Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie założenia Gwarancji dla młodzieży 9 października 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie założenia Gwarancji dla młodzieży 9 października 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie założenia Gwarancji dla młodzieży 9 października 2014 r.

2 Kształcenie zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poradnictwo edukacyjno- zawodowe od poziomu gimnazjum Kształcenie przez całe życie Wejście na rynek pracy Gwarancje dla Młodzieży Łączenie życia zawodowego i prywatnego Młodzi w Małopolsce 2014 - 2020

3 Gwarancje dla młodzieży (GdM)  Zapewnienie młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od pozostawania bez pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.  Gwarancje dla młodzieży nie oznaczają gwarancji zatrudnienia. „Gwarancje dla młodzieży ” Grudzień 2012 „Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce” Grudzień 2013/ Kwiecień 2014

4 Stopa bezrobocia wśród osób w wieku poniżej 25. roku życia w 2013 r. w Unii Europejskiej Gwarancje dla młodzieży (GdM)

5 Adresaci GdM w Polsce Osoby od 15 do 25 roku życia, w tym z grupy tzw. NEET

6 Odbiorcy osoby w wieku 15-29 pozostające bez zatrudnienia Realizatorzy Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ochotnicze Hufce Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego Wsparcie poradnictwo zawodowe, IPD, szkolenie, staż, bony: zatrudnieniowy, na zasiedlenie, pożyczka na rozpoczęcia działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne. inne Gwarancje dla młodzieży (GdM) PO WER Fundusz Pracy

7 Schemat realizacji GdM Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży

8 Europejski Fundusz Społeczny PO KL preferencje dla osób młodych w wybranych konkursach 2007-20132014-2020 PO WER działania dedykowane osobom młodym Regionalne programy operacyjne (RPO) Małopolska: 564 mln zł

9 Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży działania informacyjno-promocyjne rozpoznanie potrzeb i priorytetów młodych ludzi w kontekście ich aktywizacji powołanie i koordynacja działań partnerstwa na rzecz młodzieży opracowanie wytycznych, w tym kryteriów wyboru projektów dla konkursów regionalnych GdM Projekt realizowany przez WUP w okresie sierpień – grudzień 2014 mający na celu wypracowanie wytycznych w zakresie realizacji GdM w Małopolsce

10 cel główny: ustalenie kierunków działań aktywizacji młodzieży w Małopolsce cel szczegółowy: zapewnienie komplementarności działań instytucji na rzecz młodych ludzi cel szczegółowy: podejmowanie działań na rzecz podnoszenia aktywności i zaangażowania w życie zawodowe i społeczne osób młodych Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży

11 Pogłębiona diagnoza problemu oraz określenie narzędzi jego rozwiązania przez WUP Konsultacja kryteriów wyboru projektów w szerokim gronie partnerów społecznych Konsultacje z odbiorcami pomocy: osobami młodymi

12 Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży Młodzi Młodzi rodzice Mieszkańcy wsi Niepełno- sprawni Zagrożeni wykluczeni em społecznym Studenci i absolwenci Powracający z zagranicy

13 Rodzaje projektów dla osób młodych Projekty oferujące uproszczony schemat wsparcia jedna bariera w wejściu na rynek pracy Projekty oferujące wsparcie kompleksowe problem wieloprzyczynowy – wiele barier w wejściu na rynek pracy Projekty konkursowe i pozakonkursowe Diagnoza barier w wejściu na rynek pracy

14


Pobierz ppt "Małopolskie założenia Gwarancji dla młodzieży 9 października 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google