Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁU 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2010 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁU 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2010 ROK."— Zapis prezentacji:

1

2 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁU 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2010 ROK

3 3 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Na działalność kulturalną w 2010 r. zaplanowano środki w kwocie zł, które zostały ujęte: W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie zł W dziale 758 – Różne rozliczenia w kwocie zł

4 4 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Dla działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego na rok 2010 został uchwalony budżet w wysokości zł, w tym na: Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK

5 5 Po uwzględnieniu zmian w budżecie jego struktura i wykonanie za 2010 rok przedstawia się następująco: WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

6 6 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK lp.Rozdział Nazwa instytucji § Plan na r. po zmianach Wykonanie za r. % wykon Instytucje kinematografii - Odra-Film we Wrocławiu ,11 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury  § 2800  § 2810  § 2816  § 2820  § 2830 x , , , , , ,20 99,9 99,8 100,0 99,9 99, Teatryx ,1798,7 - Teatr Polski we Wrocławiu ,00100,0 -Wrocławski Teatr Pantomimy ,00100,0 - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu , , , ,00 99,9 89,5 100,0 85,1 - Opera Wrocławska we Wrocławiu , , , ,13 100,0 96,0 100,0 64,8

7 7 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK - Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy ,00100, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelex ,05100,0 - Filharmonia we Wrocławiu ,00100,0 - Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze , , ,28 100,0 - Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu ,00100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,0099,7 - Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu ,0099, Pozostałe instytucje kultury ,00100,0 - MF Wratislavia Cantans ,00100, Bibliotekix ,55100,0 - Dolnośląska Biblioteka Publiczna , , ,14 100,0

8 8 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Muzeax ,7599,1 - Muzeum Narodowe we Wrocławiu , , ,23 100,0 - Muzeum Karkonoskie w Jeleniej górze , , , ,86 100,0 90,0 - Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju , ,00 100,0 - Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu , ,00 100,0 85,2 - Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy , ,75 100,0 - Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu , , ,84 100,0

9 9 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -§ 2710  § 2720  § 6560  § 6570 X , , , , ,00 100, Woj. Urzędy ochrony Zabytków - Muzeum Narodowe we Wrocławiu ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - § § 2720 x , , ,00 87,5 80,5 100, Pozostała działalność - § § § § 4300 X , , , , ,98 100,0 OGÓŁEM DZIAŁ ,1599,2

10 10 W 2010 r. w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego budżet został wykonany w 99,2 %, gdyż kwota zł została ujęta w Uchwale Nr III/48/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, środki w kwocie ,96 zł stanowią zwrot podatku VAT a środki w kwocie ,89 zł zostały niewykorzystane. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

11 11 Środki budżetowe w 2010 r. w kwocie ,15 zł wydatkowane zostały na następujące zadania: na pokrycie działalności statutowej instytucji kultury ,66 zł na realizację zadań majątkowych instytucji kultury ,97 zł na dofinansowanie wydawnictw i imprez kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, związki tp ,86 zł na remont i konserwację obiektów zabytkowych oraz systemy alarmowe ,68 zł na nagrody Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ,00 zł na stypendia dla młodych twórców ,00 zł na realizację zadań z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków powierzonych Muzeum Narodowemu ,00 zł ogłoszenia w prasie i wynagrodzenia bezosobowe 9.473,98 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

12 12 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Struktura wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13 13 Dotacje budżetowe dla instytucji kultury przekazywane były w 2010 r. rytmicznie, zgodnie z przyjętym harmonogramem a wykonanie wydatków budżetowych w instytucjach kultury na działalność bieżącą kształtuje się na poziomie 99,98 % planu, a na wydatki majątkowe 94,5% planu. Dotacje na dofinansowanie wydawnictw, imprez kulturalnych, remonty i konserwację obiektów zabytkowych przekazywane były w terminach ustalonych w zawartych umowach i porozumieniach. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

14 14 Na środki budżetowe na pokrycie działalności bieżącej instytucji kultury w kwocie ,66 zł składa się: dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego ,65 zł dotacja z budżetu Gminy Wrocław ,00 zł Odsetki bankowe od dotacji z Gminy Wrocław 45,11 zł dotacja z budżetu Miasta Jelenia Góra ,00 zł Dotacja z MKiDN ,90 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

15 15 Dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości ,65 zł została przeznaczona na: działalność bieżącą instytucji kultury ,89 zł dodatkowe przedsięwzięcia realizowane przez instytucje kultury ,18 zł zadania z zakresu współpracy z zagranicą ,00 zł wkłady własne do zadań realizowanych w ramach Programów Operacyjnych MKiDN ,45 zł wkłady własne i prefinansowanie do zadań realizowanych w ramach Programów Operacyjnych z udziałem środków unijnych ,13 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

16 16 Na środki budżetowe na pokrycie działalności majątkowej instytucji kultury w kwocie ,97 zł składa się: wkład własny z budżetu Województwa Dolnośląskiego do zadań w ramach WPI ,22 zł Prefinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego zadań w ramach WPI ,42 zł dotacja na wkłady własne do zadań realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych programów z udziałem środków unijnych ,33 zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

17 17 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Dotacja podmiotowa z MKiDN w ramach współprowadzenia Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

18 18 TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU Przychody ogółem w porównaniu do planu były niższe o 0,72%. Teatr Polski uzyskał nieco niższe od planowanych przychody z tytułu sprzedaży biletów i najmu sal widowiskowych oraz nie otrzymał z MKiDN planowanych środków na projekt „Strefa Norwegia” z powodu nie uznania części wydatków. Koszty ogółem kształtują się na poziomie 99,89 %. Działalność Teatru za 2010 rok zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie zł. Strata jest wynikiem braku możliwości pokrycia uzyskanymi przychodami kosztu amortyzacji oraz faktu, że w 2010 r. instytucja realizowała projekt „Informatyzacja Teatru Polskiego we Wrocławiu – Bazy danych” a więc i ponosiła koszty a środki wpłyną do instytucji po rozliczeniu zadania w 2011 r. Wg stanu na 31 grudnia 2010 r. instytucja posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

19 19 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

20 20 WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY WE WROCŁAWIU Przychody ogółem kształtują się na poziomie planowanym. Koszty są wyższe od planowanych o 1,12 %, głównie z powodu wyższych od planowanych kosztów podatków i opłat oraz materiałów, energii i usług obcych. Instytucja zamknęła rok ujemnym wynikiem finansowym w wysokości zł, przy czym koszt amortyzacji wyniósł zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

21 21 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK TEATR DRAMATYCZNY W WAŁBRZYCHU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

22 22 TEATR DRAMATYCZNY W WAŁBRZYCHU W stosunku do planu na 2010 rok wystąpił wzrost kosztów ogółem o 3,5 %, natomiast przychody kształtują się na poziomie planu, co spowodowało zamknięcie roku wynikiem ujemnym w wysokości zł. Ujemny wynik finansowy nie przekroczył kwoty odpisów amortyzacyjnych za rok 2010, dlatego też nie miał wpływu na zachowanie płynności finansowej w analizowanym okresie. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

23 23 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK TEATR im. H. MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICY Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Dotacja podmiotowa z Miasta Legnicy w ramach współprowadzenia Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

24 24 TEATR im. H. MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICY Przychody ogółem zostały przekroczone o 7,35%, natomiast koszty ogółem zostały przekroczone o 8,20 %. Wzrost przychodów w stosunku do wysokości planowanej wynika z pozyskania dodatkowych dotacji oraz wyższych przychodów ze sprzedaży. Koszty zostały przekroczone w pozycji amortyzacji, materiałów i energii, usług, podatków i opłat oraz honorariów. Działalność Teatru za 2010 rok zamknęła się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie zł. Ujemny wynik finansowy nie przekracza rocznego kosztu amortyzacji. Wg stanu na 31 grudnia 2010 r. instytucja posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

25 25 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK OPERA WROCŁAWSKA WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Dotacja podmiotowa z MKiDN w ramach współprowadzenia Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

26 26 OPERA WROCŁAWSKA WE WROCŁAWIU W stosunku do planu na 2010 rok wystąpił wzrost przychodów ogółem o 0,5 % a kosztów o 2,3%, powodując zamknięcie roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości zł. Ujemny wynik finansowy Opery za 2010 rok spowodowany został przede wszystkim kosztami amortyzacji w wysokości zł. Na pozostałą różnicę w kwocie zł wpłynęły następujące czynniki: nie przekazanie dotacji UE na zrealizowany spektakl TURANDOT w kwocie zł z powodu przedłużających się procedur kontrolnych oraz konieczność zwiększenia wydatków realizowanych innych premier operowych. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

27 27 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK FILHARMONIA im. W. LUTOSŁAWSKIEGO WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Dotacja podmiotowa z MKiDNi UM Wrocławia w ramach współprowadzenia Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

28 28 FILHARMONIA im. W. LUTOSŁAWSKIEGO WE WROCŁAWIU W stosunku do planu na 2010 rok wystąpiło zwiększenie kosztów ogółem o 3,6 % oraz zmniejszenie przychodów ogółem o 3,8 %, powodując zamknięcie roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości zł. Ujemny wynik finansowy przekracza koszt amortyzacji, który za rok 2010 wynosił zł. Wystąpienie straty spowodowane zostało m.in. kosztami projektów, które zostały w 2010 r. zrealizowane a płatność nastąpi w 2011 r. oraz realizacją 3 projektów, związanych z obchodami Roku Chopinowskiego na które instytucja nie otrzymała dotacji z MKiDN. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

29 29 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK FILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA W JELENIEJ GÓRZE Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

30 30 FILHARMONIA DOLNOŚLĄSKA W JELENIEJ GÓRZE W stosunku do planu na 2010 rok wystąpił wzrost kosztów ogółem o 0,8 % oraz zmniejszenie przychodów ogółem o 2,5 %, powodując zamknięcie roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości zł. czyli o ponad 200 tys. zł wyższym od planowanego. Strata kształtuje się na poziomie wyższym od kosztu amortyzacji, który wynosił za rok zł. Wystąpienie straty spowodowane zostało m.in. kosztami projektów, które zostały w 2010 r. zrealizowane a płatność nastąpi w 2011 r. oraz utratą wpływów z powodu odwołania koncertów. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

31 31 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK FILHARMONIA SUDECKA W WAŁBRZYCHU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

32 32 FILHARMONIA SUDECKA W WAŁBRZYCHU W stosunku do planu na 2010 rok wystąpił wzrost kosztów ogółem o 1,75% oraz wzrost przychodów ogółem o 6,44 % powodując zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym w wysokości zł. Koszt amortyzacji za 2010 r. wynosi zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

33 33 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

34 34 OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU Przychody ogółem i koszty ogółem za rok 2010 kształtują się na poziomie planowanym. W stosunku do planu na 2010 rok wystąpił wzrost przychodów ogółem o 0,06% oraz zmniejszenie kosztów ogółem o 0,42 % powodując zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym w wysokości zł. Koszt amortyzacji za 2010 r. wynosi zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

35 35 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MF WRATISLAVIA CANTANS WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Dotacja podmiotowa z MKiDN i UM Wrocławia w ramach współprowadzenia Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

36 36 MF WRATISLAVIA CANTANS WE WROCŁAWIU W stosunku do planu na 2010 rok wystąpiło zmniejszenie przychodów ogółem o 2,5 % oraz zwiększenie kosztów ogółem o 1,0 %, powodując zamknięcie roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości zł. Wystąpienie straty spowodowane zostało m.in. kosztami projektów, które zostały w 2010 r. zrealizowane a płatność nastąpi w 2011 r., poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z usuwaniem szkód po pożarze oraz przeniesieniem płatności przez PZU SA na rok WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

37 37 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

38 38 DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WROCŁAWIU Przychody ogółem zostały wykonane w stosunku do planu w 99,0 %, natomiast koszty w 99,98 %, co spowodowało niewielki wzrost w stosunku do planu straty finansowej. Wynik finansowy za rok r. jest stratą w wysokości zł i powstał z tytułu amortyzacji środków trwałych, która wynosi zł. Strata poniżej kosztu amortyzacji. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

39 39 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Dotacja podmiotowa z MKiDN w ramach współprowadzenia Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

40 40 MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU W stosunku do planu na 2010 rok wystąpił wzrost przychodów ogółem o 1,0 % oraz zmniejszenie kosztów ogółem o 1,6 %, powodując zamknięcie roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości zł. Wzrost przychodów głównie ze zwiększonej sprzedaży biletów i programów. Strata jest niższa od kosztu amortyzacji, który za 2010 r. wyniósł zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

41 41 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

42 42 MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE W stosunku do planu na 2010 rok wystąpiło zmniejszenie przychodów ogółem o 0,6 % oraz zwiększenie kosztów ogółem o 0,4 %, powodując zamknięcie roku ujemnym wynikiem finansowym w wysokości zł. Strata jest niższa od kosztu amortyzacji, który wyniósł zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

43 43 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDRÓJ Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

44 44 MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH ZDRÓJ Muzeum Papiernictwa uzyskało za rok 2010 planowane przychody w 101,2 %, natomiast koszty zostały obniżone o 0,5 %, co ostatecznie wpłynęło na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w wysokości zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

45 45 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

46 46 MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU Muzeum Poczty i Telekomunikacji uzyskało za rok 2010 planowane przychody w 100,2%, natomiast koszty w 100,4 %, co ostatecznie wpłynęło na uzyskanie ujemnego wyniku finansowego w wysokości zł (koszt amortyzacji zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

47 47 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

48 48 MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY Muzeum Gross-Rosen uzyskało za rok 2010 wzrost przychodów o 0,6 %,natomiast koszty zostały przekroczone o 6,5 %, co ostatecznie wpłynęło na uzyskanie ujemnego wyniku finansowego w wysokości zł. Powodem wystąpienia ujemnego wyniku finansowego jest amortyzacja środków trwałych, która jest kosztem dla instytucji, a nie stanowi wydatku. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

49 49 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W KARPACZU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

50 50 MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI W KARPACZU Muzeum Sportu i Turystyki zrealizowało za rok 2010 plan przychodów w 100 %, natomiast plan kosztów obniżyło o 0,5 %, co ostatecznie wpłynęło na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w wysokości zł. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

51 51 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK ODRA-FILM WE WROCŁAWIU Treść Plan 2010 roku wg uchwały budżetowej SWD z dnia r. w złotych Plan 2010 roku po zmianach w złotych Wykonanie 2010 r. w złotych Przychody ogółem instytucji; w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego Inne dotacje Przychody własne (ze sprzedaży, wynajmów, sponsoring i inne źródła) Koszty ogółem w tym: amortyzacja Wynik finansowy brutto

52 52 ODRA-FILM WE WROCŁAWIU Plan przychodów został zrealizowany w 100,2 %, natomiast plan kosztów w 93,9 %, powodując zamknięcie roku dodatnim wynikiem finansowym w wysokości zł, przy czym koszt amortyzacji wyniósł zł. Osiągnięty zysk wynika ze sprzedaży nieruchomości. Przychody otrzymane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na przebudowę i rozbudowę Dolnośląskiego Centrum Filmowego. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

53 53 Pozostałe zadania w zakresie kultury W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano na 2010 r. kwotę zł z przeznaczeniem na: § dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zł § 2810 i § dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom zł § dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł § dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

54 54 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan został zrealizowany w 99,9 %, gdyż dotacja w kwocie zł została niewykorzystana i zwrócona do budżetu Województwa. W 2010 roku przeprowadzono trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dofinansowanie do realizowanych przedsięwzięć kulturalnych otrzymało 120 beneficjentów. Listę udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji w roku 2010 na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego zawiera załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3925/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2010 roku, Nr 4562/III/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz Nr 4989/III/10 z dnia 28 września 2010 r. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

55 55 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano na 2010 r. kwotę zł z przeznaczeniem na: § dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł § dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zł § dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych zł § dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

56 56 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan został zrealizowany w 100,0 %. W 2010 r. zostały podjęte dwie uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru. Dofinansowanie otrzymało 108 beneficjentów. Listę udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zawiera załącznik nr 1 do Uchwały SWD Nr LI/906/10 z dnia 24 marca 2010 roku oraz załącznik nr 1 do Uchwały SWD Nr LX/1050/10 z dnia 30 września 2010 roku. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

57 57 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych W rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano na 2010 r. kwotę zł z przeznaczeniem na: § dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł § dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

58 58 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan został zrealizowany w 87,5 %, gdyż dotacja w kwocie zł została niewykorzystana. W 2010 r. została podjęta jedna uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie otrzymało 5 beneficjentów. Listę udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zawiera załącznik nr 1 do Uchwały SWD Nr LX/1049/10 z dnia 30 września 2010 roku. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

59 59 Urzędy Ochrony Zabytków W rozdziale Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków ujęta jest dotacja w kwocie zł przyznana na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Województwem Dolnośląskim na realizację zadań z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków powierzonych Muzeum Narodowemu we Wrocławiu. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

60 60 Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego W rozdziale Pozostała działalność zaplanowane zostały na 2010 rok środki na Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury w kwocie zł. Nagrody otrzymało 29 osób. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

61 61 Stypendia dla młodych twórców W rozdziale Pozostała działalność zaplanowane zostały na 2010 rok środki na stypendia dla młodych twórców w kwocie zł. Stypendia otrzymało 6 osób. Zgodnie z załącznikiem do Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4234/III/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przyznania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury w 2010 r. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

62 62 W rozdziale Pozostała działalność zaplanowane zostały na 2010 rok środki na: Ogłoszenia w prasie na konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu zł Wynagrodzenie z Umowy o dzieło dla autora za przygotowanie opracowania zbioru esejów o nowoczesnej tożsamości Dolnego Śląska i jego roli w gronie europejskich regionów zł WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

63 63 Współpraca kulturalna z zagranicą W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe § 4810 według Uchwały budżetowej ujęte były środki w kwocie zł na zadania z zakresu współpracy zagranicznej. W 2010 r. zwiększono środki na zadania z zakresu współpracy zagranicznej o kwotę zł. Wobec powyższego na zadania z zakresu współpracy zagranicznej przeznaczono w 2010 r. środki w wysokości zł, które zostały przesunięte do rozdziałów, do których zaklasyfikowane są instytucje realizujące określone zadania. WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

64 64 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Współpraca kulturalna z zagranicą Dział Rozdział§Treść Plan po zmianach 2010 r. Wykonanie 2010 r. % wykon. planu Teatry ,0 - Teatr Polski we Wrocławiu ,0 - Opera Wrocławska , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,0 - Ośrodek Kultury i Sztuki ,0 RAZEM ,0

65 65 Podstawy współpracy kulturalnej z zagranicą: Wydział Kultury UMWD przygotowuje i realizuje zadania ze współpracy z zagranicą: wynikające z kompetencji samorządu wojewódzkiego w zakresie współpracy z zagranicą; będące rezultatem podpisanych porozumień, listów intencyjnych i oświadczeń z innymi regionami; będące rezultatem zobowiązań i uzgodnień partnerskich; będące rezultatem zaproszeń do i od Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz pozostałych członków Zarządu; WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK

66 66 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Obszary współpracy kulturalnej z zagranicą: Alzacja - Porozumienie o współpracy kulturalnej, Dni Dolnego Śląska w Alzacji, wymiana teatralna – zł Niemcy - Nagroda Kulturalna Śląska – zł, oraz organizacja wystawy w Dreźnie zł. Rosja – wyjazd delegacji z Ośrodka Kultury i Sztuki na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Jednego Aktora do Moskwy – zł.

67 InstytucjaZadanieProgram Wartość całkowita zadania Dotacja z BWDŚrodki własne Otrzymana dotacja z MKiDN / EWT inne pozyskane środki 1 Muzeum Gross- Rosen w Rogoźnicy - Wałbrzych „Konserwacja zabezpieczająca wybranych listów więźniarskich oraz dokumentów ze zbiorów oryginałów znajdujących się w Muzeum Gross-Rosen”. Program MKiDN "Dziedzictwo kulturowe" , , ,00 2 Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu „Zakup oświetlenia do Muzeum PiT oraz gablot do sal wystaw czasowych” Program MKiDN "Infrastruktura kultury" , , ,00 3 Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu „SILESIANA - Dolnośląski Salon Wydawniczy” Program MKiDN „Literatura” , , , ,00 „Z książką na walizkach 2010 – Dolny Śląsk” Program MKiDN „Literatura” , , , ,50 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 67 PROGRAMY OPERACYJNE MKiDN/EWT

68 InstytucjaZadanieProgram Wartość całkowita zadania Dotacja z BWDŚrodki własne Otrzymana dotacja z MKiDN / EWT inne pozyskane środki 4 Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Wrocławskie Studium Literackie - „8 Arkusz Odry” Program MKiDN „Edukacja kulturalna” , , ,00 „Monograficzna Wystawa Fotografii Jana Bortkiewicza” - (w Muzeum im. M.K. Ciurlionisa w Kownie) Program MKiDN „Kultura polska za granicą” , ,00885, , ,00 5 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu „VIII Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne - międzynarodowy festiwal teatralny” Program MKiDN "Wydarzenia Artystyczne" , , , ,00 „Zakup wyposażenia dla pracowni specjalistycznych teatru” Program MKiDN "Infrastruktura kultury" , , , ,80 6 Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze „Bolków, zamek Bolków (XVI w.): montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV” Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe” , , ,70 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 68

69 InstytucjaZadanieProgram Wartość całkowita zadania Dotacja z BWDŚrodki własne Otrzymana dotacja z MKiDN / EWT inne pozyskane środki 7 Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze „Zakup muzealiów do kolekcji szkła artystycznego” Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe” , , , ,00 8 Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze „Ponadczasowe arcydzieła muzyczne na przykładzie Carla Orffa” Projektu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – , , , ,44 9 Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu „Szkło turystyczne i uzdrowiskowe (czeskie i śląskie) ze zbiorów muzealnych” Projektu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – , , , ,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 69

70 InstytucjaZadanieProgram Wartość całkowita zadania Dotacja z BWDŚrodki własne Otrzymana dotacja z MKiDN / EWT inne pozyskane środki 10 Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju „Przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla potrzeb adaptacji i zmiany sposobu eksploatacji części pomieszczeń budynku Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju w celu rozwoju działalności statutowej, jedynej w gminie instytucji muzealnej oraz poszerzenia jej oferty edukacyjno – kulturalnej” Program MKiDN „Infrastruktura kultury” , , , ,53 „Duszniki Zdrój, kompleks Muzeum Papiernictwa: remont i konserwacja konstrukcji dachu oraz wymiana poszycia z gontów drewnianych budynku suszarni – etap II” Program MKiDN „Dziedzictwo kulturowe” , , , ,00 11 Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze Filharmonia XXI wieku Program MKiDN „Infrastruktura Kultury , , , ,00 „Obchody 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze” Program MKiDN "Fryderyk Chopin" , , , ,00 12 Opera Wrocławska „Zakup instrumentów muzycznych dla Opery Wrocławskiej” Program MKiDN "Infrastruktura kultury" , , , ,00 OGÓŁEM , , , , ,00 WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 70

71 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Nazwa zadania Łączne nakłady w latach Nakłady poniesione w latach Nakłady poniesione w 2010 r. % wyk. nakła- dów Budżet Woj. Dol. Inne źródła Budżet Woj. Dol. Inne źródła Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową sceny Letniej ,64 Zintegrowany System informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery wrocławskiej ,79 Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu ,87 Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze ,63 71

72 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Nazwa zadania Łączne nakłady w latach Nakłady poniesione w latach Nakłady poniesione w 2010 r. % wyk. nakła- dów Budżet Woj. Dol. Inne źródła Budżet Woj. Dol. Inne źródła Przebudowa poddasza nieużytkowego budynku Muzeum narodowego we Wrocławiu na prezentację kolekcji sztuki współczesnej muzeum narodowego we Wrocławiu z uwzględnieniem dużego zespołu prac Magdaleny Abakanowicz ,00 Zakup i modernizacja trwałego wyposażenia sceny teatru Polskiego im. J. Grzegorzewskiego we Wrocławiu ,93 72

73 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Nazwa zadania Łączne nakłady w latach Nakłady poniesione w latach Nakłady poniesione w 2010 r. % wyk. nakła- dów Budżet Woj. Dol. Inne źródła Budżet Woj. Dol. Inne źródła Dolnośląskie Centrum Filmowe (przebudowa Kina „Warszawa” we Wrocławiu) ,10 Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko- budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ,02 „Kamienne Piekło II” – projekt architektoniczno- przestrzenny ,59 73

74 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Całość inwestycji zaplanowano na kwotę zł, jej realizacja została zaplanowana na lata w ramach PO IiŚ. Dla Opery Wrocławskiej na to zadanie przewidziano dotację z budżetu Województwa na wkład własny w 2010 r. w wysokości zł. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu środków finansowych z MKiDN. Do tej pory na inwestycję zostało wydatkowane zł na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej inwestycji wraz z wszelkimi pozwoleniami na realizację projektu. 74

75 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK Zadanie przewidziano na lata w ramach RPO, a łączne nakłady na to zadanie wynoszą zł. Zadanie obejmuje połączenie w jednym systemie informatycznym działów m.in.: administracyjnego, organizacji widowni, współpracy z zagranicą, koordynacji pracy artystycznej, marketingu, wydawnictw, zaopatrzenia, pracowni technicznych, magazynów oraz archiwum. W 2010 roku przewidziano dotacje na wkład własny w wysokości zł. 75

76 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Modernizacja Teatru jest inwestycją planowaną do realizacji na lata Łączne środki planowane na jej wykonanie to zł. Do końca 2010r. zrealizowano zadania : wymianę pokrycia dachowego nad budynkiem zaplecza scenicznego i garderób, oraz prace montażowe instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, hydrantowej i instalacji elektrycznej. W 2010 r zaplanowano i wydatkowano z budżetu Województwa Dolno- -śląskiego kwotę zł. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 76

77 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Modernizacja i rozbudowa Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Całkowite koszty tej inwestycji wynoszą zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata Zostały wykonane m.in. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wylane zostały fundamenty pod nowy budynek, wykonano konstrukcję budynku – stan surowy (ściany, stropy, szyb windy) w zakresie piwnicy, parteru, I piętra oraz dachu, a także równocześnie trwają prace w zakresie remontu piwnic w istniejącym budynku Muzeum. W 2010 r. wydatkowano z budżetu Województwa kwotę zł WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 77

78 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie Przebudowa poddasza nieużytkowego budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu na prezentację kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego z uwzględnieniem dużego zespołu prac Magdaleny Abakanowicz. Projekt zakończony. Całkowity koszt inwestycji: , 51 zł. Celem przebudowy poddasza było uzyskanie 2722 m2 nowej powierzchni wystawienniczej. Cel ten został osiągnięty. Zrealizowano pełny planowany zakres prac opisany szczegółowo w świadectwach wykonania robót, w protokołach odbioru robót, w informacjach nadzoru inwestorskiego i autorskiego. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK. 78

79 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Stan obecny WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 79

80 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Zakup i modernizacja trwałego wyposażenia sceny Teatru Polskiego im. J. Grzegorzewskiego we Wrocławiu. Zadanie rozpoczęło się w 2007 roku. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą zł. Na zadanie do tej pory wydatkowano zł na dokumentację projektową. W 2010 r. inwestycja nie przeszła oceny formalnej w RPO. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 80

81 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Dolnośląskie Centrum Filmowe (przebudowa Kina „Warszawa” we Wrocławiu). Inwestycja została zaplanowana do realizacji na lata Łączne nakłady na nią wynoszą zł. Trwają prace budowlane na terenie Kina „Warszawa”. Inwestycja realizowana ze środków własnych „Odra-film” oraz RPO Projekt Dolnośląskiego Centrum Filmowego WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 81

82 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Kamienne Piekło KL Gross-Rosen I – projekt konserwatorsko-budowlany na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Projekt ten, realizowany w latach w ramach RPO na kwotę zł Przeprowadzono prace rewaloryzacyjne w zakresie konserwacji oraz rekonstrukcji obiektów budowlanych znajdujących się na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Rogoźnicy, a także oczyszczenie terenu Muzeum z krzewów i drzew samosiejek, celem zachowania istniejącego dziedzictwa kulturowego oraz przygotowanie go do szerokiego udostępnienia zwiedzającym z kraju i zagranicy. Kontynuowane są prace remontowe w 18 barakach (do ukończenia pozostały prace w 4 barakach). Na realizację projektu w 2010 r. Muzeum wydało kwotę ,62 zł. W roku 2010 pozostała część inwestycji finansowana była ze środków MKiDN w ramach programu „Promesa” (50%). W montażu finansowym projektu w 2010 r. nie przewidywano finansowania z budżetu województwa dolnośląskiego, jednakże częściowo ( ,75 zł ) projekt był z tego źródła prefinansowany. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 82

83 WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK Zadanie. Kamienne Piekło KL Gross-Rosen II– projekt architektoniczno-przestrzenny na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Projekt ten, realizowany w latach Koszt całkowity tego zadania wynosi zł. Znajduje się na liście rezerwowej listy projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Muzeum Gross- Rosen w Rogoźnicy jest w trakcie przygotowania do realizacji projektu. W roku 2010 w budżecie Województwa nie były zabezpieczone środki na wkład własny do realizacji tego zadania. WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 83

84 Dziękujemy za uwagę 84

85


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK WYDZIAŁ KULTURY > WROCŁAW, MAJ 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU DZIAŁU 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZA 2010 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google