Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał

2 Źródła reformy gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Cele rewolucji i środki zmierzające do ich realizacji Obecny model gospodarki odpadami komunalnymi w Wałbrzychu (i w większości gmin) Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi po 1 lipca 2013 r. Podstawowe obowiązki gmin Zalety nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Obowiązki właścicieli nieruchomości objętych systemem Podsumowanie REWOLUCJA ŚMIECIOWA

3 dyrektywa z dnia 19 kwietnia 2008 r. 2008/98/WE w sprawie odpadów, tzw. dyrektywa ramowa dyrektywa z dnia 16 lipca 1999 r. 999/31/WE w sprawie składowania odpadów, tzw. dyrektywa składowiskowa UNIJNE PRZYCZYNY ZMIAN W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

4 C E L ODZYSK > SKŁADOWANIE (w tym recykling) SPOŁECZEŃSTWO RECYKLINGU NAJBARDZIEJ POŻĄDANE NAJMNIEJ POŻĄDANE

5 Ś R O D K I 1 STYCZNIA 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 LIPCA 2013 r. wprowadzenie systemów gospodarki odpadami komunalnymi we wszystkich gminach

6 ZAPŁATA UMOWA GMINA PRZEDSIĘBIORCY ODBIERAJĄCY ODPADY (ZEZWOLENIE) WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI OBECNY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI WAŁBRZYCH PLAN NADZÓR Obowiązki: - selektywna zbiórka odpadów, - wyposażenie nieruchomości w pojemniki, - zawarcie umowy z przedsiębiorcą (zapłata). właściciele odpadów

7 GMINY PRZEJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄCE NA ICH TERENIE = BUDOWA I NADZOROWANIE GMINNEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI (nowe obowiązki + duże nakłady finansowe) REFORMA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

8 PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SCHEMAT IDEOWY WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI GMINA NADZÓR WYKONANIE PRZEDSIĘBIORCY ODBIERAJĄCY ODPADY RDR opłata śmieciowa odpady przetarg - umowa, wynagrodzenie selektywnie zebrane odpady komunalne DOWOLNA INSTALACJA PRZETWARZANIA zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, pozostałości z sortowania REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Obowiązki: - selektywna zbiórka odpadów, - wyposażenie nieruchomości - w pojemniki, - składanie deklaracji (opłata śmieciowa). właściciel odpadów

9 System powinien zapewniać: zwiększenie poziomu odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów surowcowych (papier, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło), ograniczanie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, UPOWSZECHNIENIE SEGREGACJI U ŹRÓDŁA realizację zasady zanieczyszczający płaci - każdy wytwórca odpadów płaci za ich zagospodarowanie, poprawę stanu środowiska (brak dzikich wysypisk, zaniechanie praktyk spalania odpadów w piecach, ograniczanie składowania odpadów). SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

10 Gmina zapewni: odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem, (tj. z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych), funkcjonowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,tzw. PSZOK, właściwe zagospodarowanie odpadów (RIPOK lub IZ), nadzór nad przepływem strumienia odpadów komunalnych, informację dotyczącą funkcjonowania systemu, edukację w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI GMINY

11 ZALETY NOWEGO SYSTEMU ZALETY: odbiór wszystkich odpadów od właścicieli nieruchomości za tę samą opłatę (tzw. opłatę śmieciową), wyjątek: niższe opłaty dla osób segregujących odpady, brak konieczności zawierania indywidualnych umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów – umowę na odbiór odpadów zawrze gmina z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu (wyjątek będą stanowiły nieruchomości niezamieszkałe, które nie zostaną objęte systemem), przejrzyste zasady funkcjonowania systemu, eliminacja praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, poprawa stanu środowiska.

12 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH SYSTEMEM 1) wypowiedzenie dotychczasowej umowy z firmą odbierającą odpady – tak aby termin obowiązywania upłynął najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 r.; 2) złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (samoustalenie wysokości opłaty śmieciowej); 3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów; 4) segregacja odpadów zgodna z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

13 PODSUMOWANIE 1) NIEMOŻLIWE, ABY W TAK KRÓTKIM CZASIE SKUTECZNIE WDROŻYĆ DOSKONAŁY SYSTEM (KONIECZNOŚĆ CIĄGŁEGO DOSKONALENIA, POTRZEBA CZASU), 2) ROBIMY TO PO RAZ PIERWSZY, WIĘC BĘDZIEMY UCZYĆ SIĘ NA BŁĘDACH, NAPRAWIAĆ I KORYGOWAĆ, 3) W GMINACH, GDZIE WPROWADZONO OPŁATĘ W WYNIKU REFERENDUM, SYSTEM BYŁ CZĘSTO MODYFIKOWANY, ABY BYŁ JAK NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY.

14 Szczegółowe informacje na temat zmian w gospodarce odpadami komunalnymi www.bip.um.walbrzych.pl (rewolucja śmieciowa) www.rewolucjasmieciowa.walbrzych.eu www.mos.gov.pl (utrzymanie czystości i porządku) www.naszesmieci.mos.gov.pl

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google