Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020."— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

2 www.rpo2020.lubuskie.pl Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń

3 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8 – Nowoczesna edukacja Priorytet inwestycyjny 10.1 Zmniejszenie nierówności w dostępie do wysokiej jakości kształcenia na poziomie ogólnym. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej, poprawa jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zwiększenie dostępu do edukacji dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci z rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, na obszarach wiejskich i miejskich, charakteryzujących się niskim stopniem upowszechniania usług edukacyjnych.

4 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Typy działań: - poprawa jakości i dostępności systemu kształcenia. Typy projektów: -wsparcie działań zwiększających dostępność i poprawiających jakość edukacji przedszkolnej, - wzrost jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące) w szczególności w zakresie kompetencji cyfrowych, nauk ścisłych i przyrodniczych, - wsparcie aktywizujące uczniów szkół specjalnych,

5 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Typy projektów: -wsparcie nauczycieli prowadzących kształcenie ogólne (szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące), specjalne i zawodowe w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycielskiego zgodnego z potrzebami szkół i kierunkami rozwoju polskiej edukacji, - przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu w edukacji, w tym wsparcie szkół z terenów defaworyzowanych oraz wyrównywanie dostępu do edukacji dla dzieci z niepełnosprawnościami - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, w tym poprzez działania służące indywidualizacji podejścia do ucznia, pracę z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz uczniem młodszym,

6 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Typy projektów: - doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i placówek oświatowych, - kontynuacja wdrażania założeń rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w obszarach e-nauczyciel i e-szkoła.

7 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Główni beneficjenci: -Dla konkursowego trybu wyboru projektów: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). - Dla pozakonkursowego trybu wyboru projektów: organy prowadzące szkoły osiągające najniższe wyniki egzaminów zewnętrznych, organy prowadzące szkoły specjalne.

8 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Wybór projektów Tryb konkursowy – kryteria ustali Komitet Monitorujący (zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia ramowego, z uwzględnieniem polityk horyzontalnych określonych w art. 7 i 8 przedmiotowego rozporządzenia) Tryb pozakonkursowy- podmioty wskazane w Programie Operacyjnym lub Szczegółowym Opisie Priorytetów (osiągnięcie założeń z RPO oraz z regionalnych dokumentów strategicznych

9 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Sposób finansowania Mając na uwadze specyfikę obszaru edukacji i odbiorców oferowanego wsparcia, w ramach PI 10.1. planowane jest zastosowanie wyłącznie dotacji.

10 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8 – Nowoczesna edukacja Priorytet inwestycyjny 10.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych Zmniejszenie dysproporcji w upowszechnieniu kształcenia ustawicznego, zwłaszcza na terenach wiejskich i miejskich zagrożonych degradacją, będą służyć zarówno programy skierowane do osób dorosłych, które umożliwią uzupełnianie, zmianę lub podwyższanie wykształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych, jak też usługi doradcze i informacyjne w zakresie formalnego oraz pozaszkolnego kształcenia osób dorosłych.

11 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Typy działań: - wsparcie kształcenia osób dorosłych. Typy projektów: - wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje (zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji) poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług edukacyjnych.

12 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Główni beneficjenci: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Beneficjent będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe.

13 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Wybór projektów Tryb konkursowy – kryteria ustali Komitet Monitorujący (zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia ramowego, z uwzględnieniem polityk horyzontalnych określonych w art. 7 i 8 przedmiotowego rozporządzenia) Tryb pozakonkursowy- podmioty wskazane w Programie Operacyjnym lub Szczegółowym Opisie Priorytetów (osiągnięcie założeń z RPO oraz z regionalnych dokumentów strategicznych

14 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Sposób finansowania Mając na uwadze specyfikę obszaru edukacji i odbiorców oferowanego wsparcia, w ramach PI 10.3 planowane jest zastosowanie wyłącznie dotacji.

15 Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

16 www.efs.gov.pl Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń

17 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś I osoby młode na rynku pracy Cele szczegółowe : - Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy - Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych

18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś I osoby młode na rynku pracy Cel 1. Poprawa sytuacji osób młodych do 24 r.ż. bez pracy:  Indywidualizacja wsparcia dla osób młodych uwzględniająca treningi aktywnego poszukiwania pracy, personalne zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, diagnozę wiedzy, umiejętności oraz potencjału uczestników, opracowanie indywidualnych planów działania.  Udzielanie Gwarancji dla młodzieży poprzez wykorzystanie instrumentów rynku pracy, które umożliwiają młodzieży zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego, w tym m.in.: - staże, - szkolenia, - przygotowanie zawodowe, - dofinansowanie studiów podyplomowych,

19 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś I osoby młode na rynku pracy - dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, - pożyczka szkoleniowa, - stypendium na kontynuowanie nauki, - bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe.  Działania niestandardowe, stanowiące wsparcie suplementarne dla procesu aktywizacji zawodowej, w tym np. granty na zagospodarowanie w przypadku podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.  Wsparcie partnerstw i realizacji przez nie działań na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy.

20 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś I osoby młode na rynku pracy Cel 2. Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.6 będą: - Bank Gospodarstwa Krajowego, - Powiatowe Urzędy Pracy, - Ochotnicze Hufce Pracy, - partnerzy społeczno-gospodarczy, - organizacje pozarządowe, - niepubliczne agencje zatrudnienia

21 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 r.ż. bez pracy:  Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Środkami na ten cel będzie dysponował Bank Gospodarstwa Krajowego. Potencjalnymi beneficjentami w PI 8.6 będą: - Bank Gospodarstwa Krajowego, - Powiatowe Urzędy Pracy, - Ochotnicze Hufce Pracy, - partnerzy społeczno-gospodarczy, - organizacje pozarządowe, - niepubliczne agencje zatrudnienia

22 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Potencjalne grupy docelowe to: osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (w odniesieniu do środków pochodzących z Young Entrepreneurs Initiative ); osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24 r.ż. bez pracy (w odniesieniu do środków spoza YEI); osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29 r.ż. bez pracy w odniesieniu do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Pobierz ppt "Dofinansowanie na działania w obszarze edukacji i szkoleń Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google