Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

2 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe założenia

3 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Budżet konkursu – 42 mln zł Formuła i termin konkursu – III kwartał / zamknięty Wybrane kryteria dostępu: Projekty dla osób niepełnosprawnych/50+/absolwentów od czasu zakończenia szkoły do rozpoczęcia pierwszej pracy Projekty gwarantujące efektywność zatrudnieniową na poziomie odpowiednio: dla absolwentów - 40%, dla os. niepełnosprawnych i os. 50+ - 30%. Kryteria strategiczne: Projekty dla osób niepełnosprawnych i 50+ Projekty realizowane w powiatach o stopie bezrobocia przekraczającej średnią dla regionu

4 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Budżet konkursu – 26 mln zł Formuła i termin konkursu – I kwartał / zamknięty Wybrane kryteria dostępu: Projekty kompleksowe zapewniające: doradztwo, szkolenia, dotację i wsparcie pomostowe Średnia wartość dotacji 25 tyś. zł na uczestnika Kryteria strategiczne: Projekty dla osób niepełnosprawnych, 50+ i osób młodych Równolegle zostanie ogłoszony konkurs na projekty oferujące wsparcie w formie mikropożyczek. Szczegółowe założenia wsparcia są aktualnie ustalane przez IZ

5 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Priorytet VII Promocja integracji społecznej Podstawowe założenia W ramach Priorytetu planowane jest zawarcie kolejnych umów na realizację projektów przez OPS i PCPR

6 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Budżet konkursu – 15 mln zł Formuła i termin konkursu – III kwartał / zamknięty Wybrane kryteria dostępu: Projekty kompleksowe zapewniające: wsparcie działalności CIS i KIS i poszukiwanie, testowanie źródeł ich finansowania Projekty gwarantujące efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej 20% Kryteria strategiczne: Projekty zakładające wsparcie działalności CIS i KIS na terenie powiatów, na których odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej wynosi powyżej 10% i powiatów, na których CIS i KIS nie występuje Projekty realizowane w partnerstwie z OPS lub PCPR

7 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Budżet konkursu – 8,5 mln zł Formuła i termin konkursu – I kwartał / zamknięty Wybrane kryteria dostępu: Projekt zakładający funkcjonowanie w każdym z 5 subregionów 1 punktu wsparcia ES, świadczącego kompleksowe usługi Projektodawcą jest podmiot, który uzyskał dofinansowanie w ramach 7.2.2 PO KL Projektodawca zapewni funkcjonowanie ośrodków wsparcia ES przez 2 lata od zakończenia realizacji projektów Kryteria strategiczne: Projekt realizowany w partnerstwie z innymi instytucjami otoczenia sektora ekonomii społecznej

8 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Budżet konkursu – 16,5 mln zł Formuła i termin konkursu – I kwartał / zamknięty Wybrane kryteria dostępu: Projekty kompleksowe zapewniające: IPD, poradnictwo dla 100% uczestników, kursy i szkolenia dla 75% uczestników, staże i/lub subsydiowane zatrudnienie i/lub zajęcia reintegrację zawodową dla 50% uczestników Projekty gwarantujące efektywność zatrudnieniową na poziomie 30% Kryteria strategiczne: Kryteria strategiczne: Projekty adresowane do osób niepełnosprawnych psychicznie - 15% uczestników projektu

9 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Podstawowe założenia

10 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Budżet konkursu – 45 mln zł Formuła i termin konkursu – II kwartał / zamknięty Wybrane kryteria dostępu: Projekt skierowany do MMŚP z województwa małopolskiego, które dotychczas nie uzyskały wsparcia w ramach PO KL 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Budżet konkursu – 8,7 mln zł Formuła i termin konkursu – I kwartał / zamknięty Kryteria strategiczne: Projekt zakładający wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zielonym sektorze

11 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podstawowe założenia

12 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Budżet konkursu – 27 mln zł Formuła i termin konkursu – I kwartał / zamknięty Wsparcie 30% gmin o najniższym wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej Wybrane kryteria dostępu: Wkład własny organu prowadzącego – 15% wartości projektu Wsparcie ośrodków wychowania przedszkolnego, które dotychczas nie otrzymały dofinansowania* Gwarancja utrzymania trwałości funkcjonowania (okres równy czasowi realizacji projektu) * nie dotyczy oddziałów integracyjnych/specjalnych/przedszkoli specjalnych

13 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Budżet konkursu – 15 mln zł Formuła i termin konkursu – I kwartał / zamknięty Wybrane kryteria dostępu: Projekt realizowany w szkole/szkołach na obszarach wiejskich Wsparcie szkół, które dotychczas nie otrzymały wsparcia Maksymalny koszt realizacji programu rozwojowego

14 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Budżet konkursu – 11 mln zł Formuła i termin konkursu – I kwartał / zamknięty Kryteria strategiczne: Projekt premiujący osoby niepełnosprawne - 10% uczestników projektów Realizacja inicjatyw w gminach, które dotychczas nie realizowały projektów w ramach Działań 6.3, 7.3, 9.5

15 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Budżet konkursu – 33,6 mln zł Formuła i termin konkursu – III kwartał / zamknięty Wybrane kryteria dostępu: Kursy ICT na poziomie podstawowym kończą się egzaminem zewnętrznym i certyfikatem * chyba, że nie ustanowiono odpowiedniego egzaminu i certyfikatu Szkolenia językowe z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego kończą się egzaminem zewnętrznym i certyfikatem Kryteria strategiczne: Projekt skierowany do osób z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujących obszary wiejskie Projekt skierowany wyłącznie do osób 50+

16 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i form podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Budżet konkursu – ok. 2 mln zł Formuła i termin konkursu – I kwartał / zamknięty Wybrane kryteria dostępu: Koncepcja wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania jest aktualnie ustalana przez IZ i regiony Poddziałanie będzie realizowane w ramach pilotażu w 2 powiatach każdego województwa Pod koniec 2014 roku planowana jest ewaluacja Poddziałania, mająca na celu wyciągnięcie wniosków pod kątem ewentualnego kontynuowania wsparcia w nowej perspektywie

17 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wszelkie uwagi do prezentowanych założeń można zgłaszać w formie elektronicznej na adres: pokl@malopolska.mw.gov.pl z zaznaczeniem Konsultacje społeczne PD 2012


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google