Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Toruń, 2016. Banku Gospodarstwa Krajowego Program Banku Gospodarstwa Krajowego O pożyczkę mogą ubiegać się:  absolwenci szkół wyższych w okresie 48.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Toruń, 2016. Banku Gospodarstwa Krajowego Program Banku Gospodarstwa Krajowego O pożyczkę mogą ubiegać się:  absolwenci szkół wyższych w okresie 48."— Zapis prezentacji:

1 Toruń, 2016

2

3 Banku Gospodarstwa Krajowego Program Banku Gospodarstwa Krajowego O pożyczkę mogą ubiegać się:  absolwenci szkół wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, pozostający bez pracy;  studenci ostatniego roku studiów wyższych, pozostający bez pracy. W ramach Programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie" udzielane będą pożyczki na:  podjęcie działalności gospodarczej  podjęcie działalności gospodarczej,  utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego  utworzenie przez osoby, które otrzymały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy.

4 Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej – warunki:  Wartość pożyczki: do 82.740 tys. zł, (20-krotność przeciętnej pensji w PL)  Oprocentowanie: na poziomie 1/4 stopy redyskonta weksli NBP (0,44% w skali roku),  Okres spłaty: 7 lat (84 miesiące),  Możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału: do 1 roku,  Wypłata środków: zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wnioskodawcę i zaakceptowanym przez pośrednika finansowego, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

5 Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego (uzupełniająca), w tym bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy:  Wartość pożyczki: do ok. 24 tys. zł. (6-krotność przeciętnej pensji w PL)  Oprocentowanie stałe i w skali roku wynosi: 0,44%.  Okres spłaty: nie dłużej niż 3 lata. Zabezpieczenie pożyczki Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób fizycznych.

6

7

8

9 Cel nadrzędny: Wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Cele tematyczne : Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej. 9

10 Oś I Osoby młode na rynku pracy Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia Oś VI Pomoc techniczna

11

12 Cel działania: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

13 Grupa docelowa: osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.

14 Typy projektów: Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów: identyfikacja potrzeb osób bezrobotnych, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, kursy, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, kontynuacja nauki dla osób młodych u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji + egzaminy staże, praktyki zawodowe, wsparcie w wyposażeniu, doposażeniu stanowiska pracy

15 Typy projektów: jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności Gospodarczej + doradztwo i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości. Wsparcie mobilności geograficznej – refundacja kosztów dojazdu do pracy, refundacja kosztów wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu pracy (środki na zasiedlenie).

16 Typ podmiotów aplikujących (beneficjentów): Powiatowe Urzędy Pracy (projekty pozakonkursowe)

17

18  Identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości (IPD)  Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy  Szkolenia i kursy + egzaminy  Staże i praktyki zawodowe  Zatrudnienie dla części uczestników projektów  Asystent osoby niepełnosprawnej

19  dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa + doradztwo i szkolenia  refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem)  pokrycie kosztów dojazdu do pracy  zapewnienie środków na zasiedlenie w nowym miejscu pobytu

20 Grupa docelowa: Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

21 NEET NEET - ang. Not in Employment, Education or Training Osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli: nie pracuje nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkoli się nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy); 21

22 Typy projektów: Aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodychAktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej: identyfikacja potrzeb diagnozowanie możliwościidentyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowepośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,

23 Typy projektów: Wsparcie osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:Wsparcie osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: kontynuacja nauki dla osób młodych egzaminykontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy, nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji szkolenianabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

24 Typy projektów: Wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:Wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: staże i praktykinabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zawodzie, m.in. poprzez staże i praktyki, subsydiowanie zatrudnienia refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).wsparcie zatrudnienia osoby młodej u pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez subsydiowanie zatrudnienia lub refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

25 Typy projektów: wsparcie mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):wsparcie mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): mobilności międzysektorowej praktyki, staże i szkoleniawsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, mobilności geograficznej pokrycie kosztów dojazdu do pracy finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

26 Typy projektów: wsparcie osób niepełnosprawnych:wsparcie osób niepełnosprawnych: finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

27 Typy projektów: instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: dotacji szkolenia wsparcie pomostowewsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

28 Typy podmiotów aplikujących (beneficjentów): Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.

29 czerwiec 2016Termin ogłoszenia konkursu: czerwiec 2016 18 900 000 złKwota alokacji – 18 900 000 zł 13.500.000 zł13.500.000 zł – projekty skierowane wyłącznie do osób biernych zawodowo; 5.400.000 zł5.400.000 zł – projekty skierowane wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP.

30 kwietniu 2016 r. na stronie power.wup.torun.pl  Lista rankingowa będzie opublikowana w kwietniu 2016 r. na stronie power.wup.torun.pl

31

32

33

34 Cel działania: Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

35 Grupa docelowa: Osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy), powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

36 Typy projektów: Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów: identyfikacja potrzeb osób bezrobotnych, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, kursy, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, staże, wsparcie w wyposażeniu, doposażeniu stanowiska pracy jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności Gospodarczej + doradztwo i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości.

37 Typ podmiotów aplikujących (beneficjentów): Powiatowe Urzędy Pracy

38 Cel działania: Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach.

39 Grupa docelowa: Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, w szczególności: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

40 Typy projektów: Indywidualne Plany Działania, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodoweWsparcie kompleksowej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia – Indywidualne Plany Działania, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe. szkolenia, kursy zawodowe, studia podplomowe, studia uzupełniające (niestacjonarne).Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy: szkolenia, kursy zawodowe, studia podplomowe, studia uzupełniające (niestacjonarne). staże, praktyki zawodowe, doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: staże, praktyki zawodowe, doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.

41 Typy projektów: Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej: wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego, realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES

42 Typy podmiotów aplikujących (beneficjentów): instytucje rynku pracy zapisami rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia): agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego. W przypadku typu projektów mobilności transnarodowej: akredytowane podmioty w zakresie usług EURES

43 KonkursKonkurs – II kwartał 2016 AlokacjaAlokacja – ok. 24 mln zł

44 Cel działania: Zwiększenie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa. Grupa docelowa: Osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa oraz członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne.

45 Typy projektów: reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich rodzinWsparcie działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich rodzin, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, obejmujące: Indywidualne Plany Działania, pośrednictwo, poradnictwo zawodoweWsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: Indywidualne Plany Działania, pośrednictwo, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia uzupełniające (niestacjonarne),Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy: szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia uzupełniające (niestacjonarne), Staże, praktyki zawodowe, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy.Staże, praktyki zawodowe, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy.

46 Typ podmiotów aplikujących (beneficjentów): Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów.

47 KonkursKonkurs – III kwartał 2016 AlokacjaAlokacja – ok. 3,7 mln zł

48 Cel działania: osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnieniaPoprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym. Grupa docelowa: osoby zwolnioneosoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy osoby odchodzące z rolnictwaosoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujące podjąć zatrudnienia poza rolnictwem

49 Typy projektów: Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement, obejmujących w szczególności: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowane zatrudnienie,

50 Typy projektów: dodatek relokacyjny, bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym, wsparcie pomostowe.

51 Typ podmiotów aplikujących (beneficjentów): Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

52 KonkursKonkurs – II kwartał 2016 AlokacjaAlokacja – ok. 15 mln zł

53 power.wup.torun.plpower.gov.plfunduszeeuropejskie.gov.plrpo.kujawsko-pomorskie.plmojregion.eu

54 87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 30/32 Tel. (56) 669 39 00 Fax (56) 669 39 99

55 power.wup.torun.plpower.gov.plfunduszeeuropejskie.gov.plrpo.kujawsko-pomorskie.plmojregion.eu

56 Maciej Smolarek Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Punkt Informacji i Promocji tel. (56) 669 39 39 e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl www.wup.torun.pl


Pobierz ppt "Toruń, 2016. Banku Gospodarstwa Krajowego Program Banku Gospodarstwa Krajowego O pożyczkę mogą ubiegać się:  absolwenci szkół wyższych w okresie 48."

Podobne prezentacje


Reklamy Google