Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 edycja 2009-2010.

Коpie: 1
Tematy: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych edycja Dotacja na finansowanie przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 edycja 2009-2010."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 edycja 2009-2010

2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Uchwała Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28.10.2008 r.

3 CELE PROGRAMU Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

4 Główne założenia programu Program dotyczy dróg gminnych i powiatowych Rodzaje zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu: przebudowa i remont dróg budowa drogi działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg istniejących W ramach kwot przyznanych dla województwa, dokonuje się podziału środków pomiędzy gminy a powiaty po 50 % Przedmiotem dofinansowania może być w danym roku budżetowym 1 projekt inwestycyjny zgłoszony przez zarządcę drogi gminnej i 2 projekty zgłoszone przez powiat

5 Rodzaje zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu przebudowa i remont dróg wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego budowa drogi wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego dołączenie do wniosku zgłoszenia lub pozwolenia na budowę dołączenie do wniosku pozwolenia na budowę

6 Kryteria i zasady oceny wniosków Spełnienie wymagań formalnych = zgodność z wymogami zawartymi w kwestionariuszu (ustalony wzór wniosku) Merytoryczne obszary oceny wniosków: I. wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego II. spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na terenie województwa III. Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego Wniosek oceniany jest według każdego z trzech merytorycznych obszarów oceny, w skali ocen od 0 do 10 punktów. Oceny – na poziomie województw – dokonuje powołana przez wojewodę komisja, składająca się z 2 pracowników urzędu wojewódzkiego oraz po 1 przedstawicielu urzędu marszałkowskiego, oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policji

7 Harmonogram na lata 2009-2010 1.08.2009 r.Ogłoszenie w Internecie o naborze wniosków w ramach Programu Wieloletniego na 2010 r. 1 – 30.09.2009 r.Nabór wniosków na rok 2010 do 30.10.2009 r.Rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie; Ogłoszenie przez wojewodów list rankingowych wniosków do 7.11.2009 r.Zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list rankingowych do 14.11.2009 r.Rozpatrywanie ich przez komisje wojewódzkie. do 28.11.2009 r.Zatwierdzenie list rankingowych 2010 r. przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej do 31.03.2010 r.Rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji 2010 r. do 30.11.2010 r.Realizacja inwestycji 2010 r. do 31.12.2010 r.Rozliczenie inwestycji 2010 r.

8 Ocena kryteriów przyjętych w poprzedniej edycji Do dnia 10 kwietnia 2009 r. propozycje i uwagi przedstawiło: 40 GMIN oraz 8 POWIATÓW

9 Merytoryczne obszary oceny wniosków Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami I II III

10 Uwagi do kryteriów z programowych obszarów oceny wniosków Propozycje z 19 GMIN i 6 POWIATÓW 17 gmin i 6 powiatów Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa 17 gmin i 3 powiaty Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa 8 gmin i 3 powiaty Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami I II III

11 I. Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa Kryterium1234567 edycja 2008-2009 wprowadzenie oświetlenia ulicznego budowa chodników podniesienie parametrów technicznych i użytkowych przebudowa skrzyżowań (w tym instalacja sygnalizacji świetlnej) inne urządzenia bezpieczeństwa (np. oświetlone przejścia dla pieszych, budowa zatok) usunięcie przeszkód będących w skrajni drogowej oznakowanie poziome grubowarstwo we punkty 2221111 edycja 2009-2010 propozycje także za przebudowę oświetlenia (doprowadzenie do spełnienie wymogów technicznych) 1 - za remont lub przebudowę, w niezabudowanym terenie - pobocze zgodne z obowiązującymi warunkami techn. 2 - za budowę (w tym rozbudowę do min. parametrów wynikających z przep. techn.), np. podniesienie nośności, normatywne szerokości, podniesienie parametrów odwodnienia, normatywne łuki, likwidacja lokalnych zwężeń (przepusty, mostki) – oceniane korelacje np. skanalizowanie wlotów (poszerzenie), sygnalizacja, rondo np. separacja ruchu pieszego, bariery ochronne, zatoki przystankowe, wyznaczenie nowych przejść, oznakowanie poziome grubowarstwowe, punktowe oświetlenie przejść rezygnacja punkty 10-20-410-200

12 II.Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa. Kryterium12345 edycja 2008-2009 Długość odcinka Łączność z drogami wyższej kategorii Włączenie do drogi wyższej kategorii zamierzenie etapowe z efektem końcowym powyżej 10 km czy droga objęta projektem jest wykorzystywana przez zbiorową komunikacje punkty 0-3km - 1pkt, 3-6km-2pkt, pow.6km-3pkt 2221 edycja 2009-2010 propozycje 0-2km - 1, 2-4km - 2, pow.4km - 3 bezpośrednia łączność z drogami wyższej kategorii - do 2, bezpośrednia łączność przebudowane- go lub remontowanego odcinka z drogą wyższej kategorii – 0-2 rezygnacja pow.6 km- 1, pow.10km- 2. droga objęta projektem wykorzystywana przez komunikację zbiorową punkty 0-30-4-0-21

13 III. Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami Kryterium123 edycja 2008-2009 współfinansowanie projektu przez parterów Inne formy współpracy z parterami kontynuacja projektu objętego odrębnymi wnioskami punkty 0-4 2 edycja 2009-2010 propozycje współpraca miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, w jednym ciągu drogowym o łącznej długości: 1-2km- 1, 2-4 km - 2, powyżej 4km -3. Dodatkowy 1 punkt za kolejnego partnera samorządowego partnerstwo z podmiotami gospodarczymi –(tylko finansowe), punkty zależne od wkładu finansowego: 3-5% - 1, 5-7%-2, 7-10%- 3, pow.10%- 4 Kontynuacja projektu, 1 wniosek odrębny - 1, dwa i więcej wniosków - 2 punkty 0-4 0-2

14 Dodatkowe wymagania dotyczące wniosków do edycji 2009-2010 Wskazanie odcinka drogi będącej przedmiotem projektu na mapie, w skali min. 1:5000 Wypełnienie karty informacyjnej o projekcie

15 Przykłady zagadnień proponowanych do wprowadzenia do karty informacyjnej Długość chodników (budowa, remont, przebudowa – odpowiednie zaznaczyć) objętych projektem ………….m Budowa, przebudowa oświetlenia (odpowiednie zaznaczyć) – odcinek o długości …….. m. Ilość lamp: było ……. szt., będzie ……. szt. Bariery ochronne – długość …….m. Przejścia dla pieszych, było…. szt, będzie ….szt

16 Zgłoszone uwagi do programu: Zlikwidowanie lub zmniejszenie znaczenia obszaru III – Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego. Proponowane rozwiązania: Suma punktów w danym obszarze, w przypadku likwidacji obszaru III Suma punktów w danym obszarze, w przypadku zmniejszenia znaczenia obszaru III Obszar I20 pkt15 pkt Obszar II10 pkt Obszar III0 pkt5 pkt


Pobierz ppt "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 edycja 2009-2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google