Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr inż. Paweł Ciećko Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr inż. Paweł Ciećko Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Paweł Ciećko Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

2 Wprowadzenie Celowość zmian Nowe obowiązki gmin – poziomy odzysku, recyklingu, ograniczenia składowania Terminy Sankcje Administracyjne kary pieniężne Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

3 Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Do 01.07.2013 r. gmina ma czas na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (tj. przejęcie odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

4 Poprawa stanu środowiska poprzez objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich mieszkańców gminy. Upowszechnienie segregacji u źródła. Zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych. Powstanie odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

5 Przeprowadzenie przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Budowa, utrzymanie, i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (realizacja w drodze przetargu/koncesji/ew. samodzielnie). Określenie stawki opłaty, trybu i częstotliwości jej uiszczania. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

6 Tworzenie punktów selektywnego zbierania. Wymierzanie kar dla przedsiębiorców. Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości. Udostępnienie na stronie internetowej gminy informacji m.in. o podmiotach odbierających odpady. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

7 Do 31 grudnia 2020 r. gminy są obowiązane osiągnąć: Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. Uzyskanie tych poziomów będzie stopniowe – rozporządzenie określi poziomy na kolejne lata oraz sposób ich obliczania. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

8 Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegającej biodegradacji przekazywanej do składowania: Do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.; Do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Uzyskanie tych poziomów będzie stopniowe – rozporządzenie określi poziomy na kolejne lata oraz sposób ich obliczania. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

9 Szacunkowe wskaźniki udziału odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych, w przypadku braku badań własnych wynoszą: 52% dla miast, 43% dla wsi. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

10 Dla obliczenia wielkości odniesienia, czyli masy odpadów ulegających biodegradacji (OUB) wytworzonych w roku 1995, w przypadku braku danych szczegółowych należy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania: 155 kg OUB/mieszkańca na rok dla miasta, 47 kg OUB/mieszkańca na rok dla wsi. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

11 Od 1 stycznia 2012 r. gminy prowadzą rejestr działalności podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Roczna sprawozdawczość – do 31 marca 2013 r. gminy przedkładają Marszałkowi i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie za rok 2012 dot. osiągniętego poziomu odzysku, recyklingu i ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

12 Uzyskanie poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z rozporządzeniem. Pobieranie opłat i przejmowanie obowiązków od właścicieli nieruchomości – do dnia 31 marca 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

13 Nieterminowe przekazywanie rocznego sprawozdania – 100 zł za każdy dzień opóźnienia - obowiązuje od 01.01.2013 r. Za niedopełnienie uzyskania poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wymierza sankcje karne – wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – od 10 000 zł do 50 000 zł – obowiązuje od 01.07.2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

14 Nie osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji – iloczyn stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane odpady komunalne i brakującej masy odpadów komunalnych [Mg]. Niewykonanie obowiązku osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. : poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

15 Kary pieniężne będzie nakładać Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) wójt, burmistrz lub prezydent miasta wniosek o zawieszenie zapłaty kary na okres konieczny do podjęcia działań naprawczych ale < 5 lat WIOŚ może przychylić się do wniosku Po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona podlegać umorzeniu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

16 Plac Szczepański 5 31-011 Kraków tel. +48 12 422 48 95 www.krakow.pios.gov.pl mgr inż. Paweł Ciećko wiosinfo@krakow.pios.gov.pl Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie


Pobierz ppt "Mgr inż. Paweł Ciećko Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google