Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia pierwszych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departament EFRR) Planowane nabory i cele na 2016 r. 1Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia pierwszych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departament EFRR) Planowane nabory i cele na 2016 r. 1Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia pierwszych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departament EFRR) Planowane nabory i cele na 2016 r. 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Oś priorytetowaeuro (mln)D EFRRWMARRWFOŚiGW IInteligentna gospodarka320,5179,0141,5 IIKadry dla gospodarki118,4 IIICyfrowy region76,0 IVEfektywność energetyczna267,8149,0118,8 VŚrodowisko przyrodnicze105,218,087,2 VIKultura i dziedzictwo131,0 VIIInfrastruktura transportowa196,3 VIIIObszary wymagające rewitalizacji64,8 IXDostęp do wysokiej jakości usług publicznych80,4 XRegionalny rynek pracy181,8 XIWłączenie społeczne128,0 XIIPomoc techniczna58,0 Razem RPO WiM 2014-20201 728,3 894,5141,5206,0 1 242,1

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Instytucja/Departamenteuro (mln)liczba poddziałań IZDepartament EFRR894,5 43 IP WMARR S.A.141,5 347,5 8 13 WFOŚiGW206,05 Razem1 242,156

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2015 r. Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym – projekt pozakonkursowy realizowany przez Gminę Szczytno Projekt polegający na budowie drogi dojazdowej do lotniska w Szymanach. Umowa o dofinansowanie zawarta 27 listopada 2015 r. Całkowita wartość projektu: 4 467 378,84 zł, dofinansowanie EFRR: 3 434 122,06 zł Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw Alokacja: 26 074 554,26 zł Liczba złożonych wniosków: 6 Wnioskowane dofinansowanie: 11 919 319,63 zł Liczba wniosków poprawnych formalnie: 2 Wartość dofinansowania UE: 3 428 594,83 zł Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania: 1 Wartość dofinansowania UE: 849 352,70 zł Pozostałe wnioski nie przeszły weryfikacji wymogów formalnych.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2016 r. – nabory w marcu Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Alokacja: 29 102 997,15 zł Liczba złożonych wniosków: 37 Wnioskowane dofinansowanie: 6 469 152 zł Poddziałanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Alokacja: 7 771 155,68 zł Liczba złożonych wniosków: 55 Wnioskowane dofinansowanie: 34 161 779 zł Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe Alokacja: 43 277 000,00 zł Liczba złożonych wniosków: 41 Wnioskowane dofinansowanie: 144 657 922 zł Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna Alokacja: 52 950 700,41 zł Liczba złożonych wniosków: 3 Wnioskowane dofinansowanie: 48 722 014 zł

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2016 r. – nabory w kwietniu Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnyc h Alokacja: 36 576 790,41 zł Liczba złożonych wniosków: 51 Wnioskowane dofinansowanie: 59 267 704 zł Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym – tryb pozakonkursowy Alokacja: 137 459 405,53 zł Przebudowa ważnych dla województwa połączeń drogowych:  rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w Nidzic y wraz ze wschodnim wylotem drogi 604 – wymogi formalne - pozytywna  rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg – w trakcie oceny. Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku-ZIT bis Alokacja: 17 022 158,09 zł Liczba złożonych wniosków: 1 Wnioskowane dofinansowanie: 13 573 923 zł

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2016 r. – nabory w maju Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna (od 30.05 do 28.06.2016 r.) Alokacja: 21 269 000,00 zł Inwestycje w infrastrukturę: -na rzecz integracji społecznej -podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa -socjalną służącą świadczeniu usług opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom zależnym Wyłączone są projekty polegające na budowie nowych obiektów.

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2016 r. – nabory w czerwcu (1) Poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne (od 30.06 do 29.07.2016 r.) Alokacja: 58 524 726,21 zł Utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego, uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Poddziałanie 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis (od 30.06 do 29.07.2016 r.) Alokacja: 9 948 916,79 zł Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim MOF Elbląga oraz wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2016 r. – nabory w czerwcu (2) Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa (od 30.06 do 29.08.2016 r.) Alokacja : 83 372 000,00zł Budowa, rozbudowa, modernizacja (w tym przebudowa) i wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej wraz z urządzeniem terenów zielonych, tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. Działanie 8.1. Rewitalizacja obszarów miejskich (od 30.06 do 29.07.2016 r.) Alokacja: 98 655 056,69 zł Zintegrowane, kompleksowe przedsięwzięcia zlokalizowane na terenach ujętych w lokalnych/ponadlokalnych programach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich.

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone – stan na 31 maja 2016 r. Oś priorytetowa Liczba konkursów Alokacja -Budżet naboru PLN Wnioskowane dofinansowanie PLN Liczba złożonych wniosków Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba zwartych umów I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 3 113 702 277,6218 388 471,884320 IV Efektywność energetyczna 2 46 525 707,2059 267 704,595100 V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wy korzystanie zasobów 1 7 771 155,6834 161 779,715500 VI Kultura i dziedzictwo 2 126 649 000,00144 657 922,064100 VII Infrastruktura transportowa 2 69 972 858,5062 295 937,74400 VIII Obszary wymagające rewitalizacji 1 98 655 056,690,00000 IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 1 21 269 000,000,00000 Nab ory pozakonkursow e 2 141 359 405,53137 843 237,30311 Razem 14 625 904 461,22456 615 053,2819731

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Przyczyny odrzucenia złożonych wniosków 1.Brak spójności we wniosku o dofinansowanie i dokumentach aplikacyjnych  s tudium wykonalności niezgodne z „Instrukcją sporządzania studium wykonalności w ramach RPO WiM na lata 2014-2020”,  wartości wkładu własnego Wnioskodawcy we wniosku niezgodne z zapisami s tudium wykonalności,  wskaźniki produktu i rezultatu zawarte we wniosku o dofinansowanie niezgodne z zapisami s tudium wykonalności,  adres siedziby Beneficjenta zawarty we wniosku o dofinansowanie niezgodny z dokumentem rejestrowym (np. z KRS),  informacja dotycząca możliwości odzyskania podatku VAT zawarta we wniosku o dofinansowanie niezgodna z załącznikiem nr 9 „Oświadczenie VAT”.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Przyczyny odrzucenia złożonych wniosków 2.Brak wymaganych załączników:  oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  kopii odpowiedniego PIT/CIT,  zaświadczenia w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. 3.Dokonanie istotnej modyfikacji projektu w związku z wprowadzeniem zmian wykraczających poza uwagi wskazane w piśmie:  zmiana zakresu kosztów w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji projektu. art. 43 ustawy wdrożeniowej 1.W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 2.Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistych omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji.

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 r. – nabory w lipcu* Działanie 3.2 E-zdrowie Alokacja: 31 072 157,86 zł Usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia. * Planowany nabór w IV kw. 2016 r. z uwagi na trwające prace na poziomie krajowym nad dokumentem opisującym funkcjonalności przewidziane w krajowych platformach P1, P2.

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 r. – nabory w sierpniu Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Alokacja: 13 164 000,00 zł Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji, dostęp do informacji sektora publicznego. Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii Alokacja : 131 640 000,00 zł Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji/ trigeneracji lub z OZE. Działanie 8.3. Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku - ZIT bis Alokacja: 11 636 976,00 zł Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich, przebudowa, modernizacja i adaptacja obiektów, zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej, budowa o raz przebudowa dróg wewnętrznych obszaru rewitalizowanego, które przyczyniają się do rewitalizacji obszarów miejskich.

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 r. – nabory we wrześniu (1) Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji Alokacja : 43 880 000,00 zł Przygotowanie, rozwój, dostosowanie oferty usług ośrodków innowacji oraz inwestycje w infrastrukturę (laboratoria, sprzęt, urządzenia itp.) na potrzeby świadczenia nowych/znacząco ulepszonych usług ww. podmiotów. Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw Alokacja: 92 978 977,63 zł Inkubowanie firm w początkowej fazie rozwoju (np. wynajem powierzchni biurowych, usługi prawne, księgowe) oraz inwestycje infrastrukturalne, zmierzające do dostosowania istniejących obiektów do specyficznych potrzeb przedsiębiorców. Poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF - ZIT Olsztyna Alokacja: 50 705 654,14 zł Budowa/przebudowa dróg lokalnych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, dróg dla rowerów, traktów pieszych, zakup, modernizacja niskoemisyjnego taboru, wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne.

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 roku – nabory we wrześniu (2) Poddziałanie 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk Alokacja: 6 484 046,68 zł Rozbudowa, modernizacja, przebudowa instytucji kultury, w tym zakup trwałego wyposażenia, konserwacja muzealiów, starodruków oraz inwestycje związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, a także rozwojem treści cyfrowych związanych z kulturą i turystyką. Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów Alokacja: 44 021 606,68 zł Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze. Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego Alokacja: 21 940 000,00 zł Inwestycje w szkolnictwo zawodowe - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki.

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 r. – nabory w październiku Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu Schemat C: sieciowe projekty promocji gospodarczej Alokacja: 24 285 135,88zł Kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej (realizowane wspólnie przez min. 5 przedsiębiorstw) w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna Alokacja: 5 626 840,87 zł Budowa/przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna (Mobilny MOF) zapewniających połączenia z siecią TEN-T (droga krajowa nr 16).

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 r. – nabory w grudniu (1) Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Alokacja : 174 972 114,32 zł Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła z możliwością zastosowania OZE. Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku - ZIT bis Alokacja : 9 946 411,24 zł Budowa, przebudowa dróg w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską (jako element Strategii ZIT bis) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy planowane w 2016 r. – nabory w grudniu (2) Poddziałanie 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga - ZIT bis Alokacja: 6 728 265,20 zł Budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga zapewniających połączenia z siecią TEN-T (droga krajowa nr 7 lub droga krajowa nr 22 oraz port morski w Elblągu). Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych Alokacja: 21 940 000,00 zł Doposażenie placówek medycznych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia wraz z wyposażeniem. Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga Alokacja: 47 702 009,43 zł Doposażeniu placówek medycznych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia wraz z wyposażeniem.

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nabory planowane w 2016 r. Oś Priorytetowa Liczba naborów Alokacja (PLN) I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur3161 144 113,51 III Cyfrowy region244 236 157,86 IV Efektywność energetyczna4367 264 179,70 VI Kultura i dziedzictwo250 505 653,36 VII Infrastruktura transportowa212 355 106,07 VIII Obszary wymagające rewitalizacji111 636 976,00 IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych391 582 009,43 Razem17738 724 195,93

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Cele na 2016 r. Cele na 2016 r. na podstawie RPD na 2016 r. Oś priorytetowa EFRR Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych (euro) Kontraktacja (euro) I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 2 044 534,0031 703 306,53 III Cyfrowy region 1 666 156,0021 243 499,00 IV Efektywność energetyczna 1 302 760,0049 710 379,85 V Środowisko przyrodnicze i racjonalne wy korzystanie zasobów 211 250,00 1 795 678,00 VI Kultura i dziedzictwo 588 230,0029 000 000,00 VII Infrastruktura transportowa 1 967 420,0050 572 956,81 VIII Obszary wymagające rewitalizacji 0,0025 134 960,85 IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 294 110,005 000 000,00 Razem8 074 460,00212 365 103,04

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dziękuję za uwagę Zbigniew Cieciuch Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Doświadczenia pierwszych naborów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Departament EFRR) Planowane nabory i cele na 2016 r. 1Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google