Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Gminne oraz Miejsko-Gminne Spółki Wodne kluczowi partnerzy Opolskiego Programu Mikroretencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Gminne oraz Miejsko-Gminne Spółki Wodne kluczowi partnerzy Opolskiego Programu Mikroretencji."— Zapis prezentacji:

1 1 Gminne oraz Miejsko-Gminne Spółki Wodne kluczowi partnerzy Opolskiego Programu Mikroretencji

2 Spółka Wodna Spółka wodna - to posiadająca osobowość prawną organizacja działająca w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu gospodarowania wodami. Powstanie jej i zasady działania reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, a także statut. Utworzoną spółkę wpisuje się do Katastru Wodnego prowadzonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 2

3 Spółki wodne tworzone są w szczególności do wykonywania, utrzymywania i eksploatacji urządzeń służących do: zapewnienia wody dla ludności w tym uzdatniania i dostarczania wody, ochrony wód przed zanieczyszczeniem w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpowodziowej, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych, utrzymywania wód. 3 Działalność spółek

4 Zadania realizowane przez spółki wodne po wdrożeniu programu mikroretencji Odbudowa i konserwacja istniejących urządzeń wodnych służących retencji i nawadnianiu Przebudowa istniejących i budowa nowych urządzeń wodnych służących mikroretencji wodnej uwzględniając specyfikę terenów nizinnych (większość) i górskich oraz rodzaju zlewni 4

5 Problemy w działalności spółek wodnych po wdrożeniu programu mikroretencji własności gruntów przeznaczonych do mikroretencji; uzyskiwania pozwoleń i sporządzania operatów wodnoprawnych; źródła finansowania przedsięwzięć mikroretencyjnych 5

6 Finansowanie spółek 6 Spółka wodna powinna być finansowana ze składek członków. Spółka wodna może generować zysk który powinien zostać przeznaczony tylko i wyłącznie na działania statutowe spółki. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w formie dotacji podmiotowych z budżetu państwa oraz dotacji jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do wymagań przewidzianych przepisami o finansach publicznych.

7 Dotacje z Budżetu Państwa dla spółek wodnych Na podstawie art.164 ust.5 ustawy Prawo wodne, spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. W latach 2007-2015 z tytułu dotacji podmiotowych z budżetu państwa w województwie opolskim wypłacono spółkom łącznie 3 518 tys. zł Największym beneficjentem dotacji w latach 2007-2015 była Gminna Spółka Wodna w Głuchołazach która łącznie otrzymała dotację w kwocie 466 tys. zł. 7

8 Dotacje z Budżetu Państwa dla spółek wodnych Kryteria przyznawania dotacji przez Wojewodę Opolskiego: złożenie wniosku o przyznanie dotacji, posiadanie aktualnego wpisu do katastru wodnego, poniesienie wkładu własnego w wysokości min. 20%, ustaleniu wysokości składki członkowskiej proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez członków spółki, ściągalność składek członkowskich za rok poprzedni na poziomie co najmniej 70%. Jako podstawę wyliczenia wysokości dotacji przyjmuje się wartość składek członkowskich przeznaczonych przez dana spółkę na prace konserwacyjne w roku poprzednim. 8

9 Dotacje z Budżetu Państwa dla spółek wodnych W latach 2007 -2015 z dotacji skorzystało 35 spółek wodnych. W 2015 roku dotacje podmiotowe otrzyma 25 spółek z terenu województwa opolskiego. W bieżącym roku na dotacje dla spółek przyznano ogółem kwotę 676 tys. zł., w tym: -z budżetu państwa 80 tys. zł. (11,83 %), -z rezerwy celowej 596 tys. zł. (88,17%). Wojewoda finansuje maksymalnie 80% kosztów zadań objętych dotacjami. 9

10 10 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Urządzenia melioracji wodnych dzielą się na podstawowe i szczegółowe, w zależności od ich funkcji i parametrów. Ewidencję wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzi marszałek województwa i która to ewidencja udostępniana jest do wglądu nieodpłatnie. W zasięgu oddziaływania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu (WZMiUW) obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji szczegółowej to 187 158 ha ( 20% powierzchni województwa ). Wszystkie urządzenia melioracji szczegółowej są urządzeniami wodnymi zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie sieci melioracyjnych. Ilość, rodzaj i lokalizację tych urządzeń w województwie opolskim przedstawiono w tabeli wg danych ewidencyjnych WZMiUW w Opolu.

11 Zestawienie urządzeń melioracji szczegółowej w sieciach melioracyjnych 11 RejonWZMiUW Zastawki, wpusty, przepusto- zastawki (szt) Akwedukty syfony (szt) Progi, stopnie, bystrotoki (szt) Przepusty, mostki, brody (szt)Studzienki(szt) Brzeg 33210804069183 Głubczyce 986121333188 Kluczbork 4842372580231 Krapkowice 324675338814 Nysa 58-134280479 Olesno 189770268359 Opole 9712-46421 Prudnik 244245245424 Ogółem 1 8266648827 175529

12 Długości sieci rowów melioracyjnych na terenie 26 aktywnych spółek wodnych (3500 km) 12

13 Powierzchnia gruntów zmeliorowanych na terenie 26 aktywnych spółek wodnych (75 100 ha) 13

14 Powierzchnia użytków rolnych objętych działalnością 27 aktywnych spółek wodnych (150 000 ha) 14

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 15


Pobierz ppt "1 Gminne oraz Miejsko-Gminne Spółki Wodne kluczowi partnerzy Opolskiego Programu Mikroretencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google