Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w PUW w Rzeszowie Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w PUW w Rzeszowie Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011."— Zapis prezentacji:

1 Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w PUW w Rzeszowie Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011

2 Podstawa prawna Uchwała nr 233/08 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011,Uchwała nr 233/08 Rady Ministrów z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, Uchwala Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r zmieniająca Uchwalę RM Nr 233/2008Uchwala Nr 157/2009 Rady Ministrów z dnia 15 września 2009 r zmieniająca Uchwalę RM Nr 233/2008 Uchwała Nr 158/2010 r. Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2010 r.Uchwała Nr 158/2010 r. Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2010 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla JST na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnychRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla JST na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych Program został opracowany w oparciu o ustawy: Ustaw ę z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr19, poz.115, z późn. zm.),Ustaw ę z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr19, poz.115, z późn. zm.), Ustaw ę z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr156, poz.1118, z późn. zm.),Ustaw ę z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr156, poz.1118, z późn. zm.), Ustaw ę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr249, poz.2104, z późn. zm.),Ustaw ę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr249, poz.2104, z późn. zm.), Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

3 Nadzór nad realizacją Programu Nad prawidłową realizacją Programu nadzór sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej Jerzy Miler.Nad prawidłową realizacją Programu nadzór sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej Jerzy Miler. Minister do spraw administracji publicznej każdego roku przedkłada Radzie Ministrów informacje o realizacji Programu.Minister do spraw administracji publicznej każdego roku przedkłada Radzie Ministrów informacje o realizacji Programu. Wojewodowie jako przedstawiciele Rządu na terenie województwa realizują w imieniu Ministra do spraw administracji publicznej inwestycje w zakresie infrastruktury dróg kategorii gminnej i powiatowej.Wojewodowie jako przedstawiciele Rządu na terenie województwa realizują w imieniu Ministra do spraw administracji publicznej inwestycje w zakresie infrastruktury dróg kategorii gminnej i powiatowej. Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

4 Główne założenia Programu Program: Realizacja od 31 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.,Realizacja od 31 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., dotyczy dróg publicznych gminnych i powiatowych,dotyczy dróg publicznych gminnych i powiatowych, Zadania Programu : Zadania Programu : -wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych. -tworzenie powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. -tworzenie powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

5 Główne założenia Programu W ramach Programu realizowane są inwestycje w zakresie: budowy dróg, przebudowy dróg, remontu dróg działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach już istniejących w formie:działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach już istniejących w formie: Budowy chodników,Budowy chodników, Budowy azyli dla pieszych,Budowy azyli dla pieszych, separowania ruchu pieszych od ruchu pojazdów,separowania ruchu pieszych od ruchu pojazdów, budowy sygnalizacji świetlnychbudowy sygnalizacji świetlnych rozdzielania kierunku ruchu,rozdzielania kierunku ruchu, montażu barier ochronnych,montażu barier ochronnych, poprawy oznakowania pionowego i poziomegopoprawy oznakowania pionowego i poziomego Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

6 Główne założenia Programu Na realizację Programu w Polsce przeznaczono: –z budżetu państwa przeznaczana jest corocznie kwota 1 mld zł w ramach dotacji celowej, –z budżetu jednostek samorządów terytorialnych przeznaczana jest corocznie kwota co najmniej 1 mld zł wkładu własnego wnioskodawców. –w okresie 3 lat budżet państwa wyasygnuje 3 mld zł w ramach dotacji budżetu państwa, a samorządy przekażą z własnych budżetów co najmniej 3 mld zł. Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

7 Zakładane Efekty realizacji Programu Budowa lub przebudowa ok. 6 tys. km dróg lokalnych w kraju,Budowa lub przebudowa ok. 6 tys. km dróg lokalnych w kraju, Poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie poziomu atrakcyjności terenów i podmiotów gospodarczych w Polsce,Poprawa warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie poziomu atrakcyjności terenów i podmiotów gospodarczych w Polsce, Poprawa dostępności komunikacyjnej do ośrodków będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego oraz do obszarów słabo dostępnych komunikacyjnie,Poprawa dostępności komunikacyjnej do ośrodków będących lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego oraz do obszarów słabo dostępnych komunikacyjnie, Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach. Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

8 Komisja Wojewódzka,skład i zadania. Struktura organizacyjna Komisji Wojewódzkiej oceniającej Wnioski w Programie:Struktura organizacyjna Komisji Wojewódzkiej oceniającej Wnioski w Programie: –2 przedstawicieli Wojewody Podkarpackiego, –1 przedstawiciel Marszałka Województwa, –1 przedstawiciel Policji, /KWP w Rzeszowie/ –1 przedstawiciel Oddziału GDDKiA w Rzeszowie –Zadania Komisji: ocena wniosków, sporządzanie list rankingowych rozpatrywanie zastrzeżeń, udzielanie odpowiedzi samorządom, akceptacja aneksów wprowadzających kolejne zadania z list rezerwowych, rozpatrywanie zgłaszanych problemów w trakcie realizacji. Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

9 Procedura Postępowania w ramach Programu 1.Przyjmowanie i rejestracja Wniosków 2.Ocena formalno-merytoryczna wniosków 3.Wzywanie J S T do uzupełnienia Wniosków i ocena uzupełnień 4.Sporządzanie list rankingowych 5.Ogłaszanie list rankingowych na stronie internetowej PUW 6.Rozpatrywanie zastrzeżeń składanych przez J S T 7.Sporządzanie i przesyłanie Ministrowi list zadań celem zatwierdzenia przez MSWiA 8.Występowanie do Ministra Finansów przez Wojewodę o zwiększenie budżetu 8.Występowanie do Ministra Finansów przez Wojewodę o zwiększenie budżetu 9.Przekazywanie JST decyzji Finansowych o przyznaniu dotacji Budżetu Państwa. 10. Sporządzanie aneksów do list w celu wprowadzania dodatkowych zadań z rezerwowych list rankingowych. 11.Realizacja Programu według zapisów Rozporządzenia RM z dnia 27 marca 2009 r. oraz zapisów zawartych w umowie zawartej pomiędzy Wojewodą a J S T. Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

10 Kiedy Wniosek może uzyskać dobrą ocenę Aby wniosek zyskał dobrą ocenę Komisji Weryfikacyjnej winien spełniać następujące kryteria: – –Winien być wypełniony zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku dołączoną do Uchwały nr 233/2008 ustanawiającej WNPPDL 2008- 2011 – –Opis skomunikowania drogi wprowadzonej do Projektu musi być bezpośredni tj. preferowane są Projekty w przypadku powiatów dotyczące dróg dojazdowych do dróg krajowych i wojewódzkich, a w przypadku gmin dotyczące dróg dojazdowych do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Pożądane jest aby wnioskodawca przedłożył wraz z wnioskiem mapy obrazujące skomunikowanie drogi będącej przedmiotem wniosku. – –Dodatkową punktację Projekt otrzymuje za „Partnerstwo „ – –Dodatkowa punktacja przy III Edycji za zadanie zakwalifikowane do usuwiskowych i powodziowych. C.d. Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

11 Kiedy Wniosek może uzyskać dobrą ocenę – –Inwestycja nie może polegać jedynie na wymianie nawierzchni bitumicznej ale winna ujmować przedsięwzięcia wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowników dróg np. poprawę widoczności, poszerzenie poboczy, wyznaczenie przejść dla pieszych, montaż progów zwalniających a ponadto: budowę chodników,budowę chodników, budowę azyli dla pieszych,budowę azyli dla pieszych, separowanie ruchu pieszych, od ruchu pojazdów,separowanie ruchu pieszych, od ruchu pojazdów, budowę sygnalizacji świetlnej,budowę sygnalizacji świetlnej, rozdzielanie kierunku ruchu,rozdzielanie kierunku ruchu, montaż barier ochronnych,montaż barier ochronnych, oznakowywanie pionowe i poziome.oznakowywanie pionowe i poziome. Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

12 Kiedy Wniosek może uzyskać dobrą ocenę – –Pożądanym jest aby wnioskodawca wykazał na podstawie faktów np. danych policji, w jaki sposób realizacja wniosku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. – –Inwestycja jest dobrze postrzegana jeżeli realizowana jest w szeroko rozumianym współdziałaniu (partnerstwie) np. w partnerstwie z podmiotami lasów państwowych, biznesu, samorządów. Ważną rolę odgrywa przy ocenie wniosku kwota udziału partnera w realizacji całości kosztów inwestycji. D la interesu rozwoju gospodarczego ważną rolę odgrywają inwestycje towarzyszące realizowane równolegle przez inne podmioty a niżeli wnioskodawca np. zakład energetyczny, zakład telekomunikacyjny, przedsiębiorstwo wodociągów itp. Duży wpływ na punktację ocenną wniosków miała w 2010 r powódź i występujące osuwiska-z tego tytułu przysługiwała dodatkowa ocena 10 pkt. Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

13 Charakterystyka Realizacji Trzech Edycji Programu Edycja I -2009 r. -Ogółem złożono o dofinansowanie dotacją bp 182 wnioski angażujące kwotę 147.500.000 zł. -Ogółem złożono o dofinansowanie dotacją bp 182 wnioski angażujące kwotę 147.500.000 zł. - 8 wniosków nie spełni ających wymagań formalnych Komisj a odrzuciła z Programu. -174 wnioski spełniające wymogi formalne w tym 46 wniosków powiatowych i 128 wniosków gminnych poddano ocenie Komisji i na podstawie uzyskanych ocen opracowano 2 listy zadań; gminną i powiatową. -W trakcie roku 2009 po rezygnacji niektórych JST z Programu i po włączeniu do Programu zadań z list rezerwowych zrealizowano: Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

14 Charakterystyka I edycji z 2009 r. –Pełna lista zadań powiatowych zrealizowanych wg. punktacji dopuszczającej zadania do WN PPDL– 27 zadań. –a/uzyskano 129 km nowych nawierzchni w 17 powiatach, w tym: remont -29,0 km, przebudowa- 100 km, budowa – 0 km w tym: remont -29,0 km, przebudowa- 100 km, budowa – 0 km –c /Wydatkowano dotację z bp w wysokości- 33.430.956 zł. –Pełna Lista zadań gminnych zrealizowanych wg. punktacji dopuszczającej zadania do WN PPDL– 63 zadania. –a/uzyskano 102,6 km nowych nawierzchni w 63 gminach w tym: remont-39,3 km, przebudowa-60,2 km,budowa-3,1 km w tym: remont-39,3 km, przebudowa-60,2 km,budowa-3,1 km –b/Wydatkowano dotacje z bp w wysokości 28.755.553 zł. Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

15 Charakterystyka II edycji w 2010r. –Ogółem złożono do Programu 161 Wniosków o dofinansowanie dotacją budżetu państwa 412,4 km dróg na kwotę 147, 8 mln zł., - Do oceny merytorycznej po ocenie formalnej zakwalifikowano 147 wniosków- zadań inwestycyjnych. -/14 zadań odrzucono / –Zrealizowano 52 zatwierdzone przez MSWiA zadania w kategorii dróg gminnych, w 52 gminach na kwotę dotacji bp 2 8.580.825 zł; uzyskując następujące efekty : W ramach przebudowy 52,0 km,W ramach przebudowy 52,0 km, W ramach budowy 3,2 km,W ramach budowy 3,2 km, W ramach remontu 33,2 km. - Ogółem 88,4 kmW ramach remontu 33,2 km. - Ogółem 88,4 km -Zrealizowano 20 zatwierdzonych przez MSWiA zadań kategorii dróg powiatowej, w 20 powiatach na kwotę dotacji bp 29. 571.691 zł. -Zrealizowano 20 zatwierdzonych przez MSWiA zadań kategorii dróg powiatowej, w 20 powiatach na kwotę dotacji bp 29. 571.691 zł. uzyskując następujące efekty: - -w ramach przebudowy -75,4 km - -W ramach remontu -32,0 km - -W ramach budowy - 0,0 km – Ogółem 107,4 km Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

16 Zadania będące w realizacji w roku 2011 - III Edycja Programu I.Zadania kategorii gminnej - liczba zadań wprowadzonych do Programu - 58 zadań - liczba km dróg wprowadzonych do Programu - 106,0 km w tym : a ) budowa – 0,0 km - 0 zadań inwestycyjnych b ) przebudowa – 62,0 km - 38 zadań inwestycyjnych, w tym 23 zadania powodziowe c ) remont – 44,0 km - 20 zadań inwestycyjnych w tym 14 zadań powodziowych - przyznana kwota dofinansowania dotacją b. p - 29.635.000, z ł Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

17 III Edycja -2011 r. C.d. II Zadania Kategorii Powiatowej - liczba zadań wprowadzonych do Programu - 22 zadania - liczba km dróg zgłoszonych do rewitalizacji w ramach Programu- 108,6 km w tym : a) budowa - 0 km b) przebudowa - 66,3 km – 14 zadań inwestycyjnych (powódź) c) remont - 42,3 km – 8 zadań inwestycyjnych (powódź) - przyznana kwota dofinansowania dotacją b. p. - 29.635.000 zł.

18 Przewidywane efekty rzeczowe z realizacji III Etapów Programu 1.Realizacja zadań ogółem - 2 42 w tym: w tym: * zadań gminnych - 17 3 * zadań gminnych - 17 3 *zadań powiatowych - 6 9 *zadań powiatowych - 6 9 2.Planowane do uzyskania efekty- 6 42 km dróg tj. ponad 10% zakładanego krajowego wskaźnik a 6000 km w tym : tj. ponad 10% zakładanego krajowego wskaźnik a 6000 km w tym : *na zadaniach kat. gminnej - 297,0 km *na zadaniach kat. gminnej - 297,0 km *na zadaniach kat. powiatowej - 3 45, 0 km *na zadaniach kat. powiatowej - 3 45, 0 km 3. Przewidziano wykorzystanie przyznanej dotacji b.p. - w kwocie 1 79.609.025 zł. / Obecnie wyk. 12 8.775.578 zł./ Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

19 Charakterystyka Trzech Edycji 2009,2010,2011 r. Zastrzeżenia do list rankingowych Zastrzeżenia do list rankingowych –I Edycja - wpłynęło 19 zastrzeżeń do punktowej oceny, w tym 8 dotyczących zadań powiatowych i 11 dotyczących zadań gminnych. –II Edycja –wpłynęło 17 zastrzeżeń do punktowej oceny, w tym 8 dotyczących zadań powiatowych i 9 dotyczących zadań gminnych –III Edycja –wpłynęło 1 zastrzeżenie do punktowej oceny dotyczące zadania powiatowego. Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

20 Przyczyny odrzucania Wniosków –Brak uchwały o zabezpieczeniu środków własnych, –Brak pozwolenia lub zgłoszenia na budowę, –Zgłoszenie do Programu Drogi nieposiadającej statusu kategorii drogi gminnej lub powiatowej, Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

21 Charakterystyka Trzech Edycji – Rozpatrywanie zastrzeżeń przez Komisję, – Rozpatrywanie zastrzeżeń przez Komisję, - Komisja rozpatrując zastrzeżenia zapoznawała się każdorazowo ponownie z Wnioskiem i podnoszonymi argumentami j s t w przesłanym zastrzeżeniu. - Komisja rozpatrując zastrzeżenia zapoznawała się każdorazowo ponownie z Wnioskiem i podnoszonymi argumentami j s t w przesłanym zastrzeżeniu. - Komisja utrzymała w Każdej Edycji, w mocy swoje pierwotne oceny merytoryczne zadań które Wojewoda Podkarpacki ogłaszał w formie list rankingowych na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Komisja utrzymała w Każdej Edycji, w mocy swoje pierwotne oceny merytoryczne zadań które Wojewoda Podkarpacki ogłaszał w formie list rankingowych na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

22 Rezygnacja Beneficjentów z Programu w latach 2009-20 11 Przyczyny rezygnacji : Przyczyny rezygnacji : Udział tych samych wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Urząd Marszałkowski)Udział tych samych wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Urząd Marszałkowski) Brak należytego wykonawstwa robót przez WykonawcówBrak należytego wykonawstwa robót przez Wykonawców Brak środków własnych na wkład własny mimo podjętych uchwałBrak środków własnych na wkład własny mimo podjętych uchwał Odnotowana Rezygnacja Odnotowana Rezygnacja A.Z list zadań powiatowych zrezygnował 1 beneficjent- real. zad. w RPO B.Z list zadań gminnych zrezygnowało 3 beneficjentów – real. zad. w RPO C.Z list zadań gminnych zrezygnował o w latach 2009-2010 3 beneficjent ów – ze względu na nienależyte wykonanie inwestycji przez Wykonawcę. D.Z list zadań gminnych zrezygnowało w 2011 r. 5 gmin ze względu na brak możliwości zabezpieczenia udziału własnego. ( trudności finansowe JST) Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

23 Zmiana liczby zadań w Programie w trakcie realizacji trzech Edycji - W miejsce uwolnionych środków budżetowych po rezygnacji z Programu samorządów i zgromadzeniu środków finansowych z oszczędności po przetargach, z list rezerwowych na wniosek Wojewody Podkarpackiego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadził do Programu dodatkowo na podstawie przedłożonych mu aneksów do list: - W miejsce uwolnionych środków budżetowych po rezygnacji z Programu samorządów i zgromadzeniu środków finansowych z oszczędności po przetargach, z list rezerwowych na wniosek Wojewody Podkarpackiego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadził do Programu dodatkowo na podstawie przedłożonych mu aneksów do list: -38 zadań na listach gminnych (6 zadań w r.2009, 19 zadań w r.2010, 14 zadań w roku 2011) - 1 9 zadań na listach powiatowych (7 zadań w r. 2009, 6 zadań w r. 2010, 6 zadań w roku 2011 ) -38 zadań na listach gminnych (6 zadań w r.2009, 19 zadań w r.2010, 14 zadań w roku 2011) - 1 9 zadań na listach powiatowych (7 zadań w r. 2009, 6 zadań w r. 2010, 6 zadań w roku 2011 ) Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

24 Liczba wniosków złożonych przez samorządy w tym wniosków odrzuconych w ramach I, II i III Edycji w latach 2008-2011 I. Edycja II. Edycja III. Edycja Razem r.2009 r. 2010 r. 2011 I + II + III: A/ zadania gminne 136 109 74 319 wnioski złożone: - w tym wnioski odrzucone z punktu A: 7 12 1 20 B/ zadania powiatowe 47 52 43 142 wnioski złożone: -w tym wnioski odrzucone z punktu B: 1 2 0 3 RAZEM A + B (w. złożone): 183 161 117 461 w tym w. odrzucone : 8 14 1 23

25 Nadzór, Instruktaż,Kontakty Program WNPPDL 2008-2011 w imieniu Wojewody Podkarpackiego nadzoruje Wydział Infrastruktury Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej. Kontakty e-mail jziobro@rzeszow.uw.gov.pl Telefon: (0-17) 867 16 13 Janusz Ziobro Fax: (0-17) 867 19 77 Kom. 0 667 622 997 Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

26 Dziękuję Państwu za uwagę !!! Dziękuję Państwu za uwagę !!! Opracował : Kierownik Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w PUW Opracował : Kierownik Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w PUW Janusz Ziobro Janusz Ziobro Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011


Pobierz ppt "Oddział Nadzoru Komunikacyjnego i Obsługi Budżetowej w PUW w Rzeszowie Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google