Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 26.09.2012 Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ramach Poddziałania 1.3.2 POIG Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 26.09.2012 Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ramach Poddziałania 1.3.2 POIG Ośrodek Przetwarzania Informacji."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 26.09.2012 Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ramach Poddziałania 1.3.2 POIG Ośrodek Przetwarzania Informacji

2 2 Warszawa, 26.09.2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytucja Wdrażająca Działanie 1.3 i Poddziałanie 1.1.1 POIG

3 Ośrodek Przetwarzania Informacji 3 Warszawa, 26.09.2012 W ramach Poddziałania 1.3.2 przewidziano dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo -rozwojowych. Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

4 Ośrodek Przetwarzania Informacji 4 Warszawa, 26.09.2012 jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo- przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo- rozwojowych) uczelnie spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku Typy Wnioskodawców

5 Ośrodek Przetwarzania Informacji 5 Warszawa, 26.09.2012 Podsumowanie konkursów 2008-2011 Liczba złożonych wniosków: 305 Kwota dofinansowania złożonych wniosków: 100 655 980,70 zł Liczba podpisanych umów: 127 (w ramach konkursu 1/2011 trwa ocena merytoryczna)

6 Ośrodek Przetwarzania Informacji 6 Warszawa, 26.09.2012

7 Ośrodek Przetwarzania Informacji 7 Warszawa, 26.09.2012

8 Ośrodek Przetwarzania Informacji 8 Warszawa, 26.09.2012 Polega na dofinansowaniu kosztów uzyskania ochrony własności przemysłowej wytworzonej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce Poddziałanie 1.3.2 CEL Wspieranie ochrony własności przemysłowej Wspieranie komercjalizacji i upowszechnianie wyników prac B+R Wzmocnienie współpracy jednostek sektora nauki i przedsiębiorców

9 Ośrodek Przetwarzania Informacji 9 Warszawa, 26.09.2012 Koszty kwalifikowalne Koszty zgłoszeń w procedurze krajowej (w Urzędzie Patentowym RP) w procedurze regionalnej (europejskiej) w procedurze międzynarodowej (w zależności od decyzji zgłaszającego)

10 Ośrodek Przetwarzania Informacji 10 Warszawa, 26.09.2012 Wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z dnia 29 marca 2011r. http://www.opi.org.pl/pl/wytyczne-i-dokumenty/wytyczne/

11 Ośrodek Przetwarzania Informacji 11 Warszawa, 26.09.2012 Koszty kwalifikowalne Koszty przygotowania przygotowanie zgłoszenia krajowego lub innego tłumaczenie ostatecznej wersji tekstu Koszty postępowania koszty prowadzenia postępowania krajowego lub innego niż krajowe koszty druku opisu Opłaty opłaty za przekazanie zgłoszenia opłaty za dokument pierwszeństwa opłaty za poszukiwanie opłaty za badanie wstępne opłaty za wyznaczenia krajów

12 Ośrodek Przetwarzania Informacji 12 Warszawa, 26.09.2012 Koszty kwalifikowalne c.d. Koszty złożenia depozytu materiału mikrobiologicznego w instytucjach polskich lub zagranicznych koszty badania stanu techniki w odniesieniu do zgłoszeń krajowych i międzynarodowych - pełne badania stanu techniki w światowej literaturze patentowej z wykorzystaniem pełnotekstowych baz danych opublikowanej literatury patentowej koszty zdefiniowania najbliższego stanu techniki i porównania go ze zgłaszanym do ochrony rozwiązaniem koszty zdefiniowania istoty wynalazku obejmujące zredagowanie zastrzeżeń patentowych

13 Ośrodek Przetwarzania Informacji 13 Warszawa, 26.09.2012 Inne koszty związane z uzyskiwaniem patentu Koszty kwalifikowalne c.d. koszty przemodelowania kształtu zastrzeżeń patentowych, opłaty za każde dodatkowe zastrzeżenie, koszty zastępstwa procesowego pełnionego przez rzecznika patentowego uprawnionego do występowania przed danym urzędem patentowym WAŻNE: kosztem kwalifikowanym nie będzie utrzymywanie ochrony patentu, opłacanie kolejnych okresów ochronnych

14 Ośrodek Przetwarzania Informacji 14 Warszawa, 26.09.2012 wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem (personel badawczo-naukowy, techniczny i pomocniczy) wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia stanowiska pracy dla nowozatrudnionych osób w projekcie wydatki na zakup usług badawczych oraz ekspertyz wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe wydatki na promocję projektu (w projektach < 10 mln zł – do 3 % wartości projektu) wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne (związane ze zgłoszeniami patentowymi za granicą) koszty ogólne do 20 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu zewnętrznego (projekty > 2 mln zł) podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe Kategorie wydatków

15 Ośrodek Przetwarzania Informacji 15 Warszawa, 26.09.2012 Należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki w ramach projektu. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności nie stanowią wydatków kwalifikowalnych. Ramy okresu kwalifikowalności wydatków dla PO IG: –Początek okresu kwalifikowalności wydatków dla PO IG stanowi dzień 1 stycznia 2007 r. –Koniec okresu kwalifikowalności wydatków dla PO IG stanowi data 31 grudnia 2015 r. Okres kwalifkowalności wydatków

16 Ośrodek Przetwarzania Informacji 16 Warszawa, 26.09.2012 Konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG w roku 2012 trwa od 3 września do 31 października (do godz. 16:15) Konkurs 2012

17 Ośrodek Przetwarzania Informacji 17 Warszawa, 26.09.2012 Dziękuję za uwagę Dział Wdrażania PO IG Ośrodek Przetwarzania Informacji tel. 22 212 53 09 poig@opi.org.pl www.poig.opi.org.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 26.09.2012 Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ramach Poddziałania 1.3.2 POIG Ośrodek Przetwarzania Informacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google