Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE AKTUALNEGO PRAWA POLSKIEGO I UE ORAZ PLANOWANE ZMIANY Beata B. Kłopotek Łódź, 14 grudnia 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE AKTUALNEGO PRAWA POLSKIEGO I UE ORAZ PLANOWANE ZMIANY Beata B. Kłopotek Łódź, 14 grudnia 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE AKTUALNEGO PRAWA POLSKIEGO I UE ORAZ PLANOWANE ZMIANY
Beata B. Kłopotek Łódź, 14 grudnia 2007 r.

2 Plan prezentacji Podstawowe polskie akty prawne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi w świetle przepisów polskich. Prawo UE. Planowe zmiany.

3 Podstawowe polskie akty prawne – 1
1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.),

4 Podstawowe polskie akty prawne – 2
4. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.),

5 Podstawowe polskie akty prawne – 3
5. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.).

6 System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – 1
Zadania gminy: Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych; Zapewnienie warunków funkcjonowania system selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych; Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

7 System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – 2
Zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 2. Zadania województwa: Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.

8 System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – 3
3. Zasada bliskości (odzysk i unieszkodliwianie na obszarze województwa, gdzie zostały wytworzone),

9 System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – 4
4. Narzędzia samorządu: plan gospodarki odpadami (m.in. miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów), regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (m.in. rodzaje selektywnie zbieranych odpadów, rodzaj i wielkość pojemników, częstotliwość odbierania, maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów),

10 System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – 5
wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie (m.in. opis wyposażenia technicznego, miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych), zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (m.in. rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, dopuszczalny do składowania poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy tych odpadów na składowisku, miejsca unieszkod.), również możliwość odmowy jego wydania,

11 System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – 6
kontrola wykonywanej działalności z warunkami zezwoleniem-możliwość wstrzymania działalności, określanie górnych stawek wykonywania usług, ewidencja umów na odbieranie odpadów, decyzja nakładająca obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i ich wysokości – w przypadku braku umowy, uchwała rady gminy w sprawie przejęcia obowiązków od właścicieli nieruchomości – po przeprowadzeniu referendum.

12 System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – 7
5. Obowiązki właściciela nieruchomości: wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,

13 System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – 8
pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, udokumentowanie wypełniania w/w obowiązku w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę.

14 System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – 9
6. Obowiązki przedsiębiorcy: prowadzenie działalności zgodnie z zezwoleniem (m.in. selektywne odbieranie odpadów, przekazywanie do wskazanych miejsc odzysku i unieszkodliwiania – możliwość prowadzenia sortowni i kompostowni, przestrzeganie dopuszczalnego do składowania poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji), comiesięczne przekazywanie wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi ma podpisaną umowę,

15 System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce – 10
coroczne sprawozdanie zawierające m.in. informację dotyczącą masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.

16 Prawo UE – 1 1. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 114 z , str. 9), 2. dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z , str. 1, z późn. zm.) – poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji,

17 Prawo UE – 2 3. decyzja Rady 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury dopuszczenia odpadów na składowiska stosownie do art. 16 i załącznika II dyrektywy 1999/31/WE (Dz. Urz. WE L 011 z , str. 27), 4. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 z , str. 91),

18 Prawo UE – 3 5. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z , str. 10, z późn. zm.) 6. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. WE L 37 z , str. 24, z późn. zm),

19 Prawo UE – 4 7. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z , str. 1). Poziom zbierania WEEE – 4 kg/mieszkańca/rok (2008 r.); Poziom zbierania baterii i akumulatorów (25% i 45% r. i 2016 r.)

20 Zmiany prawa UE 1. Projekt dyrektywy ramowej o odpadach – m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów (cele); 2. WEEE – poziomy zbierania na kolejne lata.

21 Zmiany polskiego prawa – 1
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (m.in. planowanie gospodarki odpadami – regionalizacja, zamykanie składowisk z urzędu, finansowanie gospodarki odpadami); 2. Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (m.in. rejestr);

22 Zmiany polskiego prawa – 2
3. Nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – m.in. poziomy zbierania; 4. Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach – transpozycja dyrektywy.

23 Zaproszenie www.mos.gov.pl Prawo/Prace legislacyjne
Prawo/Wyjaśnienia do przepisów Materiały informacyjne/Strony tematyczne/Gospodarka odpadami

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE AKTUALNEGO PRAWA POLSKIEGO I UE ORAZ PLANOWANE ZMIANY Beata B. Kłopotek Łódź, 14 grudnia 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google