Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczecin, dnia 11 lutego 2015 roku. Cel szczegółowy 2: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczecin, dnia 11 lutego 2015 roku. Cel szczegółowy 2: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,"— Zapis prezentacji:

1 Szczecin, dnia 11 lutego 2015 roku

2

3 Cel szczegółowy 2: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

4 Typy projektów: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Grupy docelowe: 1.Uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); 2. Rodzice uczniów i wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); 3. Szkoły oraz placówki systemu oświaty(instytucje i kadra pedagogiczna) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i ich organy prowadzące; 4. Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek systemu oświaty.

5 Typy beneficjentów: Organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji.

6 Cel szczegółowy 3: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

7 Typy projektów: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Grupy docelowe: uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe; młodociani pracownicy; osoby dorosłe; szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); nauczyciele prowadzący kształcenie ogólne w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego; nauczyciele przedmiotów zawodowych; instruktorzy praktycznej nauki zawodu; partnerzy społeczno – gospodarczy; pracodawcy.

8 Typy beneficjentów: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

9

10 Powstał w odpowiedzi na potrzeby reform i zmian systemowych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i dobrego rządzenia. Główny cel: Wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020. Kształt Programu i jego zakres wynika z doświadczeń z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz 2007-2013 i stanowi swoiste kontinuum logiki przyjętej w realizacji przedsięwzięć z Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

11

12 Przesłanki do wdrożenia nowego programu: Wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży, niepewność sytuacji zawodowej ludzi młodych, uzależnienie materialne młodzieży od rodziców, wydłużenie czasu podejmowania decyzji o założeniu rodziny. Cztery obszary działania Gwarancji dla młodzieży: Osoby zarejestrowane jako bezrobotni (18-25 lat); Osoby przedwcześnie kończące naukę przez zaniedbanie (15-17 lat); Osoby pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (18-24 lata); Bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni (18-29 lat). Czym są gwarancje dla młodzieży? Nowa inicjatywa na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowana jest do wszystkich młodych osób od 15 do 25 r. ż., zbiorowością preferowaną są osoby z grupy NEET. Podstawą do osiągnięcia wyznaczonych celów jest ścisła współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

13 Realizatorzy Gwarancji dla młodzieży: Na szczeblu centralnym: - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; - Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy; - Bank Gospodarstwa Krajowego. Na szczeblu regionalnym: - Wojewódzkie Urzędy Pracy; - Powiatowe Urzędy Pracy; - Struktury organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy; - Pośrednicy Finansowi Banku Gospodarstwa Krajowego; - Partnerzy rynku pracy.

14 Tryb konkursowy w ramach PO WER (centralnie) 1. Nowatorskie podejście w zakresie wspierania aktywizacji osób młodych; 2. Wsparcie partnerstw i realizowanych przez nie działań na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy; 3. Szkolenia połączone z coachingiem/mentoringiem zakończone stażem/praktyką. Tryb konkursowy w ramach PO WER (regionalnie) 1. Zajęcia i warsztaty motywujące oraz mające na celu poprawę wizerunku bezrobotnego; 2. Diagnoza barier w aktywności zawodowej; 3. Poradnictwo i usługi specjalistyczne (prawne, psychologiczne itp.); 4. Wsparcie w podjęciu zatrudnienia.

15 Pożyczki udzielane za pośrednictwem BGK: 1. Na założenie własnej działalności gospodarczej: Do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia; Preferencyjne oprocentowanie; Długi okres spłaty; Roczna karencja w spłacie pożyczki; Brak opłat z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki. 2. Na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego: Do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia; Miesięczne spłaty pożyczki; Udzielana po pierwszym roku działalności podjętej przez pożyczkobiorcę; Możliwość umorzenia części pożyczki jeśli utworzone stanowisko utrzymano minimum rok, a raty były spłacane terminowo.

16

17

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 101


Pobierz ppt "Szczecin, dnia 11 lutego 2015 roku. Cel szczegółowy 2: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google