Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W KRAKOWIE Krakowski Holding Komunalny SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W KRAKOWIE Krakowski Holding Komunalny SA."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W KRAKOWIE Krakowski Holding Komunalny SA

2 MIASTO KRAKÓW – PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYSTYCZNE CECHA CHARAKTERYSTYCZNAWIELKOŚĆ liczba stałych mieszkańców756 757 liczba studentów186 000 liczba turystów odwiedzających miasto w skali roku około 8,0 mln/rok powierzchnia miasta327 km 2 tereny zieleni miejskiej19% tereny zabudowane30% tereny komunikacyjne9% tereny przemysłowe7,5% ilość budynków mieszkalnych42 000 ilość mieszkań278 800

3 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W KRAKOWIE - STAN AKTUALNY około 327 000 Mg/rok odpadów komunalnych (wytworzonych), około 300 kg/M/rok, około 89% odpadów jest nadal składowane, około 11% selektywnie zbierane (łącznie – różne formy zbiórki), w tym około 4% kompostowane.

4 KRAKOWSKI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI Wytwórcy odpadów surowce wtórne odpady zielone odpady komunalne zmieszane odpady wielkogabarytowe przeterminowane lekarstwa odpady budowlane zestawy pojemników (1994r.) zbiórka 2- pojemnikowa (2006r.) kompostownia BARYCZ (2005r.) kompostownia Ekokonsorcjum Efekt (2000r.) wystawka chodnikowa (2005r.) wystawka kontenerowa (2004r.) zbiórka w aptekach (2000r.) sortownia BARYCZ (2005r.) składowisko odpadów komunalnych BARYCZ (1974-2005r.) spalarnia odpadów medycznych (1995r.) zakład odzysku surowców (2001r.) system workowy (2008r.)

5 SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 1994 r. – 50 kpl.: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne 2000 r. – 150 kpl.: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne 2005 r. – 500 kpl.: papier, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, metal 2007 r. – 600 kpl.: papier, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, metal. 2009 r. – 750 kpl. (docelowo) Ilość zebranych surowców wtórnych: 2005 r. – 1 353,80 Mg 2006 r. – 3 350,44 Mg 2007 r. – 4 537,45 Mg I – X 2008 r. – 4 760,57 Mg

6 SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW  System dwupojemnikowy (pilotażowy) styczeń 2006 r. 457 nieruchomości 3 rejony Krakowa ilość zebranych odpadów: 2006 r. – 124 Mg 2007 r. – 138 Mg I – X 2008 r. – 100 Mg stopień napełnienia pojemników 85-90% Zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku – rozpoczęcie zbiórki w systemie workowym II połowa 2008 r.

7 SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW Zbiórka przeterminowanych leków Liczba aptek uczestniczących w akcji: od 2000 do 2004 r. – 10 od 2005 r. – 24 od 12.2006 r. – 36 od 08.2007 r. – 46 od 01.2009 r. – 60 Ilość zebranych przeterminowanych leków 2000 r. – 0,74 Mg 2005 r. – 3,40 Mg 2006 r. – 3,85 Mg 2007 r. – 4,93 Mg I – X 2008 r. – 6,08 Mg

8 ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Docelowo planuje się wybudowanie: Zakładu Przetwarzania Odpadów Wielkogabarytowych o wydajności 12 000 Mg/rok Zbiórka odpadów wielkogabarytowych „wystawka chodnikowa” „wystawka kontenerowa” Ilość zebranych odpadów 2005 r. – 2 477 Mg 2006 r. – 5 069 Mg 2007r. – 6 127 Mg I – X 2008 r. – 5 569 Mg

9 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH Zakład odzysku surowców „Madrohut” zagospodarowano w 2007 r. 10 289 Mg/rok planowana przepustowość 30 000 Mg/rok

10 ILOŚCI ZEBRANYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH PODSUMOWANIE – 2007 r. Lp.Rodzaj surowca selektywnie zbieranegoIlość [Mg] 1.Odebrane przez przedsiębiorców (w tym system „dzwonowy”)5 559,42 (gr. 20) 6 328,02 (gr. 15 i 20) 2.Surowce wtórne przekazane przez mieszkańców do punktów skupu4 000 3.Festiwal Recyklingu34,43 4.Dni Ziemi2,21 5.Zbiórka w szkołach550,50 6.Opady biodegradowalne odebrane przez przedsiębiorców4 263,69 7.Odpady biodegradowalne2 000 8.Odpady wielkogabarytowe6 127,28 9.Odpady niebezpieczne (przeterminowane leki)4,93 10.Tekstylia805,68 11.Odpady budowlane10 289 RAZEM: 33 637,14 (gr. 20) 34 405,74 (gr. 15 i 20) Na terenie Miasta Krakowa w 2007 r. zebrano selektywnie 34 405,74 Mg odpadów, co stanowi ok. 10,78% (10,5 % bez gr. 15) łącznej masy odpadów wytworzonych na terenie Miasta Krakowa w 2007 r. (ok. 327 000 Mg).

11 KOMPLEKS GOSPODARKI ODPADAMI „BARYCZ” JAKO EFEKT PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2003 - 2006 SORTOWNIA SKŁADOWISKO ETAP III ELEKTROWNIA NA BIOGAZ KOMPOSTOWNIA

12 SORTOWNIA ODPADÓW BARYCZ JAKO ELEMENT KOMPLEKSU „BARYCZ”

13 SORTOWNIA ODPADÓW BARYCZ JAKO ELEMENT KOMPLEKSU GOSPODARKI ODPADAMI „BARYCZ”

14 1.Sortownia mechaniczna, o wymiarach budynku 85 x 29 m oraz o wydajności 20 000 Mg/rok – w eksploatacji od marca 2006 r. 2.Główna funkcja – doczyszczanie odpadów gromadzonych w rozstawionych na terenie Miasta pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów, oraz odpadów z terenu Miasta poddanych wstępnej segregacji ( z supermarketów, spółdzielni mieszkaniowych, szkół, instytucji), a także zebranych od mieszkańców jako „frakcja sucha” w systemie workowym. SORTOWNIA ODPADÓW BARYCZ JAKO ELEMENT KOMPLEKSU GOSPODARKI ODPADAMI „BARYCZ”

15 KOMPOSTOWNIA BARYCZ W KOMPLEKSIE GOSPODARKI ODPADAMI „BARYCZ” 16 kontenerów Plac dojrzewania kompostu

16 1.Kontenerowa kompostownia BARYCZ o wydajności 6000 Mg/rok, z możliwością rozbudowy do 24000 Mg/rok – w eksploatacji od września 2005 r. 2.Kompostownia bioreaktorowa EKOKONSORCJUM EFEKT o wydajności 6000 Mg/rok, z możliwością rozbudowy do 12000 Mg/rok – w eksploatacji od maja 2000 r. 3.Planowana kompostownia dla frakcji mokrej odpadów komunalnych lub rozbudowa po roku 2010 istniejącej kompostowni. KOMPOSTOWNIA BARYCZ JAKO ELEMENT KOMPLEKSU „BARYCZ”

17 SKŁADOWISKO ODPADÓW BARYCZ Składowisko w Polsce, spełniające wszelkie przepisy dyrektywy 99/31/EC

18 SKŁADOWISKO ODPADÓW BARYCZ ETAP III od stycznia 2005 r. Powierzchnia – ok. 11 ha Pojemność – ok. 2 mln m 3 (do około 2016 r.) Pojemność pozostała niewypełniona (na 31.12.2007 r.) ok. 1,35 mln m 3 Ilość składowanych odpadów 2005 r. – 168 500 Mg 2006 r. – 193 345 Mg 2007 r. – 210 839 Mg I – VI 2008 r. – 105 442 Mg

19 INWESTYCJE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Centra Recyklingu, czyli Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów Centra Recyklingu, czyli Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów

20 ZBIORCZY PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW Na terenie Miasta planuje się powstanie 7 - 9 takich Na terenie Miasta planuje się powstanie 7 - 9 takich punktów, a realizacja pierwszego z nich rozpocznie się punktów, a realizacja pierwszego z nich rozpocznie się na przełomie 2008 r./2009 r. na przełomie 2008 r./2009 r.

21 Każdy z takich punktów będzie wyposażony w: kontenery do gromadzenia odpadów (złomu stalowego, metali nieżelaznych, odpadów z tworzyw sztucznych, makulatury, szkła (wg barwy), odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, gruzu, odpadów wielkogabarytowych), pomieszczenie (kontener zamknięty) do gromadzenia odpadów niebezpiecznych, kontener na odpady z terenów zielonych np. skoszona trawa czy bioodpady. ZBIORCZE PUNKTY GROMADZENIA ODPADÓW – JAKO ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

22 ZAKŁAD TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW JAKO UZUPEŁNIENIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 2003 r. - wykonane Studium Wykonalności XII 2007 – X 2008 - aktualizacja Studium Wykonalności dla II Fazy PGO wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie z POIiŚ Obecnie trwają prace nad ustaleniem lokalizacji pod budowę ZTPO oraz prowadzona jest szeroka akcja edukacyjno - informacyjna

23  unieszkodliwienie frakcji resztkowej komunalnych odpadów zmieszanych, redukcji masy odpadów po termicznym unieszkodliwianiu odpadów do około 90%,  zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska,  spełnienie warunków dyrektywy UE 1999/31/WE dotyczącej ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych,  spełnienie warunków dyrektywy 94/62/WE i jej nowelizacji, dotyczącej odpadów opakowaniowych i określającej poziom 60 % odzysku,  produkcję energii ze źródeł odnawialnych i w przyszłości na uzyskanie tzw. „zielonych certyfikatów”,  produkcji energii w kogeneracji zgodnie z warunkami dyrektywy 2004/8/WE,  uzyskanie kosztu unieszkodliwiania odpadów porównywalnego z innymi metodami,  ponownego wykorzystania odpadów poprocesowych tj. żużli, odzyskania metali,  rozwiązanie problemu zagrożenia sanitarnego środowiska przez odpady. CO UZYSKUJEWMY DZIĘKI ZTPO

24 KONIECZNOŚĆ ROZBUDOWY SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W KRAKOWIE brak ZTPO w systemie gospodarki odpadami spowoduje bardzo szybkie wypełnienie eksploatowanego III etapu składowiska odpadów BARYCZ, brak lokalizacji na nowe składowisko odpadów komunalnych w Gminie Miejskiej Kraków oraz gminach ościennych, brak możliwości wypełnienia przez Gminę Miejską Kraków po 2010 r. zobowiązań wynikających z dyrektywy 99/31/WE, dotyczących redukcji odpadów ulegających biodegradacji

25 TRUJE CZY NIE TRUJE ? Porównanie emisji dioksyn i furanów z różnych źródeł

26 JAK TO DZIAŁA ?

27 SPALARNIE W UNII EUROPEJSKIEJ W państwach UE funkcjonuje ok. 400 ZTPO, rozwinięte kraje UE w dalszym ciągu rozbudowują lub modernizują ZTPO, zasadniczym powodem rozbudowy ITPOK jest wymuszone prawem odejście od składowania odpadów, kolejnym powodem jest wykorzystanie energii zawartej w odpadach.Przykłady: Austria – budowa kolejnych 6 nowych ZTPO, łączna prognozowana wydajność 3,3 mln Mg, Francja - spalarnia ISSY LES MOULINEAUX - 2 linie spalania odpadów (2 x 30,5 Mg/h), w sumie 460 tys. Mg, Niemcy – 3 ZTPO aktualnie w zaawansowanym etapie budowy, łącznie 2,3 mln Mg, Szwecja – 2 ZTPO aktualnie w zaawansowanym etapie budowy, łącznie 700 tys. Mg.

28 NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁALNIA DLA BUDOWY ZTPO (1) zmiana przepisów prawa tak, aby gmina bez referendum mogła stać się właścicielem strumienia odpadów, zmiana przepisów prawa tak, aby gmina bez referendum mogła stać się właścicielem strumienia odpadów, pozyskanie źródeł finansowania - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – około 400 mln złotych, pozyskanie źródeł finansowania - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – około 400 mln złotych, pozyskanie akceptacji społecznej, pozyskanie akceptacji społecznej, zmiany systemu opłat. zmiany systemu opłat. §1.a

29 NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁALNIA DLA BUDOWY ZTPO (2) Wśród 15 miast, które w trybie pozakonkursowym otrzymały szansę realizacji projektów znalazł się program Gminy Miejskiej Kraków i został umieszczony pod numerem POIiS 2.1-3 na indykatywnej liście projektów kluczowych do POIiŚ, które mają zostać przyjęte w pierwszej kolejności do realizacji (lista opublikowana 13 sierpnia 2008 r. w MP nr 58, poz. 521). Harmonogram działań: podpisanie 30 września 2008 przez Prezydenta Miasta Krakowa i Prezesa NFOŚ pre-umowy o finansowaniu budowy ZTPO, przygotowania wszystkich podstawowych dokumentów (decyzje lokalizacyjne, konsultacje społeczne, studium wykonalności /IV kw.2008/, decyzje środowiskowe, struktura finansowania, uzyskanie decyzji KE o finansowaniu XII/2009, dokumentacja techniczna, pozwolenia na budowę, przygotowanie specyfikacji warunków zamówień i procedury przetargowe, itp. i samego wniosku XII/2010, realizacja inwestycji wraz z uruchomieniem ZTPO – w latach 2010 – 2013/2014.

30 NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁALNIA DLA BUDOWY ZTPO (3) Dotychczas wykonano: Ocenę strategiczną systemu gospodarki odpadami Miasta Krakowa wraz z wyborem wariantów lokalizacji ZTPO, Badania ilości i struktury odpadów komunalnych Miasta Krakowa 2007/2008 (tzw. morfologia odpadów). Aktualizacje Studiów Wykonalności dla 2-ch spośród wskazanych w ocenie strategicznej kilku lokalizacji. Przygotowanie analizy przypadków i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko ZTPO w lokalizacjach objętych SW. Przygotowanie projektu wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla ZTPO w lokalizacjach objętych SW. W fazie ukończenia są: I etap konsultacji społecznych, w ramach których prowadzony jest dialog społeczny, także w formie 2 okrągłych stołów: „Społeczne forum konsultacyjne przy lokowaniu inwestycji uciążliwych dla społeczności” – 3 posiedzenia, „Nowoczesny, zgodny z prawem EU, system gospodarki odpadami” – 4 posiedzenia.

31 NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁALNIA DLA BUDOWY ZTPO (4) Krakowski Holding Komunalny w ramach działań przygotowujących do budowy spalarni rozpoczyna II etap konsultacji i wprowadza Program Konsultacji Społecznych, obejmujący: Stworzenie Krakowskiego Kodeksu Konsultacji Społecznych i w ich wyniku Białej Księgi, zawierającej historię prowadzonych konsultacji: działań wymaganych prawem, a także dodatkowych elementów kampanii informacyjnej: debat, spotkań, materiałów prasowych edukacyjnych. Informowanie o każdym etapie inwestycji, podejmowanych zamierzeniach i planach; udostępnianie informacji. Forum Współpracy i Wymiany Informacji – regularne spotkania z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, w tym ekologicznymi, stowarzyszeniami, samorządowcami. Stosowanie zasad: przejrzystości, jawności, otwartości, rzetelności. Wystąpienie do ekologicznych organizacji pozarządowych, uczestniczących w procesie konsultacji o wskazówki dotyczące procesu konsultacji.

32 NAJISTOTNIEJSZE DZIAŁALNIA DLA BUDOWY ZTPO (5)

33 1.Kraków dzięki systematycznym i planowym przedsięwzięciom oraz środkom finansowym pozyskanym z UE buduje od kilku lat nowoczesny system zagospodarowania odpadów komunalnych. 2.Krakowski system gospodarki odpadami w pełni odpowiada standardom prawa wspólnotowego. 3.Uzupełnieniem obecnego systemu gospodarki odpadami będzie ZTPO, którego proces realizacji został rozpoczęty. 4.Obecne i przyszłe osiągnięcia miasta Krakowa w dziedzinie gospodarki odpadami nie byłyby i nie będą możliwe bez systematycznego podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta. 5.W ramach edukacji i promocji organizowano wiele imprez, w tym: Festiwal recyklingu, dni ziemi, ściezka edukacyjne, Utworzenie Ekocentrum, rozpoczęcie ciągłego procesu edukacji i promocji nowoczesnych metod zagospodarowania i utylizacji odpadów (II etap konsultacji). PODSUMOWANIE

34 DZIĘKUJEMY ZA UWAGE DZIĘKUJEMY ZA UWAGE Krakowski Holding Komunalny SA


Pobierz ppt "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W KRAKOWIE Krakowski Holding Komunalny SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google