Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami systemowymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami systemowymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami systemowymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Programowanie wsparcia w ramach PO KL Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki 28 września 2007 r. – zatwierdzenie dokumentu przez KE Ogólny opis Priorytetów (uzasadnienie, cel, wskaźniki) Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 18 września 2007 r. – zatwierdzenie dokumentu przez IZ 13 marca 2008 r. – zatwierdzenie zmiany przez IZ Opis Działań, system wyboru projektów, typy wsparcia, grupy docelowe Plan Działania (1 rok) 28 grudnia 2007 r. – zatwierdzenie dokumentu przez IZ

3 Projekty systemowe w ramach PO KL Wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów Projekty systemowe IP oraz IP II

4 Projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą być realizowane przez beneficjentów wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Warunkiem przyjęcia do realizacji projektu systemowego jest jego zgodność z odpowiednim Planem Działania zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekty systemowe w ramach PO KL Wyróżniamy projekty systemowe realizowane przez: Instytucję Pośredniczącą - Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Instytucję Pośredniczącą II st. - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Jednostki organizacyjne samorządu województwa - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

5 Podział środków PO KL w województwie małopolskim (dane na dzień 10 czerwca 2008 r.)

6 Projekty UMWM w ramach komponentu centralnego PROJEKT DiAMEnT /Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty/ Cel projektu: Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie ponadregionalnego programu wspierania rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, w tym twórczego myślenia i rozwiązywania problemów Lider projektu: Województwo Małopolskie Partnerzy projektu: Województwo Podkarpackie, Województwo Śląskie, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu Okres realizacji: wrzesień grudzień 2013 Budżet projektu: ok. 34 mln zł Projekt złożony 14 maja 2008 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu edukacji, Poddziałanie 3.3.4: Modernizacja i treść metod kształcenia

7 POLA StrategiiOBSZARY polityki rozwoju województwa małopolskiego KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA (A) I Społeczeństwo wiedzy i aktywności II Gospodarka regionalnej szansy III Infrastruktura dla rozwoju regionalnego IV Krakowski Obszar Metropolitalny ABC Gospodarki Społecznej - Aktywizacja, Biznes, Coaching (7.2.1) Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej (9.4) Aktywni do emerytury i nie tylko… (8.1.1) RSI (8.2.2) Zielona praca (6.1.1) „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” (9.1.3) „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” (8.2.2) „Samodzielne życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych” (7.2.1) „ITC – inspirujące-Ciekawe-Twórcze – program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych” (9.1.2) Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT (8.1.2) „Zawodowa przyszłość” –program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez województwo małopolskie (9.2)

8 POLA Strategii OBSZARY polityki rozwoju województwa małopolskiego ROZWÓJ SPOŁECZNY I JAKOŚĆ ŻYCIA (B) VSpójność wewnątrzregionalna VI Ochrona środowiska VII Dziedzictwo i przestrzeń regionalna POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY (C) VIII Współpraca terytorialna IX Nowoczesne zarządzanie publiczne Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (6.1.2) Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry (6.1.1) Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (6.1.1) Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej (7.1.3) Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej (7.2.1) Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej ARES (7.2.2) Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju (8.1.4) Małopolskie Obserwatorium Gospodarki (8.1.4)

9 Projekty systemowe realizowane przez IP Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju (8.1.4) zł Wartość projektu zł "Samodzielne życie" – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych (7.2.1) zł Wartość projektu zł zł "ITC - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych (9.1.2) Wartość projektu zł "Zawodowa przyszłość" program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie (9.2) zł Wartość projektu zł Małopolskie Obserwatorium Gospodarki (8.1.4) zł Wartość projektu zł RSI (8.2.2) zł Wartość projektu zł zł Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT (8.1.2) Wartość projektu zł

10 Projekty systemowe realizowane przez IP II st. Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (6.1.1) Wartość projektu zł Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (6.1.1) Wartość projektu zł Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (6.1.2) Wartość projektu zł ABC Gospodarki Społecznej – Aktywizacja, Biznes, Coaching (7.2.1) Wartość projektu zł „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” (9.4) Wartość projektu zł Aktywni do emerytury i nie tylko …(8.1.1) Wartość projektu

11 Projekty systemowe realizowane przez jednostki organizacyjne samorządu województwa Zielona Praca (6.1.1) Wartość projektu zł Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej (7.1.3) Wartość projektu zł Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej (7.2.1) Wartość projektu zł Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej ARES (7.2.2) Wartość projektu zł „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” (9.1.3) Wartość projektu zł „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” (8.2.2) Wartość projektu zł

12 Projekty systemowe w ramach PO KL Projektodawca systemowyOcena projektu Instytucja Pośrednicząca - Departamenty UMWM (7) - Departament Społeczeństwa Informacyjnego (1) - Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury (2) - Departament Edukacji i Sportu (3) - Departament Polityki Regionalnej (1) Instytucja Zarządzająca /Ministerstwo Rozwoju Regionalnego/ Instytucja Pośrednicząca II st. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (6) Instytucja Pośrednicząca /Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (3) Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (1) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (2) Instytucja Pośrednicząca II st. /Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie/

13 Instytucja realizująca projekt systemowy zobowiązana jest do: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu, rozliczania wydatków we wnioskach o płatność przedkładanych do weryfikacji instytucji, z którą została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu, niezbywania dóbr nabytych w ramach Projektu w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu, przechowywania dokumentacji do dnia 31 grudnia 2020 r., prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z prawodawstwem unijnym.

14 Dokonywanie zmian w Projekcie systemowym zgłoszenie zamiaru dokonania zmian w projekcie powinno nastąpić nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu, akceptacja zmiany dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do umowy, instytucja realizująca Projekt może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu do 10% wartości środków w danym zadaniu, powyższe przesunięcia finansowe nie mogą zwiększać wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania.

15 Działania ewaluacyjne w ramach projektów systemowych EWALUACJA OPERACYJNA (Finansowana z Pomocy Technicznej PO KL) Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Małopolskie Obserwatorium Gospodarki EWALUACJA STRATEGICZNA Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju

16 Cel powołania Obserwatoriów Stworzenie podstaw organizacyjnych i metodologicznych do powołania ośrodka badań regionalnych Stałe dostarczanie informacji na temat procesów rozwoju społeczno- gospodarczego w województwie małopolskim, realizacji celów polityki rozwoju oraz syntetyczna ocena oddziaływania różnych instrumentów interwencji publicznej w regionie, a w szczególności programów pomocowych Unii Europejskiej

17 Zadania Obserwatoriów Wspomaganie procesów decyzyjnych poprzez monitorowanie, analizowanie i prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych Analizowanie zgodności trendów rozwojowych z założeniami polityki regionalnej, Przygotowywanie opracowań będących przesłankami do ewaluacji polityki rozwoju Wypracowywanie metod zbierania i upowszechniania informacji o rozwoju województwa

18 Obserwatoria – schemat ideowy MODUŁ III MODUŁ IMODUŁ II Monitoring rozwoju gospodarczo-społecznego Województwa małopolskiego Monitoring interwencji finansowanych z różnych źródeł (m.in. UE, EOG, BŚ) Pogłębiona analiza problemów. Ocena oddziaływania interwencji na rozwój regionu. Wnioski dla strategii i programów 18

19 Obserwatoria - struktura funkcjonalna Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Runku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej PO Kapitał Ludzki Budżet Województwa Ewaluacja PO KL Ewaluacja MRPO

20 Obserwatoria - budżet Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju 2 mln zł Małopolskie Obserwatorium Gospodarki 7 mln Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 10 mln Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 3,3 mln 20 Łącznie 22,3 mln zł (do 2015 roku)

21 Departament Polityki Regionalnej UMWM Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury UMWM Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie RADA PROGRAMOWA MAŁOPOLSKICH OBSERWATORIÓW ROZWOJU REGIONALNEGO SEKRETARIAT RADY PROGRAMOWEJ Koordynator Obserwatoriów EWALUACJA MRPO, PO KL EWALUACJA STRATEGII WOJEWÓDZTWA 21

22 Instytucja Pośrednicząca II ( Instytucja Wdrążająca) WUP Kraków, Plac Na Stawach 1 tel. (12) Instytucja Pośrednicząca UMWM Kraków, Wielicka 72 tel. (12)

23 Dziękuję za uwagę

24 Projekty systemowe realizowane przez IP Nazwa projektuPoddziałanieCzas realizacji Wydatki w roku 2008 Całkowita wartość projektu Kto realizuje Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju Przewidywanie zmiany gospodarczej UMWM/PR "Samodzielne życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym UMWM/ES "ITC - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych UMWM/ES "Zawodowa przyszłość" - Program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego UMWM/ES Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Przewidywanie zmiany gospodarczej UMWM/GI RSI Regionalne strategie innowacji UMWM/GI Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie UMWM/SI

25 Projekty systemowe realizowane przez IP II st. Nazwa projektuPoddziałanieCzas realizacji Wydatki w roku 2008 Całkowita wartość projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy ,89 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie ABC Gospodarki Społecznej - Aktywizacja, Biznes, Coaching Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej" 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty ,57 Aktywni do emerytury i nie tylko … Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw , ,46

26 Projekty systemowe realizowane przez jednostki organizacyjne samorządu województwa Nazwa projektuPoddziałanieCzas realizacji Wydatki w roku 2008 Całkowita wartość projektu Kto realizuje Zielona praca Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy MZMiUW Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej ROPS Małopolskie obserwatorium polityki społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ROPS Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej ARES Wsparcie ekonomii społecznej ROPS "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych ,16MCP "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów" Regionalne strategie innowacji ,02MCP


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami systemowymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google