Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPRACOWANIE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW CKE mgr Małgorzata Smul.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPRACOWANIE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW CKE mgr Małgorzata Smul."— Zapis prezentacji:

1 OPRACOWANIE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW CKE mgr Małgorzata Smul

2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. standardach

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2016/2017 dla absolwentów dotychczasowych: - zasadniczych szkół zawodowych, -techników, -techników uzupełniających i -szkół policealnych.

4 Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu

5 Propozycje arkuszy i zadań egzaminacyjnych przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać zdający decyduje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

6 Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: 1. etapu pisemnego (który składa się z dwóch części) 2. etapu praktycznego. Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: 1. etapu pisemnego (który składa się z dwóch części) 2. etapu praktycznego.

7 1. czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, 2. przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, 3. bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

8 1. planowanie czynności związanych z wykonaniem zadania, 2. organizowanie stanowiska pracy, 3. wykonywanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 4. prezentowanie efektu wykonanego zadania.

9 Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje: - w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, - w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. W części I test zawiera 50 zadań, a w części II – 20 zadań.

10 Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w danej szkole jest niższa niż 25, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wskazać inną szkołę albo placówkę kształcenia praktycznego lub placówkę kształcenia ustawicznego, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

11 Za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej szkole albo placówce odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, którym jest dyrektor szkoły lub placówki.

12 Przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego powołuje członków tego zespołu i może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego. Spośród członków tego zespołu powołuje zespoły nadzorujące przebieg etapu pisemnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza ich przewodniczących. W skład zespołu nadzorującego przebieg etapu pisemnego wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym, że przynajmniej jeden z nich jest zatrudniony w innej szkole lub placówce. W skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających.

13 Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 120 minut. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut. Wynik etapu pisemnego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu.

14 Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Etap praktyczny egzaminu przeprowadza się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej: - szkoła - placówka kształcenia praktycznego - placówka kształcenia ustawicznego - upoważniony pracodawca.

15 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udziela upoważnienia, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu. Za organizację i przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego w ośrodku egzaminacyjnym odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego, którym jest: - dyrektor upoważnionej szkoły - dyrektor upoważnionej placówki - upoważniony pracodawca albo wskazany przez niego pracownik (upoważniony przez okręgową komisję egzaminacyjną).

16 Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

17 Ocenia zespół egzaminacyjny, złożony z egzaminatorów OKE, niebędącym nauczycielami ani instruktorami uczącymi zdających, który obserwuje i ocenia podczas egzaminu wykonanie zadania egzaminacyjnego przez zdającego, stosując kryteria oceniania wykonania, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla egzaminu w danym zawodzie. Egzaminatorzy wypełniają arkusze obserwacji i kartę obserwacji, wpisując liczbę punktów uzyskanych przez zdającego za wykonanie zadania egzaminacyjnego.

18 Wyniki ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego z elektronicznego odczytania wypełnionej przez zespół egzaminacyjny karty obserwacji.

19 Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 1) z etapu pisemnego: - z części pierwszej / 50 zadań/– co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, - z części drugiej /20 zadań/– co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, 2) z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.

20 Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem (tematami) zalicza min. 75% punktów Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów ETAP PRAKTYCZNY Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

21

22 Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.

23 1. Etap pisemny 17 czerwca 2013 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 2. Etap praktyczny od 1 lipca do 9 sierpnia 2013 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

24 MGR MAŁGORZATA SMUL, DORADCA ZAWODOWY.


Pobierz ppt "OPRACOWANIE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW CKE mgr Małgorzata Smul."

Podobne prezentacje


Reklamy Google