Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu"— Zapis prezentacji:

1 System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu
październik 2012 r.

2 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Liczba ludności: mieszkańców (wg stanu na 30 czerwca 2012 r.) Ilość wytworzonych odpadów: w 2010 r.: ,71 Mg w 2011 r.: ,99 Mg Struktura zabudowy mieszkaniowej: zabudowa wielorodzinna: 90 % zabudowa jednorodzinna: 10 % U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

3 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Główne założenia dot. zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku i gminach U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

4 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Odbiór odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – do podjęcia fakultatywnie. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

5 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Rozwiązanie planowane do wdrożenia: Realizacja odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Niezamieszkałe na dotychczasowych warunkach. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

6 Ustanowienie selektywnego zbierania odpadów
System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Ustanowienie selektywnego zbierania odpadów U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

7 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Sposób zbierania odpadów: zbieranie odpadów na terenie nieruchomości (u źródła) zbieranie odpadów w punkcie selektywnego zbierania U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

8 Selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych „u źródła”:
System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych „u źródła”: papier szkło metal tworzywo sztuczne opakowania wielomateriałowe odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji odpady zmieszane U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

9 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do właściciela nieruchomości U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

10 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Zbieranie odpadów „u źródła” w systemie trójpojemnikowym: 1. odpady zmieszane 2. odpady:papieru, metali, tworzyw sztucznych,szkła, opakowań wielomateriałowych 3. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji Dopuszcza się możliwość zbierania „u źródła” odpadów budowlanych i rozbiórkowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

11 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Kolory pojemników: a) odpady zmieszane - kolor czarny, metaliczny lub szary, b) odpady selektywnie zbierane obejmujące łącznie zbierane frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych – kolor zielony, c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – kolor brązowy. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

12 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Oznaczenie pojemników: a) odpady selektywnie zbierane obejmujące łączne zbierane frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych: b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji: Pojemniki powinny być również oznaczone poprzez umieszczenie adresu nieruchomości, gdzie powstają odpady. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

13 Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzenie co najmniej jednego punktu stałego i punktu mobilnego łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców utrzymanie dotychczasowej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego informacja o punktach udostępniona na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

14 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Do punktu selektywnego zbierania odpadów można oddać: przeterminowane leki i chemikalia zużyte baterie i zużyte akumulatory zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny meble i inne odpady wielkogabarytowe odpady budowlane i rozbiórkowe zużyte opony odpady zielone papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji Mieszkańcy dostarczają odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów samodzielnie. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

15 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

16 papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne: 50 % do 2020 r.
System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne: 50 % do 2020 r. odpady komunalne ulegające biodegradacji: 50 % do 16 lipca 2013 r. 75 % do 16 lipca 2020 r. odpady budowlane i rozbiórkowe: 70 % do 2020 r. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

17 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Nieosiągnięcie przez gminę wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania podlega karze pieniężnej nakładanej w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

18 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Wprowadzenie jako przepisów prawa miejscowego pakietu uchwał rady miejskiej U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

19 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego wymagane do podjęcia do dnia r.: uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała w sprawie określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

20 uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

21 Zorganizowanie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Zorganizowanie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

22 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

23 obsługi administracyjnej systemu.
System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Opłaty pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujące koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

24 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Niższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Opłatę za gospodarowanie odpadami wnosi się na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej do prezydenta miasta przez właściciela nieruchomości. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

25 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Niezłożenie deklaracji, bądź powstanie uzasadnionych wątpliwości odnośnie danych w deklaracji skutkuje określeniem wysokości opłaty w drodze decyzji. Deklaracja składana jest w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

26 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Pobór opłat Mieszkańcy uiszczają opłatę raz na kwartał w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

27 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Powierzenie realizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy podmiotom odbierającym odpady U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

28 Miasto nie będzie dzielone na sektory – jeden przetarg
System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom Organizacja przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Miasto nie będzie dzielone na sektory – jeden przetarg U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

29 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów na terenie miasta Bytomia 31 podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wg stanu na dzień 25 października 2012 r.) U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

30 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Gmina prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

31 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Zapewnienie budowy utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy Al. Jana Pawła II – status instalacja zastępcza U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

32 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
PODSUMOWANIE Od 1 lipca 2013 r. gmina odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zlecają odbiór przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne na podstawie odrębnych umów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Niższa opłata za prowadzenie selektywnego zbierania odpadów. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

33 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Istotny element systemu stanowi obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów wskazany w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Punkty selektywnego zbierania odpadów jako uzupełnienie zbiórki odpadów „u źródła”. Dotrzymanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania obwarowane karami nakładanymi na gminę. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u

34 System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Bytom
Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wyłania wykonawcę usługi, z którym gmina podpisuje umowę dotyczącą odbioru odpadów z wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. U r z ą d M i e j s k i w B y t o m i u


Pobierz ppt "System gospodarowania odpadami komunalnymi w Bytomiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google