Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOŚWIADCZENIA Z WDROŻENIA ISO 9001:2000 W POLSKIEJ POLICJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOŚWIADCZENIA Z WDROŻENIA ISO 9001:2000 W POLSKIEJ POLICJI."— Zapis prezentacji:

1 DOŚWIADCZENIA Z WDROŻENIA ISO 9001:2000 W POLSKIEJ POLICJI

2  Zmienić relacje obywatel - policja  Uporządkować organizację  Usatysfakcjonować pracowników  Polepszyć współpracę pomiędzy policją i jednostkami samorządu terytorialnego  Z chęci zmian  Wstęp do TQM DLACZEGO

3  Mentalność ludzi  Zhierarchizowane struktury  Brak środków  Brak wzorców  Mala przejrzystość przepisów PRZESZKODY

4 ZMIEŃMY TO

5 Orientacja na klienta Przywództwo Zaangażowanie ludzi Podejście procesowe Podejście systemowe do zarządzania Ciągłe doskonalenie Podejmowanie decyzji na podstawie faktów Wzajemne korzystne relacje ze stronami zainteresowanymi 8 ZASAD ZARZĄDZANIA

6 Wymagania Realizacja wyrobu Odpowiedzialność Kierownictwa Odpowiedzialność Kierownictwa Pomiary, analiza i doskonalenie Pomiary, analiza i doskonalenie Zarządzanie zasobami Wyrób Satysfakcja Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością Klient (strony zainteresowane) Klient (strony zainteresowane) WejścieWyjście Czynności dodające wartościPrzepływ informacji NARZĘDZIE ZMIAN

7  Skupienie działania na identyfikowaniu i spełnianiu potrzeb mieszkańców CO ZAPEWNIA STANDARD Badania opinii społecznej Ankiety opracowane we własnym zakresie Telefony 800, zaufania, ekspertów Analiza opinii prezentowanych w publikatorach

8  Tworzenie i utrzymanie środowiska, w którym ludzie są zaangażowani i wykorzystywane są ich zdolności Uruchomienie karty problemów jakościowych Wykorzystanie predyspozycji i opinii psychologicznych przy zatrudnianiu na stanowisku pracy Nieetatowe zespoły problemowe Każdy pomysł nie jest lekceważony CO ZAPEWNIA STANDARD

9  Nieustanne doskonalenie działania i poprawę efektywności podejmowanych decyzji w oparciu o mierzalne fakty i wyniki Omawianie na odprawach wydziałowych skutków podjętych działań i decyzji Analiza przyczyn powtarzalnych błędów Rejestrowane i analizowane działania naprawcze Przeprojektowanie statystyki na potrzeby mierników w strategii i procesach CO ZAPEWNIA STANDARD

10  Skupienie działania na uzyskaniu wspólnych korzystnych relacji z podmiotami zewnętrznymi Wspólne programy i imprezy prewencyjne Dodatkowe środki finansowe ze strony organizacji samorządowych Mapa cyfrowa wspólnie aktualizowana TAXI radio, CO ZAPEWNIA STANDARD

11  Powtarzalność efektów będąca skutkiem planowania i przewidywania, a nie przypadku CO ZAPEWNIA STANDARD Procedury, Karty procesów, Algorytmy Weryfikacja i walidacja zaplanowanych działań Planowanie na podstawie wyników

12  Eliminuje przekonanie personelu o braku wpływu na sposób wykonania swojej pracy, promuje kreatywność i współdziałanie CO ZAPEWNIA STANDARD Promowanie aktywności i innowacyjności Zrozumiały system oceny i motywacji oparty na wynikach pracy

13  Poprawia komunikację wewnętrzną, jasno definiuje odpowiedzialność i eliminuje możliwość uchylania się od niej CO ZAPEWNIA STANDARD Opisy stanowisk Karty zadań planowych i doraźnych Liderzy procesów Ocena przełożonego przez podwładnego

14  Pozwala na racjonalne prowadzenie gospodarki posiadanymi zasobami CO ZAPEWNIA STANDARD Personel podnosi kwalifikacje i wykonuje, na których zna się najlepiej Budżet projektowany w odniesieniu do procesów i celów lokalnie może znaczyć szybciej, taniej i lepiej

15  Daje dowód na istnienie systemu zarządzania opartego na normach uznanych powszechnie na świecie CO ZAPEWNIA STANDARD Audity certyfikujące i nadzoru Logo ISO 9001

16  Podejście procesowe - identyfikacja procesów i ich wzajemnych powiązań oraz zarządzanie nimi  Rozpatrywanie procesów w kategoriach wartości dodanej,nadzór nad funkcjonowaniem i skutecznością procesów oraz ich ciągłe doskonalenie CO ZAPEWNIA STANDARD Podejmowanie decyzji w miejscu wykonywania Nie ma ważniejszych – jest potrzeba wspólnego działania

17 WEJŚCIE WYJŚCIE Procesy wspierające NOWOŚĆ - PROCSY

18  Usprawnianie procesów nie było związane ze strategią  Projektujący proces nie zdają sobie sprawy z tego jak on wpłynie na wszystkich zaangażowanych w jego realizację  Organizacja bardziej koncentruje się na przeprojektowaniu procesów niż na ich wdrożeniu  W projekt zaangażowani są niewłaściwi pracownicy lub nie mający odpowiednich kompetencji  Zespoły opracowujące procesy nie mają jasno określonego celu i nie są rozliczani za realizację  Nie opracowano systemu miar i innych narzędzi koniecznych do ciągłego doskonalenia procesu  Kadra kierownicza uważa,że jeżeli nie zostanie całkowicie zmieniona organizacja i struktura to nie osiągnie się znaczących wyników  Kadra kierownicza podejmuje działanie pozorujące zainteresowanie zmianami PROBLEMY Z PROCESAMI

19 Cele Realizacja planu Plan działań Polityka i strategia Przegląd Wizja Monitoring Zmiany polityki Polityka jakości ZARZĄDZANIE CELAMI

20 WDROŻENIA W POLICJI  Pierwsze wdrożenie w 2001 r.  SZJ w 30 jednostkach policji w Polsce  Dalsze 14 wdrożeń z wykorzystaniem Projektu UNDP  Zainteresowanie standardem ISO 9001:2000 ośmiu jednostek policji na Litwie i Ukrainie

21  Korzy ś ci pracowników:  zrozumienie dzia ł a ń  zwi ę kszona satysfakcja z pracy  wi ę ksza stabilno ść zatrudnienia  wp ł yw na organizacj ę  silne zmotywowanie  Korzy ś ci dowództwa  lepsze wykorzystanie ś rodków  poprawa wyników dzia ł ania  wzrost zaanga ż owania pracowników KORZYŚCI

22  Korzy ś ci spo ł ecze ń stwa  partnerstwo  zrozumienie i zaufanie  poczucie bezpiecze ń stwa KORZYŚCI

23 ISO 9000 Samoocena EFQM/CAF Benchmarking Narzędzia japońskiego TQM Doskonalenie czas PERSPEKTYWY

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DOŚWIADCZENIA Z WDROŻENIA ISO 9001:2000 W POLSKIEJ POLICJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google