Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ ZABIERZÓW 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ ZABIERZÓW 2013."— Zapis prezentacji:

1 DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ ZABIERZÓW 2013

2 Na przykładzie projektu systemowego

3 Projekt systemowy Lata 2008-2012 projekt realizowany w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu krakowskiego 2013-2015 projekt realizowany samodzielnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

4 Lata 2008-2012

5 Działania Poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe w celu nabycie umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów rodzinnych, rozwinięcia poczucia własnej wartości, Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe w celu nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy /test predyspozycji zawodowych, analiza doświadczenia, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjne/ Kursy i szkolenia zawodowe według indywidualnych rekomendacji doradcy zawodowego /m. inn. prawo jazdy kat. B, opiekun osób starszych, księgowości małych i średnich firm, językowe, gastronomiczne, operator wózków widłowych, obsługa komputera/

6 Program Aktywności Lokalnej aktywizacja społeczna uczestników projektu i ich rodzin Warsztaty umiejętności społecznych /motywacja do działania, gospodarowanie budżetem, rodzinne świętowanie/ Warsztaty wspierająco-motywujące oraz szkoleniowe dla wolontariuszy /GOPS Michałowice/ Wyjazdy o charakterze kulturalnym /GOPS Michałowice/ Praca z wolontariuszami /pomoc osobom starszym, pomoc w nauce/ Szkoła dla Rodziców Spotkania integracyjne o charakterze edukacyjnym, sportowym, rekreacyjnym Klub Społecznika comiesięczne spotkania uczestników projektu i mieszkańców gminy /tematy: dietetyka – żywienie w różnym wieku, spotkania muzealne – rozmowy o sztuce, wycieczki, zabawa andrzejkowa/

7 Spotkanie integracyjne „Moja gmina” Więckowie 24.09.2011 Spotkanie z historią gminy przy Dębie Pamięci Występ zespołu „Mi – nutki” z DPS Więckowice Gry i zabawy sportowe Poczęstunek Konkurs wiedzy o gminie oraz konkurs plastyczny „Moja mała ojczyzna” Nagrodą w konkursach była wycieczka do kopalni Soli w Wieliczce

8 Projekt realizowany w latach 2013-2015

9 Rodziny korzystające z pomocy GOPS Zabierzów w roku 2011 213 rodzin objętych wsparciem 553 osoby (290 k i 263 m) 59 rodzin ze stwierdzoną bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (224 osoby 123 k i 101m) /dane pochodzą z systemu Helios - zostały wykorzystane podczas pisania wniosku o dofinansowanie projektu na lata 2013-2015/

10 Inne problemy zdiagnozowane w tych rodzinach Niskie wykształcenie rodziców Brak umiejętności wychowawczych Brak umiejętności społecznych Deformacja postaw /stany frustracyjne, nałogi, izolacja społeczna, dziedziczenie niewłaściwych postaw i zachowań Brak środków finansowych wystarczających dla właściwego funkcjonowania rodziny /ubóstwo, bezrobocie, brak aktywności zawodowej/

11 Wskaźniki 57 planów pomocy rodzinie 17 umów udziału w Programie Aktywności Lokalnej 46 kontraktów socjalnych 46 osób, u których nastąpi podniesienie umiejętności rodzicielskich 20 osób, u których sytuacja życiowa ulegnie zmianie wskutek wsparcia asystenta rodziny 46 osób, u których nastąpi zmiana postawy na asertywną 32 osób, u których nastąpi poprawa w gospodarowaniu budżetem domowym 50 osób, które otrzymają wsparcie w postaci zasiłków oraz pomocy w naturze /wkład własny gminy Zabierzów/

12 Kadra i działania Pracownik socjalny Stały, bezpośredni kontakt z rodzinami, zachęcanie do podejmowania aktywności Przygotowanie dokumentów udziału w projekcie /plan pomocy rodzinie, kontrakt socjalny, umowa udziału w PAL, ocena realizacji/ Przyznanie pomocy finansowej na zaspokojenie najważniejszych potrzeb rodziny Motywowanie do podjęcia nauki na poziomie ponadgimnazjalnym osób z wykształceniem gimnazjalnym i zawodowym Współpraca z pracownikami socjalnymi i instytucjami zewnętrznymi

13 psycholog Diagnoza potrzeb Poradnictwo indywidualne świadczone w siedzibie GOPS lub w domu uczestnika projektu Warsztaty kompetencji społecznych

14 Spotkania tematyczne prowadzone przez psychologa, asystenta rodziny, pracowników socjalnych, specjalistów zatrudnianych do prowadzenia warsztatów Aktywne metody pracy Wykorzystanie multimediów Tematyka wynikająca z celów projektu lub potrzeb uczestników Proponowane tematy w roku 2013: gospodarowanie budżetem domowym, genogram rodziny, zachowania asertywne, komunikacja interpersonalna…

15 Asystent rodziny W latach 2013-2015 pomocą asystenta zostanie objętych co najmniej 20 rodzin Asystent to osoba, która: Towarzyszy klientowi w pokonywaniu jego życiowych trudności Pracuje nad zasobami rodziny i jej poszczególnych członków Udziela wsparcia i motywuje do zmiany niekorzystnej sytuacji i poprawy funkcjonowania rodziny Wspólna /asystenta oraz członków rodziny/ praca nad rozpoznaniem i rozwiązaniem problemów, dostrzeganie i wykorzystywanie potencjału tkwiącego w rodzinie/

16 Szkoła dla rodziców 24 godzinne szkolenie skierowane do rodziców dzieci i młodzieży niezależnie od wieku Cele: zdobycie oraz uporządkowania wiedzy na temat komunikacji i wychowania zwiększenie kompetencji rodzicielskich Metody: wykład, burza mózgów, scenki, studium przypadku, sięganie do własnych doświadczeń Najważniejsze tematy zajęć Relacja – jak budować i pogłębiać relację z dzieckiem Uczucia – jak akceptować i radzić sobie z trudnymi emocjami Współpraca – jak skłonić dzieci do wspólnych działań Dyscyplina – jak korygować niepożądane zachowania bez przemocy Samodzielność i odpowiedzialność – jak kierować a nie wyręczać Poczucie wartości dziecka – jak budować i rozwijać pozytywny obraz siebie i adekwatną samoocenę

17 Program Aktywności Lokalnej Podobnie jak w latach 2009-2012 Program jest prowadzony w celu aktywizacji społecznej uczestników projektu i ich rodzin. Skierowany jest również do mieszkańców gminy Zabierzów Ważnym etapem jest podpisanie Umów Udziału w Programie Aktywności Lokalnej z co najmniej 17 osobami wybranymi spośród uczestników projektu. Proponowane formy aktywizacji społecznej w latach 2013-2015: Konkursy o różnorodnej tematyce Wyjazdy kulturalne /Krakowska Noc Muzeów, Krakowska Noc Teatrów/ Spotkania integracyjne Współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi …

18 XIII Małopolska Parada Smoków w Krakowie Zaproszenie do udziału od Teatru Groteska Opracowanie projektu smoka oraz historii narodzin Przygotowanie materiałów na figurę Wspólna praca nad smokiem /3 spotkania robocze, w których uczestniczyły rodziny oraz wolontariusze, wykonanie oświetlenia głowy smoka przez jednego z uczestników/ Wyjazd do Krakowa 2 czerwca 2013r. /całodzienne spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyło 25 osób – rodziny uczestników projektu, pracownicy GOPS ora wolontariusze/ Zaproszenie na spektakl „O Kasi, co gąski zgubiła” oraz na warsztaty teatru cieni dla uczestników Parady w ramach Krakowskiej Nocy Teatrów do Groteski Współpraca z Urzędem Gminy Zabierzów, Biblioteką pod Aniołem w Zabierzowie

19 Galeria GOPS Stała eksozycja prac fotograficznych, plastycznych mieszkańców gminy Zabierzów Portal Podaruj Portal społecznościowy przeznaczony do wymiany używanych przedmiotów /ubrania, AGD, art. Dla dzieci…/ www.podaruj.gops.zabierzow.org.pl

20 Plany na przyszłość Konkurs „Najpiękniejszy wakacyjny dziennik” Warsztaty gospodarowania budżetem domowym Warsztaty umiejętności społecznych /m. innymi zachowania asertywne/ Spotkania integracyjne Comiesięczne spotkania Grupy Wsparcia dla Rodziców. Działania cykliczne w roku 2014 i 2015 dla uczestników projektu i ich rodzin Doskonalenie dotychczasowych metod pracy z rodziną i dzieckiem Zaangażowanie do współpracy instytucji oraz organizacji pozarządowych Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania działań

21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ ZABIERZÓW 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google