Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013

2 Wsparcie w obszarze zatrudnienia w ramach PO KL Cel: Cel: Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel: Cel: Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Cel: Cel: Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Wsparcie w obszarze integracji społecznej w ramach PO KL Cel: Cel: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

3 Instytucje Pośredniczące PO KL 2007-2013 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość edukacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach komponent centralny Komponent regionalny dla woj. warmińsko-mazurskiego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet V Dobre rządzenie MPiPS MNiSW MRR WUP WUP, DEFS DEFS IP MEN Priorytet VII Promocja integracji społecznej ROPS Priorytet X Pomoc Techniczna DEFS

4 Resocjalizacja i re-integracja więźniów oraz osób opuszczających zakłady karne na rynku pracy Resocjalizacja i re-integracja więźniów oraz osób opuszczających zakłady karne na rynku pracya Program Operacyjny Kapitał Ludzki Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

5 Projekty realizowane systemowo (1/2) Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.3 Ogólnopolskie Programy Integracji i Aktywizacji Zawodowej Poddziałanie 1.3.4 Centralny Zarząd Służby Więziennej Realizowane poprzez: aktywizację społeczno-zawodową i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności, modernizacja systemu szkolenia zawodowego więźniów, projekty informacyjno-promocyjne m.in. z zakresu równych szans, mobilności zawodowej, przekwalifikowań, przygotowanie procedur i standardów postępowania przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej, w celu przygotowania do zatrudnienia i integracji ze społeczeństwem, podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek organizacyjnych Służby Więziennej w zakresie przygotowania osób odbywających karę do zatrudnienia i integracji, projekty współpracy jednostek penitencjarnych z instytucjami rynku pracy Beneficjent: Centralny Zarząd Służby Więziennej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

6 Projekty realizowane systemowo (2/2) Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Realizowane poprzez: kontrakty socjalne oraz programy aktywności lokalnej obejmujące: zatrudnienie socjalne, szkolenia oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym pomagające w powrocie na rynek pracy; Beneficjent: Ośrodki Pomocy Społecznej Grupy docelowe: m.in. osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

7 Projekty konkursowe (1/5) Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Realizowane poprzez m.in.: tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego Beneficjent: Wszystkie podmioty Grupy docelowe: m.in. osoby poszukujące porady prawnej IP2: MPiPS Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

8 Projekty konkursowe (2/5) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Realizowane poprzez: identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczno-doradcze osób powracających na rynek pracy, realizacja programów aktywizacji zawodowej (m.in. staże, subsydiowane zatrudnienie) promocja alternatywnych form zatrudnienia, wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy, organizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Beneficjent: Wszystkie podmioty Grupy docelowe: m.in. osoby pozostające bez zatrudnienia Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

9 Projekty konkursowe (3/5) Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Realizowane poprzez: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez: doradztwo oraz szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy Beneficjent: Wszystkie podmioty Grupy docelowe: osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10 Projekty konkursowe (4/5) Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizowane poprzez: kursy i szkolenia umożliwiające nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych staże i zatrudnienie subsydiowane w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe, rozwój usług społecznych oraz rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych, organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych, Beneficjent: Wszystkie podmioty Grupy docelowe: m.in. osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

11 Projekty konkursowe (5/5) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Realizowane poprzez: kampanie informacyjne, programy formalnego kształcenia (uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji) programy formalnego potwierdzenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny, usługi doradcze w zakresie formułowania ścieżki kształcenia formalnego, Beneficjent: Wszystkie podmioty Grupy docelowe: osoby w wieku 25-64 lat oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego Dofinansowanie: 100% Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

12 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznegowww.efs.warmia.mazury.pl +48 89 521 97 21 Infolinia 0801 337 801 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie www.up.gov.pl/efs +48 89 52 27 955 (65) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznejrops@warmia.mazury.pl +48 89 521 95 00 Instytucje wdrażające Komponent regionalny Województwo Warmińsko - Mazurskie Rynek Pracy Nauka i Edukacja Integracja Społeczna

13 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztyniewww.olsztyn.roefs.pl +48 89 534 07 03 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Elbląguwww.eswip.elblag.pl +48 55 23627 16 Instytucje wspomagające wdrażanie Doradztwo i szkolenia

14 Dziękuje za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, 25 stycznia 2008 r.


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google