Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami systemowymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami systemowymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami systemowymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Programowanie wsparcia w ramach PO KL Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007- 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 28 września 2007 r. – zatwierdzenie dokumentu przez KE Ogólny opis Priorytetów (uzasadnienie, cel, wskaźniki) Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 18 września 2007 r. – zatwierdzenie dokumentu przez IZ 13 marca 2008 r. – zatwierdzenie zmiany przez IZ Opis Działań, system wyboru projektów, typy wsparcia, grupy docelowe Plan Działania (1 rok) 28 grudnia 2007 r. – zatwierdzenie dokumentu przez IZ

3 Projekty systemowe w ramach PO KL Wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów Projekty systemowe IP oraz IP II

4 Projekty systemowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą być realizowane przez beneficjentów wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Warunkiem przyjęcia do realizacji projektu systemowego jest jego zgodność z odpowiednim Planem Działania zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekty systemowe w ramach PO KL Wyróżniamy projekty systemowe realizowane przez: Instytucję Pośredniczącą - Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Instytucję Pośredniczącą II st. - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Jednostki organizacyjne samorządu województwa - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie - Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

5 Podział środków PO KL w województwie małopolskim (dane na dzień 10 czerwca 2008 r.)

6 Projekty UMWM w ramach komponentu centralnego PROJEKT DiAMEnT /Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty/ Cel projektu: Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie ponadregionalnego programu wspierania rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, w tym twórczego myślenia i rozwiązywania problemów Lider projektu: Województwo Małopolskie Partnerzy projektu: Województwo Podkarpackie, Województwo Śląskie, Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu Okres realizacji: wrzesień 2008- grudzień 2013 Budżet projektu: ok. 34 mln zł Projekt złożony 14 maja 2008 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu edukacji, Poddziałanie 3.3.4: Modernizacja i treść metod kształcenia

7 POLA StrategiiOBSZARY polityki rozwoju województwa małopolskiego KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA (A) I Społeczeństwo wiedzy i aktywności II Gospodarka regionalnej szansy III Infrastruktura dla rozwoju regionalnego IV Krakowski Obszar Metropolitalny ABC Gospodarki Społecznej - Aktywizacja, Biznes, Coaching (7.2.1) Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej (9.4) Aktywni do emerytury i nie tylko… (8.1.1) RSI (8.2.2) Zielona praca (6.1.1) „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” (9.1.3) „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” (8.2.2) „Samodzielne życie - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych” (7.2.1) „ITC – inspirujące-Ciekawe-Twórcze – program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych” (9.1.2) Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT (8.1.2) „Zawodowa przyszłość” –program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez województwo małopolskie (9.2)

8 POLA Strategii OBSZARY polityki rozwoju województwa małopolskiego ROZWÓJ SPOŁECZNY I JAKOŚĆ ŻYCIA (B) VSpójność wewnątrzregionalna VI Ochrona środowiska VII Dziedzictwo i przestrzeń regionalna POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY (C) VIII Współpraca terytorialna IX Nowoczesne zarządzanie publiczne Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (6.1.2) Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry (6.1.1) Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (6.1.1) Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej (7.1.3) Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej (7.2.1) Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej ARES (7.2.2) Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju (8.1.4) Małopolskie Obserwatorium Gospodarki (8.1.4)

9 Projekty systemowe realizowane przez IP Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju (8.1.4) 2 000 000 zł Wartość projektu 2 000 000 zł "Samodzielne życie" – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych (7.2.1) 2 000 000 zł Wartość projektu 2 000 000 zł 1 600 000 zł "ITC - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych (9.1.2) Wartość projektu 1 600 000 zł "Zawodowa przyszłość" program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie (9.2) 3 600 000 zł Wartość projektu 3 600 000 zł Małopolskie Obserwatorium Gospodarki (8.1.4) 7 000 000 zł Wartość projektu 7 000 000 zł RSI (8.2.2) 8 448 165 zł Wartość projektu 8 448 165 zł 1 060 000 zł Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT (8.1.2) Wartość projektu 1 060 000 zł

10 Projekty systemowe realizowane przez IP II st. Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (6.1.1) Wartość projektu 7 000 000 zł Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych (6.1.1) Wartość projektu 1 599 525 zł Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (6.1.2) Wartość projektu 10 000 000 zł ABC Gospodarki Społecznej – Aktywizacja, Biznes, Coaching (7.2.1) Wartość projektu 4 999 931 zł „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej” (9.4) Wartość projektu 5 986 574 zł Aktywni do emerytury i nie tylko …(8.1.1) Wartość projektu 1 998 748

11 Projekty systemowe realizowane przez jednostki organizacyjne samorządu województwa Zielona Praca (6.1.1) Wartość projektu 7 362 222 zł Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej (7.1.3) Wartość projektu 3 154 972 zł Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej (7.2.1) Wartość projektu 3 393 938 zł Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej ARES (7.2.2) Wartość projektu 4 168 310 zł „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” (9.1.3) Wartość projektu 28 313 374 zł „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” (8.2.2) Wartość projektu 39 897 671 zł

12 Projekty systemowe w ramach PO KL Projektodawca systemowyOcena projektu Instytucja Pośrednicząca - Departamenty UMWM (7) - Departament Społeczeństwa Informacyjnego (1) - Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury (2) - Departament Edukacji i Sportu (3) - Departament Polityki Regionalnej (1) Instytucja Zarządzająca /Ministerstwo Rozwoju Regionalnego/ Instytucja Pośrednicząca II st. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (6) Instytucja Pośrednicząca /Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (3) Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (1) Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (2) Instytucja Pośrednicząca II st. /Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie/

13 Instytucja realizująca projekt systemowy zobowiązana jest do: prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Projektu, rozliczania wydatków we wnioskach o płatność przedkładanych do weryfikacji instytucji, z którą została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu, niezbywania dóbr nabytych w ramach Projektu w okresie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu, przechowywania dokumentacji do dnia 31 grudnia 2020 r., prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o finansowaniu realizacji Projektu przez Unię Europejską zgodnie z prawodawstwem unijnym.

14 Dokonywanie zmian w Projekcie systemowym zgłoszenie zamiaru dokonania zmian w projekcie powinno nastąpić nie później niż na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu, akceptacja zmiany dokonywana jest w formie pisemnej i nie wymaga formy aneksu do umowy, instytucja realizująca Projekt może dokonywać przesunięć w budżecie Projektu do 10% wartości środków w danym zadaniu, powyższe przesunięcia finansowe nie mogą zwiększać wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania.

15 Działania ewaluacyjne w ramach projektów systemowych EWALUACJA OPERACYJNA (Finansowana z Pomocy Technicznej PO KL) Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Małopolskie Obserwatorium Gospodarki EWALUACJA STRATEGICZNA Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju

16 Cel powołania Obserwatoriów Stworzenie podstaw organizacyjnych i metodologicznych do powołania ośrodka badań regionalnych Stałe dostarczanie informacji na temat procesów rozwoju społeczno- gospodarczego w województwie małopolskim, realizacji celów polityki rozwoju oraz syntetyczna ocena oddziaływania różnych instrumentów interwencji publicznej w regionie, a w szczególności programów pomocowych Unii Europejskiej

17 Zadania Obserwatoriów Wspomaganie procesów decyzyjnych poprzez monitorowanie, analizowanie i prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych Analizowanie zgodności trendów rozwojowych z założeniami polityki regionalnej, Przygotowywanie opracowań będących przesłankami do ewaluacji polityki rozwoju Wypracowywanie metod zbierania i upowszechniania informacji o rozwoju województwa

18 Obserwatoria – schemat ideowy MODUŁ III MODUŁ IMODUŁ II Monitoring rozwoju gospodarczo-społecznego Województwa małopolskiego Monitoring interwencji finansowanych z różnych źródeł (m.in. UE, EOG, BŚ) Pogłębiona analiza problemów. Ocena oddziaływania interwencji na rozwój regionu. Wnioski dla strategii i programów 18

19 Obserwatoria - struktura funkcjonalna Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Małopolskie Obserwatorium Runku Pracy i Edukacji Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej PO Kapitał Ludzki Budżet Województwa Ewaluacja PO KL Ewaluacja MRPO

20 Obserwatoria - budżet Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju 2 mln zł Małopolskie Obserwatorium Gospodarki 7 mln Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 10 mln Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej 3,3 mln 20 Łącznie 22,3 mln zł (do 2015 roku)

21 Departament Polityki Regionalnej UMWM Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury UMWM Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie RADA PROGRAMOWA MAŁOPOLSKICH OBSERWATORIÓW ROZWOJU REGIONALNEGO SEKRETARIAT RADY PROGRAMOWEJ Koordynator Obserwatoriów EWALUACJA MRPO, PO KL EWALUACJA STRATEGII WOJEWÓDZTWA 21

22 Instytucja Pośrednicząca II ( Instytucja Wdrążająca) WUP Kraków, Plac Na Stawach 1 e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. (12) 424 07 37 Instytucja Pośrednicząca UMWM Kraków, Wielicka 72 e-mail: pokl@malopolska.mw.gov.pl tel. (12) 29 90 700

23 Dziękuję za uwagę

24 Projekty systemowe realizowane przez IP Nazwa projektuPoddziałanieCzas realizacji Wydatki w roku 2008 Całkowita wartość projektu Kto realizuje Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej 2008-2010400 0002 000 000UMWM/PR "Samodzielne życie" - program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2008-2010370 0002 000 000UMWM/ES "ITC - Inspirujące - Ciekawe - Twórcze" - program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 2008-2010320 0001 600 000UMWM/ES "Zawodowa przyszłość" - Program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2008-2010650 0003 600 000UMWM/ES Małopolskie Obserwatorium Gospodarki 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej 2008-2014280 0007 000 000UMWM/GI RSI 8.2.2 Regionalne strategie innowacji 2008-2010561 3308 448 165UMWM/GI Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 2008-2009 1 020 0001 060 000 UMWM/SI

25 Projekty systemowe realizowane przez IP II st. Nazwa projektuPoddziałanieCzas realizacji Wydatki w roku 2008 Całkowita wartość projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 2008-2013250 0007 000 000 Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 2008-2010373 2401 599 525,89 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 2008-2014600 00010 000 000 ABC Gospodarki Społecznej - Aktywizacja, Biznes, Coaching 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2008-20111 001 2704 999 931 "Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej" 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 2008-2010610 0715 986 574,57 Aktywni do emerytury i nie tylko … 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 2008-2010359 520,711 998 748,46

26 Projekty systemowe realizowane przez jednostki organizacyjne samorządu województwa Nazwa projektuPoddziałanieCzas realizacji Wydatki w roku 2008 Całkowita wartość projektu Kto realizuje Zielona praca 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 2008-2011902 5397 362 222MZMiUW Doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 2008-20092 955 7723 154 972ROPS Małopolskie obserwatorium polityki społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2008-2011400 0003 393 938ROPS Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej ARES 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 2008-2011604 0004 168 310ROPS "Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2008-20151 800 00028 313 374,16MCP "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów" 8.2.2 Regionalne strategie innowacji 2008-20151 300 00039 897 671,02MCP


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami systemowymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google