Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolskie założenia Gwarancji dla młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolskie założenia Gwarancji dla młodzieży"— Zapis prezentacji:

1 Małopolskie założenia Gwarancji dla młodzieży
9 października 2014 r.

2 Młodzi w Małopolsce 2014 - 2020 Wejście na rynek pracy
Kształcenie zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poradnictwo edukacyjno-zawodowe od poziomu gimnazjum Kształcenie przez całe życie Wejście na rynek pracy Gwarancje dla Młodzieży Łączenie życia zawodowego i prywatnego Młodzi w Małopolsce

3 Gwarancje dla młodzieży (GdM)
Grudzień 2012 „Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce” Grudzień 2013/ Kwiecień 2014 Zapewnienie młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od pozostawania bez pracy lub zakończenia kształcenia formalnego. Gwarancje dla młodzieży nie oznaczają gwarancji zatrudnienia. Zgodnie z definicją, Gwarancje dla młodzieży dotyczą wszystkich osób młodych do 25 roku życia. Natomiast Gwarancje dla młodzieży z wykorzystaniem środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będą realizowane w regionach NUTS-2 (województwa), w których stopa bezrobocia młodzieży na koniec r. według Eurostat przekraczała 25%, tj. w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Każde państwo członkowskie może doprecyzować definicję Gwarancji dla młodzieży, stosownie do swojej sytuacji. Dlatego, wobec przedstawionych w diagnozie danych dotyczących sytuacji młodzieży na rynku pracy: W Polsce adresatami Gwarancji dla młodzieży będą osoby w wieku od 15 do 25 roku życia, w tym zwłaszcza z grupy tzw. NEET (not in employment, education or training).W zakresie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej granica wieku została podniesiona do 29 roku życia.

4 Gwarancje dla młodzieży (GdM)
Stopa bezrobocia wśród osób w wieku poniżej 25. roku życia w 2013 r. w Unii Europejskiej

5 Osoby od 15 do 25 roku życia, w tym z grupy tzw. NEET
Adresaci GdM w Polsce Osoby od 15 do 25 roku życia, w tym z grupy tzw. NEET osoby w wieku 15‐17 lat przedwcześnie kończące naukę, osoby w wieku 18‐24 lata pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (NEET), osoby w wieku 18‐25 lat zarejestrowane jako bezrobotni, bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, w wieku 18‐29 lat.

6 Gwarancje dla młodzieży (GdM)
Odbiorcy osoby w wieku pozostające bez zatrudnienia Realizatorzy Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ochotnicze Hufce Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego Wsparcie poradnictwo zawodowe, IPD, szkolenie, staż, bony: zatrudnieniowy, na zasiedlenie, pożyczka na rozpoczęcia działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne. inne W Małopolsce Z EFS i FP w latach wydatkowano na rzecz osób młodych (18-24 lata) środki w wysokości 1 mld zł ( w tym w ramach EFS – 600 mln zł). Dla porównania na osoby starsze z EFS: W okresie na osoby 50+ wydano ok mln zł. (w tym POKL 230 mln zł.) – 1/3 środków na młodzież. Planuje się wydać z EFS w okresie ok mln zł – ½ środków na młodzież. PO WER Fundusz Pracy

7 Schemat realizacji GdM
Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży

8 Europejski Fundusz Społeczny
PO KL preferencje dla osób młodych w wybranych konkursach PO WER działania dedykowane osobom młodym Regionalne programy operacyjne (RPO) Małopolska: 564 mln zł W latach 2007 – 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki nie zakładał działań i środków dedykowanych dla osób młodych. Województwa mogły wyłącznie przyjąć preferencje dla osób młodych w Planie Działania bazując na sytuacji w regionie. W nowym okresie programowania działania są dedykowane osobom młodym.

9 Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży
Projekt realizowany przez WUP w okresie sierpień – grudzień 2014 mający na celu wypracowanie wytycznych w zakresie realizacji GdM w Małopolsce działania informacyjno-promocyjne rozpoznanie potrzeb i priorytetów młodych ludzi w kontekście ich aktywizacji powołanie i koordynacja działań partnerstwa na rzecz młodzieży opracowanie wytycznych, w tym kryteriów wyboru projektów dla konkursów regionalnych GdM Dwa główne produkty projektu to: partnerstwo – sieć różnorodnych instytucji współpracujących na rzecz podnoszenia aktywności młodzieży na rynku pracy, wytyczne, w tym kryteria wyboru projektów w konkursach regionalnych, ogłaszanych w ramach realizacji Gwarancji dla Młodzieży. Projekt zakłada poznanie specyfiki grupy w wieku lat, rozpoznanie jej potrzeb i priorytetów dzięki: analizie danych zastanych, współpracy w ramach partnerstwa – partnerami działającymi na rzecz młodzieży oraz skupiającymi młodzież dialogu z samą młodzieżą – spotkania fokusowe: rozpoznanie potrzeb konkretnych grup. Tak konsultowane wytyczne będą uwzględniały sytuację młodych na regionalnym rynku pracy, dotychczasowe doświadczenia we wspieraniu młodzieży instytucji i organizacji, które wejdą w skład partnerstwa oraz głos samych zainteresowanych – beneficjentów pomocy. Konsultacje z odbiorcami pomocy - osobami młodymi: mieszkający na wsi niepełnosprawni zagrożeni wykluczeniem społecznym rodzice studenci (pracujący i niepracujący) powracający z zagranicy

10 Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży
cel główny: ustalenie kierunków działań aktywizacji młodzieży w Małopolsce cel szczegółowy: zapewnienie komplementarności działań instytucji na rzecz młodych ludzi cel szczegółowy: podejmowanie działań na rzecz podnoszenia aktywności i zaangażowania w życie zawodowe i społeczne osób młodych

11 Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży
Pogłębiona diagnoza problemu oraz określenie narzędzi jego rozwiązania przez WUP Konsultacja kryteriów wyboru projektów w szerokim gronie partnerów społecznych Konsultacje z odbiorcami pomocy: osobami młodymi

12 Małopolskie Gwarancje dla Młodzieży
Młodzi rodzice Mieszkańcy wsi Niepełno- sprawni Zagrożeni wykluczeniem społecznym Studenci i absolwenci Powracający z zagranicy

13 Rodzaje projektów dla osób młodych
Diagnoza barier w wejściu na rynek pracy Projekty oferujące uproszczony schemat wsparcia jedna bariera w wejściu na rynek pracy Projekty oferujące wsparcie kompleksowe problem wieloprzyczynowy – wiele barier w wejściu na rynek pracy Projekty konkursowe i pozakonkursowe

14


Pobierz ppt "Małopolskie założenia Gwarancji dla młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google