Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia pierwszych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departament EFRR) Planowane nabory i cele na 2016 r. 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia pierwszych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departament EFRR) Planowane nabory i cele na 2016 r. 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia pierwszych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departament EFRR) Planowane nabory i cele na 2016 r. 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Oś priorytetowaeuro (mln)D EFRRWMARRWFOŚiGW IInteligentna gospodarka320,5179,0141,5 IIKadry dla gospodarki118,4 IIICyfrowy region76,0 IVEfektywność energetyczna267,8149,0118,8 VŚrodowisko przyrodnicze105,218,087,2 VIKultura i dziedzictwo131,0 VIIInfrastruktura transportowa196,3 VIIIObszary wymagające rewitalizacji64,8 IXDostęp do wysokiej jakości usług publicznych80,4 XRegionalny rynek pracy181,8 XIWłączenie społeczne128,0 XIIPomoc techniczna58,0 Razem RPO WiM ,3 894,5141,5206, ,1

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Instytucja/Departamenteuro (mln)liczba poddziałań IZDepartament EFRR894,5 43 IP WMARR S.A.141,5 347, WFOŚiGW206,05 Razem1 242,156

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2015 r. Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym – projekt pozakonkursowy realizowany przez Gminę Szczytno Projekt polegający na budowie drogi dojazdowej do lotniska w Szymanach. Umowa o dofinansowanie zawarta 27 listopada 2015 r. Całkowita wartość projektu: ,84 zł, dofinansowanie EFRR: ,06 zł Poddziałanie Inkubowanie przedsiębiorstw Alokacja: ,26 zł Liczba złożonych wniosków: 6 Wnioskowane dofinansowanie: ,63 zł Liczba wniosków poprawnych formalnie: 2 Wartość dofinansowania UE: ,83 zł Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania: 1 Wartość dofinansowania UE: ,70 zł Pozostałe wnioski nie przeszły weryfikacji wymogów formalnych.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2016 r. – nabory w marcu Poddziałanie Usługi dla MŚP Alokacja: ,15 zł Liczba złożonych wniosków: 37 Wnioskowane dofinansowanie: zł Poddziałanie Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Alokacja: ,68 zł Liczba złożonych wniosków: 55 Wnioskowane dofinansowanie: zł Poddziałanie Dziedzictwo kulturowe Alokacja: ,00 zł Liczba złożonych wniosków: 41 Wnioskowane dofinansowanie: zł Poddziałanie Mobilny MOF – ZIT Olsztyna Alokacja: ,41 zł Liczba złożonych wniosków: 3 Wnioskowane dofinansowanie: zł

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2016 r. – nabory w kwietniu Poddziałanie Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnyc h Alokacja: ,41 zł Liczba złożonych wniosków: 51 Wnioskowane dofinansowanie: zł Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym – tryb pozakonkursowy Alokacja: ,53 zł Przebudowa ważnych dla województwa połączeń drogowych:  rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w Nidzic y wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 – wymogi formalne - pozytywna  rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg – w trakcie oceny. Poddziałanie Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku-ZIT bis Alokacja: ,09 zł Liczba złożonych wniosków: 1 Wnioskowane dofinansowanie: zł

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2016 r. – nabory w maju Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna (od do r.) Alokacja: ,00 zł Inwestycje w infrastrukturę: -na rzecz integracji społecznej -podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa -socjalną służącą świadczeniu usług opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom zależnym Wyłączone są projekty polegające na budowie nowych obiektów.

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2016 r. – nabory w czerwcu (1) Poddziałanie Tereny inwestycyjne (od do r.) Alokacja: ,21 zł Utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego, uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Poddziałanie Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis (od do r.) Alokacja: ,79 zł Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim MOF Elbląga oraz wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2016 r. – nabory w czerwcu (2) Poddziałanie Infrastruktura uzdrowiskowa (od do r.) Alokacja : ,00zł Budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej wraz z urządzeniem terenów zielonych, tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich (od do r.) Alokacja: ,69 zł Zintegrowane, kompleksowe przedsięwzięcia zlokalizowane na terenach ujętych w lokalnych/ponadlokalnych programach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich.

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone – stan na 31 maja 2016 r. Oś priorytetowa Liczba konkursów Alokacja -Budżet naboru PLN Wnioskowane dofinansowanie PLN Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba zwartych umów I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur , , IV Efektywność energetyczna , , V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wy korzystanie zasobów , , VI Kultura i dziedzictwo , , VII Infrastruktura transportowa , ,74400 VIII Obszary wymagające rewitalizacji ,690,00000 IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych ,000,00000 Nab ory pozakonkursow e , ,30311 Razem , ,

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Przyczyny odrzucenia złożonych wniosków 1.Brak spójności we wniosku o dofinansowanie i dokumentach aplikacyjnych  s tudium wykonalności niezgodne z „Instrukcją sporządzania studium wykonalności w ramach RPO WiM na lata ”,  wartości wkładu własnego Wnioskodawcy we wniosku niezgodne z zapisami s tudium wykonalności,  wskaźniki produktu i rezultatu zawarte we wniosku o dofinansowanie niezgodne z zapisami s tudium wykonalności,  adres siedziby Beneficjenta zawarty we wniosku o dofinansowanie niezgodny z dokumentem rejestrowym (np. z KRS),  informacja dotycząca możliwości odzyskania podatku VAT zawarta we wniosku o dofinansowanie niezgodna z załącznikiem nr 9 „Oświadczenie VAT”.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Przyczyny odrzucenia złożonych wniosków 2.Brak wymaganych załączników:  oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  kopii odpowiedniego PIT/CIT,  zaświadczenia w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. 3.Dokonanie istotnej modyfikacji projektu w związku z wprowadzeniem zmian wykraczających poza uwagi wskazane w piśmie:  zmiana zakresu kosztów w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji projektu. art. 43 ustawy wdrożeniowej 1.W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 2.Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistych omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 r. – nabory w lipcu* Działanie 3.2 E-zdrowie Alokacja: ,86 zł Usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia. * Planowany nabór w IV kw r. z uwagi na trwające prace na poziomie krajowym nad dokumentem opisującym funkcjonalności przewidziane w krajowych platformach P1, P2.

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 r. – nabory w sierpniu Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Alokacja: ,00 zł Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji, dostęp do informacji sektora publicznego. Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii Alokacja : ,00 zł Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji/ trigeneracji lub z OZE. Działanie 8.3. Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku - ZIT bis Alokacja: ,00 zł Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich, przebudowa, modernizacja i adaptacja obiektów, zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej, budowa o raz przebudowa dróg wewnętrznych obszaru rewitalizowanego, które przyczyniają się do rewitalizacji obszarów miejskich.

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 r. – nabory we wrześniu (1) Poddziałanie Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji Alokacja : ,00 zł Przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodków innowacji oraz inwestycje w infrastrukturę (laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia nowych/znacząco ulepszonych usług ww. podmiotów. Poddziałanie Inkubowanie przedsiębiorstw Alokacja: ,63 zł Inkubowanie firm w początkowej fazie rozwoju (np. wynajem powierzchni biurowych, usługi prawne, księgowe) oraz inwestycje infrastrukturalne, zmierzające do dostosowania istniejących obiektów do specyficznych potrzeb przedsiębiorców. Poddziałanie Ekomobilny MOF - ZIT Olsztyna Alokacja: ,14 zł Budowa/przebudowa dróg lokalnych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, dróg dla rowerów, traktów pieszych, zakup, modernizacja niskoemisyjnego taboru, wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 roku – nabory we wrześniu (2) Poddziałanie Instytucje kultury – ZIT bis Ełk Alokacja: ,68 zł Rozbudowa, modernizacja, przebudowa instytucji kultury, w tym zakup trwałego wyposażenia, konserwacja muzealiów, starodruków oraz inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką. Poddziałanie Efektywne wykorzystanie zasobów Alokacja: ,68 zł Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze. Poddziałanie Infrastruktura kształcenia zawodowego Alokacja: ,00 zł Inwestycje w szkolnictwo zawodowe - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki.

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 r. – nabory w październiku Poddziałanie Promocja gospodarcza regionu Schemat C: sieciowe projekty promocji gospodarczej Alokacja: ,88zł Kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej (realizowane wspólnie przez min. 5 przedsiębiorstw) w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Poddziałanie Mobilny MOF - ZIT Olsztyna Alokacja: ,87 zł Budowa/przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna (Mobilny MOF) zapewniających połączenia z siecią TEN-T (droga krajowa nr 16).

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 r. – nabory w grudniu (1) Poddziałanie Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Alokacja : ,32 zł Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła z możliwością zastosowania OZE. Poddziałanie Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku - ZIT bis Alokacja : ,24 zł Budowa, przebudowa dróg w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską (jako element Strategii ZIT bis) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 r. – nabory w grudniu (2) Poddziałanie Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis Alokacja: ,20 zł Budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga zapewniających połączenia z siecią TEN-T (droga krajowa nr 7 lub droga krajowa nr 22 oraz port morski w Elblągu). Poddziałanie Rozwój specjalistycznych usług medycznych Alokacja: ,00 zł Doposażenie placówek medycznych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia wraz z wyposażeniem. Poddziałanie Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga Alokacja: ,43 zł Doposażeniu placówek medycznych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia wraz z wyposażeniem.

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nabory planowane w 2016 r. Oś Priorytetowa Liczba naborów Alokacja (PLN) I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur ,51 III Cyfrowy region ,86 IV Efektywność energetyczna ,70 VI Kultura i dziedzictwo ,36 VII Infrastruktura transportowa ,07 VIII Obszary wymagające rewitalizacji ,00 IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych ,43 Razem ,93

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Cele na 2016 r. Cele na 2016 r. na podstawie RPD na 2016 r. Oś priorytetowa EFRR Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych (euro) Kontraktacja (euro) I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur , ,53 III Cyfrowy region , ,00 IV Efektywność energetyczna , ,85 V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wy korzystanie zasobów , ,00 VI Kultura i dziedzictwo , ,00 VII Infrastruktura transportowa , ,81 VIII Obszary wymagające rewitalizacji 0, ,85 IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych , ,00 Razem , ,04

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Doświadczenia pierwszych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departament EFRR) Planowane nabory i cele na 2016 r. 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google