Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oceny oddziaływania na środowisko – najważniejsze zmiany

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oceny oddziaływania na środowisko – najważniejsze zmiany"— Zapis prezentacji:

1 Oceny oddziaływania na środowisko – najważniejsze zmiany
Andrzej Kulig Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Październik 2010

2 Ocena przedsięwzięć Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą (art. 59) wymagane jest przed wydaniem zezwolenia na podjęcie działalności w odniesieniu do: 1) planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko o ile jest wymagana, oraz 2) każdego innego planowanego przedsięwzięcia, jeżeli może ono znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony.

3 Ocena przedsięwzięć a) „przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” - które w POS określano jako „planowane przedsięwzięcia mogąc znacząco oddziaływać na środowisko, b) „przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”, – które w POŚ określano jako „przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek może być stwierdzony na podstawie ust. 2”;

4 Ocena przedsięwzięć Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa) oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa) przeprowadza się w ramach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę i zezwolenie na realizację inwestycji drogowych, lotniska, jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 (na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, złożony do organu właściwego do wydania decyzji lub na żądanie tego organu) .

5 Ocena przedsięwzięć Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej ostatecznie na podjęcie działalności w stosunku do danego przedsięwzięcia innego niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko (art. 96 ust. 1) lub w ramach postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli przedsięwzięcie, może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, w tym wypadku również na etapie oceny o której mowa w art. 88 ustawy OOŚ (art. 82 ust. 2 pkt 3)

6 Ocena przedsięwzięć Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno nastąpić przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji warunkujących realizację przedsięwzięcia (art.72). Katalog decyzji (zamknięty), przed którymi wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi zasadniczo odpowiednik dawnego art. 46 ust. 4 ustawy POŚ. Różnica, w stosunku do dawnych regulacji POŚ, w tym zakresie, dotyczy decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu (zgodnie z art. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy i zezwolenia na inwestycję drogową, lotnisko).

7 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wymagana jest również m.in. przed uzyskaniem: - decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robot budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części — wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

8 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
- przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robot budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

9 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę polegających: - ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją, zmianie danych wnioskodawcy; - na odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym: charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne - które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

10 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Złożenie wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, przy czym złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 4 lat, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.

11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Uchylony został Art. 72 ust 7 który nakazywał wystąpienie o wydanie ponownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli przedsięwzięcie może „znacząco negatywnie oddziaływania na obszar natura 2000” wyznaczony po wydaniu decyzji.

12 Zgłoszenia po 20 lipca 2010r. Obecnie art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej jako: ustawa OOŚ)”.

13 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – przeniesienie praw
Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

14 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 74) - strony 1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

15 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 74) - strony Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

16 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 74) - strony Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających decyzji, dotyczących kopalin, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

17 Właściwość organów do wydawania decyzji
1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest: 1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku: będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: – dróg, – linii kolejowych, – napowietrznych linii elektroenergetycznych, – instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, – sztucznych zbiorników wodnych, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny; przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie w/wymienionych przedsięwzięć

18 Zakończenie screening (w przypadku stwierdzenia obowiązku oceny)
W przypadku, stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny organ właściwy do wydania decyzji wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie (art. 63 ust. 5 i 6)

19 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 84 ust. 1, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena organ w decyzji „stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny”. W myśl przyjętej tutaj konstrukcji organ nie może określić w decyzji żadnych warunków realizacji przedsięwzięcia jeśli nie ma raportu. Co więcej, jak nie ma raportu to nie może w decyzji stwierdzić konieczności raportu na etapie pozwolenia budowlanego. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

20 Zmiana decyzji Przepisy działu V oraz działu VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.


Pobierz ppt "Oceny oddziaływania na środowisko – najważniejsze zmiany"

Podobne prezentacje


Reklamy Google