Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Be Fair – internet jako dobro wspólne. Cel projektu Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Bolesławiec poprzez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Be Fair – internet jako dobro wspólne. Cel projektu Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Bolesławiec poprzez."— Zapis prezentacji:

1 Be Fair – internet jako dobro wspólne

2 Cel projektu Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Bolesławiec poprzez zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności wraz z przeprowadzaniem działań koordynacyjnych w jednostkach publicznych podległych Gminie Miejskiej Bolesławiec.

3 Szczegółowe cele projektu: Budowa światłowodowej infrastruktury dostępowej do szerokopasmowego Internetu, obejmującej budynki, w których zlokalizowane są mieszkania Beneficjentów Ostatecznych oraz obiekty miejskie, w których planowana jest instalacja Publicznych Punktów Dostępu do Internetu Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wybranych uczestników projektu Zapewnienie publicznego dostępu do Internetu w wyznaczonych obszarach miasta Przekazanie uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera i korzystania z zasobów i możliwości szerokopasmowego Internetu, Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu poprzez podjęcie działań koordynujących przez jednostki podległe beneficjentowi.

4 Cel pośredni: Celem pośrednim projektu na poziomie oddziaływania jest bez wątpienia poprawa konkurencyjności i atrakcyjności miasta oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizacja projektu będzie miała również na celu aktywizację gospodarczą regionu w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Wśród kolejnych celów pośrednich projektu na poziomie oddziaływania wymienić należy: Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców, Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych w pracy i życiu mieszkańców, Podniesienie jakości życia mieszkańców, Wyrównywanie dysproporcji lokalnych w zakresie upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu, Upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT, Przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa warunków lokalnego rynku prac, Zwiększenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców miasta, Przeciwdziałanie ubóstwu i wyrównywanie dysproporcji dochodowych rodzin.

5 Koszt projektu: Całkowity koszt projektu to: ,00 zł Dofinansowanie z POIG : ,28 zł Koszt Gminy Miejskiej Bolesławiec: ,72 zł

6 Założenia projektu: Budowa ponad 15 kilometrów sieci światłowodowych oraz sieci mikrokanalizacji, Połączenie siecią 31 jednostek Gminy Miejskiej Bolesławiec, Uruchomienie PIAP na terenie 29 jednostek, Zaopatrzenie 200 gospodarstw domowych w gotowy do pracy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, Przeszkolenie 400 osób z obsługi komputera, aplikacji biurowych oraz korzystania z internetu.

7 Harmonogram projektu: Budowa sieci światłowodowej – zakończenie lipiec 2013 r. Uruchomienie sieci światłowodowej – lipiec 2013 r. Dostawa sprzętu komputerowego – lipiec/sierpień 2013 r. Szkolenia beneficjentów – sierpień/ wrzesień 2013 r. Modernizacja sprzętu komputerowego – październik 2015 r.

8 Beneficjenci ostateczni: gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz program rządowy Pomoc państwa w zakresie dożywiania), borykające się między innymi z następującymi dysfunkcjami: ubóstwem, sieroctwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych: gospodarstwa z 1 i więcej dzieci, niepełnosprawni, gospodarstwa jedno i wieloosobowe bez dzieci, gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymywania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.), pobierających świadczenia rodzinne i opiekuńcze w tym: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

9 Co dostanie beneficjent: Komputer Stacjonarny Klawiatura, Mysz Monitor System Operacyjny Pakiet biurowy Łącze internetowe ok. 2 Mbit/s Pomoc techniczna w okresie trwałości projektu.

10 Prawa beneficjentów: Beneficjenci mają prawo do: – Nieograniczonego, zgodnego z prawem, korzystania ze sprzętu komputerowego, – Dostępu do internetu o przybliżonych parametrach 2 Mbit/s, – Pomocy technicznej w razie problemów ze sprzętem, – Podłączania urządzeń peryferyjnych (np. drukarka), jednak te urządzenia nie będą objęte pomocą techniczną – Instalowania oprogramowania po wcześniejszej autoryzacji ze strony administratora z Gminy Miejskiej Bolesławiec

11 Obowiązki beneficjentów: Do obowiązków beneficjentów należą: – Zapewnienie odpowiedniego miejsca dla sprzętu, – Korzystanie ze sprzętu zgodnie z normami BHP oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania ze sprzętu komputerowego, – Niezwłoczne zgłaszanie awarii sprzętu do administratora Be Fair – Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego sprzętu

12 Czego nie wolno: Nie wolno: – Zmieniać lokalizacji sprzętu bez wcześniejszej akceptacji ze strony Gminy Miejskiej Bolesławiec, – Odłączać komputera od sieci czy prądu, bez powiadomienia administratora – Sprzedawać ani użyczać sprzętu osobom trzecim, – Rozbierać, rozbudowywać, demontować, naprawiać sprzętu we własnym zakresie – Udostępniać łącza internetowego osobom trzecim,

13 PYTANIA?

14 GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC Więcej szczegółów i aktualności na stronie: – Kontakt: Tel.: Fax: DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Be Fair – internet jako dobro wspólne. Cel projektu Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Bolesławiec poprzez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google