Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013r.

2 Podstawy prawne Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.). Uchwała Nr 29.195.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 851 z dnia 24 stycznia 2013r.). Uchwała nr 20.208.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rydułtowy (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 854 z dnia 24 stycznia 2013r.). Uchwała nr 31.215.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1217 z dnia 4 lutego 2013r.). Uchwała nr 31.216.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1218 z dnia 4 lutego 2013r.).

3 Definicje Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy to także współwłaściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zabudowa wielomieszkaniowa – zabudowa, w której zostały wyznaczone gniazda tj. punkty gromadzenia odpadów komunalnych, do których właściciel nieruchomości przypisał mieszkania i lokale inne niż mieszkalne, w których powstają odpady komunale w wyniku prowadzonej działalności.

4 Rodzaje i pojemność pojemników Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: worki o min. pojemności 60 l, pojemniki o pojemnościach: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, KP-5, KP-7, KP-10. Pojemniki należy oznakować w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości. Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić: w workach o określonej grubości i kolorystyce - zabudowa jednorodzinna, w workach lub pojemnikach z zachowaniem kolorystyki - budynki użyteczności publicznej, w pojemnikach z zachowaniem kolorystyki - zabudowa wielorodzinna.

5 Obowiązki wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku Segregacja odpadów polega na wydzieleniu następujących odpadów: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, przeterminowanych leków i chemikaliów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady selektywne są gromadzone w workach o min. 60 l, - pojemniki 80l, 110l, 120l, 240l, 1100l, KP5, KP7, KP10. Odpady zmieszane mogą być gromadzone w pojemniku o min. pojemności 80 l,

6 Zasady prawidłowej segregacji odpadów U źródła segregujemy w 4 workach nw. odpady: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, Opakowania wielomateriałowe to odpady wykonane co najmniej z trzech różnych materiałów, których nie można ręcznie rozdzielić. odpady zielone tj. skoszona trawa, liście. Pozostałe segregowane odpady tj. zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, przeterminowane leki i chemikalia można dowieść do punktu selektywnej zbiórki odpadów, który mieści się przy ul. Raciborskiej 150 (Zakład Gospodarki Komunalnej) lub oddać podczas okresowych zbiórek (z wyjątkiem przeterminowanych leków i chemikaliów). Odpady, których nie można zakwalifikować do żadnej z ww. grup gromadzimy w pojemniku na tzw. odpady zmieszane. Tutaj wrzucamy pozostałości po gotowaniu i jedzeniu, popiół, materiały higieniczno-opatrunkowe, tekstylia i inne.

7 Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów Zabudowa jednorodzinna Odpady gromadzone w workach odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Miasto wyposaży właścicieli nieruchomości w worki służące do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (możliwe dzięki zmianie ustawy, która wejdzie w życie z dniem jutrzejszym). Właściciel nieruchomości oddaje worek z zebranymi selektywnie odpadami komunalnymi wtedy gdy worek będzie wypełniony co najmniej w ¾ jego pojemności. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemnik na zmieszane odpady komunalne. Pojemnik ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbierany będzie z terenu nieruchomości z częstotliwością 2 razy w miesiącu.

8 Usługi c.d. Częstotliwość odbioru odpadów z miejsc okresowych zbiórek: Odpady zielone – 1 raz w tygodniu w okresie od 1 marca do 31 października. Zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony: - 2 razy w roku (zabudowa jednorodzinna), - 1 raz w miesiącu (zabudowa wielomieszkaniowa). Odpady budowlane i rozbiórkowe – 2 razy w roku.

9 Opłata W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata jest uzależniona od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Opłata miesięczna = liczba osób zamieszkujących nieruchomość x miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za odpady zbierane w sposób selektywny jest niższa.

10 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Stawki opłaty zostały ustalone w uchwale nr 31.216.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2012r. i wynoszą odpowiednio: Miesięczna stawka opłaty dla jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 17 zł. Miesięczna stawka opłaty dla jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 10 zł. Planuje się: obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielomieszkaniowej (powyżej 20 osób przypisanych do gniazda).

11 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 15 marca 2013r. Ponadto deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Każda zmiana danych (stawki opłaty, liczby osób zamieszkujących nieruchomość, ilości odpadów powstających na danej nieruchomości) będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty wymaga złożenia nowej deklaracji w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłata będzie uiszczana kwartalnie, bez wezwania, w terminie do 20 dnia ostatniego miesiąca upływającego kwartału, za który jest wpłacana (tj. I kw. do 20 marca, II kw. do 20 czerwca, III kw. do 20 września, IV kw. do 20 grudnia). Termin wniesienia pierwszej opłaty ustalono do dnia 20 września 2013r.

12 Pytania i odpowiedzi


Pobierz ppt "Gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google