Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW RPO I POIG W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Wydział Społeczeństwa Informacyjnego 29.06.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN REALIZACJI PROJEKTÓW RPO I POIG W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Wydział Społeczeństwa Informacyjnego 29.06.2011."— Zapis prezentacji:

1 STAN REALIZACJI PROJEKTÓW RPO I POIG W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Wydział Społeczeństwa Informacyjnego 29.06.2011

2 Projekty realizowane w ramach osi IV RPO województwa kujawsko- pomorskiego: Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego – sieć WIMAX Projekty realizowane w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, 8 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) Wprowadzenie

3 Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej Wniosek o dofinansowanie projektu: 25 maja 2010 r. Czas trwania: 03.2009 – 02.2013. Partnerzy: 156 JST: – 87 gmin wiejskich, – 33 gminy miejsko-wiejskie, – 13 gmin miejskich, – 19 powiatów ziemskich, – 4 miasta na prawach powiatu. Całkowity budżet projektu: 42.564.999,98 PLN, w tym: 10.641.250,00 PLN (25%) wkład własny, 31.923.749,98 PLN (75%) ze środków UE. Infostrada Kujaw i Pomorza – Informacje ogólne

4 W grudniu 2010 roku w zakresie rzeczowym projektu zostały dostarczone: – serwery dla JST (156 sztuk), – szafy serwerowe dla JST (71 sztuk), o wartości 2.823.446,00 PLN. Ogółem wydatkowano: 3.259.631,15 PLN co stanowi: 7,66 % budżetu projektu. Infostrada Kujaw i Pomorza – Stan wdrożenia na 28.06.201

5 1. Koszty przygotowania projektu: – kwota ogółem: 301.236,45 PLN wydatkowano: 301.236,45 PLN – 100 % 2. Koszty związane z zarządzaniem projektem: – koszty osobowe – kwota ogółem: 949.330,56 PLN, wydatkowano: 98.139,04 PLN – 10,34 % – koszty utrzymania biura projektu - kwota ogółem: 215.376,99 PLN, wydatkowano: 30.359,89 PLN – 14,10 % 3. Dostawa sprzętu: kwota ogółem: 10.685.812,99 PLN, wydatkowano: 2.823.446,00 PLN – 26,42 % 4. Informacja i promocja projektu: kwota ogółem: 359.839,00 PLN, wydatkowano: 6.449,77 PLN – 1,79 % Infostrada Kujaw i Pomorza – Zadania w trakcie realizacji

6 1. przetarg nieograniczony na dostawę systemów wideokonferencyjnych i komunikacyjnych uruchomienie postępowania lipiec 2011, wartość szacunkowa 2 mln PLN; 2. przetarg nieograniczony na budowę Systemu Informacji Przestrzennej wraz ze szkoleniami uruchomienie postępowania lipiec 2011, wartość szacunkowa 16,5 mln PLN; 3. przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i struktury centralnej Centrum Przetwarzania Danych uruchomienie postępowania sierpień 2011, wartość szacunkowa 7,5 mln PLN; 4. przetarg nieograniczony na budowę rozwiązań e-Administracji na bazie istniejących i dostarczonych systemów IT, integracja i wdrożenie rozwiązania oraz szkolenia uruchomienie postępowania wrzesień 2011, wartość szacunkowa 12 mln PLN. Infostrada Kujaw i Pomorza – Postępowania przetargowe

7 „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” Zarząd Województwa 28 września 2010 roku podjął uchwałę w sprawie dofinansowania projektu z EFFR. Projekt składa się z trzech modułów, które stanowią odrębnie prowadzone podprojekty: e-Zdrowie 46 053 680,27 PLN brutto e-Edukacja 44 914 028,54 PLN brutto e-Kultura 8 996 177,10 PLN brutto Liczba partnerów w projekcie: 27 szpitali 156 jednostek samorządu terytorialnego 16 jednostek kultury e-Usługi – Informacje ogólne

8 e-Zdrowie – Harmonogram zadań Rok 201120122013 Zadanie "nazwa skrócona" Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 Zadanie 1 „Modernizacja infrastruktury IT„ - LAN Zadanie 1 „Modernizacja infrastruktury IT„-serwery Zadanie 2 „Systemy PACS/RIS" Zadanie 2 „Systemy PACS/RIS„- uzupełnienie Zadanie 3 „Systemy HIS" Zadanie 3 „Systemy HIS„-uzupełnienie Zadanie 4 „Rozwiązanie regionalne"

9 e-Zdrowie – Budżet

10 e-Zdrowie – Zaawansowanie prac

11 e-Edukacja – Harmonogram zadań Lata 2010 20112012 Nazwa zadania Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Utworzenie pracowni dydaktycznych KPCEN wraz ze studiami do tworzenia treści interaktywnych Utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Kontent dla tablic interaktywnych dostępny na platformie Utworzenie treści dydaktycznych do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym Wyposażenie oddziałów od I do III SP w zestawy do interaktywnego nauczania Wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych dla potrzeb modułu e-Edukacja Szkolenia dla partnerów i osób wdrażających projekt Utworzenie aplikacji dla szkół i wdrożenie

12 e-Edukacja – Budżet

13 e-Edukacja – Zaawansowanie prac

14 e-Kultura – Harmonogram zadań Rok 20112012 Zadanie "nazwa skrócona" Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Zadanie 1 "Serwerownia centralna" Zadanie 2 "Serwery dla jednostek" Zadanie 3 "Portal e- Kultura" Zadanie 4 "Strony www i BIP" Zadanie 5 "Digital Signage" Zadanie 6 "Foto audio wideo komp" Zadanie 7 "Dziedzinowy - digitalizacja" Zadanie 8 "Specyfika - sieci LAN" Zadanie 9 "Szkolenia" Zadanie 10 "Usługi digitalizacji" Zadanie 11 "Ubezpieczenie sprzętu"

15 e-Kultura – Budżet

16 e-Kultura – Zaawansowanie prac

17 Całkowity budżet projektu wynosi 33 282 400,00PLN, w tym: 8.320.600,00,00 PLN (25%) wkład własny, 21.961.800,00 PLN (75%) ze środków Unii Europejskiej. WiMax będzie skierowana do następujących grup odbiorców: 1.jednostek administracji publicznej. Nowoczesna sieć teleinformatyczna ma szansę zrewolucjonizować pracę w urzędach i jednostkach administracyjnych. Wpłynie to na jakość, szybkość i sprawność działania systemów opartych o tą infrastrukturę. 2.Instytucji i służb podległych samorządom i administracji rządowej. 3.Szkół, instytucji kultury, służb mundurowych, szpitali. Dzięki procesowi informatyzacji szkół, w połączeniu z szybkim dostępem do Internetu wzrośnie jakość i wydajność nauczania poprzez możliwość korzystania przez dzieci i młodzież z nowoczesnych technologii. Ponadto bezprzewodowa infrastruktura szerokopasmowa umożliwi zintegrowanie działań służb publicznych w sytuacjach zagrożenia będąc doskonałym instrumentem wzajemnej komunikacji i zarządzania kryzysowego. 4.Mieszkańców województwa z obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Są to zazwyczaj osoby mieszkające na terenach słabo zamieszkałych, czy też o niekorzystnych warunkach geograficznych, gdzie zwykle koszty ekonomiczne uniemożliwiały stworzenie odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej. Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego – sieć WiMax

18 Aktualnie realizowana jest dokumentacja budowlana: -Uzyskano wszystkie niezbędne zgody od właścicieli gruntów na których mają stanąć wieże telekomunikacyjne. -Powstało 50 projektów budowlanych oraz wykonawczych, które są uzupełniane przez firmę projektową. -Projekt otrzymał pozytywną opinię środowiskową z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. -Trwa zbieranie opinii od organów administracji, które są konieczne do wystąpienia do Wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę - Przewidywany czas osiągnięcia kompletu dokumentacji – październik 2011r. Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego – sieć Wimax

19 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego dotkniętych problemem wykluczenia cyfrowego z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Uczestnicy Projektu otrzymają wsparcie polegające na zapewnieniu dostępu do Internetu, technologii informacyjnych i wiedzy. Zasadnicze zadania tego projektu przewidują:  zapewnienie bezpłatnego łącza do Internetu;  dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania,  zapewnienie dostępności rozwiązania dla osób niepełnosprawnych;  organizację i realizację szkoleń z praktycznego wykorzystania technologii informacyjnych i Internetu;  akcję informacyjno – promocyjną promującą wykorzystanie technik informacyjnych i Internetu w codziennym życiu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Wprowadzenie

20 Działanie przewiduje realizację dwóch odrębnie prowadzonych edycji: I edycja - czas realizacji 2011 - 2014 rok (2 września 2010 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego); II edycja – czas realizacji 2012 – 2015 rok (23 marca 2011 roku projekt znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania, został oficjalnie zatwierdzony i oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie). Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Edycje

21 W dniach 13 – 30 czerwca 2011 r. trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach I edycji projektu. Grupy docelowe przewidziane do objęcia wsparciem:  1500 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia (zestaw komputerowy + Internet),  1000 osób niepełnosprawnych, w tym 300 osób niewidomych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (dostosowany zestaw komputerowy + Internet),  1000 łączy dla grup docelowych, które posiadają komputer bez dostępu do Internetu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – I Edycja

22 Całkowity budżet projektu wynosi 25 738 875,00 zł, z czego 3 860 831,25 zł (15%) zostanie pokryte ze środków własnych budżetu województwa, a 21 878 043,75 (85%) ze środków zewnętrznych (budżet państwa, środki unijne). Zarządzenie nr 12/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 8 kwietnia 2011 w sprawie wdrożenia projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” wskazuje na Departament Spraw Społecznych jako komórkę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia. Wydział Społeczeństwa Informacyjnego współuczestniczy przy realizacji zadań dotyczących:  zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania - 2 500 zestawów,  dostosowania wymogów sprzętu do potrzeb osób niepełnosprawnych (niewidomych – zakup linijek brajlowskich i specjalistycznego oprogramowania)  organizacji szkoleń dla grupy 3 500 osób,  zapewnienia dostępu do Internetu łącznie z opłatą abonamentu przez okres 24 miesięcy dla grupy 3 500 osób. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – I Edycja

23 Uczestnikami II Edycji Projektu będą następujące grupy docelowe:  50 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia,  3 000 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,  2 000 dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych. Całkowity budżet projektu wynosi 49 999 982,00 zł, z czego 7 499 997,30 zł (15%) zostanie pokryte ze środków własnych budżetu województwa, a 42 499 984,70 (85%) ze środków zewnętrznych (budżet państwa, środki unijne). Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – II Edycja

24 Dziękuję za uwagę Mariusz Krupa Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego m.krupa@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "STAN REALIZACJI PROJEKTÓW RPO I POIG W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Wydział Społeczeństwa Informacyjnego 29.06.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google