Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM W LATACH 2007-2015 mgr inż. Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM W LATACH 2007-2015 mgr inż. Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM W LATACH 2007-2015 mgr inż. Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

2 Wybrane czynniki społeczno-gospodarcze w województwie mające wpływ na poziom i stopę bezrobocia (lipiec 2015)  wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw,  wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw,  wzrost liczby wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,  wzrost podmiotów gospodarki narodowej  spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec miesiąca,  spadek stopy bezrobocia. Wartość max.27,6% Wartość min.6,2% Różnica21,4%

3 Źródło: sprawozdanie MPiPS-01 Liczba bezrobotnych w regionie w latach 2007-2015  Sierpień 2007-2015 – spadek liczby bezrobotnych o 17 738 osób (o 17,8%),  Grudzień 2007-2014 – spadek liczby bezrobotnych o 856 osób (o 0,9%).

4 Dynamika spadku poziomu bezrobocia w latach 2007-2015 (w %) Źródło: sprawozdanie MPiPS-01.Obliczenia własne  Stopa bezrobocia w Polsce (2007-2015) – spadek o 1,1 pkt proc.,  Stopa bezrobocia na Warmii i Mazurach (2007-2015) – spadek o 2,4 pkt proc.,  Dystans Polska – Warmia i Mazury w roku 2007 – 7,5 pkt proc.,  Dystans Polska – Warmia i Mazury w roku 2015 (lipiec) – 6,2 pkt proc.

5 Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz wg, metodologii BAEL w II kw. 2007-2015 Źródło: sprawozdanie MPiPS-01.Obliczenia własne  Stopa bezrobocia rejestrowanego (2007-2015) – spadek o 2,9 pkt proc.,  Stopa bezrobocia wg BAEL (2007-2015) – spadek o 0,1 pkt proc.,  Dystans w II kw. 2007 – 9,1 pkt proc.,  Dystans w II kw. 2015 – 6,3pkt proc.,

6 6 Źródło: sprawozdanie MPiPS-01.Obliczenia własne  do 25 r. ż. – spadek o 3,9 pkt proc.,  długotrwale bezrobotni – spadek o 6,1 pkt proc.  50+ – wzrost o 7,1 pkt proc.,  niepełnosprawni – wzrost o 2,8 pkt proc. Wybrane grupy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – na koniec II kw. 2007 i 2015 do 25 r. ż. długotrwale bezrobotni 50+niepełnosprawni 200719 57166 66419 8283 468 201512 92550 04222 4295 250

7 Oferty wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, na koniec II kw. 2007 i 2015 roku -6,7 % 16,5 % -22,4 % Źródło: sprawozdanie MPiPS-01 dynamika

8 Przyczyny włączeń z ewidencji bezrobotnych Odpływy i napływy Spadek o 20,8 % Spadek o 10,6 % Płynność bezrobocia (na koniec II kw. 2007 i 2015 roku) Źródło: sprawozdanie MPiPS-01 2007 2015

9 algorytm Funduszu Pracy – 191 998, 1 tys. zł ; z rezerwy MPiPS – wg stanu na wrzesień przyznano już kwotę 30 855,6 tys. zł W I półroczu 2014 r. urzędy pracy w województwie dysponowały kwotą 199 488,6 tys. zł, z czego 185 961,0 tys. zł to limit przyznany algorytmem. Środki Funduszu Pracy w 2015 roku

10 8 i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wpierania mobilności pracowników – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020: 49.990,0 tys. zł, w tym:  kwota w części EFS wynosi: 42.491,5 tys. zł,  kwota w części wkładu krajowego wynosi: 7.498,5 tys. zł. Projekty współfinansowane z EFS, w ramach priorytetów inwestycyjnych w 2015 r. 8 i i Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdraża-nie gwarancji dla młodzieży – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 32.320,4 tys. zł, w tym:  kwota w części EFS wynosi: 29.699,9 tys. zł,  kwota w części wkładu krajowego wynosi: 2.620,5 tys. zł.

11 Funkcja Instytucji Pośredniczącej 11 PO WER – 72 mln euro Aktywizacja zawodowa osób niepracujących w wieku do 29. roku życia RPO – 147,6 mln euro Aktywizacja zawodowa osób niepracujących w wieku powyżej 29. roku życia Wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia (dotacje) Godzenie życia zawodowego i prywatnego (opieka żłobkowa) Outplacement Rola WUP w nowej perspektywie finansowej

12 Działanie Planowany termin AlokacjaFormy wsparcia Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia Grudzień (3 subregiony) 8 mln zł Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Działania na rzecz zdobywania lub/i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Wsparcie formy zatrudnienia wspomaganego. Inne działania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia Grudzień (7 obszarów) 14 mln zł Wsparcie finansowe osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w początkowym okresie jej prowadzenia. Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 Nie przewiduje się naboru w 2015 roku Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe Grudzień (3 subregiony) 9 mln zł Wsparcie outplacementowe (tj. wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu). 12 Konkursy WUP w 2015 roku – RPO

13 Działanie Planowany termin AlokacjaFormy wsparcia Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych IV kwartał (3 subregiony) ≈ 7,5 mln zł Subregion olsztyński Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez wybrane instrumenty i usługi rynku pracy: służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne), skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, służące wsparciu mobilności geograficznej, skierowane do osób niepełnosprawnych. ≈ 6,95 mln zł Subregion elbląski ≈ 4,3 mln zł Subregion ełcki 13 Konkursy WUP w 2015 roku – PO WER

14 PRIORYTET VI Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  70 999 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które zakończyły udział w projektach, w tym  45 870 osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ;  12 170 dotacji udzielonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;  136 mikropożyczek udzielonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej  51,51% - średni wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w projektach z zakresu aktywizacji zawodowej PRIORYTET VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  1 507 osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania;  737 pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania;  536 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielonych osobom zwolnionym i przewidzianym do zwolnienia  36 551 pracujących, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych, w tym  6 975 osób pracujących, w wieku powyżej 50. roku życia ;  7 976 przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych;  93 przedsiębiorstwa, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą. Wydatki w ramach wszystkich projektów zakontraktowanych przez WUP, na początku września br. osiągnęły poziom 985 764,66 tys. zł. Efekty wdrażania PO KL – WUP (opracowanie własne na podstawie danych KSI SIMIK wg stanu na 14.09.2015 r.)

15 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 olwu@up.gov.pl http://wupolsztyn.praca.gov.pl/


Pobierz ppt "SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM W LATACH 2007-2015 mgr inż. Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google