Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

2 Harmonogram na lata 2009-2010 1.08.2009 r.Ogłoszenie w Internecie o naborze wniosków w ramach Programu Wieloletniego na 2010 r. 1 – 30.09.2009 r.Nabór wniosków na rok 2010 do 30.10.2009 r.Rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie; Ogłoszenie przez wojewodów list rankingowych wniosków do 7.11.2009 r.Zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list rankingowych do 14.11.2009 r.Rozpatrywanie ich przez komisje wojewódzkie. do 28.11.2009 r.Zatwierdzenie list rankingowych 2010 r. przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej do 31.03.2010 r.Rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji 2010 r. do 30.11.2010 r.Realizacja inwestycji 2010 r. do 31.12.2010 r.Rozliczenie inwestycji 2010 r.

3 Składanie wniosków

4 Katalog wymagań formalnych, których nie spełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku. Wymagania ogólne: 1.1.złożenie wniosku na właściwym formularzu; 1.2.złożenie wniosku we właściwym terminie; 1.3.podpisy i pieczątki osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy; 1.4.kompletność i prawidłowość złożonych załączników; 1.5.wszystkie dane są wpisane czytelnym pismem Wymagania szczegółowe: 2.1.współfinansowanie projektu ze środków własnych jst (wysokość środków własnych nie mniejsza niż wnioskowana kwota dotacji); 2.2.wnioskodawca jest zarządcą drogi, której dotyczy wniosek, lub zarządza nią na podstawie porozumienia; 2.3.wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 3 mln zł.

5 Najczęściej popełniane błędy formalne we wnioskach o dofinansowanie II edycji NPPDL Wprowadzanie zmian we wzorze WNIOSKU, w szczególności w części dotyczącej załączników Brak załącznika w postaci zgłoszenia robót (zastępowanie tego dokumentu potwierdzeniem braku sprzeciwu ze starostwa) Brak mapy z naniesieniem wnioskowanego odcinka drogi i jego relacji z innymi drogami Brak karty informacyjnej Wykazywanie we wniosku partnerstwa bez przedkładania porozumienia lub rozumianego jako kontynuacja zadania objętego innymi wnioskami

6 Środki dotacji dla województwa małopolskiego 2009 r.2010 r.2011 r. 62 500 tys. zł71 595 tys. zł Podział środków dotacji w latach 2010-2011 uwzględnia parametry: -ludnościowo-obszarowy (procentowy udział liczby ludności województwa w liczbie ludności kraju oraz udział powierzchni ogólnej województwa w powierzchni ogólnej kraju), -drogowy (procentowy stosunek łącznej długości dróg gminnych i powiatowych o twardej nawierzchni na obszarze województwa do łącznej długości takich dróg na obszarze kraju).

7 Łączna liczba złożonych wniosków 149 w tym: 113 wniosków gmin 36 wniosków powiatów

8 dotyczą 230,05 km dróg gminnych łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 101.042,1 tys. zł do rozdysponowania dla gmin w II edycji jest kwota 35 797 500 zł

9 dotyczą 202 km dróg powiatowych łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 76259,9 tys. zł do rozdysponowania dla powiatów w II edycji jest kwota 35 797 500 zł

10 Liczba złożonych wniosków w II edycji Długość odcinków dróg objętych wnioskami Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania Liczba złożonych wniosków w I edycji Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania GMINY 113 230,05 km 101042,1 tys. zł 128 84637,4 tys. zł POWIATY 36 202 km 76259,9 tys. zł 38 63232,1 tys. zł

11 Przyjęty plan działania Komisji w zakresie oceny wniosków 2.X.2009 – pierwsze posiedzenie plenarne Komisji dot. wniosków II edycji 5 – 9.X.2009 - posiedzenia robocze Komisji – ocena formalna wniosków 14 – 23.X.2009 - posiedzenia robocze Komisji – ocena merytoryczna wniosków 26.X.2009 – posiedzenie plenarne Komisji – podsumowanie wyników oceny wniosków i sporządzenie listy rankingowej w celu przedłożenia Wojewodzie do ogłoszenia

12 Merytoryczne obszary oceny wniosków 1.Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa 0 – 15 punktów 2.Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa 0 – 10 punktów 3.Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami 0 – 5 punktów

13 1. Wpływ projektu na poprawę bezpieczeństwa 12345 Kryterium wprowadzenie oświetlenia ulicznego budowa chodników podniesienie parametrów technicznych i użytkowych przebudowa skrzyżowań (w tym instalacja sygnalizacji świetlnej) inne urządzenia bezpieczeństwa (np. oświetlone przejścia dla pieszych, budowa zatok) opis także za przebudowę oświetlenia (doprowadzenie do spełnienie wymogów technicznych) 1 - za remont lub przebudowę, w niezabudowanym terenie - pobocze zgodne z obowiązującymi warunkami techn. 2 - za budowę (w tym rozbudowę do min. parametrów wynikających z przep. techn.), np. podniesienie nośności, normatywne szerokości, podniesienie parametrów odwodnienia, normatywne łuki, likwidacja lokalnych zwężeń (przepusty, mostki) – oceniane korelacje np. skanalizowanie wlotów (poszerzenie), sygnalizacja, rondo np. separacja ruchu pieszego, bariery ochronne, zatoki przystankowe, wyznaczenie nowych przejść, oznakowanie poziome grubowarstwowe, punktowe oświetlenie przejść punkty 0-2 0-51

14 2.Spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa 1234 KryteriumDługość odcinka Łączność z drogami wyższej kategorii zamierzenie etapowe komunikacja zbiorowa opis 0-2km - 1, 2-4km - 2, pow.4km - 3 bezpośrednia łączność z drogami wyższej kategorii – do 2, bezpośrednia łączność przebudowanego lub remontowanego odcinka z drogą wyższej kategorii – 0-2 pow.6 km- 1, pow.10km- 2. droga objęta projektem wykorzystywana przez komunikację zbiorową punkty 0-30-40-21

15 3.Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego i innymi partnerami 123 Kryterium współfinansowanie projektu przez parterów Inne formy współpracy z parterami kontynuacja projektu objętego odrębnymi wnioskami opis współpraca miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, w jednym ciągu drogowym o łącznej długości: do 2 km – 1 pkt, powyżej 2 km – 2pkt partnerstwo z podmiotami gospodarczymi –(tylko finansowe), punkty zależne od wkładu finansowego: do 5% - 1 pkt, powyżej 5% - 2pkt Kontynuacja projektu, Objętego odrębnymi wnioskami – 1 pkt punkty0-2 1


Pobierz ppt "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google