Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Założenia do Planów Działania Priorytetu VII PO KL na 2013 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Założenia do Planów Działania Priorytetu VII PO KL na 2013 rok."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Założenia do Planów Działania Priorytetu VII PO KL na 2013 rok

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PODDZIAŁANIE 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PLANOWANA KONTYNUACJA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW B 1.1: TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW: 1. Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie KRYTERIA DOSTĘPU 1.Maksymalna liczba uczestników kontynuujących udział w projekcie systemowym nie przekracza 20% uczestników ogółem projektu w danym roku realizacji (z wyłączeniem osób kontynuujących naukę, osób niepełnosprawnych oraz rodzin, u których zastosowano instrument asystenta rodzinnego). 2.Ilość kontraktów socjalnych, indywidualnych programów zawartych lub realizowanych w ramach kontynuowanych projektów systemowych w 2013 r. nie jest mniejsza niż w 2012 r. 3.Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat, przy czym udział tej grupy osób w projekcie jest co najmniej na poziomie odpowiadającym udziałowi tej grupy osób wśród klientów OPS ogółem. 4.W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. Instrument ma zastosowanie, jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu. 5.Grupa docelowa zaplanowana do objęcia wsparciem w ramach projektu systemowego jest skonsultowana z Powiatowym Urzędem Pracy w obszarze powiatu, na którym realizowany jest projekt. 6.Projekt skierowany jest co najmniej w 10% do osób niepełnosprawnych.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PODDZIAŁANIE 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie PLANOWANA KONTYNUACJA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW B 1.2: TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW: 1. Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie KRYTERIA DOSTĘPU 1.Maksymalna liczba uczestników kontynuujących udział w projekcie systemowym nie przekracza 20% uczestników ogółem projektu w danym roku realizacji (z wyłączeniem osób kontynuujących naukę, osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków). 2.Ilość kontraktów socjalnych, indywidualnych programów zawartych lub realizowanych w ramach kontynuowanych projektów systemowych w 2013 r. nie jest mniejsza niż w 2012 r. 3.Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat, przy czym udział tej grupy osób w projekcie jest co najmniej na poziomie odpowiadającym udziałowi tej grupy osób wśród klientów PCPR ogółem. 4.W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach. Instrument ma zastosowanie jeżeli na etapie analizy predyspozycji i potrzeb uczestnika projektu zostanie zdiagnozowana potrzeba zastosowania tego instrumentu. 5.Grupa docelowa zaplanowana do objęcia wsparciem w ramach projektu systemowego jest skonsultowana z Powiatowym Urzędem Pracy w obszarze powiatu, na którym realizowany jest projekt. 6.Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie).

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PODDZIAŁANIE 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PLANOWANA KONTYNUACJA PROJEKTU Profesjonalne kadry – lepsze jutro II B 1.3: TYPY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW: 1.Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz kadr prowadzących pracę z rodziną, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, w szczególności dotyczące realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej. 2.Studia, w tym: I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie, kursy zawodowe, w tym: I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. 3.Organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 4.Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie KRYTERIA DOSTĘPU 1.Wnioskodawca przeprowadza diagnozę potrzeb w zakresie specjalistycznego doradztwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz dostosowuje formy i tematyki wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. 2.W ramach projektu realizowane są działania, które umożliwią zwiększenie kompetencji pracowników instytucji pomocy społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi. 3.W ramach projektu, wnioskodawca realizuje wspólne szkolenia dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (PROJEKTY KONKURSOWE) PRIORYTET VII

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ Działanie 7.4 NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY NIE ZAPLANOWANO NABORU PROJEKTÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W ROKU 2013

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kontakt: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 100 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Założenia do Planów Działania Priorytetu VII PO KL na 2013 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google