Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSUMOWANIE PROJEKTU: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Głogowskim w oparciu o założenia Regionalnej Strategii Innowacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSUMOWANIE PROJEKTU: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Głogowskim w oparciu o założenia Regionalnej Strategii Innowacji."— Zapis prezentacji:

1

2 PODSUMOWANIE PROJEKTU: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Głogowskim w oparciu o założenia Regionalnej Strategii Innowacji

3 PODSUMOWANIE PROJEKTU: Projekt jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Priorytetu II –Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

4 GŁÓWNY CEL PROJEKTU: Prezentowany projekt jest projektem badawczym polegającym na opracowaniu strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla Powiatu Głogowskiego.

5 CELE PROJEKTU: 1.Wytyczenie priorytetów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Głogowskim; 2.Zebranie i zsynchronizowanie projektów w zakresie IT, które mogą być finansowane z funduszy unijnych w latach 2007 – 2013; 3.Podjęcie współpracy przy realizacji planowanych przedsięwzięć.

6 BARIERY I ZAGROŻENIA: Podstawowe bariery jakie napotyka projekt rozwoju e-powiatu to: 1.Brak zintegrowanej platformy komunikacyjnej dla społeczności Powiatu Głogowskiego przejawiający się min. w braku dostępu do publicznych usług elektronicznych ( np. możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet). 2.Dysproporcja w możliwości dostępu do technologii informatycznych występująca pomiędzy mieszkańcami gminy miejskiej Głogów a mieszkańcami gmin wiejskich powiatu.

7 BARIERY I ZAGROŻENIA: 3. Brak środków finansowych na realizacje projektów związanych z infrastruktur ą informatyczną w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

8 REALIZACJA PROJEKTU: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 1.Lipiec 2006 - podpisanie Umowy wsparcia z Wojewodą Dolnośląskim; 2.Lipiec 2006- wyłonienie firmy konsultingowej opracowującej Strategię; 3.Sierpień 2006- uruchomienie strony internetowej projektu;

9 REALIZACJA PROJEKTU: 4.Sierpień – Październik 2006 – Prace nad Strategią..., konsultacje społeczne; 5.Listopad 2006 –Akceptacja dokumentu przez Zarząd Powiatu Głogowskiego; 6.Grudzień 2006 – Konferencja podsumowująca realizację projektu; 7.Przyjęcie Strategii... w formie uchwały przez Radę Powiatu Głogowskiego, zakończenie projektu.

10 ZAŁOŻENIA STRATEGII Dla realizacji Strategii… i osiągnięcia zamierzonych celów wskazano obszary, na których powinny się koncentrować podejmowane działania. Są to: 1. Edukacja; 2. Administracja publiczna; 3. Obszary wiejskie; 4. Rynek pracy; 5. Potencjał gospodarczy.

11 ZAŁOŻENIA STRATEGII W ramach wskazanych obszarów, przedstawiono zarysy projektów powstałych w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych: 1. Interaktywna biblioteka pedagogiczna wraz z budową Centrum Multimedialnego w PCPIDN-ie - E-biblioteka

12 ZAŁOŻENIA STRATEGII 2. Multimedialny Ośrodek Edukacji Informatycznej w GCKP Zadaniem ośrodka będzie min. przygotowanie nauczycieli do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną w pracy pedagogicznej

13 ZAŁOŻENIA STRATEGII 3.Kompleksowe doposażenie Głogowskich szkół ponadgimnazjalnych w pracownie edukacyjne. W zależności od charakteru szkoły pracownie: symulacyjne, językowe, multimedialne czy informatyczne

14 ZAŁOŻENIA STRATEGII 4. E-administracja. Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Głogowie 1. Zintegrowane usługi (front office) : - centrum obsługi klienta; - portal powiatowy zapewniający dwukierunkowa komunikacje z obywatelem ; - miejsca publicznego dostępu do internetu (infokioski na terenie powiatu)

15 ZAŁOŻENIA STRATEGII 4. E-administracja. Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Głogowie 2. Zintegrowane aplikacje (middle office): - aplikacje informatyczne, zapewniające elektroniczny obieg dokumentów w urzędach, wspomagające podejmowanie decyzji przez urzędników oraz obsługujące wewnętrzne funkcje administracji

16 ZAŁOŻENIA STRATEGII 4. E-administracja. Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Głogowie 3. Zintegrowane dane (back office): - bazy danych oraz systemy gromadzenia danych w urzędach. Inwestycje muszą być realizowane w ścisłej współpracy z pozostałymi pracami takimi jak wymiana sieci komputerowej, telefonicznej oraz energetycznej. Istnieje możliwość połączenia inwestycji np.. wspólne punkty powszechnego dostępu do internetu.

17 FINANSOWANIE STRATEGII: 1.Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013 Projekty inwestycyjne Priorytet III SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 97,057 mln Euro w latach 2007-2013

18 FINANSOWANIE STRATEGII: 1.PO Kapitał Ludzki ( stan na 29 listopad 2006 r.) Projekty miękkie Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Cel Priorytetu: Podwyższenie jakości i efektywności kształcenia w systemie oświaty odpowiadających warunkom gospodarki opartej na wiedzy. Instytucja pośrednicząca: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania Budżet priorytetu: 1 456 236 268 EUR

19 FINANSOWANIE STRATEGII: 1.PO Kapitał Ludzki ( stan na 29 listopad 2006 r.) Projekty miękkie Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel Priorytetu: Zwiększenie dostępności kształcenia oraz podniesienie poziomu wykształcenia regionalnych zasobów ludzkich. Instytucja pośrednicząca: samorząd województwa Budżet priorytetu: 1 103 425 446 EUR

20 Co Dalej? Rekomenduje się, aby na rzecz osiągnięcia wspólnych celów tworzenia społeczeństwa informacyjnego w P owiecie G łogowskim, dokonano integracji działań z udziałem podmiotów sektora publicznego i prywatnego, jakie funkcjonują w tym samorządzie. W tym celu p roponuje się, aby powołać zespół roboczy przy Staroście Głogowskim, który zajmie się pracą nad projektami oraz budową partnerstwa w celu wspólnego aplikowania o ś rodki zewnętrzne.

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Dziękuję za uwagę Artur Chodor Zespół ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwo Powiatowe w Głogowie


Pobierz ppt "PODSUMOWANIE PROJEKTU: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Głogowskim w oparciu o założenia Regionalnej Strategii Innowacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google