Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady ubiegania się o pomoc publiczną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady ubiegania się o pomoc publiczną"— Zapis prezentacji:

1 Zasady ubiegania się o pomoc publiczną
dr inż. Arkadiusz Borowiec Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Zarządzania

2 Przygotowanie wniosku
Przed przystąpieniem do złożenia wniosku o pomoc publiczną projektodawca powinien przede wszystkim spełnić „kryteria wejścia”, czyli powinien sprawdzić: Czy jest beneficjentem uprawnionym do wsparcia, Czy koszty opracowanego projektu są tzw. kosztami kwalifikowanymi, Czy ma uregulowane kwestie administracyjno-prawne będące warunkiem koniecznym do realizacji projektu Projektodawca powinien również w fazie przygotowawczej przygotować koncepcję projektu w formie biznesplanu. Jednocześnie powinien także rozpocząć kompletowanie wszystkich wymaganych do wniosku załączników. Wniosek o przyznanie pomocy publicznej obejmuje z reguły część ogólną zawierającą podstawowe informacje związane z projektodawcą oraz część szczegółową.

3 Podmioty udzielające pomocy publicznej
W Polsce obecnie jest około 3500 podmiotów uprawnionych do udzielania pomocy publicznej. Takimi podmiotami są: Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin, Starostowie powiatów, Powiatowe urzędy pracy, Wojewodowie, Marszałkowie województw, Ministrowie, Urzędy i izby skarbowe, Agencje, np. PARP, ARR, Fundusze, ZUS, Inne urzędy Podstawową funkcję w systemie zarządzania poszczególnymi PO odgrywają instytucje zarządzające. Dla wszystkich programów krajowych są one umiejscowione w MRR, a dla programów regionalnych w urzędach marszałkowskich. Instytucje pośredniczące realizują konkretne zadania dotyczące realizacji programu operacyjnego przekazane im przez instytucje zarządzające. Instytucje pośredniczące drugiego stopnia odpowiedzialne są za wdrażanie poszczególnych działań

4 Ocena wniosków Ocena obejmuje zarówno weryfikację formalną, jak i ocenę merytoryczną. Weryfikacja formalna jest oceną „0-1” co oznacza, że niespełnienie jednego z warunków formalnych powoduje odrzucenie wniosku z dalszej procedury Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu, w jakim stopniu opracowana przez wnioskodawcę dokumentacja spełnia kryteria zatwierdzone dla danego programu Wprowadzono również procedurę preselekcji, która przewiduje możliwość uzupełnienia wniosku po rekomendowaniu go do realizacji w wyniku oceny merytorycznej

5 Sposoby obliczania wartości pomocy publicznej
W celu umożliwienia porównania pomocy we wszystkich formach należy przeliczyć ją na tzw. ekwiwalent dotacji, czyli kwotę, którą otrzymałby przedsiębiorca, gdyby formą pomocy była dotacja. Wartość pomocy publicznej może być przedstawiana na dwa sposoby jako: Ekwiwalent dotacji brutto (EDB) Ekwiwalent dotacji netto (EDN) EDB to kwota, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał ją w formie dotacji, bez uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym EDN to kwota pomocy, którą otrzymałby beneficjent pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, uwzględniającą opodatkowanie podatkiem dochodowym. EDN oblicza się:


Pobierz ppt "Zasady ubiegania się o pomoc publiczną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google