Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa kapitałowa HOLDIKOM SA kieruje prestiżowy program stażowy dla najlepszych studentów i absolwentów kierunków studiów dziennych i zaocznych, którzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa kapitałowa HOLDIKOM SA kieruje prestiżowy program stażowy dla najlepszych studentów i absolwentów kierunków studiów dziennych i zaocznych, którzy."— Zapis prezentacji:

1 Grupa kapitałowa HOLDIKOM SA kieruje prestiżowy program stażowy dla najlepszych studentów i absolwentów kierunków studiów dziennych i zaocznych, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości i pragną zaprezentować swoje talenty i umiejętności, co może zaowocować w przyszłości propozycją stałego zatrudnienia. Program ten jest szansą na pokazanie swojego potencjału i zdobycie doświadczenia już w trakcie studiów, a dla wybranych spółek komunalnych szansą na powiększenie swojego najcenniejszego kapitału – ludzi, o najlepszych.

2 Jesteś absolwentem, studentem ostatnich lat studiów uczelni ekonomicznej, technicznej lub uniwersytetu i zastanawiasz się nad podjęciem pierwszych kroków zmierzających do rozpoczęcia kariery zawodowej ? Zakładamy, że uwagę koncentrujesz na rozpoczęciu przygody zawodowej w sektorze przemysłowo- usługowym. Chcesz się przekonać, czy podołasz nowym obowiązkom i czy jest to przygoda dla Ciebie? Jeśli tak, weź udział w trwającym do 6 miesięcy Programie stażowym Holdikom S.A. Praca w spółkach komunalnych Holdikom S.A. to nieustanny rozwój, pogłębianie wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności merytorycznych jak i komunikacyjnych oraz organizacyjnych. W Holdikom S.A. nie ma monotonii, a Tobie gwarantujemy zaangażowanie w różne przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością naszych spółek. Projekty, które realizuje Holdikom S.A. dla mieszkańców gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, stworzą Ci możliwość sprawdzenia się we wciąż nowych sytuacjach i otoczeniu. Ponieważ najefektywniejsza nauka odbywa się poprzez czynne uczestnictwo w projektach, od razu angażujemy stażystów w bieżące prace zespołu. Nasi stażyści mogą liczyć na wsparcie oraz pomoc ze strony doświadczonych doradców !

3 Dokładnie zapoznaj się ze świadczonymi przez nas usługami. Więcej informacji znajdziesz na naszej witrynie internetowej – www.holdikom.com.pl Następnie wybierz interesujący Cię obszar, zapoznaj się z jego charakterystyką oraz wymaganiami. Będąc przekonanym i pewnym wyboru danej tematyki prześlij swoje CV wraz z listem motywacyjnym bezpośrednio na adres e-mail: staz@holdikom.com.pl Po wstępnej weryfikacji nadesłanych dokumentów aplikacyjnych zaprosimy wybranych kandydatów na spotkanie. Podczas rozmowy dowiesz się więcej o firmie oraz będziesz miał możliwość zaprezentowania siebie, jak również swoich zainteresowań zawodowych. W ciągu kilkunastu dni po spotkaniu, w przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacyjnego Organizator skontaktuje się z Tobą w celu zaproszenie do odbycia stażu absolwenckiego w jednej ze spółek Holdikom S.A. Dołączysz do naszego zespołu w zaproponowanym i wspólnie ustalonym terminie. Powodzenia!

4 Osoby zainteresowane, po zapoznaniu się z regulaminem uczestnictwa prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) na adres podany poniżej : staz@holdikom.com.pl Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel. 605 743 222 lub 62 737 58 37. Prosimy także o dodanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. Nr 133, poz. 883).

5 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. ORGANIZATORZY Organizatorem Konkursu/Programu Stażowego jest Holdikom SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 27, zwana dalej "Organizatorem". Strona Organizatora – rozumie się przez to stronę internetową www.holdikom.com.plwww.holdikom.com.pl Program – rozumie się przez to program stażowy Organizatora polegający na selekcji i rozwoju studentów i absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem autorskiego modelu oceny kompetencji, na podstawie kryteriów określonych przez Zarząd spółek komunalnych Holdikom SA; Fundatorzy Staży – rozumie się przez to firmy, które na podstawie pisemnej deklaracji złożonej Organizatorowi zobowiązują się do przyjęcia na staż stażysty/stażystów; Sponsor – rozumie się przez to instytucje, które na podstawie umowy lub innych porozumień zawartych z Organizatorem zobowiązują się do sponsorowania Programu w formie materiałów promocyjnych, nagród rzeczowych lub innych Kandydat – rozumie się przez to studenta lub absolwenta, który zdecyduje się wziąć udział w Programie poprzez złożenie swojej aplikacji w odpowiedzi na ofertę; Finalista – rozumie się przez to Kandydata, który w procesie selekcji zostanie wytypowany do spotkania z Fundatorem Stażu jako potencjalny Stażysta; Stażysta – rozumie się przez to osobę wytypowaną przez Fundatora Stażu, z którą podpisze umowę o Staż; Umowa o Staż – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Fundatorem Stażu a Stażystą Uczelnia – rozumie się przez to uczelnie wyższe, z którymi Organizator posiada podpisane umowy o partnerskiej współpracy lub z którymi współpracuje na podstawie innych porozumień ;

6 § 3. UCZESTNICY W Programie mogą wziąć udział osoby, które w dniu zamknięcia rekrutacji tj. 15. maja 2012 roku nie mają ukończonego 30. roku życia oraz są studentami trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich, trzeciego, czwartego bądź piątego roku studiów magisterskich, absolwentami studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich, studentami pierwszego lub drugiego roku magisterskich studiów uzupełniających, dziennych w Polsce lub za granicą. W Konkursie nie mogą uczestniczyć zleceniobiorcy lub pracownicy spółek Holdikom SA. § 4. CZAS TRWANIA PROGRAMU Program trwa od dnia 15. marca 2012 r. do dnia 31grudnia 2012 r., kiedy to Organizator konkursu zakończy publikować relacje z przebiegu Programu. II. ZASADY OGÓLNE PROGRAMU § 5. PRZEBIEG PROGRAMU Etap pierwszy 1. Każdy z uczestników Programu zobowiązany jest do wysłania swojej aplikacji drogą elektroniczną na adres: staz@holdikom.com.pl (obejmującej cv i list motywacyjny) do 15. maja 2012r.staz@holdikom.com.pl 2. Do drugiego etapu Programu uczestników kwalifikuje Organizator, który dokonuje wyboru kandydatów na podstawie wyników weryfikacji złożonych dokumentów pod względem wymogów określonych przez Fundatorów Staży. Informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu Programu odbywa się pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub telefonicznie lub sms-em. Etap drugi 3. Drugi etap Programu polega na przeprowadzeniu przez Organizatora oraz Fundatora Stażu rozmów kwalifikacyjnych lub innych form procesu rekrutacji z osobami, które zostały do niego zakwalifikowane. Miejsce i czas rozmów wyznaczą poszczególni Fundatorzy Praktyk w porozumieniu z osobą zakwalifikowaną na rozmowę. 4. Uczestnikowi, który zrezygnuje z odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zostanie skierowany, nie będą przedstawiane kolejne propozycje rozmów kwalifikacyjnych; chyba, że o rezygnacji z rozmowy zdecydują ważne czynniki. Ostateczna decyzja o postępowaniu z kandydatem należy do Organizatora. 5. Spośród osób biorących udział w drugim etapie Programu zostaną wyłonieni zwycięzcy, zwani dalej "Finalistami", którzy uzyskają możliwość odbycia stażu u Fundatorów Praktyk. 6. Organizator zobowiązuje się do wyboru do drugiego etapu Programu co najmniej 2 kandydatów na każde miejsce praktyk zgłoszone przez Fundatora Praktyk.

7 7. Ogłoszenie wyników Programu nastąpi do 25.maja 2012 r. w siedzibie Organizatora tj. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 27, o którym Finaliści zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem. 8. Nazwiska osób, które uzyskają możliwość odbycia staży u ich Fundatorów zostaną opublikowane na stronie www.holdikom.com.pl 9. Uczestnik Programu, który został zakwalifikowany jako Finalista, a który następnie zrezygnował z odbycia stażu lub w trakcie trwania go przerwał – traci status Finalisty i nie przysługuje mu prawo uczestnictwa w kolejnych edycjach Programu. 10. W sytuacji, gdy uczestnik Programu jest jednocześnie objęty procesem rekrutacji do którejkolwiek spółki z grupy kapitałowej Holdikom SA, Organizator zdecyduje o postępowaniu względem danego uczestnika Programu. III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA §. 6 STAŻE 1. Organizator na podstawie pisemnych deklaracji Fundatorów Staży, zapewnia Finalistom staż u jednego z ich Fundatorów. 2. Termin rozpoczęcia stażu nastąpi najpóźniej z dniem 1. sierpnia 2012 r. chyba, że Finalista i Fundator Stażu wyrażą zgodę na rozpoczęcie stażu w terminie późniejszym. 3. Czas trwania stażu nie może być krótszy niż okres jednego miesiąca. Termin jego rozpoczęcia, jak też inne warunki odbywania stażu, zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Fundatorem Stażu a stażystą. 4. W przypadku, gdy Fundator Stażu zdecyduje się przedłużyć umowę ze stażystą na okres przekraczający sześć miesięcy, wówczas pozostałe warunki współpracy będą przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Fundatorem a stażystą. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za warunki, na jakich zostaną zawarte umowy o staż ze zwycięzcami Programu, które to warunki będą przedmiotem indywidualnych ustaleń między stażystami a Fundatorami Staży.

8 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rezygnacji stażysty z podjęcia stażu lub jego przerwania. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Fundatorowi nowych kandydatów na staż. 7. Organizator Programu i Fundatorzy Staży nie mają obowiązku pokrycia stażyście kosztów zakwaterowania na czas trwania stażu oraz kosztów podróży. § 7. OPŁATY I PODATKI Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne opłaty i podatki, do uiszczenia których mogą być zobowiązani zwycięzcy Programu lub Fundatorzy Staży, w związku z zawartymi z Fundatorami umowami o staż. § 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKI POCZTOWE 1. Organizator nie może zagwarantować bezpieczeństwa elektronicznej transmisji danych lub informacji ani niewystąpienia błędów. Takie dane lub informacje mogą zostać przechwycone, uszkodzone, stracone lub zniszczone. Mogą dotrzeć z opóźnieniem lub niekompletne. Mogą podlegać innym niekorzystnym wpływom lub korzystanie z nich może nie być bezpieczne z innych względów. 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za doręczenia i terminowość korespondencji wysyłanej za pomocą poczty lub poczty elektronicznej, a także za działanie Internetu i ewentualnie z tym związane nieprawidłowości w toku Programu. § 9. DECYZJE KOMISJI ORGANIZACYJNEJ 1. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się podczas Programu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 2. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby staży oraz Fundatorów Staży. § 11. Wszelkie materiały związane z Programem, przekazane Organizatorowi przez uczestników Programu nie podlegają zwrotowi. Z chwilą przekazania Organizatorowi materiałów opracowanych w ramach Programu, uczestnik przenosi na Organizatora prawo własności egzemplarzy tych materiałów. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechnienia prac konkursowych w prasie, w Internecie, w radio i telewizji lub innych materiałach promocyjnych Programu.

9 § 12. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Programu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy, antenie radia, w internecie oraz w telewizji. § 13. Przez zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Programie, uczestnik wyraża zgodę na publikacje, określone w paragrafie 11 i 12 powyżej, a także na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach przekazanych Organizatorowi w związku z Programem w zakresie i zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym oraz udziela Organizatorowi upoważnienia do korzystania z utworów (rozwiązanych zadań) stworzonych przez uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie egzemplarzy za pomocą techniki drukarskiej oraz techniki innej niż druk, w tym w postaci zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publikacja materiałów w internecie, prawo dokonywania opracowań oraz wprowadzania wszelkiego rodzaju modyfikacji w utworach, a także tłumaczenie ich. § 14. Informacje uzyskane od uczestników Programu za pośrednictwem wypełnionej przez nich ankiety oraz życiorysu będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych, a ponadto do stworzenia bazy danych przez Holdikom SA. Holdikom SA będzie administratorem Bazy Danych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane zawarte w Bazie Danych, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, data urodzenia, uczelnia, rok i kierunek studiów, mogą zostać udostępnione Fundatorom Staży na ich życzenie, z zachowaniem wymogów określonych w w/w ustawie o ochronie danych osobowych. § 15. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.) Baza Danych stanowi przedmiot prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe do Bazy Danych przysługują Holdikom SA. Autorskie prawa majątkowe do Bazy Danych nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bądź obciążane, bez zgody pozostałych uprawnionych do Bazy Danych. § 16. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. § 17. Regulamin Programu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.holdikom.com.pl § 19. Każdy z biorących udział w Programie przez przystąpienie do niego oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 


Pobierz ppt "Grupa kapitałowa HOLDIKOM SA kieruje prestiżowy program stażowy dla najlepszych studentów i absolwentów kierunków studiów dziennych i zaocznych, którzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google