Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce - potencjał i rezultaty działania Opracowanie: Marzena Mażewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce - potencjał i rezultaty działania Opracowanie: Marzena Mażewska."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce - potencjał i rezultaty działania Opracowanie: Marzena Mażewska

2 Przeprowadzona przez SOOIPP we wrześniu 2014 roku kolejna weryfikacja ¹ stanu OIiP w Polsce wykazała, że w Polsce działają obecnie 674 ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Wśród ośrodków innowacji i przedsiębiorczości jest 180 ośrodków innowacji, 252 ośrodki przedsiębiorczości i 242 instytucje finansowe. W porównaniu z badaniem z 2012 roku liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości zmniejszyła się o 147 podmiotów (17,9%). 1. W oparciu o badania ankietowe i wywiad telefoniczny przeprowadzone w wrześniu 2014 Infrastruktura wsparcia przedsiębiorczości w Polsce w 2014 roku

3 W powiązaniu z tym zjawiskiem należy jednak zwrócić uwagę na znaczący przyrost liczby funduszy zalążkowych i venture capital (wzrost o 51% od badania w 2012 roku). Z jednej strony mamy zmniejszającą się liczbę podmiotów oferujących usługi proinnowacyjne, z drugiej zaś bardzo duży przyrost liczby funduszy oferujących nie małe bezzwrotne środki na innowacyjne projekty. Obecnie ośrodki innowacji stanowią 26% infrastruktury wsparcia (w 2012 było to 29%). Infrastruktura wsparcia przedsiębiorczości w Polsce w 2014 roku

4 Struktura ośrodków innowacji i przedsiębiorczości Ośrodki innowacji: 42 parków technologicznych; 24 inkubatory technologiczne; 24 akademickich inkubatorów przedsiębiorczości; 42 centra transferu technologii; 47 centrów innowacji; Ośrodki przedsiębiorczości: 207 ośrodków szkoleniowo-doradczych; 45 inkubatorów przedsiębiorczości; Instytucje finansowe: 103 funduszy kapitałowych; 84 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych; 55 funduszy poręczeń kredytowych;

5 Potencjał infrastrukturalny parków technologicznych i inkubatorów w Polsce w 2014 roku* * źródło: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji w Polsce, - Raport 2014, PARP, Warszawa 2014, Rodzaj potencjału/rodzaj ośrodka Parki technologiczne Inkubatory technologiczne Inkubatory przedsiębiorczości Powierzchnia użytkowa budynków w dyspozycji instytucji ogółem (m²)373 65443 118 4065 Powierzchnia biurowa na własne potrzeby (m²)22 0014 046 282 Powierzchnia użytkowa do wynajmu (m²) 154 490 (83 432 w 2011r) 21 480 2447 Powierzchnia laboratoryjna własna (m²)14 0901100 nd Powierzchnia laboratoryjna do wynajmu (m²)20 3831 259 nd Sale dydaktyczne/seminaryjne (liczba)12941 21 Sale konferencyjne (liczba)9230 16 Pracownie komputerowe (liczba)189 5

6 Składniki potencjału technicznego OIiP* * źródło: opracowanie na podstawie badań własnych SOOIPP i danych z A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji w Polsce, - Raport 2014, PARP, Warszawa 2014 Rodzaj ośrodka Bazy danych* Internet szerokopasmowy * Internet bezprzewodowy * Biblioteka/czytelnia * Sprzęt do prowadzenia telekonferencji * Specjalistyczne oprogramowanie* Bazy danych (liczba) sprzęt komputerowy (liczba) Kopiarka (liczba) Skaner (liczba) Faks (liczba) średnia na 1 badany ośrodek Parki technologiczne53%92% 25%61%73%3,6144,188,095,242,52 Inkubatory technologiczne25%83%92%33%25%33%1,2521,502,672,422,33 Inkubatory przedsiębiorczości 43%93%64%21% bd 0,9312,932,571,931,21 Centrum transferu technologii93%88% 75%ndbd8,074,711,291,500,93 Akademickie inkubatory przedsiębiorczości 70% 100%40%ndbd6,611,72,01,22,6 Centra Innowacji61%100%6%44%ndbd2,1119,336,171,671,17 Ośrodki szkoleniowo doradcze 71%83%71%58%nd 4,9119,732,452,361,82

7 Wybrane rezultaty działania OIiP w 2013 roku (dla 125 badanych ośrodków )* * źródło: opracowanie na podstawie badań własnych SOOIPP i danych z A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji w Polsce, - Raport 2014, PARP, Warszawa 2014 Rodzaj ośrodka Doradztwo klienci szkolenia klienci usługi proinnowacyjne projekty inkubowane Parki technologiczne 31048465431,0375 Inkubatory technologiczne 9401562279334 Centrum transferu technologii 2532822239,0nd Akademickie inkubatory przedsiębiorczości 14631869254263 Centra Innowacji 26346503799,0nd Inkubatory przedsiebiorczości 14915801875 Ośrodki szkoleniowo doradcze 12541229022068nd Razem 210844570340881047

8 Problemy i wyzwania stojące przed OIiP Brak jasnej koncepcji rozwoju infrastruktury wsparcia biznesu pomiędzy szczeblem centralnym i regionalnym oraz skoordynowanych działań w stosunku do OIiP ze strony administracji publicznej; Słabe rozpoznanie przez ośrodki potrzeb ich klientów wynikające między innymi z braku dostępności przekrojowych analiz ekonomicznych i społecznych na poziomie regionalnym i krajowym; W związku ze zwiększającym się zakresem stosowania outsourcingu i malejącymi zespołami pracowniczymi w ośrodkach pojawia się realne niebezpieczeństwo obniżania się jakości świadczonych usług; Mała ilość innowacyjnych projektów zarówno do inkubacji jaki i finansowania przez fundusze kapitałowe; Zmiana sposobu i zakresu finansowania usług realizowanych przez OIiP stawia przed ośrodkami wyzwanie przygotowania się do funkcjonowania w nowych warunkach oraz w większym stopniu na otwartym, komercyjnym rynku; Szansą na efektywne działanie OIiP jest wprowadzanie standardów działania, zapewniających wysoką jakość zarządzania ośrodkami, proces ciągłego ulepszania i profesjonalizacji usług oraz zwiększanie palety narzędzi wsparcia będących w dyspozycji ośrodków. W tym instrumentów finansowych.

9 Standardy działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom w 2013 roku SOOIPP podjął się roli koordynatora inicjatywy środowiska ośrodków w zakresie opracowania i upowszechnienia standardów działania OIiP; przygotowane przez zespół ekspertów SOOIPP standardy działania zostały z zainteresowaniem przyjęte i zweryfikowane przez kilkadziesiąt ośrodków; Wobec zgłaszanego przez ośrodki zapotrzebowania na dokonanie oceny ich działania, z początkiem 2015 roku SOOIPP będzie oferował ośrodkom możliwość dokonania audytu ich działalności przez ekspertów posiadających doświadczenie w zarządzaniu OIiP.

10 Dziękuję za uwagę Kontakt: m.mazewska@sooipp.org.pl www. sooipp.org.pl, www.sooipp.org.pl/standardy-dzialaniaosrodkow.html


Pobierz ppt "Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce - potencjał i rezultaty działania Opracowanie: Marzena Mażewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google