Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych za pośrednictwem UP RP oraz skutki patentu europejskiego w Polsce Jolanta Wąż Warszawa,20.11.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych za pośrednictwem UP RP oraz skutki patentu europejskiego w Polsce Jolanta Wąż Warszawa,20.11.2007."— Zapis prezentacji:

1 Dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych za pośrednictwem UP RP oraz skutki patentu europejskiego w Polsce Jolanta Wąż Warszawa,

2 1 marzec 2004r. Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich

3 Gdzie można dokonać europejskiego zgłoszenia patentowego
Europejski Urząd Patentowy -Monachium -Berlin -Haga Urząd krajowy

4 Art.40 PWP Wynalazek,na który polska osoba prawna bądź obywatel polski, mający miejsce zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, chce uzyskać patent za granicą, może być zgłoszony za granicą w celu uzyskania ochrony po zgłoszeniu go w Urzędzie Patentowym.

5 Art.3.2 Ustawy z 14 marca 2003r.o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe nie było przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, to obywatel polski albo zagraniczna osoba prawna lub fizyczna mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany do jego dokonania w Urzędzie Patentowym..... W przypadku dokonania europejskiego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym przepisu art.40 Prawa własności przemysłowej nie stosuje się.

6 Języki europejskiego zgłoszenia patentowego
języki urzędowe Europejskiego Urzędu Patentowego -angielski -niemiecki -francuski język urzędowy danego państwa(dotyczy zgłaszających, którzy posiadają miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy w państwie, w którym język urzędowy jest inny niż języki urzędowe EUP)

7 Jak można dokonać europejskiego zgłoszenia patentowego
osobiście za pośrednictwem poczty faksem on-line

8 Europejskie zgłoszenia patentowe dokonane przez polskich zgłaszających
Liczba zgłoszeń, która wpłynęła do Europejskiego Urzędu Patentowego: 2004r.- 94 2005r.-111 2006r.-122 Liczba zgłoszeń, która została dokonana za pośrednictwem UP RP : 2004r.- 58 2005r.- 41 2006r.- 61 2007r.- 43 Do UP RP wpłynęło 29 zgłoszeń dokonanych elektronicznie.

9 -badanie bezpośrednio po wniesieniu zgłoszenia -badanie formalne
PROCEDURA UDZIELANIA PATENTÓW EUROPEJSKICH CZĘŚĆ PIERWSZA- PROCEDURAFORMALNA -badanie bezpośrednio po wniesieniu zgłoszenia -badanie formalne -badanie w stanie techniki- sporządzenie raportu z poszukiwań oraz pisemnej opinii dotyczącej patentowalności -publikacja europejskiego zgłoszenia patentowego i raportu z poszukiwań OPUBLIKOWANIE EUROPEJSKIEGO ZGŁOSZENIA PATENTOWEGO ZAPEWNIA TYMCZASOWĄ OCHRONĘ

10 Art.67 EPC Od daty publikacji na podstawie art.93 europejskie zgłoszenie patentowe przyznaje tymczasowo taką ochronę, jaka przyznawana jest na mocy art.64 umawiających się państwach wyznaczonych w zgłoszeniu, które zostało opublikowane.

11 Art.4.2 Ustawy z 14 marca 2003r. Jeżeli roszczenie, o którym mowa w art.287 Prawa własności przemysłowej, jest wywodzone z ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku, może być ono dochodzone od daty zamieszczenia w Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o tłumaczeniu na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego, złożonym przez zgłaszającego w Urzędzie Patentowym.

12 CZĘŚĆ DRUGA-PROCEDURA BADANIA
Po publikacji raportu z poszukiwań należy w ciągu sześciu miesięcy złożyć wniosek o badanie i uiścić stosowne opłaty. Badanie, w oparciu o sprawozdanie z poszukiwań, polega na sprawdzeniu, czy wynalazek spełnia wymogi Konwencji o udzielaniu patentu europejskiego dotyczące zdolności patentowej.

13 CZĘŚĆ TRZECIA- PROCEDURA SPRZECIWOWA
W ciągu dziewięciu miesięcy po opublikowaniu informacji o udzieleniu patentu europejskiego każdy może wnieść sprzeciw do Europejskiego Urzędu Patentowego dotyczący udzielonego patentu.

14 Art.6.2 Ustawy z 14 marca 2003r. Uprawniony z patentu europejskiego jest obowiązany złożyć w Urzędzie Patentowym tłumaczenie patentu europejskiego na język polski w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o jego udzieleniu.Termin ten nie podlega przywróceniu.

15 Art.6.3 Ustawy z 14 marca 2003r. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio, jeżeli w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu przez Europejski Urząd Patentowy patent europejski zostanie zmieniony.

16 Art.7.5 Ustawy z 14 marca 2003r. Uprawniony z patentu europejskiego jest obowiązany uiścić opłatę za publikację tłumaczenia, o którym mowa w art.6 ust.2, w terminie trzech miesięcy od daty doręczenia wezwania, w wysokości określonej dla opłaty za publikację i druk opisu określonej w przepisach wydanych na podstawie Prawa własności przemysłowej.

17 Art.64 EPC 1.Z zastrzeżeniem postanowień ust.2, patent europejski od daty publikacji wzmianki o jego udzieleniu przyznaje jego właścicielowi w każdym umawiającym się państwie, w stosunku do którego został udzielony, takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielony w tym państwie. 2.Jeżeli przedmiot patentu europejskiego dotyczy sposobu wytwarzania, ochrona przyznana patentem rozciąga się na produkty uzyskane bezpośrednio tym sposobem. 3.Każde naruszenie patentu europejskiego rozpatruje się zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

18 Art.6.1 Ustawy z 14 marca 2003r. Poprzez uzyskanie patentu europejskiego, w którym Rzeczypospolita Polska została wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa się, z zastrzeżeniem ust.2 i 3, takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie Prawa własności przemysłowej.

19 Art.921 Ustawy Prawo własności przemysłowej
Przepisy art. 89,91,92 stosuje się odpowiednio do unieważnienia patentu europejskiego udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim.

20 Wpływ tłumaczeń patentów europejskich celem ich uprawomocnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2005r 2006r 2007r


Pobierz ppt "Dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych za pośrednictwem UP RP oraz skutki patentu europejskiego w Polsce Jolanta Wąż Warszawa,20.11.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google