Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu październik 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu październik 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu październik 2012 r.

2 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Liczba ludności: 162 596 mieszkańców (wg stanu na 30 czerwca 2012 r.) Ilość wytworzonych odpadów: w 2010 r.: 41 859,71 Mg w 2011 r.: 44 941,99 Mg Struktura zabudowy mieszkaniowej: zabudowa wielorodzinna: 90 % zabudowa jednorodzinna: 10 %

3 Główne założenia dot. zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku i gminach U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom

4 Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Odbiór odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – do podjęcia fakultatywnie.

5 Realizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Niezamieszkałe na dotychczasowych warunkach. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Rozwiązanie planowane do wdrożenia:

6 Ustanowienie selektywnego zbierania odpadów U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom

7 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Sposób zbierania odpadów: - zbieranie odpadów na terenie nieruchomości (u źródła) - zbieranie odpadów w punkcie selektywnego zbierania

8 Selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych u źródła: U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom papier szkło metal tworzywo sztuczne opakowania wielomateriałowe odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji odpady zmieszane

9 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do właściciela nieruchomości

10 1. odpady zmieszane 2. odpady:papieru, metali, tworzyw sztucznych,szkła, opakowań wielomateriałowych 3. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Zbieranie odpadów u źródła w systemie trójpojemnikowym: Dopuszcza się możliwość zbierania u źródła odpadów budowlanych i rozbiórkowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych.

11 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Kolory pojemników: a) odpady zmieszane - kolor czarny, metaliczny lub szary, b) odpady selektywnie zbierane obejmujące łącznie zbierane frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych – kolor zielony, c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – kolor brązowy.

12 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Oznaczenie pojemników: a) odpady selektywnie zbierane obejmujące łączne zbierane frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych: b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji: Pojemniki powinny być również oznaczone poprzez umieszczenie adresu nieruchomości, gdzie powstają odpady.

13 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzenie co najmniej jednego punktu stałego i punktu mobilnego łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców utrzymanie dotychczasowej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego informacja o punktach udostępniona na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty

14 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Do punktu selektywnego zbierania odpadów można oddać: przeterminowane leki i chemikalia zużyte baterie i zużyte akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny meble i inne odpady wielkogabarytowe odpady budowlane i rozbiórkowe zużyte opony odpady zielone papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji odpady zielone Mieszkańcy dostarczają odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów samodzielnie.

15 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

16 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne: 50 % do 2020 r. odpady komunalne ulegające biodegradacji: 50 % do 16 lipca 2013 r. 75 % do 16 lipca 2020 r. odpady budowlane i rozbiórkowe: 70 % do 2020 r.

17 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Nieosiągnięcie przez gminę wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania podlega karze pieniężnej nakładanej w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska

18 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Wprowadzenie jako przepisów prawa miejscowego pakietu uchwał rady miejskiej

19 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego wymagane do podjęcia do dnia 31.12.2012 r.: uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała w sprawie określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

20 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

21 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Zorganizowanie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

22 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

23 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Opłaty pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące koszty: - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - obsługi administracyjnej systemu.

24 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Niższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Opłatę za gospodarowanie odpadami wnosi się na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej do prezydenta miasta przez właściciela nieruchomości.

25 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Niezłożenie deklaracji, bądź powstanie uzasadnionych wątpliwości odnośnie danych w deklaracji skutkuje określeniem wysokości opłaty w drodze decyzji. Deklaracja składana jest w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

26 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Pobór opłat Mieszkańcy uiszczają opłatę raz na kwartał w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału.

27 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Powierzenie realizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy podmiotom odbierającym odpady

28 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Organizacja przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Miasto nie będzie dzielone na sektory – jeden przetarg

29 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów na terenie miasta Bytomia 31 podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wg stanu na dzień 25 października 2012 r.)

30 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Gmina prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych

31 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Zapewnienie budowy utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy Al. Jana Pawła II – status instalacja zastępcza

32 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom PODSUMOWANIE 1.Od 1 lipca 2013 r. gmina odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zlecają odbiór przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne na podstawie odrębnych umów. 2.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 3.Niższa opłata za prowadzenie selektywnego zbierania odpadów.

33 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom 4.Istotny element systemu stanowi obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów wskazany w regulaminie utrzymania czystości i porządku. 5.Punkty selektywnego zbierania odpadów jako uzupełnienie zbiórki odpadów u źródła. 6.Dotrzymanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania obwarowane karami nakładanymi na gminę.

34 U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom 7.Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyłania wykonawcę usługi, z którym gmina podpisuje umowę dotyczącą odbioru odpadów z wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


Pobierz ppt "System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu październik 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google