Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego mgr Nataliya Hrynchyshyn Gościno, lipiec 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego mgr Nataliya Hrynchyshyn Gościno, lipiec 2005."— Zapis prezentacji:

1

2 Dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego mgr Nataliya Hrynchyshyn Gościno, lipiec 2005

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

4 §7.2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego § Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; § Umiejętność uwzględniani a w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnyc h problemów społecznych i cywilizacyjnyc h; § Umiejętnoś ć wykorzysta nia w pracy technologii informacyjn ej i komunikacy jnej; § Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań; § Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowani a szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

5 § Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

6 Zapoznałam się z zasadami awansu zawodowego; Uczestniczyłam w pracach organów szkoły; Współpracowałam z opiekunem stażu; Wykonywałam programowe zadania ; Wzbogaciłam zasoby pracowni; §7.2.1.

7 Realizowałam ścieżki edukacyjne; Doskonaliłam własny warsztat pracy i metody pracy dydaktycznej; Dokonałam samooceny swoich umiejętności; Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego; Pełniłam dodatkowe funkcje w szkole;

8 § Pełniłam dodatkowe funkcje w szkole; Dokonałam analizy i samooceny umiejętności oceniania; Opracowałam kryteria ocen i określiłam wymagania dla uczniów Udział w debacie 2004r.; Uczestniczyłam w wewnętrznym mierzeniu jakości pracy szkoły; Udział w programie

9 § Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

10 § Przeanalizowałam treści programów szkolnych związanych z wychowaniem; Poznawałam sytuacje rodzinną uczniów; Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne; Przygotowywałam uczniów do konkursów;

11 § Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

12 § Przygotowywałam sprawdziany i sporządzałam różnego typu dokumentację; Wykorzystywałam Internet; Korzystałam z programów multimedialnych, słowników, encyklopedii; Prowadziłam zajęcia w pracowni multimedialnej; W różny sposób komunikowałam się z rodzicami, nauczycielami i instytucjami;

13 § Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

14 § Studiowałam literaturę fachowa; Poszerzałam wiedzę o wychowaniu; Uzupełniałam wiedzę o planowaniu dydaktycznym; Utrzymywałam kontakt z PPP i pedagogiem;

15 § Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

16 § Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego; Przeanalizowałam dokumentację szkolną; Spółtworzyłam regulaminy Samorządu Uczniowskiego;

17


Pobierz ppt "Dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego mgr Nataliya Hrynchyshyn Gościno, lipiec 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google