Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONKURS 01/09/4.3 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONKURS 01/09/4.3 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09."— Zapis prezentacji:

1 KONKURS 01/09/4.3 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 Oś Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast została podzielona na trzy Działania: 1. Humanizacja blokowisk 2. Rewitalizacja miast 3.Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3 3 Wszystkie projekty powinny być realizowane na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury w sprawie opracowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji.

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Działanie 4.1 zostało podzielona na dwa Poddziałania: 4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii wielkiej płyty 4.1.2 Wzmacnianie funkcji społecznych Pierwsze Poddziałanie skierowane jest do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Typy projektów odnoszą się do działań mających na celu poprawę warunków technicznych budynków zarówno wzniesionych w technologii wielkiej płyty i wielkiego bloku Alokacja na Poddziałania to około 22 mln euro. Konkurs zaplanowany jest na 6 stycznia 2010 roku.

5 Drugie Poddziałanie 4.1.2 ma na celu ograniczenie negatywnych zjawisk na terenach osiedli mieszkaniowych dzięki inwestycjom powstałym w budynkach i pomieszczeniach znajdujących się w zasobach spółdzielni. Dofinansowanie otrzymają projekty zakładające przystosowanie obiektów na cele m. in. kulturalne, sportowe czy informatyczne. Alokacja na Poddziałanie to 1 mln euro. Termin ogłoszenia konkursu to 30 kwietnia 2010 roku. 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

6 6 Działanie 4.2 Rewitalizacja miast skierowane jest do miast o wysokim i przeciętnym potencjale rozwojowym i uznanych i potencjalnych terenów turystycznych. W ramach Działania przewidziano inwestycje w zagospodarowanie przestrzeni, renowację budynków zabytkowych, tworzenie warunków lokalowych dla MŚP itp. Alokacja na Działanie z wyłączeniem projektów kluczowych to ponad 41,5 mln euro. W chwili obecnej trwa pierwszy konkurs w ramach Działania 4.2 w którym do rozdysponowania jest 20 mln euro. Kolejny konkurs zaplanowano na 26 marca 2010 roku.

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10 grudnia Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs na Działanie 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych. Termin składania wniosków upływa dnia 26 stycznia 2010 roku. W ramach konkursu rozdysponowana zostanie cała kwota przewidziana na to Działanie, czyli 10 072 373 euro.

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie O wsparcie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; organizacje pozarządowe; MŚP; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; szkoły wyższe; Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne Kościołów i innych związków wyznaniowych; administracja rządowa.

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - przygotowanie terenu pod realizację nowych inwestycji gospodarczych obejmujących rozwiązania kompleksowe (kwalifikować się będą projekty realizujące przynajmniej dwa typy przedsięwzięć z katalogu wskazanego poniżej), tj.: - wyburzanie obiektów, które utraciły właściwości użytkowe; - rekultywacja gruntów poprzez przywrócenie naturalnego ukształtowania terenu lub osiągnięcie przez glebę/ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami; - budowa, przebudowa i/lub remont zdegradowanej infrastruktury technicznej w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej, telekomunikacyjnej; - budowa, remont, przebudowa ciągów komunikacji pieszej, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów i związane z tym prace infrastrukturalne oraz zakup wyposażenia pozwalający zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów; Przewidziane do wsparcia typy projektów:

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - renowacja, remont i adaptacja istniejącej zabudowy (w tym adaptacja zabudowy o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym) na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej i/lub społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie powiązanego z obiektem; działania te mogą być powiązane z budową nowych obiektów stanowiących integralną cześć przedsięwzięcia, bez których nadanie nowych funkcji nie byłoby możliwe.

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Z konkursu wykluczeniu podlegają: projekty spełniające przesłanki art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), których dofinansowanie stanowiłoby pomoc publiczną. projekty i podmioty, które zrealizowały/realizują dany projekt z wykorzystaniem środków z premii termomodernizacyjnej ; projekty polegające na adaptacji, renowacji, przebudowie i remoncie obiektów administracji publicznej na cele wyłącznie administracyjne, (z wyłączeniem ogólnodostępnych funkcji szkoleniowych, przekwalifikowaywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych (na zasadach określonych w Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2009-2013. Projekty poniżej 1 mln złotych.

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydatki niekwalifikowalne w ramach działania 4.3 - wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia …. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych; wydatki poniesione poza granicami obszarów wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji; budowa budynków mieszkalnych; adaptacja, przebudowa, remont budynków administracji publicznej na cele wyłącznie administracyjne, (za wyłączeniem ogólnodostępnych funkcji szkoleniowych, przekwalifikowywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych); zakup obiektów, które będą wykorzystywane jako miejsce świadczenia usług przez administrację publiczną (za wyjątkiem ogólnodostępnych funkcji szkoleniowych, przekwalifikowywania, poradnictwa zawodowego osób bezrobotnych);

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydatki niekwalifikowalne w ramach działania 4.3 c.d. uzbrojenie terenu pod budowę budynków mieszkalnych; remont, przebudowa indywidualnych mieszkań; rozbiórka budynków pod budowę budynków mieszkalnych; zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe; odbudowa obiektów; koszt zakupu sprzętu stanowiący więcej niż 50% wydatków kwalifikowalnych; koszty związane ze składaniem materiałów zawierających azbest;

14 Dziękuję za uwagę 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "KONKURS 01/09/4.3 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09."

Podobne prezentacje


Reklamy Google