Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan Wdrożenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na Dolnym Śląsku 27.03.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan Wdrożenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na Dolnym Śląsku 27.03.2013."— Zapis prezentacji:

1 Stan Wdrożenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na Dolnym Śląsku

2 System gospodarowania odpadami jest wynikiem:
dostosowania prawa krajowego do unijnych dyrektyw. Niedostosowanie się do wymagań unijnych skutkuje wysokimi karami, nakładanymi na kraje członkowskie. nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na gminy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz utworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania. Znowelizowane przepisy nałożyły na sejmiki wojewódzkie obowiązek uchwalenia zaktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami do końca czerwca 2012 r.

3 Gminy są ustawowo zobowiązane do:
zapewnienia, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). przejęcia obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz gminy.

4 Gminy są ustawowo zobowiązane do:
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania. osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu. organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

5 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012
Uchwalony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 27 czerwca 2012r. stosunek głosów: 27 za, 4 wstrzymujące, 0 przeciw. Plan uzyskał pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska stosunkiem głosów 10 za i brakiem głosów wstrzymujących się oraz przeciw. W Planie ujęto wszystkie istniejące instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacje planowane, na realizację których przed dniem 1 stycznia 2012r. wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

6 Podział województwa na regiony gospodarki odpadami:

7 Region północno-centralny

8 Działające i planowane RIPOK-i w regionie północno-centralnym:
funkcjonuje od listopada 2012r. planowane uruchomienie – kwiecień 2013r. planowane uruchomienie – czerwiec 2013r.

9 Etapy wdrażania nowego prawa odpadowego we Wrocławiu
2007r. - Wrocław na liście indykatywnej projektu budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w ramach POIŚ. W 2010r. wycofanie się Wrocławia z planów, utrata szansy na dotację. 1 lipca 2011r. Sejm uchwalił znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 27 czerwca 2012r. Sejmik WD przyjął Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Wrocław nie zgłasza na etapie konsultacji uwag do podziału województwa na regiony odpadowe. listopad 2012r. - Sejmik WD wpisuje do uchwały wykonawczej WPGO pierwszy RIPOK w Rudnej Wielkiej, spełniający wymogi prawne i środowiskowe. Zapis zostaje przyjęty zdecydowaną większością głosów.

10 Etapy wdrażania nowego prawa odpadowego we Wrocławiu
Brak instalacji gminnej we Wrocławiu oraz brak porozumienia z innymi podmiotami na rynku przyczyną konieczności korzystania z RIPOK-a w Rudnej Wielkiej. Styczeń 2013r. – WPO ALBA S.A., główny odbiorca odpadów komunalnych we Wrocławiu, podnosi stawki za odbiór odpadów. Firma WPO ALBA S.A. oświadcza, że część zebranych przez nią odpadów trafia do RIPOK-a, reszta przerabiana jest w Instalacji Zastępczej lub przewożona do innych instalacji. Ze względu na podejrzenie naruszenia przepisów, Marszałek informuje o sytuacji Prezydenta Miasta Wrocławia, który wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który wszczyna kontrolę w WPO ALBA S.A.

11 Etapy wdrażania nowego prawa odpadowego we Wrocławiu
luty 2013r. - niemiecka spółka EON Energy from Waste zgłasza gotowość budowy „spalarni” dla Wrocławia. Miasto nie podejmuje rozmów. marzec 2013r. – spotkanie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z przedstawicielami spółki EON Energy from Waste poświęcone możliwości budowy „spalarni” na terenie regionu. Wiceminister Środowiska – Stanisław Gawłowski przekonuje: „Żadne duże europejskie miasto nie rozwiązało problemu swoich odpadów bez spalarni. Wrocław też sobie bez niej nie poradzi” (Gazeta Wyborcza Wrocław, r.)

12 Opinia Ministerstwa Środowiska
„Funkcjonowanie tak dużej aglomeracji, jak Wrocław bez własnej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów stwarza poważne wątpliwości co do właściwego zabezpieczenia interesów mieszkańców”. Wytycznych UE „nie sposób zrealizować w przypadku dużej aglomeracji miejskiej bez budowy instalacji do termicznego przetwarzania odpadów”. Gmina, która decyduje się na budowę spalarni w ramach PPP w postępowaniu przetargowym może wskazać gdzie będą przewożone odebrane odpady. Taki model przyjęto m.in. w gminie Poznań. (Odpowiedź wiceministra – Stanisława Gawłowskiego na pytania Marszałka Województwa Dolnośląskiego – r.)

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan Wdrożenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na Dolnym Śląsku 27.03.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google