Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, marzec 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, marzec 2012."— Zapis prezentacji:

1 1 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, marzec 2012

2 Treść Planu– najważniejsze rozdziały analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami (m.in. rodzaje, ilości, źródła ich powstawania, rodzaje i ilości odpadów poddawanych procesom odzysku czy unieszkodliwiania, rodzaje, rozmieszczenie, moce przerobowe instalacji do zagospodarowania odpadów), prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami założone cele i kierunki działań systemu gospodarki odpadami harmonogram działań strategicznych 2

3 Podstawy prawne kierunkujące Plan Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (weszła w życie 01.01.2012 roku) 3

4 Odpady komunalne – nowy systemy prawny Zasadniczym kierunkiem działań w nowym systemie gospodarki odpadami jest wzrost termicznego i mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, celem ograniczenia ilości składowanych na składowiskach odpadów zmieszanych odpadów komunalnych, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji. 4

5 Region gospodarki odpadami komunalnymi - definicja Określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców, regionem może być gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców 5

6 System gospodarki odpadami komunalnymi będzie opierał się o regiony gospodarki odpadami i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (do czasu ich powstania o instalacje zastępcze) wyznaczone w Planie gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. 6

7 Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych - RIPOK Zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru 120 tys. mieszkańców zapewniający termiczne przekształcanie lub: mechaniczno – biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP), przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych biooodpadów, składowanie odpadów powstających po MBP przez okres nie krótszy niż 15 lat. 7

8 Zakazuje się zbierania oraz przetwarzania poza regionem gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi ww. rodzajów odpadów wytworzonych poza obszarem tego regionu. 8

9 Nowy system gospodarki odpadami – zadania samorządu województwa opracowanie Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 wraz z podziałem na regiony (RGOK) z wyznaczeniem dla każdego z nich instalacji o możliwościach kompleksowego działania (instalacje regionalne, zastępcze), funkcja kontrolna nad prowadzącymi regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie przyjmowania odpadów, tzn. kontrola czy odpady przyjmowane są z regionu wskazanego w Planie, sporządzanie rocznego sprawozdania dla ministra środowiska z realizacji zadań z gospodarowania odpadami komunalnymi, aktualizacja Planu nie rzadziej niż raz na 6 lat (w miarę potrzeb). 9

10 Nowy system gospodarki odpadami – zadania gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw przejęcie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym obowiązek odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości pobieranie opłat od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów objęcie mieszkańców systemem gospodarowania odpadami 10

11 Nowy system gospodarki odpadami – zadania gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji zobowiązane są do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku, które określa rozporządzenie Ministra Środowiska budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 11

12 System zagospodarowania odpadów komunalnych – założenia docelowe Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania musza być zagospodarowane w regionach gospodarki odpadami komunalnymi w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). 12

13 Odpady komunalne analiza stanu na dzień 31.12.2010r. wytwarzanie – ok. 840 tys. ton, zbieranie – ok. 670 tys. ton, selektywne zbieranie – ok. 62 tys. ton (9,3%)*, odzysk – ok. 350 tys. ton (52,2%)*, składowanie na składowiskach – ok. 492 tys. ton (73,4%)*, % objęcia mieszkańców zorganizowanym zbieraniem – 75% wytwarzanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – ok. 460 tys. ton, * w odniesieniu do ilości odpadów zebranych 13

14 14

15 15

16 16

17 Charakterystyka Regionu II liczba ludności w regionie II (rok 2010): 602 713 ilość zebranych odpadów komunalnych (rok 2010): 187 197 Mg średni wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na rok 2013 – 365 kg/M/rok prognozowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych (rok 2013): 219 990 Mg ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji: 123 195 Mg 17

18 Istniejące instalacje w Regionie II – jedna instalacja RIPOK i zastępcze 1. Eko – Region Sp. z o.o., instalacja w Dylowie A (sortownia + kompostownia - RIPOK, składowisko) 2. PK Sanikom Sp. z o.o. Bełchatów – instalacja w Woli Kruszyńskiej gm. Bełchatów (sortownia, kompostownia, składowisko) 3. Eko – System L. Felsztyński, instalacja Mostki gm.Zduńska Wola (sortownia, składowisko) 4. PK Sp. z o.o. w Wieluniu, instalacja w Rudzie (sortownia, kompostownia, składowisko) 5. PK S.A. Wieruszów, instalacja w Teklinowie (składowisko) 6. UG Skomlin, instalacja w Marężach (składowisko) 18

19 Planowane instalacje w Regionie II 1. Eko – Region Sp. z o.o. instalacja w Dylowie A (kompostownia, nowa kwatera), instalacja w Bełchatowie (sortownia, kompostownia) 2. PK Sanikom Sp. z o.o. Bełchatów, instalacja w Woli Kruszyńskiej (kompostownia, sortowania, spalarnia) 3. EKOTEKNO Sp. z o.o. Częstochowa, instalacja w Chabierowie, gm. Błaszki (sortownia, kompostowania, składowisko) 4. PK S.A. Wieruszów, instalacja w Teklinowie (kompostownia, nowa kwatera) 19

20 Instalacje nieuwzględnione w systemie gospodarki odpadami komunalnymi 1. Studzienica, gm. Kiełczygłów 2. Strobin, gm. Konopnica, 3. Kluski, gm. Lututów, 4. Łubnice, gm. Łubnice 5. Krzyż, gm. Czastary Instalacje nie spełniają wymagań ochrony środowiska 20

21 Założone minimalne moce przerobowe dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK dla 120 000 mieszkańców wynoszą: mechaniczno - biologiczne przetwarzanie odpadów - część mechaniczna 40 000 Mg/rok, część biologiczna 20 000 Mg/rok, przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 2 000 Mg/rok, instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów pojemność ok. 247 000 m 3. 21

22 Istniejące moce przerobowe instalacji znajdujących się obecnie w regionie II wynoszą: sortownie zmieszanych odpadów komunalnych 175 000 Mg/rok kompostownie odpadów ulegających biodegradacji 27 700 Mg/rok przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów 2 500 Mg/rok instalacje do składowania odpadów pojemność ok. 579 315 m 3 22

23 Określenie minimalnych mocy przerobowych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych założenia: określono średni wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych dla roku 2013 dla każdego regionu (wg R. Szpadt Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami), przyjęto selektywne zbieranie odpadów komunalnych na poziomie 10%, w przypadku instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) komunalnych przyjęto dla części mechanicznej przyjęto minimalną przepustowość jak dla całego strumienia odpadów komunalnych zmieszanych, przy założeniu obsługi obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, dla części biologicznej przyjęto przepustowość jak dla stabilizacji frakcji 0-80 mm i na poziomie 50% strumienia odpadów komunalnych, 23

24 Określenie minimalnych mocy przerobowych regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych założenia: w przypadku przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów przepustowość instalacji określono na poziomie 65% ilości wytwarzanych odpadów z terenów zielonych, w przypadku określenia pojemności składowiska do składowania odpadów powstających po procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, przyjęto ciężar objętościowy 1,2 Mg/m 3 jak dla stabilizatu oraz założono, że do składowania kierowanych będzie 50% strumienia odpadów przyjmowanych do przetwarzania w instalacji MBP. 24

25 Kontakt Beata Koło Wydział Ochrony Środowiska tel. 42 66 33 495 e-mail beata.kolo@lodzkie.pl 25


Pobierz ppt "1 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, marzec 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google