Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011 Spotkanie informacyjne dla gmin i powiatów 29.07.2009 r. Bydgoszcz, 29.07.2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011 Spotkanie informacyjne dla gmin i powiatów 29.07.2009 r. Bydgoszcz, 29.07.2009 r."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH Spotkanie informacyjne dla gmin i powiatów r. Bydgoszcz, r.

2 NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011
Cel Programu : Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych, prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych. Bydgoszcz, r.

3 Rodzaje zadań inwestycyjnych :
NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH Rodzaje zadań inwestycyjnych : Przebudowa i remont dróg, m.in. : przebudowa drogi gruntowej na drogę o nawierzchni twardej, zmiana geometrii drogi, podniesienie nośności konstrukcji, poprawa równości i szorstkości nawierzchni; Budowa drogi; Bydgoszcz, r.

4 Rodzaje zadań inwestycyjnych – c.d. :
NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH Rodzaje zadań inwestycyjnych – c.d. : Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg istniejących, m.in.: wyposażenie dróg w rozwiązania i elementy wyposażenia dróg poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego: - budowa chodników, - budowa azyli dla pieszych, - fizyczne separowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, - sygnalizacje świetlne, - rozdzielenie kierunków ruchu, - montaż barier ochronnych, - poprawa jakości oznakowania poziomego i pionowego, - dodatkowe oznakowanie niebezpiecznych łuków poziomych. Bydgoszcz, r.

5 NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011
Środki finansowe : a) według Uchwały RM nr 233/2008 z r.: tys. PLN / 16 województw = tys. zł, z tego : po 50 % na każdy z dwóch celów Programu; po 50 % dla gmin oraz 50 % dla powiatów max dofinansowanie z dotacji = 50 % wydatków kwalifikowalnych, ale nie więcej niż tys. PLN Dofinansowanie dla: 1 projektu zgłoszonego przez gminę, 2 projektów zgłoszonych przez powiat. Bydgoszcz, r.

6 NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011
Środki finansowe – c.d. : b) według projektu Uchwały RM z r. woj. kujawsko-pomorskie = tys. zł ( tys. zł) Z puli 1 mld zł połowa podlega równemu podziałowi na województwa Pozostała kwota dzielona jest proporcjonalnie do średniej arytmetycznej parametrów każdego województwa: - liczba ludności województwa w liczbie ludności kraju = 5,421 % - powierzchnia województwa do powierzchni kraju = 5,748 % - łączna długość dróg gminnych o nawierzchni twardej (4.990,8 km) + łączna długość dróg powiatowych o nawierzchni twardej (6.610,3 km) do łącznej długości tych dróg na obszarze kraju = 5,474 % - średnia = 5,529 % (dotychczasowa 1/16 = 6,25%) Wg danych GUS i GDDKiA na dzień r. Bydgoszcz, r.

7 NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011
Wojewódzka Komisja : Wojewódzka Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie powołana Zarządzeniem Nr 163/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Krzysztof Smoczyk – Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Wojewody – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich UW, Mirosław Jagodziński – członek Komisji – przedstawiciel Wojewody – Dyrektor Wydziału Infrastruktury UW, Janusz Czajkowski – członek Komisji – przedstawiciel Marszałka Województwa – Dyrektor Departamentu Infrastruktury UM, Przemysław Antoniak – członek Komisji – przedstawiciel GDDKiA o/ Bydgoszcz – Naczelnik Wydziału, nadkom. Robert Olszewski – członek Komisji – przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji – Wydział Ruchu Drogowego Bydgoszcz, r.

8 Informacje o parametrach technicznych drogi – pkt 2.1 wniosku
NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH Informacje o parametrach technicznych drogi – pkt 2.1 wniosku Spełnienie wymogów ustaw: Prawo budowlane oraz o drogach publicznych, rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. Nr 43, poz. 430) Parametry funkcjonalno-użytkowe drogi: a) klasa drogi : Z – zbiorcza, L – lokalna, D – dojazdowa, b) szerokość pasa ruchu : Z – min. 2,75 m x 2, L – min. 2,5 m x 2, D – min. 2,5 m x 2, c) szerokość pobocza : Z – min. 1,0 m x 2, L – min. 0,75 m x 2, D – min. 0,75 m x 2, d) kategoria ruchu na jaką droga została zaprojektowana : KR1, KR2, KR3, e) konstrukcja nawierzchni Bydgoszcz, r.

9 Załączniki do wniosku:
NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH Załączniki do wniosku: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przebudowy – pkt 4.1 jeżeli są zewnętrzne źródła dofinansowania – decyzja o ich przyznaniu – pkt 3.1 jeżeli jest partnerstwo – kopia umowy o partnerstwie – pkt 5.4 uchwała organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków własnych na realizację projektu – pkt 6 – np. wieloletni plan inwestycyjny, uchwała intencyjna, uchwała budżetowa mapa lokalizująca wnioskowaną drogę Bydgoszcz, r.

10 NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011
Wybór projektów : Ocena formalna wg kryteriów na ostatniej stronie wniosku : 1.1 - złożenie wniosku na właściwym formularzu, 1.2 - złożenie wniosku we właściwym terminie, 1.3 - podpisy i pieczątki osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy, 1.4 - kompletność i prawidłowość złożonych załączników, 1.5 - wypełnienie wniosku czytelnym pismem oraz zgodnie z instrukcją jego wypełnienia, 2.1 - odpowiednie współfinansowanie ze środków własnych, 2.2 - wnioskodawca jest zarządcą drogi, 2.3 - wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 3 mln zł. Niespełnienie tych kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku Bydgoszcz, r.

11 NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011
Ocena merytoryczna: wniosek spełniający kryteria formalne poddany będzie ocenie merytorycznej w 3 obszarach: Obszar 1: wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – trzeba wykazać na podstawie faktów, np. danych Policji, w jaki sposób realizacja wniosku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i w jakiej skali, poprzez np. oszacowanie liczby osób korzystających z projektu; Skala oceny od 0 do 10 punktów Bydgoszcz, r.

12 NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011
Obszar 1: wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – skala oceny od 0 do 10 punktów, z tego: parametry techniczne drogi zgodne z rozporządzeniem : - szerokość pasa ruchu : T = 1 pkt, N = 0 pkt. - szerokość pobocza : T = 1 pkt, N = 0 pkt. separacja ruchu pieszych od ruchu pojazdów : - budowa chodnika, ciągu pieszo-rowerowego : T = 1 pkt, N = 0 pkt. - budowa azyli dla pieszych : T = 1 pkt, N = 0 pkt. - budowa zatok przystankowych : T = 1 pkt, N = 0 pkt. - budowa sygnalizacji świetlnej : T = 1 pkt, N = 0 pkt. - montaż barier ochronnych : T = 1 pkt, N = 0 pkt. usunięcie stałych obiektów z pobocza drogi lub osłonięcie stałych obiektów barierami sprężystymi T = 1 pkt, N = 0 pkt. poprawa jakości oznakowania na wnioskowanej długości budowanej/przebudowywanej/remontowanej drogi - oznakowanie poziome : T = 1 pkt, N = 0 pkt. - oznakowanie pionowe : T = 1 pkt, N = 0 pkt. Bydgoszcz, r.

13 Ocena merytoryczna – c.d.: Obszar 2 :
NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH Ocena merytoryczna – c.d.: Obszar 2 : spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa – preferowane będą projekty : powiatów – dotyczące dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych gmin - dotyczące dróg dojazdowych do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych Skala oceny od 0 do 10 punktów Bydgoszcz, r.

14 NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011
Obszar 2 : spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa – skala oceny od 0 do 10 punktów, z tego: Dla wnioskodawców – gmin : droga gminna dojazdowa do drogi powiatowej, wojewódzkiej i krajowej : T = 5 pkt, N = 0 pkt. kontynuacja inwestycji na wnioskowanej drodze w latach 2004 – 2009 : T = 3 pkt, N = 0 pkt. droga prowadząca do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych i społecznych = pkt Dla wnioskodawców – powiatów : droga powiatowa dojazdowa do drogi wojewódzkiej i krajowej: T = 5 pkt, N = 0 pkt. kontynuacja inwestycji na wnioskowanej drodze w latach 2004 – 2009 : T = 3 pkt, N = 0 pkt. droga prowadząca do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych i społecznych = 0 – 2 pkt Bydgoszcz, r.

15 Ocena merytoryczna – c.d.: Obszar 3:
NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH Ocena merytoryczna – c.d.: Obszar 3: współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego, preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie: pomiędzy gminami lub między gminą a powiatem albo między sąsiadującymi powiatami lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi; Skala oceny od 0 do 10 punktów Bydgoszcz, r.

16 NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011
Obszar 3: współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego – partnerstwo – skala oceny od 0 do 10 punktów, z tego:  Dla wnioskodawców – gmin :  projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy gminami lub między gminą a powiatem lub w partnerstwie podmiotami gospodarczymi : T = 7 pkt, N = 0 pkt.  udział finansowo-rzeczowy partnera we wkładzie własnym wnioskodawcy - do 10 % = 1 pkt - powyżej 10 % do 35 % = 2 pkt - powyżej 35 % = 3 pkt Dla wnioskodawców – powiatów :  projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy powiatami lub między gminą a powiatem lub w partnerstwie podmiotami gospodarczymi : T = 7 pkt, N = 0 pkt.  udział partnera we wkładzie własnym wnioskodawcy - powyżej 10 % do 35 % = 2 pkt Bydgoszcz, r.

17 NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011
Terminy na rok 2009 : – ogłoszenie komunikatu o naborze wniosków w BIP K-P UW, od do do godz – składanie wniosków do K-P UW – decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Urzędu do – ocena wniosków przez Komisję i ogłoszenie przez Wojewodę wstępnej list rankingowych wniosków w BIP K-P UW do do godz – zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list rankingowych - decyduje data wpływu wniosku do Kancelarii Urzędu do – rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisję Wojewódzką do – zatwierdzenie list rankingowych na 2010 rok przez ministra właściwego ds. administracji publicznej Bydgoszcz, r.

18 Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH Punkt informacyjny Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Adres punktu: Wydział Infrastruktury, Wieloosobowe Stanowisko ds. Komunikacji ul. Jagiellońska 3, budynek A, II piętro, pokój 228 Dane teleadresowe: telefon  487 faks  482 - Osoba wyznaczona do udzielania wyjaśnień: insp. wojew. Zdzisław Drabent Dodatkowo – Wydział Funduszy Europejskich – Oddział Programów Rozwoju Regionalnego – kierownik Maksymilian Wolarz ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pokój 101b Dane teleadresowe: telefon  733; faks  402 Bydgoszcz, r.


Pobierz ppt "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011 Spotkanie informacyjne dla gmin i powiatów 29.07.2009 r. Bydgoszcz, 29.07.2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google