokumenty rejestrowe (dotyczy spółki cywilnej oraz spółki kapitałowej w organizacji);

31 Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? Załączniki do wniosku o dofinansowanie - obowiązkowe Załącznik 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (jeśli dotyczy); Załącznik 7.1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013) (jeśli dotyczy);

32 Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? Załączniki do wniosku o dofinansowanie – obowiązkowe do uzupełnienia przed podpisaniem umowy Załącznik 3. Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (3f, 3g, 3h, 3i, 3l, 3m, 3n, 3p); Załącznik 4. Decyzje dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumenty zezwalające na realizację inwestycji (jeśli dotyczy) (4a, 4b, 4c, 4d); Załącznik 6.4. Promesa kredytowa/leasingowa (jeśli dotyczy) - Dokumenty potwierdzające zewnętrzne źródła finansowania; Załącznik 5.3 Promesa udzielenia koncesji na działalność gospodarczą objętą koncesjonowaniem (jeśli dotyczy).

33 Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku? Załączniki do wniosku o dofinansowanie – nieobowiązkowe Załącznik 6.6. Pozostałe dokumenty (np. opinie, listy intencyjne itp.); Załącznik 10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – PGN wraz pozytywną opinią doradcy energetycznego. Projekty zgodne z pozytywnie zaopiniowanym PGN przez doradców energetycznych funkcjonujących w WFOŚiGW w Szczecinie otrzymują punkty w fazie oceny jakości.

34 W jaki sposób będą oceniane projekty? System oceny Ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WZ 2014-2020 (zał. 3 do regulaminu konkursu), Oceny dokonują pracownicy IP, pracownicy IZ (ocena strategiczna) oraz eksperci, z wykazu kandydatów na ekspertów, Planowany okres trwania oceny wniosków o dofinansowanie projektów to 120 dni. W uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać wydłużony, Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach KOP odbywa się w następujących po sobie fazach oceny: dopuszczalności, administracyjności i wykonalności, jakości oraz oceny strategicznej.

35 W jaki sposób będą oceniane projekty? System oceny – Braki formalne i oczywiste omyłki Zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej, w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek IOK wzywać będzie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do dalszej oceny. W takim przypadku wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do złożenia protestu. Za braki formalne w rozumieniu art. 43 ustawy uznaje się w szczególności: złożenie niekompletnego wniosku tzn. niezawierającego wszystkich obligatoryjnych załączników np. Studium Wykonalności; niewypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w formularzu wniosku o dofinansowanie; niezgodność sumy kontrolnej w wersji elektronicznej z dostarczonym pisemnym wnioskiem o przyznanie pomocy; brak podpisu na pisemnym wniosku o przyznanie pomocy, zgodnego z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę. Uzupełnienie braków formalnych lub poprawienie oczywistej omyłki nie może prowadzić do istotnej modyfikacji, oceniane to będzie każdorazowo przez IOK.

36 W jaki sposób będą oceniane projekty? System oceny – faza dopuszczalności Celem oceny w ramach fazy dopuszczalności jest wyeliminowanie wszystkich projektów, które nie mieszczą się w ramach zaplanowanego konkursu, W fazie oceny dopuszczalności nie ma możliwości poprawy dokumentacji aplikacyjnej. IOK przewiduje jedynie możliwość złożenia wyjaśnień przez wnioskodawcę w terminie 7 dni, liczonych od dnia następnego po doręczeniu wezwania, Warunkiem pozytywnej oceny jest spełnienie przez projekt wszystkich kryteriów dopuszczalności. Jeżeli chociażby jedno kryterium dopuszczalności nie jest spełnione projekt uzyskuje negatywną ocenę w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy (jest odrzucany z postępowania konkursowego).

37 W jaki sposób będą oceniane projekty? System oceny – faza administracyjności i wykonalności Celem oceny w ramach fazy administracyjności i wykonalności jest weryfikacja merytoryczna wykonalności projektu. W trakcie oceny tych kryteriów weryfikowane są m.in. założenia oraz wyciągnięte z nich wnioski, a także wskazane w projekcie zobowiązania dotyczące wartości wskaźników i innych kluczowych parametrów; Oceniający może zaproponować zmniejszenie wnioskowanej kwoty dofinansowania w związku ze zidentyfikowaniem wydatków niekwalifikowalnych (niespełniających zasad kwalifikowalności, zawyżonych lub zbędnych z punktu widzenia prawidłowości realizacji projektu); Warunkiem pozytywnej oceny jest spełnienie przez projekt wszystkich kryteriów administracyjności i wykonalności. Jeżeli chociażby jedno kryterium administracyjności i wykonalności nie jest spełnione projekt uzyskuje negatywną ocenę w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy (jest odrzucany z postępowania konkursowego);

38 W jaki sposób będą oceniane projekty? System oceny – faza administracyjności i wykonalności - poprawki W przypadku stwierdzenia, w ramach fazy oceny kryteriów administracyjności i wykonalności, braków lub błędów w zakresie przedstawionych informacji, wniosek może zostać skierowany do uzupełnienia/korekty w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia następnego po otrzymaniu informacji; Uzupełnienie/korekta wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie błędów lub brakujących informacji odbywa się jednokrotnie w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów; Uzupełnienie/korekta wniosku o dofinansowanie projektu nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Wystąpienie istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie dokonywane jest przez oceniających; Jeżeli złożone uzupełnienie/korekta/wyjaśnienie nie doprowadzi do usunięcia braków lub błędów, co uniemożliwi przyznanie pozytywnej oceny w ramach kryterium w danej fazie oceny, to projekt otrzymuje negatywną ocenę.

39 W jaki sposób będą oceniane projekty? System oceny – faza jakości Celem oceny kryteriów w ramach fazy jakości jest wyłonienie projektów, które w największym zakresie wpisują się w cel szczegółowy określony dla Działania 2.10; Ocena w oparciu o kryteria jakości polega na przyznaniu punktów za dane kryterium oraz przemnożeniu przyznanej liczby punktów przez odpowiednią dla danego kryterium wagę; Minimalna liczba punktów (próg), której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnego wyniku oceny jakości wynosi 30%; W fazie oceny jakości nie ma możliwości poprawy dokumentacji aplikacyjnej. IOK przewiduje jedynie możliwość złożenia wyjaśnień przez wnioskodawcę w terminie 7 dni, liczonych od dnia następnego po doręczeniu wezwania.

40 W jaki sposób będą oceniane projekty? Kryteria wyboru projektów – faza jakości L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 4.1 Odpowiedniość / adekwatność / trafność Komplementarność. Projekt jest związany z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi ochrony środowiska (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego). Analizowane projekty i ich rezultaty warunkują się nawzajem. 0 pkt – brak powiązań 2 pkt – projekt jest powiązany z innym projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu lub planu działania 4 pkt – projekt jest powiązany z przedsięwzięciami polegającymi na modernizacji energetycznej budynku dla którego/których dostarczana jest energia z dofinansowanego źródła. Skala 0/2/4 waga 2 Preferowane źródła energii odnawialnej: 0 pkt – projekt nie dotyczy instalacji wykorzystującej energię z biomasy, biogazu lub energii słonecznej 2 pkt – Inwestycja dotyczy instalacji wykorzystującej energię pochodzącą z biomasy przy wykorzystaniu kotłów na biomasę o emisji pyłów powyżej 50 mg/Nm3 3 pkt – Inwestycja dotyczy instalacji wykorzystującej energię pochodzącą z biogazu lub energii słonecznej lub biomasy przy wykorzystaniu kotłów na biomasę o emisji pyłów nie większej niż 50 mg/Nm3. Skala 0/3 waga 4 Kogeneracja 0 pkt W ramach projektu nie powstaje źródło wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji 2 pkt W ramach projektu powstaje źródło wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji Skala 0/2 waga 2 Przeciwdziałanie zjawisku ubóstwa energetycznego: 1 pkt – projekt realizowany na obszarach strategicznej interwencji (SSW) 1 pkt – projekt realizowany przez podmiot zarządzający mieszkaniami komunalnymi lub socjalnymi lub w sektorze budownictwa socjalnego, lub projekt realizowany jest w budynkach, w których znaczna część mieszkańców pobiera zasiłki socjalne, w tym zasiłki energetyczne (przy czym znaczna część oznacza minimum 20% mieszkańców/rodzin) Skala 0/1/2 waga 3

41 W jaki sposób będą oceniane projekty? Kryteria wyboru projektów – faza jakości L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 4.2Skuteczność Kryterium ocenia wpływ projektu na realizację wskaźników w przedmiotowym działaniu. W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: a) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE[MWhe/rok] b) Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] Na potrzeby tego kryterium projekty zostaną zestawione w jednej tabeli. Na podstawie tabeli wyznaczone zostaną kwartyle. Im wyższa wartość wskaźnika tym więcej projekt uzyskuje punktów. Skala 1/2/3/4 waga 3 4.3Efektywność Efektywność kosztowa projektu – moc instalacji (stosunek wartości środków UE wyrażonej w PLN do osiągniętej w wyniku realizacji projektu maksymalnej mocy instalowanych instalacji wykorzystujących OZE Punktacja wyliczana będzie wg wzoru: liczba punktów w kryterium = (X/Y) * A (wartość do drugiego miejsca po przecinku zaokrąglona matematycznie) gdzie: X - wskaźnik efektywności kosztowej najniższy w grupie złożonych projektów, gdzie wskaźnik efektywności kosztowej = środki UE / maksymalna moc instalowanych instalacji wykorzystujących OZE (wartość do drugiego miejsca po przecinku zaokrąglona matematycznie), Y - wskaźnik efektywności kosztowej ocenianego projektu, gdzie wskaźnik efektywności kosztowej = środki UE / maksymalna moc instalowanych instalacji wykorzystujących OZE (wartość do drugiego miejsca po przecinku zaokrąglona matematycznie), A - waga = 12 Skala 0-1 waga 12

42 W jaki sposób będą oceniane projekty? Kryteria wyboru projektów – faza jakości L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 4.3Efektywność Efektywność kosztowa projektu – redukcja CO2 (stosunek wartości środków UE wyrażonej w PLN do osiągniętej w wyniku realizacji projektu szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]. Punktacja wyliczana będzie wg wzoru: liczba punktów w kryterium = (X/Y) * A (wartość do drugiego miejsca po przecinku zaokrąglona matematycznie) gdzie: X - wskaźnik efektywności kosztowej najniższy w grupie złożonych projektów, gdzie wskaźnik efektywności kosztowej = środki UE / Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (wartość do drugiego miejsca po przecinku zaokrąglona matematycznie), Y - wskaźnik efektywności kosztowej ocenianego projektu, gdzie wskaźnik efektywności kosztowej = środki UE / szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (wartość do drugiego miejsca po przecinku zaokrąglona matematycznie), A - waga = 10 Skala 0-1 waga 10

43 W jaki sposób będą oceniane projekty? Kryteria wyboru projektów – faza jakości L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 4.4Użyteczność Zgodność z planem gospodarki niskoemisyjnej Oceniana jest zgodność projektu z planem gospodarki niskoemisyjnej 0 pkt – projekt nie wpisuje się w plany gospodarki niskoemisyjnej gmin bądź plany gospodarki niskoemisyjnej nie istnieją 2 pkt – projekt wpisuje się w plany gospodarki niskoemisyjnej gmin Skala 0/2; waga 5 Korzyści i koszty społeczne Kryterium będzie mierzone za pomocą wysokości wskaźnika B/C – im wyższy od 1 tym więcej punktów dany projekt uzyskuje. Liczba punktów będzie zależna (względna) od osiągnięć wszystkich projektów w danym konkursie. Dla wszystkich projektów, które zostały pozytywnie cenione w fazie dopuszczalności, administracyjności i wykonalności wartości wskaźnika B/C zostaną zestawione w jednej tabeli. Na jej podstawie zostaną wyznaczone mediana i kwartyle. W zależności od nich każdemu projektowi zostanie przypisana wartość punktowa. Skala 1/2/3/4 waga 3 Gotowość do realizacji projektu. Premiuje się posiadanie niezbędnych do realizacji projektu pozwoleń oraz projektów budowalnych na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Liczba punktów przyznawana za osiągnięte kolejne etapy przygotowania projektu (max. 2 pkt): 1 pkt – projekt posiada projekt budowlany (może być niezatwierdzony) dla co najmniej 70% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia; 1 pkt – projekt uzyskał pozwolenie na budowę dla co najmniej 70% zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Uwaga: Jeżeli danego projektu nie dotyczy któryś z ww. etapów przygotowania inwestycji, projektowi przysługuje 1 pkt za gotowość w ramach tego etapu Skala 0/1/2 waga 4

44 W jaki sposób będą oceniane projekty? Kryteria wyboru projektów – faza jakości L.p.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 4.5Trwałość Doświadczenie Wnioskodawcy 1 pkt – wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Efekty ponad minimalną trwałość 2 pkt – efekty projektu oddziałują w okresie dłuższym niż minimalnie wymagany okres trwałości dla projektu. Skala 0/1/2/3 waga 2

45 W jaki sposób będą oceniane projekty? System oceny – faza oceny strategicznej Celem oceny kryteriów w ramach fazy oceny strategicznej jest wyłonienie projektów, które w największym zakresie wpływają na realizację polityki rozwojowej województwa wynikającej ze Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego WZ, wojewódzkich strategii i programów sektorowych oraz krajowych dokumentów strategicznych, w tym w szczególności Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego; Faza oceny strategicznej jest oceniana przez dwóch pracowników IZ – UMWZ; Ocena w oparciu o kryteria strategiczne polega na przyznaniu punktów w wysokości 20% punktacji uzyskanej przez projekt w fazie jakości;

46 W jaki sposób będą oceniane projekty? System oceny – faza oceny strategicznej Punkty przyznawane są wyłącznie projektom, które spełniają kryterium strategiczne – Zrównoważony rozwój województwa; W fazie oceny strategicznej nie ma możliwości poprawy dokumentacji aplikacyjnej. IOK przewiduje jedynie możliwość złożenia wyjaśnień przez wnioskodawcę w terminie 7 dni, liczonych od dnia następnego po doręczeniu wezwania; W uzasadnionych przypadkach IZ może zrezygnować z przeprowadzania oceny strategicznej.

47 W jaki sposób będą oceniane projekty? System oceny – listy ocenionych wniosków Po zakończeniu etapu oceny wniosków o dofinansowanie sporządzana jest lista wszystkich projektów ocenionych przez KOP, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy; Liczba punktów uzyskanych przez projekt jest sumą punktów przyznanych w fazach oceny jakości oraz oceny strategicznej (jeśli dotyczy); Przyznawanie dofinansowania uzależnione jest od liczby punktów uzyskanych przez projekt, w kolejności od projektów które otrzymały największą liczbę punktów do wyczerpania alokacji przeznaczonej na dany konkurs. Pozostałe projekty są projektami rezerwowymi; Po zakończeniu etapu oceny wniosków o dofinansowanie każdy wnioskodawca jest pisemnie informowany o zakończeniu oceny, jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny.

48 Obowiązki Beneficjenta Beneficjent w związku z realizacją Projektu zobowiązuje się zwłaszcza do: osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie; realizacji Projektu w oparciu o harmonogram, stanowiący element wniosku o dofinansowanie; zachowania trwałości Projektu oraz rezultatów. Jak realizować projekt?

49 Wskaźniki produktu Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]; Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]; Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej [MW]; Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]; Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]; Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]; Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]. Jak realizować projekt?

50 Wskaźniki rezultatu Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]; Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]; Produkcja energii elektrycznej nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]; Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]; Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]; Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M; Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa); Liczba utrzymanych miejsc pracy; Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy. Jak realizować projekt?

51 Wskaźniki W przypadku zmian w zakresie rzeczowym projektu, skutkującym nieosiągnięciem wskaźnika produktu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć wartość dofinansowania proporcjonalnie do niezrealizowanego zakresu rzeczowego. W przypadku nieosiągnięcia założonej wartości wskaźnika rezultatu Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć wysokość przekazanego na rzecz Beneficjenta dofinansowania, proporcjonalnie do poziomu niezrealizowanego wskaźnika. Jak realizować projekt?

52 Harmonogram Beneficjent sporządza harmonogram płatności i przekazuje go za pośrednictwem SL2014. Harmonogram płatności powinien obejmować cały okres realizacji Projektu; Sporządzony przez Beneficjenta niezwłocznie po podpisaniu Umowy, nie później jednak niż wraz z pierwszym wnioskiem o płatność; Można aktualizować harmonogram, pod warunkiem jego akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą. Jak realizować projekt?

53 Trwałość Trwałość projektów powinna być zachowana przez okres 5 lat (3 lat dla MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. Naruszenie zasady trwałości oznacza konieczność zwrotu przez Beneficjenta środków otrzymanych na realizację projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości Jak realizować projekt?

54 Trwałość - naruszenia Zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia programu; Nastąpiła zmiana własności (rozumiana jako rozporządzenie prawem własności) elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; Nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów, w szczególności nieosiągnięcie lub zaprzestanie utrzymywania wskaźników produktu lub rezultatu na deklarowanym poziomie. Przeniesienie w okresie 10 lat od daty płatności końcowej działalności produkcyjnej poza obszar UE (nie dotyczy MŚP). Jak realizować projekt?

55 Zaliczki Beneficjentowi może zostać przekazane dofinansowanie w formie zaliczki na jego wniosek o płatność; Wniosek rozliczający zaliczkę w terminie do 90 dni od dnia przekazania środków wnioskowanej zaliczki na rachunek bankowy Beneficjenta; Wypłata kolejnej transzy dofinansowania jest uzależniona od rozliczenia co najmniej 70 % dotychczas otrzymanych zaliczek; Maksymalna wysokość jednej transzy nie może być większa niż 45% wartości dofinansowania wskazanego w umowie; Całkowita kwota zaliczki, o jaką może wnioskować Beneficjent w ramach projektu stanowi maksymalnie 90% wysokości dofinansowania. Jak realizować projekt?

56 Zaliczki Dofinansowanie w formie zaliczki jest przekazywane Beneficjentowi na rachunek prowadzony tylko i wyłącznie dla tego projektu; Wypłata uzależniona jest od dostępność środków w IP; Kolejna transza zaliczki jest pomniejszana o odsetki narosłe od środków zaliczki chyba, że zostały one zwrócone na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą; Instytucja Pośrednicząca może zawiesić wypłatę dofinansowania, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania rażących nieprawidłowości, w szczególności oszustwa. Jak realizować projekt?

57 Definicja rozpoczęcia realizacji projektu: „Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć podjęcie działań zmierzających bezpośrednio do realizacji Projektu, w tym zwłaszcza rozpoczęcie prac budowlanych, pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia środków trwałych, elementów wyposażenia, towarów, usług lub wartości niematerialnych i prawnych, jak też poniesienie jakiegokolwiek wydatku kwalifikowalnego w ramach Projektu” Studium wykonalności powinno zostać załączone do wniosku o dofinansowanie jako pliki elektroniczne, nie należy załączać zeskanowanych dokumentów. 1. część opisowa Studium wykonalności - plik edytora tekstów lub aktywny pdf (z możliwością przeszukiwania), 2. część finansowa Studium wykonalności – plik arkusza kalkulacyjnego z odblokowanymi formułami. Wszystkie inne załączane przez wnioskodawcę załączniki powinny mieć format pdf. Dodatnie pustego formularza studium wykonalności Planowane zmiany – 18.05.2016

58 Dziękuję za uwagę Dariusz Kielek Specjalista ekonomiczny ds. Funduszy Europejskich

59 PRZERWA

60 Ocena oddziaływania na środowisko

61 Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia ooś w prawie unijnym jest Dyrektywa 2011/92/EU inaczej zwana dyrektywą ooś, którą stosuje się do oceny skutków środowiskowych wywieranych przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne, które mogą powodować znaczące skutki w środowisku. Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I) zostały wymienione w załączniku nr I do ww. dyrektywy. Rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II) zostały wymienione w załączniku nr II do ww. dyrektywy. W prawie polskim dokumentem regulującym w/w zapisy jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Akty prawne

62 Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienie ooś w prawie polskim jest Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 3 ustawy ooś, to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności: a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień, c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Akty prawne

63 Celem OOŚ jest przewidywanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska oraz skali tych zagrożeń i zaplanowanie działań ograniczających oraz minimalizujących negatywne skutki realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jest to decyzja określająca warunki środowiskowe przy spełnieniu, których planowane przedsięwzięcie może być realizowane. Zasadą jest, że dla jednego przedsięwzięcia wydawana jest jedna decyzja środowiskowa, również wtedy, gdy dane przedsięwzięcie wymaga uzyskania większej liczby decyzji inwestycyjnych (np. budowlanych) lub uzyskania odrębnych decyzji dla poszczególnych etapów realizacji. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

64 Zezwolenie na inwestycję zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie ooś to decyzja właściwego organu lub organów, na podstawie której wykonawca otrzymuje prawo do wykonania przedsięwzięcia (Art.1 ust. 2 pkt. c)). W prawie polskim katalog decyzji, przed uzyskaniem których następuje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach reguluje art. 72 ust. 1 ustawy ooś tj. przed uzyskaniem m.in: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

65 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy Prawo budowlane. Wszystkie przedsięwzięcia z grupy I i II, w ramach których zostało przeprowadzone postępowanie ooś (sporządzano raport) muszą być realizowane na podstawie pozwolenia na budowę lub innej decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Nie ma możliwości aby ww. przedsięwzięcia były realizowane na podstawie zgłoszenia budowy, zgłoszenia robót budowlanych, albo zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Przedsięwzięcia należące do grupy II, dla których organ odstąpił od przeprowadzenia ooś (nie sporządzano raportu) mogą być realizowane na podstawie zgłoszenia budowy, zgłoszenia robót budowlanych, albo zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

66 Zgodnie z Art. 75 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest: a)wójt, burmistrz, prezydent miasta – z wyjątkiem gdy organem właściwym jest: b)RDOŚ – w przypadku: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin, przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć wymienionych powyżej. c)GDOŚ – w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących, d)starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów, e) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

67 Grupa I – przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, (obligatoryjne przeprowadzenie OOŚ) - wg prawa polskiego przedsięwzięcia wymienione w § 2 rozporządzenia OOŚ: Zapory lub inne urządzenia przeznaczone do zatrzymania i stałego retencjonowania (gromadzenia) nie mniej niż 10 mln m 3 nowej lub dodatkowej masy wody - § 2 ust. 1 pkt. 35; Budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m – § 2 ust. 1 pkt. 36; Kwalifikacja przedsięwzięcia

68 Grupa II – przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko (wymóg przeprowadzenia ooś rozstrzyga wynik selekcji) - wg prawa polskiego przedsięwzięcia wymienione w § 3 rozporządzenia OOŚ. W działaniu 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł dotyczyć to będzie: 1.Instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wody: a)elektrownie wodne – o mocy niższej niż 2,5 MW (§ 3 ust. 1 pkt. 5 w/w rozporządzenia); b)budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust 1 pkt. 35 i 36: na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody, jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące wodę, jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca wodę, na wysokość nie mniejszą niż 1 m, Kwalifikacja przedsięwzięcia

69 2. Instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni do 100 MW (§ 3 ust. 1 pkt. 9 w/w rozporządzenia): a) zlokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody tj.: Parki narodowe, Rezerwaty przyrody, Parki krajobrazowe, Obszary chronionego krajobrazu, Obszary Natura 2000, Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, b)o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m; Kwalifikacja przedsięwzięcia

70 3. Instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię słońca: Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 52 w/w rozporządzenia zabudowa przemysłowa (w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi) lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a)0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej ustawy, b)1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a. Przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Kwalifikacja przedsięwzięcia

71 4. Instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię z biogazu tj. instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, w wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2006r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej (§ 3 ust. 1 pkt. 45 w/w rozporządzenia); Przy czym zgodnie z zapisami w Art. 2 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478): biogaz - gaz uzyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów; biogaz rolniczy - gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów; Kwalifikacja przedsięwzięcia

72 5. Instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię z biomasy tj. instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 ust. 1 pkt. 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów (§ 3 ust. 1 pkt. 80 w/w rozporządzenia); Przy czym zgodnie z zapisami w Art. 2 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu, a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów; Kwalifikacja przedsięwzięcia

73 Zasady dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Ocena oddziaływania na środowisko, przedstawiają sposób prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w zakresie właściwego udokumentowania postępowania związanego z ooś. Zakres wymaganej dokumentacji (w zależności od rodzaju przedsięwzięcia): I.Załącznik 3a - Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000 – Deklarację wydaje RDOŚ i jest wymagana na etapie składania wniosku o dofinansowanie; II.Załącznik 3b - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną - Deklarację wydaje RDOŚ i jest wymagana na etapie składania wniosku o dofinansowanie; III.Załącznik 3c - Postanowienie ustalające zakres raportu ooś - Art. 63 ust 4 ustawy ooś (jeśli Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem do właściwego organu) lub oświadczenie Wnioskodawcy o zakresie raportu OOŚ (jeśli Wnioskodawca nie wystąpił z zapytaniem do właściwego organu) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Dokument lub oświadczenie wymagane na etapie składania wniosku o dofinansowanie; Dokumenty dotyczące procedury ooś wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie

74 IV.Załącznik 3d - Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ wraz z niezbędnymi postanowieniami opiniującymi w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko - Dokument wymagany na etapie składania wniosku o dofinansowanie: a)Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, b)Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Zgodnie z Art. 63 ust. 1 Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania: 1)rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, c) wykorzystywania zasobów naturalnych, d) emisji i występowania innych uciążliwości, e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii; Dokumenty dotyczące procedury ooś wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie

75 2)usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniając: a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, b) obszary wybrzeży, c) obszary górskie lub leśne, d)obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formyochrony przyrody, f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, h) gęstość zaludnienia, i) obszary przylegające do jezior, j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; Dokumenty dotyczące procedury ooś wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie

76 3)rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z: a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, d) prawdopodobieństwa oddziaływania, Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Art. 63 ust. 2 ustawy ooś. Dokumenty dotyczące procedury ooś wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie

77 V.Załącznik 3e - Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia OOŚ i zakresie raportu wraz z niezbędnymi postanowieniami opiniującym w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko - Dokument wymagany na etapie składania wniosku o dofinansowanie: a)Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, b)Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, VI.Załącznik 3f - Streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym lub cały raport OOŚ; W przypadku przedłożenia streszczenia raportu OOŚ, streszczenie to powinno być częścią materiału dowodowego w postępowaniu OOŚ – podlegało konsultacjom społecznym i jest elementem raportu OOŚ przedstawionego w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy decyzji inwestycyjnej. W żadnym wypadku nie może to być streszczenie opracowane we własnym zakresie, które nie podlegało ocenie organów administracji i konsultacjom społecznym. Dokumenty dotyczące procedury ooś wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie

78 VII.Załącznik 3g - Dokumentacja dotycząca procedury udziału społeczeństwa - dotyczy postępowania ooś, postępowania w sprawie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz oceny strategicznej; VIII.Załącznik 3h - Postanowienie uzgadniające i postanowienie opiniujące wydawane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – wydawane przez RDOŚ lub dyrektora urzędu morskiego lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jeżeli przeprowadzono ooś; IX.Załącznik 3i - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do decyzji, która powinna zawierać uzasadnienie zgodne z Art. 85 ustawy ooś: Art. 85 ust. 2 ustawy ooś Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać: 1) w przypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: a) informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, b) informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: – ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, – uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinie organu, o którym mowa w art. 78 (dot. PIS), – wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, c) uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4; 2)w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dokumenty dotyczące procedury ooś wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie

79 X.Załącznik 3j - Postanowienie RDOŚ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - Dokument wymagany na etapie składania wniosku o dofinansowanie; Dotyczy procesu uzyskiwania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż wymienionego w rozporządzeniu ooś, dla którego rozważano czy może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i stwierdzono brak potencjalnego oddziaływania. XI.Załącznik 3k - Postanowienie RDOŚ w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i zakresie raportu - Dokument wymagany na etapie składania wniosku o dofinansowanie; Dotyczy procesu uzyskiwania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż wymienionego w rozporządzeniu ooś, dla którego rozważano czy może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i stwierdzono brak potencjalnego oddziaływania. XII.Załącznik 3l - Streszczenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 w języku niespecjalistycznym lub cały raport; W przypadku przedłożenia streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 streszczenie to powinno być częścią materiału dowodowego w tym postępowaniu – podlegało konsultacjom społecznym i jest elementem raportu przedstawionego w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. W żadnym wypadku nie może to być streszczenie opracowane we własnym zakresie, które nie podlegało ocenie organów administracji i konsultacjom społecznym Dokumenty dotyczące procedury ooś wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie

80 XIII.Załącznik 3m - PostanowienieRDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000; XIV.Załącznik 3n - Dowody, że informacja o wydaniu pozwolenia na budowę lub innej decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia została podana do publicznej wiadomości; Podanie do publicznej wiadomości informacji przedmiotowych decyzji wynika z art. 38 i art. 72 ust. 6 ustawy ooś i dotyczy odpowiednio decyzji wydawanych dla przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 i postępowanie ooś. XIV.Załącznik 3o - Zobowiązanie Wnioskodawcy do złożenia załączników obowiązkowych możliwych do uzupełnienia w terminie późniejszym - Oświadczenie wymagane do złożenia na etap składania wniosku o dofinansowanie; Dokumenty dotyczące procedury ooś wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie

81 H. Ocena oddziaływania na środowisko H.1.1 Do którego Załącznika dyrektywy ooś należy przedsięwzięcie  Załącznik I – (należy podać, w którym punkcie Załącznika I jest przedsięwzięcie i przejść do pytania H.1.2. )  Załącznik II – (należy podać, w którym punkcie Załącznika II jest przedsięwzięcie, odpowiedzieć na pytanie poniżej oraz przejść do pytania H.1.2.) Jeżeli projekt należy do Załącznika II dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko (ooś)?  Tak  Nie Jeżeli zaznaczono odpowiedź „nie”, należy podać następujące informacje: a) ustalenie wymagane w art. 4 ust. 4 dyrektywy ooś (w formie określanej mianem „decyzji dotyczącej preselekcji” lub „decyzji „screeningowej”); b) progi, kryteria lub przeprowadzone indywidualne badania przedsięwzięć, które doprowadziły do wniosku, że ooś nie była wymagana (nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a) powyżej); c) wyjaśnienie powodów, dla których projekt nie ma znaczących skutków środowiskowych, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria selekcji określone w załączniku III do dyrektywy ooś (nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a) powyżej). (maksymalnie 2000 znaków) Żaden z powyższych Załączników (należy przejść do pytania H.2.) Należy zweryfikować, w którym z Załączników do dyrektywy ooś znajduje się przedsięwzięcie oraz wskazać konkretny punkt z wybranego Załącznika. Jeśli przedsięwzięcie nie zostało wymienione w żadnym z Załączników należy zaznaczyć odpowiedź „Żaden z powyższych”. Następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami w nawiasaach. Wniosek o dofinansowanie – część H

82 H.1.2 Należy określić daty: wszczęcia postępowania OOŚ, uzyskania wymaganych postanowień i decyzji środowiskowej oraz przedstawić dodatkowe informacje istotne dla realizacji projektu. W przypadku w którym nie zakończono postępowania należy wskazać, na którym etapie postępowania znajduje się wnioskodawca; H.2 Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 – stosowanie dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz dziskiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa) Czy projekt może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami znacząco negatywnie wpłynąć na obszary, które są lub mają być objęte siecią Natura 2000?  Tak Jeżeli udzielono odpowiedzi „Tak”, należy przedstawić: 1. decyzję właściwego organu oraz odpowiednią ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej; 2. jeżeli właściwy organ ustalił, że dany projekt ma istotny negatywny wpływ na jeden obszar lub więcej obszarów objętych lub które mają być objęte siecią Natura 2000, należy przedstawić: a) kopię standardowego formularza zgłoszeniowego „Informacje dla Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) lub; b) opinię Komisji zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w przypadku projektów mających istotny wpływ na siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, które są uzasadnione tak ważnymi względami jak nadrzędny interes publiczny inny niż zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo publiczne lub korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla środowiska.  Nie – należy dołączyć wypełnioną przez właściwy organ deklarację wraz z mapą, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000 Wniosek o dofinansowanie – część H

83 H.3. Plany i programy, z których przedsięwzięcie wynika – stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SOOŚ) Czy projekt wynika z planu lub programu objętego zakresem dyrektywy SOOŚ? 1. Czy projekt jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niż RPO WZ 2014-2020?  Tak  Nie 2. Jeżeli w pytaniu 1 wybrano odpowiedź Tak, należy określić, czy dany plan lub program podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą SOOŚ  Tak  Nie - należy podać krótkie wyjaśnienie maksymalnie 2000 znaków Wniosek o dofinansowanie – część H

84 H.4. Zezwolenie na inwestycję, zgłoszenie budowy/robót budowlanych H.4.1. Pozwolenie na budowę lub inna decyzja w tym wymieniona w art. 72 ust. 1 ustawy ooś Czy wydano już zezwolenie na realizację przedsięwzięcia?  Tak – należy podać datę wydania zezwolenia na inwestycję..........................  Nie – należy podać datę złożenia wniosku o zezwolenie na inwestycję...........................  Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji.....................  Nie dotyczy – należy podać krótkie wyjaśnienie w polu poniżej....................... (maksymalnie 1000 znaków) Należy okreslić właściwy organ, który wydał lub wyda zezowlenia na inwetycję (maksymanlnie 1000 znaków) H.4.2. Zgłoszenie budowy/ robót budowlanych Czy dokonano zgłoszenia prac w ramach przedsięwzięcia?  Tak – należy podać datę dokonania zgłoszenia................................ Czy w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ wniósł w drodze decyzji administracyjnej sprzeciw? TAK/NIE  Nie – należy podać planowaną datę zgłoszenia...........................  Nie dotyczy – należy podać krótkie wyjaśnienie w polu poniżej (maksymalnie 1000 znaków) Należy okreslić właściwy organ, do którego Wnioskodawca dokona zgłoszenia (maksymalnie 2000 znaków) Wniosek o dofinansowanie – część H

85 H.5. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska H.5.1. W jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów polityki ochrony środowiska (odporność na skutki zmian klimatu, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zachowanie różnorodności biologicznej, efektywna gospodarka zasobami, itp.)? SPA 2020 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/SPA_2020.pdf https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/SPA_2020.pdf Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010), Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski (2014), Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego (2013), Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (2009), Polityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (2003), Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (2014), Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2015) H.5.2. Czy projekt jest zgodny z zasadą działań zapobiegawczych oraz zasadą naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła? H.5.3. Czy projekt jest zgodny z zasadą zanieczyszczający płaci? H.5.4. Czy projekt jest zgodny z zasadą ostrożności? Wniosek o dofinansowanie – część H

86 H.5.5. Czy w projekcie przewidziano, oprócz oceny wpływu na środowisko naturalne, jakiekolwiek dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska (tj. analiza porealizacyjna, ewentualnie specjalny monitoring środowiskowy, audyt środowiskowy i inne)?  Tak – prosze podać szczegóły, maksymalnie 2000 znaków  Nie  Nie dotyczy W przypadku wybrania opcji „Tak” należy opisać środki zaplanowane przez wnioskodawcę jak również obowiązki nałożone przez organ prowadzący postępowanie OOŚ. H.6. Koszt środków podjętych w celu zmniejszenia lub skorygowania negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z procedury OOŚ lub innych procedur oceny (np. z dyrektywy siedliskowej) lub wymogów krajowych/regionalnych W przypadku takich kosztów, czy uwzględniono je w analizie kosztów i korzyści?  Tak – udział kosztów związanych z uruchomieniem rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko wynosi:..................................%  Nie Należy krótko opisać rozwiązania Wniosek o dofinansowanie – część H

87 H.7. Zgodność z innymi dyrektywami środowiskowymi – stosowanie w szczególności dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych H.7.1. Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt jest spójny z planem lub programem związanym z wdrażaniem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (RPO WZ – Działanie 3.5 i 3.6) Należy podać szczegółowe informacje dotyczące wypełniania przez aglomerację lub aglomeracje, na obszarze których realizowany jest projekt przepisów Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dalej dyrektywa ściekowa) – odnieść się do aktualnej wersji KPOŚK (Krajowy Plan Oczyszcania Ścieków Komunalnych) i Master Planu H.7.2. Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia cele określone w art. 1 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. W szczególności, w jakim stopniu projekt jest spójny z odpowiednim planem gospodarki odpadami (art. 28), hierarchią postępowania z odpadami (art. 4) i w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie recyklingu na 2020 r. (art. 11 ust. 2) (RPO WZ Działanie 3.7 i 3.8) H.7.3. Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia wymogi dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych, w szczególności czyni zadość obowiązkowi eksploatowania zgodnie z zintegrowanym pozwoleniem opartym na najlepszej dostępnej technice (BAT) i w stosownych przypadkach przestrzega dopuszczalnych wielkości emisji określonych w przedmiotowej dyrektywie Najlepsza dostępna technika (BAT) to najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość. Wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki powinny spełniać instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego. Wykaz rodzajów instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.08.2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całość. Wniosek o dofinansowanie – część H

88 H.8. Przystosowanie do zmiany klimatu i odporność na klęski żywiołowe H.8.1 Czy projekt przyczynia się do realizacji celów w zakresie zmiany klimatu zgodnie ze strategią „Europa 2020”, w tym zawiera informacje na temat wydatków związanych ze zmianą klimatu zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014?  Tak – należy opisać w jaki sposób:  Nie – należy opisać dlaczego: maksymalnie 2000 znaków Należy opisać, w jaki sposób realizacja projektu wpisuje się w cele klimatyczne określone w Strategii Europa 2020, przy czym różne projekty w różnym stopniu i zakresie mogą przyczyniać się do wskazanych poniżej celów. Cele unijnej Strategii Europa 2020 w odniesieniu do zmian klimatu i związanego z zagadnieniami klimatycznymi zrównoważonego wykorzystania energii zostały sformułowane w odniesieniu do stanu na rok 2020 w sposób następujący: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30 %, jeśli warunki będą sprzyjające). Osiągnięcie 20% poziomu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wzrost efektywności energetycznej o 20 %. W przypadku Polski realizacja celu klimatycznego dotyczącego udziału energii odnawialnej będzie polegała na konieczności osiągnięcia w bilansie energii finalnej brutto poziomu 15% z OZE w 2020 r. Wniosek o dofinansowanie – część H

89 Strategia „Europa 2020” jest programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) na lata 2010-2020. Została zatwierdzona przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r. W opublikowanym 3 marca 2010 r. Komunikacie „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” podkreślona została potrzeba wspólnego działania państw członkowskich na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. W celu osiągnięcia powyższych założeń zaproponowano trzy podstawowe, wzajemnie wzmacniające się priorytety: wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach, wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej, wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społecznąi terytorialną. Wniosek o dofinansowanie – część H

90 H.8.2 Czy w ramach projektu uwzględniono zagrożenia związane ze zmianą klimatu, kwestie dotyczące przystosowania się do zmian klimatu i ich łagodzenia oraz odporność na klęski żywiołowe?  Tak – należy opisać w jaki sposób:  Nie – należy opisać dlaczego: maksymalnie 2000 znaków Przy udzielaniu odpowiedzi należy uwzględnić m.in. informacje czy i w jaki sposób oceniono rozmiar efektów zewnętrznych gazów cieplarnianych i kosztów zewnętrznych węgla (emisji gazów cieplarnianych)? Jakie są koszty alternatywne gazów cieplarnianych i w jaki sposób włączono je do analizy ekonomicznej? Czy rozważono alternatywne rozwiązania dotyczące mniejszego zużycia węgla (emisji związków węgla, to jest mniejszej emisji gazów cieplarnianych) lub oparte na źródłach odnawialnych? Czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocenę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych lub kontrolę podatności (ocenę ryzyka związanego prognozowanymi zmianami klimatu lub analizę podatności)? Dokumentem pomocnym w przygotowywaniu odpowiedzi w tym punkcie jest Poradnik Przygotowania Inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe opracowany przez Ministerstwo Środowiska. https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2016/01/Poradnik_przygotowania_inwestycji_z-uwzgl%C4%99dnieniem-zmian-klimatu-ich- %C5%82agodzenia-i-przystosowania-do-tych-zmian-oraz-odporno%C5%9Bci-na-kl%C4%99ski-%C5%BCywio%C5%82owe_v3.pdf Krajową strategią w obszarze adaptacji do zmian klimatu jest Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA 2020). Należy opisać zgodność projektu z przedmiotową strategią. Jeżeli istnieją również regionalne bądź lokalne plany adaptacji do zmian klimatu (na przykład miejskie plany adaptacji do zmian klimatu), w obszarze zainteresowania których znajdują się przedsięwzięcia wchodzące w skład projektu, konieczne jest opisane zgodności i związków projektu z celami klimatycznymi tych strategii. Wniosek o dofinansowanie – część H

91 H.8.3. Czy w ramach projektu zastosowano rozwiązania w celu zapewnienia odporności na bieżącą zmienność klimatu i przyszłą zmianę klimatu?  Tak – należy opisać w jaki sposób:  Nie – należy opisać dlaczego: maksymalnie 2000 znaków Przy udzielaniu odpowiedzi należy uwzględnić m.in. informacje czy i w jaki sposób uwzględniono zmiany klimatu podczas opracowywania projektu i jego części składowych np. w odniesieniu do sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, drenaż, zagrożenie powodziowe, jak również przedłużające się okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby). Konieczne jest opisanie odpowiednich warunków czy zaleceń dotyczących zarówno projektowania, jak i eksploatacji, które zostały sformułowane na etapie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć wchodzących w skład projektu oraz ewentualnie na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych, tworzących ramy realizacji tych przedsięwzięć (o ile kwestie te zostały odpowiednio uwzględnione w ocenie oddziaływania na środowisko). W przypadku, gdy analizowane kwestie nie zostały uwzględnione na etapie oceny oddziaływania na środowisko, a w tym również na etapie kwalifikowania przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, należy podać tego przyczyny (a w tym związane z terminem przeprowadzenia postępowania w sprawie ooś) oraz zawrzeć odpowiednie uzasadnienie, wskazujące, że w kontekście ooś, ryzyka klimatyczne wiążące się z realizacją wybranego wariantu zostały zredukowane do akceptowalnego poziomu. Wniosek o dofinansowanie – część H

92 H.9. Ocena oddziaływania na jednolitą część wód – stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (ramowa dyrektywa wodna): H.9.1.Czy projekt obejmuje nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału?  Tak – należy przedstawić ocenę oddziaływania na jednolitą część wód i szczegółowe wyjaśnienie sposobu, w jaki spełniono lub w jaki zostaną spełnione wszystkie warunki zgodnie z art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej maksymalnie 2000 znaków  Nie – należy dołączyć wypełnioną przez właściwy organ deklarację W obecnym stanie prawnym w procedurze oceny oddziaływania na środowisko poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniona jest ocena związana z ww. odstępstwem. W artykule 81 ust. 3 ustawy OOŚ wskazano, że jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki o których mowa w art. 38 j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Artykuł 38 j ust. 3 ustawy prawo wodne (Dz. U. z 2015 poz. 469) stanowi, iż aby móc skorzystać z odstępstwa określonego w ust. 1 i 2 konieczne jest łączne spełnienie wymienionych warunków: zaplanowano łagodzenie skutków negatywnych oddziaływań na stan wód; przyczyny nowych zmian przedstawione w aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami (PGW); przyczyną realizacji przedsięwzięcia jest nadrzędny cel publiczny lub utracone korzyści przeważane są przez pozytywne efekty dla środowiska i społeczeństwa (uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju); rozpatrzono alternatywy i wybrano wariant najlepszy, tzn. zakładanych korzyści nie można osiągnąć w inny sposób, lepszy dla środowiska ze względu na wykonalność techniczną lub nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do zakładanych korzyści. Wniosek o dofinansowanie – część H

93 H.9.2. W jaki sposób projekt pokrywa się z celami planu gospodarowania wodami w dorzeczu, które ustanowiono dla odpowiednich jednolitych części wód ? maksymalnie 2000 znaków W przedmiotowym punkcie należy dokonać identyfikacji jednolitych części wód, których dotyczy planowany projekt oraz przypisanych im celów środowiskowych (zgodnie z PGW – Plan Gospodarowania Wodami). W nawiązaniu do ustalonych celów należy wskazać w jaki sposób projekt wpływa na ich osiągnięcie. Tym samym punkt ten będzie dotyczył projektów, które z racji swojego charakteru i zakresu będą pokrywały się z celami, które ustanowiono dla danej jednolitej części wód (w pozostałych przypadkach zasadne jest wykazanie neutralnego charakteru projektu) H.10.Oświadczenie wnioskodawcy o zakresie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko H.11.Zobowiązanie wnioskodawcy do złożenia załączników obowiązkowych możliwych do uzupełnienia w terminie późniejszym Wniosek o dofinansowanie – część H

94 Dziękuję za uwagę Anna Słaby Specjalista techniczny ds. Funduszy Europejskich

95 POMOC PUBLICZNA

96 Pojęcie pomocy publicznej Art. 107 ust. 1 TFUE Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi

97 Przesłanki występowania pomocy publicznej 1.Przedsiębiorstwo – pomoc udzielana przedsiębiorstwom lub produkcji towarów 2.Pochodzenie od państwa – udzielana przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych 3.Korzyść ekonomiczna – pomoc i sprzyjanie w jakiejkolwiek formie 4.Selektywność – pomoc udzielana niektórym przedsiębiorstwom 5.Zakłócenie konkurencji lub grozi jej zakłóceniem 6.Wpływ na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi

98 Przedsiębiorca Każdy kto oferuje usługi lub towary na rynku: -Niezależnie od formy prawnej -Niezależnie od źródeł finansowania -Niezależnie od statusu przyznanego przez państwo członkowskie Zwrócić uwagę na definicję przedsiębiorstw powiązanych, partnerskich i jednego przedsiębiorstwa (dla pomocy de minimis).

99 Pochodzenie od państwa Przypisywalność – można powiedzieć, że państwo było zaangażowane w przyjęcie danego środka Zasoby państwowe – środki pozostające pod kontrolą państwa Transfer – przy użyciu ww. środków

100 Selektywność Dostępność dla ograniczonego kręgu przedsiębiorców Dany środek nie jest dostępny dla wszystkich

101 Korzyść ekonomiczna Korzyść ekonomiczna – korzyść której przedsiębiorca nie uzyskałby na normalnych warunkach rynkowych Efekt w postaci poprawy sytuacji finansowej Dowolna forma: dotacja, gwarancja, pożyczka na preferencyjnych warunkach

102 Zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową w UE Nie jest wymagane prowadzenie szczegółowych analiz – przesłanka ta będzie występować także wtedy, gdy nie można wykluczyć choćby hipotetycznego wpływu na konkurencję w UE Przesłanka jest spełniona jeśli środek może powodować polepszenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy a rynek jest otwarty i zliberalizowany

103 Wniosek o dofinansowanie – A.12 Pomoc Publiczna A.12.1. Czy projekt jest objęty pomocą publiczną i/lub de minimis - Tak lub Nie A.12.2. Podstawa prawna udzielenia pomocy publicznej Pomoc w ramach Działania 2.10 udzielana jest w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (dotyczy wydatków, które otrzymują pomoc de minimis i jednocześnie są liczone do dochodu w projektach generujących dochód). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (dotyczy wydatków, które otrzymują pomoc de minimis i nie są liczone do dochodu w projektach generujących dochód).

104 Wniosek o dofinansowanie – A.12 Pomoc Publiczna A.12.3. Analiza występowania pomocy publicznej 1. Występuje transfer zasobów publicznych - Tak 2. Transfer zasobów publicznych jest selektywny - uprzywilejowuje określony podmiot lub wytwarzanie określonych dóbr - Tak 3. Transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną) na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - Tak lub Nie (uzasadnić) 4. W efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji - Tak lub Nie (uzasadnić) 5. Czy projekt ma wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE? - Tak lub Nie (uzasadnić)

105 Art. 41 GBER Pomoc na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych - pomoc przyznawana na inwestycje wspierające energię ze źródeł odnawialnych (motyw 60 preambuły) Pomoc przyznawana wyłącznie na nowe instalacje – pomoc nie może być przyznawana ani wypłacana po oddaniu instalacji do eksploatacji Koszty kwalifikowalne: 1)Koszty inwestycji w produkcję energii z OZE można wyodrębnić jako oddzielną inwestycję – kosztami są koszty związane z energią z OZE 2)W innych przypadkach – koszty określa się poprzez odniesienie do scenariusza alternatywnego – kosztem kwalifikowalnym jest różnica między kosztami inwestycji alternatywnej i inwestycji realizowanej z pomocą - odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy 3)W przypadku małych instalacji, w których nie można przeprowadzić scenariusza alternatywnego – kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska Koszty które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska nie uznaje się za koszty kwalifikowalne.

106 Art. 41 GBER KOSZTY KWALIFIKOWALNE – METODYKA OBLICZANIA Art. 41 ust. 6 lit. a) - Koszty inwestycji w produkcję energii z OZE można wyodrębnić jako oddzielną inwestycję Wybór tej metody powinien być uzależniony od obiektywnego kryterium możliwości wyodrębnienia kosztów niezbędnych do propagowania wytwarzania energii z OZE, bezpośrednio związanych z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska. Jeżeli koszty te można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, to nie ma potrzeby określania inwestycji referencyjnej i wówczas można przyjąć sposób obliczania kosztów kwalifikowalnych wskazany powyżej. Taka sytuacja zachodzi najczęściej, gdy zakres prac przeprowadzonych przez wnioskodawcę jest ograniczony do zakupu i montażu dodatkowego elementu w już istniejącej instalacji (np. zwiększenie mocy istniejącej farmy fotowoltaicznej poprzez zainstalowanie dodatkowych paneli PV)

107 Art. 41 ust. 6 lit. b) - odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy Metoda ta będzie miała zastosowanie w przypadku budowy nowej instalacji lub modernizacji instalacji istniejącej, ponieważ nie wszystkie poniesione przez wnioskodawcę koszty będą bezpośrednio związane z propagowaniem wytwarzania energii z OZE. Art. 41 GBER KOSZTY KWALIFIKOWALNE – METODYKA OBLICZANIA

108 SCENARIUSZ ALTERNATYWNY inwestycja, która byłaby realizowana bez pomocy porównywalna pod względem technicznym – o takich samych zdolnościach wytwórczych (moc) i wszelkich innych parametrach technicznych stanowiąca wiarygodną ekonomicznie alternatywę (realnie mogłaby być zrealizowana zamiast) nie wykazuje efektu środowiskowego Scenariusz musi być wiarygodny, tj. mieć oparcie w rzeczywistości i odnosić się do uwarunkowań wpływających na proces decyzyjny w czasie rozstrzygania o realizacji inwestycji

109 Przykładowy scenariusz alternatywny Kalkulator WFOŚiGW w Szczecinie

110 Art. 41 GBER KOSZTY KWALIFIKOWALNE – METODYKA OBLICZANIA Art. 41 ust. 6 lit. c) - w przypadku małych instalacji, w których nie można przeprowadzić scenariusza alternatywnego – kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska Dla stwierdzenia, czy dana instalacja może być traktowana jako tzw. mała instalacja decydujący będzie brak dającej się ustalić wiarygodnej inwestycji referencyjnej (ze względu na wielkość instalacji). KE nie definiuje czym jest mała instalacja Przykład: gdy inwestycja w odnawialne źródło energii miałaby dostarczyć wnioskodawcy jedynie dodatkowe i uzupełniające źródło energii, służące ograniczeniu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych Najczęściej będzie tu chodziło o mikroinstalacje do 40 kW

111 Art. 41 GBER Intensywność: 80% lub 65% - mikro i małe przedsiębiorstwa 70% lub 55% - średnie przedsiębiorstwa 60% lub 45% - duże przedsiębiorstwa Druga wartość dotyczy trzeciej metody obliczania kosztów kwalifikowalnych.

112 Art. 40 GBER - kogeneracja Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji Wyłącznie na moce nowo zainstalowane lub odnowione Koszty kwalifikowalne: 1)Koszty w urządzenia niezbędne do tego, by instalacja mogła funkcjonować jako wysokosprawna instalacja kogeneracyjna (tj. instalacja spełniająca wymogi definicyjne dyrektywy 2012/27/UE)– w porównaniu z konwencjonalną instalacją o takiej samej mocy 2)Jeżeli instalacja istniejąca spełnia próg wysokiej sprawności, kosztami kwalifikowalnymi są koszty przeznaczone na modernizację w celu uzyskania wyższej sprawności

113 Art. 40 GBER - kogeneracja Intensywność: 80% - dla mikro i małych przedsiębiorstw 70% - dla średnich przedsiębiorstw 60% - dla dużych przedsiębiorstw

114 Pomoc de minimis Uważa się, że środki pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu i dlatego są zwolnione z wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszym rozporządzeniu. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 1)200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych 2)100 000 EUR dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

115 Pomoc de minimis Najważniejsze warunki udzielenia pomocy: 1)Złożenie wraz z wnioskiem formularza dla ubiegających się o przyznanie pomocy de minimis 2)Wraz z wnioskiem beneficjent składa kopie uzyskanych zaświadczeń 3)W dniu udzielenia pomocy de minimis należy wydać beneficjentowi zaświadczenie – według wzoru z rozporządzenia 4)Sprawozdawczość do UOKiKu przy użyciu aplikacji SHRIMP

116 Dziękuję za uwagę Mateusz Wagemann Radca Prawny

117 PYTANIA


Pobierz ppt "Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Warunki konkursu w ramach Działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł Szczecin, maj 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google