Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Małgorzata Kern Naczelnik Wydziału Informacji,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Małgorzata Kern Naczelnik Wydziału Informacji,"— Zapis prezentacji:

1 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Małgorzata Kern Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Chorzów

2 Bytom Adaptacja budynku na potrzeby Politechniki Śląskiej
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Bytom Adaptacja budynku na potrzeby Politechniki Śląskiej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3 Bytom Adaptacja budynku na potrzeby Politechniki Śląskiej
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Bytom Adaptacja budynku na potrzeby Politechniki Śląskiej Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4 Rewitalizacja Starówki Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Bielsko – Biała Rewitalizacja Starówki Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

5 Rewitalizacja Starówki Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Bielsko – Biała Rewitalizacja Starówki Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych

7 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych

8 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych

9 Elektroniczna Karta Miejska Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Rybnik Elektroniczna Karta Miejska Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

10 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych

11 Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych

12 Chorzów Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Chorzów Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

13

14

15 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Podstawa prawna: art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.): „Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych (..)”. art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz z późn. zm.): „Środkami publicznymi (…) są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (…); (…) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (…).” art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r, Nr 88, poz. 539 j.t.): „Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być: (…) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; (…) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”; Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

16 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Rola regionalnych izb obrachunkowych w wydatkowaniu środków pochodzących ze źródeł zagranicznych: szkolenia, analizy, sprawozdawczość nadzór nad lokalnymi aktami prawnymi dotyczącymi spraw finansowych kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

17 Udział wydatków ze środków zagranicznych w wydatkach ogółem jednostek samorządu terytorialnego woj. śląskiego w latach 2004 – 2007 (w zł)

18 Wydatki jednostek samorządu terytorialnego woj
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego woj. śląskiego ze źródeł zagranicznych w latach w działach klasyfikacji budżetowej (w zł)

19 Udział wydatków ze środków zagranicznych w wydatkach ogółem poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego woj. śląskiego w latach (w %)

20 Wydatki poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego woj
Wydatki poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego woj. śląskiego ze środków zagranicznych w latach (w %)

21 Wydatki poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego woj
Wydatki poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego woj. śląskiego ze środków zagranicznych w latach w podziale na paragrafy wydatków budżetowych (w zł)

22 Wydatki ze środków zagranicznych miast na prawach powiatu woj
Wydatki ze środków zagranicznych miast na prawach powiatu woj. śląskiego w latach (w %)

23 Nadzór nad lokalnymi aktami prawnymi – przykłady nieprawidłowości:
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Nadzór nad lokalnymi aktami prawnymi – przykłady nieprawidłowości: Stwierdzenie naruszenia prawa w uchwale rady miasta polegające na nieprawidłowej klasyfikacji źródła przychodów budżetu; Stwierdzenie istotnego naruszenia prawa w uchwale rady miasta polegające na określeniu w wieloletnim programie inwestycyjnym i w planie zadań realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rok 2008 i lata następne zadań w wysokości nieodpowiadającej planowanym wydatkom majątkowym budżetu; Stwierdzenie nieważności uchwały rady powiatu w sprawie przystąpienia do realizacji oraz zabezpieczenia środków własnych na wkład własny do projektu współfinansowanego z EFS poprzez nieujęcie tych wydatków i tego projektu w załączniku do budżetu – Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; Stwierdzenie nieważności zarządzenia prezydenta miasta w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego poprzez ustalenie planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku, co należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego oraz poprzez podjęcie zarządzenia po upływie roku budżetowego. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

24 Działalność kontrolna - przykłady stwierdzonych nieprawidłowości:
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Działalność kontrolna - przykłady stwierdzonych nieprawidłowości: przekazanie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego dla zakładu budżetowego z pominięciem budżetu j.s.t.; zastosowanie niewłaściwej klasyfikacji budżetowej (niewłaściwa czwarta cyfra paragrafu); dotyczące zamówień publicznych: w ogłoszeniu brak informacji o dacie jego przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, nienależyte zabezpieczenie umowy, brak kodów Wspólnego Słownika Zamówień w opisie przedmiotu zamówienia, brak powiadomienia Prezesa UZP o wyborze najkorzystniejszej oferty. budżet: zadanie zapisano w WPI, brak środków w budżecie, uchwały intencyjne. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

25 kwestia tzw. „uchwał intencyjnych”,
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Problemy: art. 206 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, kwestia tzw. „uchwał intencyjnych”, rozbieżność interpretacji wydatkowania środków, przepływ środków unijnych w latach , związki międzygminne, współpraca z Instytucjami Zarządzającymi Programami Operacyjnymi, zaangażowanie w pracę Komitetu Monitorującego RPO WS. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

26 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Dziękuję za uwagę Małgorzata Kern Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach


Pobierz ppt "Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wydatkach publicznych w spojrzeniu regionalnych izb obrachunkowych Małgorzata Kern Naczelnik Wydziału Informacji,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google